03-09-2012 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Tinne Borch Jacobsen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Afbud

Charlotte Sander

Hans Nissen

Suzan Daoud

03-09-2012 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Tinne Borch Jacobsen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Afbud

Charlotte Sander

Hans Nissen

Suzan Daoud

Nr.93 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Dagsorden godkendt idet der er forfald fra Suzan Daoud og suppleant Mette Pitts deltager.

Hans Nissen har forfald og suppleant Dorthe Lisemose deltager.

Charlotte Sander har forfald og suppleant Bjørn Helstrup deltager.


Ved lukket møde har desuden Tinne Borch Jacobsen forfald og Niels Hannibalsen deltager.


Nr.94 - Regnskab og beretning 2011

Sagsnr.: 12/6334

 

Beslutningstema

Beretning og endeligt regnskab 2011 forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes Revision, har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for året 2011. Revisionen vurderer at Fredensborg Kommune har en bæredygtig drift og et fornuftigt likvidt beredskab. Den stærke fokus på økonomistyringen er fastholdt og revisionen har påtegnet regnskabet uden forbehold.  


Det er første regnskabsår, der revideres af BDO, og det er administrationens vurdering, at revisionen i år er gået både dybere og mere grundigt til værks end tidligere. Også i det lys er den pæne revisionsberetning, herunder på det tunge sociale område, meget tilfredsstillende.


Revisionen har givet anledning til en enkelt bemærkning, jf. beretningens side 3. Revisionen har konstateret, at "systemansvarliges kontrol, som foreskrevet i bilag 14 i Fredensborg Kommunes Håndbog for økonomistyring, ikke er udført og dokumenteret". I forlængelse heraf henstiller revisionen, "at kontrollen udføres for regnskabsåret 2011 og at det sikres, at kontrollen fremadrettet udføres i henhold til de fastlagte retningslinier." Det kan bemærkes, at administrationen har fastlagt en plan for kontrollens udførelse og de fremadrettede arbejdsgange herfor.


BDO har i deres beretning fulgt op på revisionsbemærkningerne fra 2009 og 2010 regnskaberne. Revisionen anser samtlige bemærkninger for afsluttet.


Revisionen har foretaget en særskilt forvaltningsrevision på finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. På dette område vurderer revisionen "at Fredensborg Kommune har ageret sparsommeligt, produktivt og effektivt i forvaltningen af de midler der har været til rådighed". Revisionen anbefaler, at der fremadrettet er fokus på hjemtagelsen af de direkte refusioner på fx ledelsestilsyn og på kontrol af korrekt kontering. Hertil kommer at det anbefales at måling af effekt og progression overføres til også at omfattes af anvendelsen af anden aktør for dermed at kunne sammenligne pris og effekt på både kommunalt drevne projekter og i forhold til andre leverandører.


Revisionen har endvidere i 2011 foretaget en særskilt temarevision vedrørende kommunernes administration af fleksydelsesordningen. Temaet er fastlagt af ministeriet og alle kommuner er omfattet af temarevisionen. Temarevisionen har påpeget en række områder, hvor kommunens administration af og forretningsgange for fleksydelsesområdet kan forbedres, jf. beretningens side 29. Administrationen har i forbindelse med temarevisionen i 2011 allerede ændret arbejdsgange som konsekvens af revisionens bemærkninger.


Det endelige regnskab for 2011 vedlægges og vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.


Udkastet til regnskab 2011 er korrigeret i forhold til det forelagte på Byrådet den 30. april 2012. Korrektionerne er foretaget i dialog med revisionen og er kort beskrevet i vedlagte bilag. Korrektionerne har ikke ændret på det økonomiske resultat, som fremgår af regnskabets beretning. Endvidere vedlægges administrationens kommentarer til revisionsberetningen.


BDO vil deltage i behandlingen af beretning og regnskab på Økonomiudvalgets møde 27. august.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget og Regnskab for Kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2011 vil efter byrådets godkendelse være tilgængeligt på Fredensborg.dk

Indstilling

 1. At revisionens beretning tages til efterretning.
 2. At regnskab 2011 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget udtrykker stor tilfredshed og påskønner administrationens indsats.

Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.95 - 1. behandling af budget 2013-2016

Sagsnr.: 12/34776

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2013 og overslagsår til byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret 24. og 25. august umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at ændringsforslag indsendes af partierne med frist for aflevering til administrationen tirsdag den 11. september kl. 10,00 og at budgetmaterialet lægges til offentlig høring på kommunens hjemmeside, samt sendes til Seniorråd og Handicapråd. Der er inviteret til offentligt orienteringsmøde om budget 2013-2016 den 27. august fra kl. 16.15 - 17.15.


Med moderniseringsaftalen ophæves kravet til, at kommunalbestyrelsen skal opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i en kvalitetskontrakt, udarbejde en årlig opfølgning og publicere disse på portalen brugerindformation.dk. Administrationen foreslår derfor, at de opstillede mål fra perspektivnotaterne til kvalitetskontrakten alene offentliggøres i forbindelse med Vedtaget Budget

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.                  At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2013-2016.

2.                  At kvalitetsmålene fra Budget 2013 ikke længere offentliggøres på brugerinformation.dk, men alene i forbindelse med kommunens egne publikationer mv.

3.                  At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen, fastsættes til tirsdag den 11. september kl. 10.00.

4.                  At budgetmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Som grundlag for budgetforhandlingerne undersøger administrationen, frem mod byrådsmødet den 3. september 2012, vilkårene for kompensation ifm. en eventuel skattenedsættelse.


Fraværende: Hans Nissen (A). 
Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning, dog således at det bliver budgetforliget af 2. september mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Focus Fredensborg og Borgernes Stemme, der oversendes til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling.

Som konsekvens heraf søges der ikke på puljen til skattenedsættelser.


For stemte 20: Liste A, B, C, F, L, O og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).

Imod stemte 7: Liste V idet Venstre anbefaler, at Venstres ændringsforslag, som vil blive fremsat forud for 2. behandlingerne, vil bliver vedtaget. Som konsekvens heraf ønsker Venstre at søge puljen til skattenedsættelser.


Ingen undlod at stemme.


Nr.96 - Budgetrevision pr. 30.6.2012

Sagsnr.: 12/23176

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. juni 2012 for årene 2012-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal træffe beslutning om de bevillingsmæssige virkninger af budgetrevision pr. 30. juni 2012. Formålet med budgetrevisionen er, at opdatere kommunens budget med den seneste viden på områderne.


Budgetrevisionen omfatter alle politikområderne, dvs. såvel anlæg som finansiering og drift. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget og forbrug for 2012 og frem til 2016. Budgetrevisionen skal ses i sammenhæng med sagen om halvårsregnskab 2012 samt den igangværende budgetproces vedr. 2013-16.


Overordnet lægger budgetrevisionen op til merbevillinger på driften - primært vedrørende forsikrede ledige (10,6 mio. kr.) som følge af nye regler, aktivitetsbaseret medfinansiering (5,7 mio. kr.) og svigtende indtægter på grundskyld/dækningsafgift (7,4 mio.kr.). Dette opvejes delvist af forventede mindreudgifter på flere områder bl.a. til den specialiserede specialundervisning (-2,0 mio. kr.), og færre udgifter til egne børn på Udsatte børn og unge (-5,3 mio. kr.). Samlet er der en merudgift i 2012 på driftsrevisionen på 6,3 mio. kr.


Med de foreslåede mindreudgifter på politikområderne i 2012 er anbefalingerne fra gennnemgangen af regnskaberne for 2010 og 2011 som indgår i budget 2013 forhandlingerne i store træk indarbejdet allerede i 2012.


finansiering er der en mindreindtægt på 7,9 mio. kr. på grundskyldsindtægter og dækningsbidrag som følge af en dårligere udvikling på ejendomsmarkedet end forudsat. Dette opvejes delvist af et afkast på kommunens obligationsbeholdninger på knap 3 mio. kr. i 1. halvår.


anlægsområdet er væsentligste ændring en udskydelse af investeringer til genopretning af vejkapitalen på 16 mio. kr. fra budget 2012 til 2013.


Samlet for alle politikområder viser budgetrevisionen et mindreforbrug i 2012 på 3 mio. kr. hvorimod der i 2013 er vil være et merforbrug på 11,9 mio. kr., jf. tabel 1. Over hele perioden 2012-2016 går budgetrevisionen stort set i nul.


Tabel 1. Resultat af budgetrevision 30.06.12

 Budgetrevision 30/6

2012

2013

2014

2015

2016

Drift

6.277

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

Finansiering

4.174

0

0

0

0

Anlæg

-13.460

14.720

0

0

0

Samlet resultat

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

Note: Negativt fortegn er en mindreudgift eller en merindtægt. Positivt fortegn er en merudgift eller mindreindtægt.


Nedenfor er en uddybende oplistning af de større sager ved budgetrevisionen på henholdsvis drift-, finansiering- og anlægsområderne.


Drift

 • Merudgift på 3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag for tidligere år, jf. afgørelse fra Forsyningssekretariatet.
 • Mindreudgifter på 2 mio. kr. til den udvidede specialundervisning (indsatsstyret)
 • Permanent løft i udgifterne til Kokpit i Kokkedal på 0,5 mio. kr. finansieret ved mindreudgifter til udsatte børn og unge
 • Mindreudgifter til søskenderabat og fripladser på i alt 1,6 mio. kr.
 • Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til bl.a.. madordning på børneområdet
 • Mindreforbrug på området for udsatte børn og unge (indsatsstyret) på 5,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. fremover
 • Merudgifter på 10,6 mio. kr. til medfinansiering af forsikrede ledige som følge af ændret regulering af området
 • Merudgift på 5,7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering
 • Merudgift på 1,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi
 • Mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring mv. på 2,8 mio. kr.

Finansiering

 • Mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift på 7,4 mio. kr.
 • Indtægt på 2,9 mio. kr. på obligationsafkast i 1. halvår
 • Nettoudgifter på 2 mio. kr. ved midtvejsregulering
 • Indtægt på 1 mio. kr. ved udbetaling af amtsligt pantebrev
 • Indtægt på 1,2 mio. kr. i øget beskæftigelsestilskud

Anlæg

 • Udgifter på 16,1 mio. kr. til vedligeholdelse af vejkapitalen flyttes fra 2012 til 2013.
 • Anlægsudgift på 0,7 mio. kr. til tandregulering finansieret af driften på området.  

Samtlige tillægsbevillingerne er beskrevet mere uddybende i bilag 1.


Budgetrevisionen 30. juni 2012 medfører, at resultatet (det korrigerede budget) i 2012 bliver en samlet kasseopbygning på 3,0 mio. kr., jf. tabel 2.


Tabel 2 viser en opgørelse over resultatet af det oprindelige budget, overførsler fra 2011 til 2012 samt øvrige politisk vedtagne mer- eller mindreudgifter. Overførslerne fra 2012 til 2013 forventes at udvise et fald på 30 mio. kr. som følge af normaliseringen af overførselsreglerne (fra 2011 til 2012 var det ikke muligt at overføre underskud).Tabel 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 og dennes påvirkning af det samlede resultat


1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

2016

2013-2016

Vedtaget budget

55.794

9.021

-24.416

-3.750

68.120

48.975

Tekniske korrektioner

-

20.323

38.467

-1.976

-95.455

-38.641
TillægsbevillingerBudgetrevision 30.11.11

39.370

323

423

-77

-77

592

Budgetrevision 30.04.12 

2.841

-5.000

0

0

0

-5.000

Budgetrevision 30.06.12

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

3.320
I alt ex. overførsler

94.996

36.534

11.624

-8.656

-30.264

5.918

Overførsler, drift og anlæg

92.370

Budget efter budgetrevision 30.6.2012

187.366

36.534

11.624

-8.656

-30.264

5.918

Note: Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/kassetræk.De væsentligste ændringer af det vedtagne budget er sket ved budgetrevisionen 30.11.11, hvor blandt andet finansieringsoverskuddet fra tilbagekøb af skoler i 2011 blev brugt på at nedbringe de forventede salgsindtægter i 2012. Hertil kommer de ekstraordinært store overførsler fra 2011 til 2012 som formentlig delvist var virkningen af de strammede overførselsregler mellem 2011 og 2012.


Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at behandle budgetrevisionen i fagudvalget forud for Byrådets behandling af sagen.


Tekniske korrektioner

Der er ved denne budgetrevision kun to tekniske (udgiftsneutrale) budgetændringer, hvor et el-budget på 51.000 kr. flyttes fra Kvarterhuset politikområde 5 til ungeområdet (politikområde 7) samt gevinstrealisering på indgåede indkøbsaftaler, som resulterer i, at der flyttes 17.000 kr. fra politikområde 4 og 138.000 kr. fra 13 til politikområde 16.


Servicerammen

Aftalen mellem stat og kommuner vedrørende budget 2012 indeholder en sanktionering af kommunerne, såfremt serviceloftet ikke overholdes.

Påvirkningen af servicerammen ved denne budgetrevision fremgår af tabel 3. Samlet medfører budgetrevisionen en reduktion af de budgetterede serviceudgifter på 10,4 mio. kr. 


Tabel 3. Påvirkning af udgifter inden for servicerammen


2012

2013

2014

2015

2016

Tillægsbevillinger

-10.364

0

0

0

0

Tekniske korrektioner

0

I alt

-10.364

0

0

0

0

 

Bevilling

Tillægsbevillinger

 Budgetrevision 30/6

2012

2013

2014

2015

2016

Drift

6.277

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

Finansiering

4.174

0

0

0

0

Anlæg

-13.460

14.720

0

0

0

Samlet resultat

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

Note: Negativ fortegn er en mindreudgift eller en merindtægt. Positiv fortegn er en merudgift eller mindreindtægt.


Frigivelser (på anlægsområdet)

 Budgetrevision 30/6

2012

Anlæg

-13.460

 

 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At tillægsbevillingerne (bilag 1) godkendes.

2.      At tekniske korrektioner godkendes.

3.      At anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsområdet (pol 18) godkendes.Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.97 - Halvårsregnskab pr. 30.6.2012

Sagsnr.: 12/23176

 

Beslutningstema

Godkendelse af halvårsregnskab 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Sidste år indgik det i aftalen mellem regeringen og kommunerne, at der skulle udarbejdes halvårsregnskab som led i en øget lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Ved halvårsregnskabet skal kommunerne fremlægge bemærkninger til det første halve år samt angive forventningerne til det samlede årsregnskab for det pågældende år.


Forventet regnskab 2012

Halvårsregnskabet har fokus på både drift og anlæg og har ikke givet anledning til ændrede forventninger til 2012 i sin helhed i forhold til det korrigerede budget.


I forhold til det korrigerede budget er der i forventningerne til regnskabet for hele året antaget overførsler fra 2012 til 2013 på 62 mio. kr. samlet på drifts og anlægsområdet. Det er et fald på 30 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til 2012. Et fald der ventes at være konsekvensen af normaliseringen af overførselsreglerne. Det skal bemærkes, at resultatet af budgetrevisionen 30/6, som er til behandling som særskilt sag på dagsordenen er indarbejdet i forventningerne til regnskab 2012.


Med forventningerne til det samlede regnskab for 2012 ventes kommunen ikke at have risiko for individuelle sanktioner på servicerammen eller på regnskabet i øvrigt. Risikoen for kollektive sanktioner via bloktilskuddet afhænger af regnskab 2012 for kommunerne under et. Der er p.t. ingen forventninger om sanktioner.


Områdernes bemærkninger til halvårsregnskab og forventet regnskab 2012 fremgår af vedlagte bilag.


Mindreforbruget i forbindelse med overførslerne er - ligesom ved halvårsregnskabet sidste år - ikke afspejlet i områdernes forventninger i halvårsregnskabet, men det anbefales alligevel at fastholde de hidtidige forventninger til overførslerne.


Forventningerne til regnskab 2012 fremgår af tabel 1.


Tabel 1 Halvårsregnskab 2012

1.000 kr.

Drift*

Anlæg

I alt

Korrigeret budget**

2.372.364

157.138

2.529.502

Forventet regnskab inkl. forventet overførsel til 2013

2.332.364

135.138

2.467.502

Afvigelse mellem forventet regnskab (inkl. overførsler) og korrigeret budget

-40.000

-22.000

-62.000

*Drift inkl. refusioner

**Korrigeret budget inkl. Budgetrevision pr. 30.6.2012Efter Byrådets godkendelse af Halvårsregnskabet 2012 sendes dette til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. Budget og Regnskab for kommuner.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 156 af 26. februar 2011, ”Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (aflæggelse af halvårsregnskab)”.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det forventede regnskab 2012 indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet.

Indstilling

 1. At halvårsregnskab 2012 godkendes.
 2. At forventningerne til regnskabet for hele 2012 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.98 - Budget 2013 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 12/16241

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at budgetforslaget 2013 for Nordsjællands Brandvæsen indarbejdes i kommunens budget for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

En enig beredskabskommission besluttede på møde den 31. maj at anbefale vedlagte budget for 2013 til vedtagelse i Byrådet. Det fremskrevne budget lyder samlet set på 23,2 mio. kr., hvoraf Fredensborg Kommunes andel beløber sig til 9,1 mio. kr. med de nuværende forudsætninger (indbyggertallet i henholdsvis Fredensborg og Helsingør kommuner). Dertil kommer, at Fredensborg Kommune afregner særskilt for nødkald, og her forventes en udgift på 288.000 kr.


I forhold til budgettet for 2012 er der foruden den almindelige prisfremskrivning afsat midler til at implementere brandhanestrategien og derved sikre, at der er økonomi til opsætning af brandhaner ved nye og større byggerier samt til vedligeholdelse af det eksisterende brandhanenet. Der er i alt afsat 500.000 kr. ekstra i budgettet for 2013 og i årene frem. Det indebærer en merudgift for Fredensborg Kommune på 200.000 kr, og under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgettet for Nordsjællands Brandvæsen, skal der således afsættes midler hertil.


Der er i budgettet for Nordsjællands Brandvæsen derudover lagt op til effektiviseringer af driften. En ekstraudgift på 380.000 kr. til ansættelse af flere deltidsbrandmænd finansieres inden for eksisterende rammer, ligesom der afsættes 500.000 kr. til uddannelse og udrustning. Endelig afholdes udgifterne til nyindkøb af brandslukningskøretøjer inden for leasingbudgettet.


Bevilling

Bevillingstabel


Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/PSP-element og artskonto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 4021000003

 X6-40210-02000

29525010

200 

200

200

200

200

200

I alt, drift


        200   

        200

200

200

200

200

I alt, anlæg


        0

        0

    0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Aftale om fælleskommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner (samordningsaftalen)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At budgetforslaget fra Beredskabskommissionen indarbejdes i kommunens budget for 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Bilag

Budget 2013

Nr.99 - Torpenvangen - godkendelse af låneoptagelse.

Sagsnr.: 12/33675

 

Beslutningstema

Domea orienterer på vegne af Torpenvangen afd. 401 om iværksat tagrenovering og huslejeforhøjelse, idet man samtidig anmoder Byrådet om godkendelse af den nødvendige låneoptagelse, der er uden kommunal garanti.


Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 13. juli 2012 orienterer Domea på vegne af Torpenvangen afd. 401 om igangværende renoveringsarbejder bestående i udskiftning af tage, nye kviste og vinduer på 1. sal samt isolering, nye vinduer og døre i kældre. 


Domea beklager i brevet, at kommunen (som tilsynsmyndighed) ikke tidligere har fået en formel henvendelse om arbejdets iværksættelse. Kommunens byggemyndighed har givet byggetilladelse til arbejdet 29. september 2009.


Det oplyses, at den samlede renoveringssag beløber sig til 28.848.485 kr., som finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 24.848.000 kr. uden kommunal garanti, mens 4.000.000 kr. dækkes af selskabets egen trækningsret.


Kommunen deltager således ikke i finansieringen af renoveringssagen, men skal godkende låneoptagelsen i henhold til § 29 i lov om almene boliger.


De omtalte renoveringsarbejder vil medføre huslejestigninger for de forskellige boligtyper således:


Boligtype

Lejeforhøjelse pr. måned

2 værelses

873 kr.

4 værelses

1317 kr.

5 værelses

1586 kr.


Afdelingens afdelingsmøde har via en urafstemning godkendt renoveringsagens gennemførelse og de anførte huslejestigninger.


Administrationen bemærker, at kvadratmeterlejen for boligerne før lejeforhøjelsen ligger på 694 kr., hvilket er lavt sammenlignet med andre almene boliger i kommunen.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.


Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

1.      At Byrådet tager orienteringen om det iværksatte renoveringsarbejde og de af afdelingsmødet godkendte lejeforhøjelser til efterretning og


2.      At Byrådet godkender, at afdelingen til delvis finansiering af renoveringsarbejderne optager et 30-årigt, fastforrentet realkreditlån uden kommunal garanti på 24.848.000 kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.100 - Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommune

Sagsnr.: 12/30319

 

Beslutningstema

Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.august 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden.


Sagsfremstilling og økonomi

Hørsholm Kommune, der har fællessekretariatet for det fælles huslejenævn, har fremsendt forslag til ændret aflønning.


Hørsholm Kommune har sammen med Fredensborg Kommune siden 2002 haft et fælles huslejenævn. De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis udlejerforeninger og lejerforeninger, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 10 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen.


Det fælles Huslejenævn er blandt de ti største huslejenævn i Danmark, målt på antallet af sager. Mængden af sager er stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse.


Hørsholm Kommunes administration har derfor kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Hillerød Kommune udbetaler et fast månedligt beløb til medlemmerne, mens Helsingør Kommune aflønner med et beløb pr. sag. Sammenligner man disse honorarer med niveauet i det fælles huslejenævn, ligger vederlæggelsen i det fælles huslejenævn væsentligt under sammenligningskommunerne.


Administrationen har – med udgangspunkt i sidste års opgørelse af antal sager - vurderet, at udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden, vil være en rimelig honorering af nævnets medlemmer. I 2011 ville der således være udbetalt 7.400 kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 74 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 10 møder ligge på 3.900 kr.


Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.april 2014. Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale huslejenævn for en ny 4-årig periode fra 1.april 2014 til 31. marts 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlag m.v.


Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 16. august 2012 og Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler sagen den 27. august 2012. 


Bevilling

Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget.


Retsgrundlag

Boligreguleringslovens § 38.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1.august 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.101 - Fattigdomsundersøgelsen

Sagsnr.: 10/13210

 

Beslutningstema

Udvalget indstiller fattigdomsundersøgelsen til godkendelse i Byrådet og foreslår eventuelle nye initiativer i forlængelse heraf indenfor eget politikområde.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og baggrund

Som led i forhandlingerne om budget 2011 besluttede Byrådet at gennemføre en fattigdomsundersøgelse i Fredensborg Kommune. Undersøgelsen blev forankret i Social- og Sundhedsudvalget (SSU).


Formålet med at gennemføre fattigdomsundersøgelsen har været:


·         At få et mere præcist billede af omfanget af fattigdom i kommunen ift. karakteristika som køn, alder, etnicitet og uddannelse m.m.

·         At få et mere præcist billede af karakteren af fattigdom i form af hvilke konsekvenser/afsavn som borgere oplever i det daglige som følge af fattigdom.

·         At få et grundlag til at vurdere den nuværende indsats ift. at afbøde konsekvenserne af fattigdom.


Den samlede undersøgelse foreligger nu i form af en registeranalyse, en afsavnsanalyse og en oversigt over igangværende initiativer (vedlagt som bilag 1-3). Social- og Sundhedsudvalget afholdt den 23. april 2012 et temamøde for Byrådet om fattigdomsundersøgelsen. På temamødet blev de to analyser præsenteret sammen med de igangværende initiativer. I forlængelse heraf er der udarbejdet et notat med svar på de spørgsmål, der er stillet i forbindelse med de politiske drøftelser. Notatet er ligeledes vedlagt (bilag 4).


På temamødet blev det aftalt at fortsætte de politiske drøftelser af undersøgelsen i de relevante fagudvalg forud for behandlingen af undersøgelsen i Byrådet. Formålet hermed er at opnå en præcisering af eventuelle ønskede indsatser indenfor de enkelte politikområder. Ved Byrådets godkendelse af undersøgelsen vil Byrådet tage stilling til, hvilke af fagudvalgenes forslag til initiativer, som administrationen skal arbejde videre med at beskrive.


2. Om fattigdomsbegrebet og undersøgelsen

I undersøgelsen anvendes et OECD-fattigdomsbegreb, hvor den enkelte familie betegnes som fattig, hvis familien har 50 pct. eller mindre af medianindkomsten. Der er tale om et økonomisk fattigdomsbegreb, der dog samtidig vurderes at indramme de borgere, der reelt oplever afsavn. En uddybende forklaring af fattigdomsbegrebet fremgår af bilag 1 og 4.


Fattigdomsundersøgelsen består af to dele. Den første del er gennemført som en registerundersøgelse, der består af data for perioden 2005 til 2010. Denne del er gennemført af analysefirmaet Epinion.


Anden del er gennemført som en interviewundersøgelse, hvor afsavn som følge af fattigdom er belyst. Afsavnsanalysen er gennemført som en telefoninterviewundersøgelse med en gruppe af borgere med en årsindkomst under fattigdomsgrænsen i registerundersøgelsen. Interviewene er gennemført af Epinion. Sideløbende blev der gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med en kontrolgruppe for at kunne vurdere omfanget af afsavnene.


3. Resultatet af registerundersøgelsen

I registerundersøgelsen er fattigdommen i Fredensborg Kommune undersøgt i forhold til køn, alder, socioøkonomisk baggrund (beskæftigelse, kontanthjælp, førtidspension mv.), civilstatus, børn i hjemmet, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund.


Registerundersøgelsens viser bl.a.:


·         At der er 1.314 borgere, som kan karakteriseres som fattige, heraf 233 børn under 18 år. Børnefamilier er underrepræsenteret blandt fattige familier.

·         At andelen af fattige i Fredensborg Kommune ligger lavere end på landsplan – 3,0 pct. mod 3,7 pct. for hele landet

·         At der er mange fattige i alderen 18-29 år uanset om gruppen under uddannelse medtages eller holdes uden for.

·         At borgere med en anden etnisk baggrund (særlig ikke-vestlig baggrund) end dansk er overrepræsenteret i de fleste aldersgrupper.

·         At andelen af fattige er større i de boligsociale områder.

·         At der er en klar sammenhæng mellem høj uddannelse og mindsket risiko for at havne i fattigdom.


4. Resultatet af afsavnsanalysen

I forbindelse med afsavnsanalysen er borgerne blevet spurgt om oplevelsen af afsavn på 27 punkter indenfor fire kategorier: daglige fornødenheder, medier og medlemskaber, fritidsliv og sociale relationer og børnefamilier. Herudover er deltagerne blevet spurgt om forhold vedrørende helbred og økonomi.


Det var forventet, at fattige oplever større eller i hvert fald de samme afsavn som i kontrolgruppen. Analysen viser, at der statistisk kan påvises forskelle på fattige borgeres afsavn i tre typer afsavn ift. kontrolgruppen:


·         Fattige har af økonomiske årsager oftere måttet undlade at være medlem af en A-kasse end i kontrolgruppen (17 pct. flere).

·         Fattige familier med børn har af økonomiske årsager oftere måttet undlade at lade børn dyrke sport eller andre fritidsinteresser (17 pct. flere).

·         Fattige familier med børn oplever sjældnere end borgere i almindelighed, at de ikke har et eller flere afsavn der berører deres børn (26 pct. færre).


Omvendt, og modsat det forventede, oplever borgere i kontrolgruppen to andre afsavn oftere end fattige, nemlig:


·         Borgere i kontrolgruppen oplever oftere end fattige af økonomiske årsager, at måtte undlade at spise tre måltider om dagen (10 pct. flere).

·         Borgere i kontrolgruppen oplever oftere end fattige af økonomiske årsager, at måtte undlade at have TV i hjemmet (10 pct. flere).


På de øvrige 22 punkter er der ikke statistisk signifikant forskel på, hvilke afsavn fattige og borgere i kontrolgruppen oplever. Afsavnsanalysen tegner således også et billede af, at mange lider få afsavn, og få lider mange afsavn. Derudover giver afsavnsanalysen grundlag for at konkludere, at fattige gennemgående er mere bevidste i deres prioritering af goder og aktiviteter i dagligdagen. For de fattige er der en sammenhæng mellem at svare ja på at give afkald på noget, og en bevidst prioritering. Denne sammenhæng viste sig mindre tydelig hos kontrolgruppen.


Da de unge er underrepræsenteret blandt deltagere i afsavnsanalysen, er 16 unge kontanthjælpsmodtagere blevet interviewet i forlængelse af deres samtaler i Jobcentret i uge 19. De unge er her blevet stillet spørgsmålene omkring daglige fornødenheder, medier og medlemskaber samt spørgsmålet omkring helbred.   


Generelt ligner besvarelserne fra de unge de besvarelser, som er indhentet blandt såvel fattige som kontrolgruppe i afsavnsanalysen, idet flere unge af økonomiske årsager har undladt at:

-   spise tre måltider om dagen

-   betale husleje, lån til bolig, el, gas eller vand til tiden

-   holde ferie uden for hjemmet

-   tegne en ulykkes- og indboforsikring

-   være medlem af en A-kasse

-   have en cykel.


På enkelte områder adskiller de unge sig dog. Det vedrører at spise tre måltider om dagen, betale husleje mv. til tiden og have en cykel. Derudover har de unge tendens til at vurdere deres eget helbred som dårligere end generelt blandt de øvrige adspurgte. Det er dog vigtigt at fastslå, at de unges svar skal tages som udtryk for tendenser snarere end statistisk sikre udsagn, idet der kun er interviewet 16 unge og idet de ikke nødvendigvis opfylder fattigdomsdefinitionen, da de er hjemmeboende.


5. Eksisterende eller planlagte initiativer

Fattigdomsundersøgelsen giver et godt udgangspunkt for at vurdere den kommunale indsats med henblik på afbøde fattigdom og konsekvenserne heraf.


Udover velfærdstatens ydelser er der iværksat en række lokale initiativer, der skal medvirke til at nedbringe og hindre, at gruppen af fattige vokser i kommunen. Initiativerne spænder over mange forskelligartede tiltag inden for beskæftigelses-, sundheds-, kultur, skole- og ældreområdet.


Figuren nedenfor viser de igangværende initiativer i kommunen ift. de enkelte målgrupper, som fattigdomsundersøgelsen særligt peger på. Initiativet ”økonomiundervisning af unge” i folkeskolen er fjernet fra oversigten siden temamødet for Byrådet, da der efterfølgende er kommet afslag på en ansøgning om fondsmidler til projektet. Der arbejdes i stedet med et andet initiativ i udskolingen.


 


I forbindelse med temamødet i Byrådet blev følgende initiativer særligt fremhævet som relevante at arbejde videre med:


·        Forlængelse af de boligsociale helhedsplaner.

·        Indsatser ift. børn og unge, herunder initiativer, som skal medvirke til at bryde den sociale arv og undgå isolering. 


Hertil kommer økonomiundervisning i forhold til unge og anden økonomisk rådgivning med henblik på, at borgernes styring af deres daglige økonomi forbedres og det undgås, at de unge for tidligt forgælder sig.Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse af fattigdomsundersøgelsen lægges rapporten på www.fredensborg.dk ligesom der udsendes en pressemeddelelse.

Indstilling

 1. At udvalget indstiller fattigdomsundersøgelsen til godkendelse.
 1. At udvalget foreslår eventuelle nye initiativer indenfor eget politikområde forlængelse heraf.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Sagen udskydes til behandling i augustmødet.


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Ad.1. Udvalget tager fattigdomsundersøgelsen til efterretning.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Suzan Daoud (F), Charlotte Sander (A).

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-06-2012

Udvalget vil understøtte, at der i endnu højere grad vil blive informeret om allerede igangsatte initiativer og aktiviteter for denne målgruppe fx. via Fritidsbutik.dk.


Fraværende. Bo Hilsted (A)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Udvalget tager fattigdomsundersøgelsen til efterretning.


Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A)


Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 13-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Det foreslås, at der etableres fripladser til ressourcesvage børn og unge til musikskolen. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne 2012 - 2013.


Fraværende: Bo Hilsted (A), Preben Goth (V)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 07-08-2012

Børne- og Skoleudvalget ser gerne:


-          at der uddeles morgenmad til alle elever i skolerne

-          at der tilbydes ferieophold i Danmark til børn i fattige familier eventuelt i samarbejde fra frivillige organisationer

-          at der bakkes op omkring anbefalingen fra Fritids- og Erhvervsudvalget om at der i endnu højere grad bliver informeret om allerede igangsatte initiativer og aktiviteter for denne målgruppe f.eks. via Fritidsbutik.dk og at forsøget evt. suppleres med at der ydes gratis medlemskab til idrætsforeninger for børn i fattige familier.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) , Hossein Armandi (Borgernes stemme)


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Økonomiudvalget anbefaler at undersøgelsens resultater tages til efterretning og opfordrer til, at der er en generel politisk opmærksomhed på undersøgelsens resultat.


Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.102 - Social rammeaftale 2013 - styringsaftale

Sagsnr.: 11/61406

 

Beslutningstema

Styringsaftale til Den sociale rammeaftale 2013 forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Den årlige sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien udgør den faglige del af den sociale rammeaftale og blev godkendt af Byrådet i maj 2012. Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale, og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling.

Styringsaftalen foreligger nu i et endeligt udkast, som KKR Hovedstaden den 15. juni besluttede at anbefale til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver

Formålet med styringsaftalen
Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Indhold i styringsaftalen
Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen indeholder KKR’s takstmodel, som er justeret gennem årene. Senest er der sket en præcisering af aftalen om efterregulering, som følger bekendtgørelsen på området. Der er til administrativt brug udarbejdet en fælles skabelon for beregning af efterregulering af over- og underskud.

Styringsaftalen indeholder desuden KKR’s aftale om takstudvikling. KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. Dette videreføres i aftalen for 2013, som hedder, at driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.


Grundlæggende er der ikke foretaget store ændringer i Styringsaftale 2013 sammenlignet med sidste års styringsaftale. De ændringer, der er foretaget af således hovedsageligt af redaktionel karakter. Således er:


-        Styringsaftalen gennemgående blevet omstruktureret, således at den i højere grad kan sammenlignes med bekendtgørelsens ordlyd og krav til aftalen.

-        Afsnittet vedrørende Aftale om takstudvikling blevet tilpasset KKR Hovedstadens beslutning herom for 2013 (jf. ovenfor). Der er imidlertid ikke sket nogen indholdsmæssig ændring, idet som sidste år indeholder en fastholdelse af priserne.

-        Afsnittet vedrørende efterregulering blevet præciseret for at tydeliggøre, hvorledes det beregnes (jf. ovenfor).

-        Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen er et nyt afsnit, som ikke har indgået i tidligere styringsaftaler. Er der som udgangspunkt ikke ændret i vilkårene ifht. tidligere år. Der er dog tidligere været usikkerhed omkring fortolkning og praksis i de forskellige kommuner, hvorfor præciseringen er indskrevet i aftalen. Teksten er formuleret i samråd med KL og de øvrige KKR sekretariater, således at der på tværs af landet er nogenlunde samme praksis.

Retsgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011: Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Styringsaftalen vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg.dk.  

Elektroniske bilag

Bilag 1_Styringsaftale 2013.xlsx (19 kB)

Indstilling

 1. At styringsaftale til Den sociale rammeaftale 2013 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-08-2012

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 07-08-2012

 1. Administrationens indstilling vedtaget. 

Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) , Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.103 - Klage fra Fredensborg Badminton 05 over tildeling af lokaletider

Sagsnr.: 12/28426

 

Beslutningstema

Stillingtagen til klage fra Fredensborg Badminton 05 (FB05) over administrationens behandling af FB05´s ansøgning om haltid i Fredensborghallen.


Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med sæsonfordelingen af lokaler for 2012-2013 afholdt administrationen d. 11. april møde med ansøgere til tider i Endrup Hallen og Fredensborg Hallen.


På mødet deltog Fredensborg Badmintonklub 05 (herefter nævnt som FB05) Fredensborg Basketballklub, Fredensborg Bordtennisklub, Fredensborg Gymnastikforening, Fredensborg Håndboldklub 78 mens Fredensborg Boldklub og Fredensborg Atletikklub (herefter nævnt FAK) havde meldt afbud og derfor ikke deltog i mødet.


På mødet blev den konkrete problematik, at FAK og FB05 begge havde søgt tiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen, diskuteret.


Klage fra Fredensborg Badmintonklub 05

FB05 indsendte d. 15. april en klage over administrationens afgørelse om lokaletiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen. Klubben trak efterfølgende klagen tilbage.


Den 25. juni indsendte FB05 en ny klage om samme lokaletid (bilag 1).


FB05 mener, at Administrationen ikke har foretaget et skøn i den konkrete sag.


FB05 henviser til folkeoplysningsloven § 21 stk 3, hvor ordet ”normalt” lægger op til, at der skal foretages et skøn:


Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:

1) Aktiviteter for børn og unge.

2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.

3) Aktiviteter for voksne.”


FB05 fremfører yderligere, at klubben ikke kan acceptere administrationens afgørelse, idet de mener, at den strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet.


FB05 fremfører i klagen således, at administrationen ved andre konflikter ved halfordelingen tager hensyn til følgende principper:

 1. ”Kontinuitet i udlejningen, altså helst samme klub en hel dag.”
 2. ”Vintersport over for sommersport altså at vintersport har forrang frem for en sommersport (konflikt mellem basket og fodbold).”
 3. ”Så god udnyttelse af halkapaciteten som muligt (som forvaltningen selv sagde:”Vi skal helst ikke stå i en situation med tomme haller”).”
 4. ”Et helt nyt argument: Det er den eneste tid atletik har bedt om.”

FB05 fremfører således i klagen to overordnede problemstillinger:

1)    at administrationens afgørelse ikke bygger på et skøn, men udelukkende på regel.

2)    at tildelingen strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet.


Administrationens beskrivelse af grundlaget for fordelingen følger nedenfor.


Ad 1) Klageforhold: at administrationens afgørelse ikke bygger på et skøn, men udelukkende på regel

Administrationen har ved behandlingen af ansøgningerne til sæsonfordelingen 2012-2013 taget udgangspunkt i folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes regler for lån af lokaler til fritidsbrug.


Administrationen har på det grundlag vurderet ansøgningerne ud fra relevante forhold for de enkelte ansøgninger.


I den konkrete sag har administrationen lagt vægt på følgende:


Fredensborg Atletikklub fik sidste år tildelt lokaletiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen til et børneatletikhold ved sæsonfordelingen 2011-2012.


Administrationen har som led i fritidsfacilitetsanalysen foretaget stikprøver i kommunens haller og herunder aflagt besøg en onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen i foråret 2012. Her var der 17 børn fra Fredensborg Atletikklub (FAK), som trænede den pågældende dag.


Administrationen har på denne baggrund vurderet, at FAK bruger lokaletiden og at den kommer mange børn til gode.


Administrationen har yderligere vurderet, at det er vigtigt for aktivitetens fortsættelse, at klubben også i den nye sæson tildeles en træningstid (som også ansøgt af Fredensborg Atletikklub), samt at det vil være en fordel med træningstid samme tid og sted.


FAK er en lokal klub, hvis udendørs træningsfaciliteter på Fredensborg Stadion og klubhus ligger tæt på Fredensborg Hallen.


Administrationen vurderer, at det er vigtigt at, FAK tildeles en tid i den lokale hal (Fredensborg Hallen) i forhold til børnenes deltagelse og fastholdelse i aktiviteten gennem sæsonen efter udendørs træningens ophør.


Fredensborg Atletikklub træner bl.a. længdespring med børneholdet. Hertil skal bruges en hal for at få plads til tilløb og træning. Administrationen har på denne baggrund vurderet, at klubben skal tildeles tid i en hal frem for en mindre skolesal.


FB05har fremført, at klubben har 38 spillere til træning onsdag kl. 19-21, hvoraf 11 er under 25 år samt at det er til disse personer, at klubben vil bruge tiden onsdag kl. 18-19.


FB05 påpeger, at de ikke kan træne single, sådan som forholdene er nu, samt at det er en uholdbar situation for dem og klubben. FB05 påpeger, at de vil få mulighed for træne single, hvis klubben får tildelt tiden onsdag kl. 18-19.


FB05 er tildelt følgende lokaletider i Fredensborg Hallen:


Mandag

Onsdag

Fredag

Lørdag

Kl. 15-22

Kl. 14-18

Kl. 19-22.30

Kl. 17-22


Kl. 11-18


Administrationen vurderer, at ved at tildele FB05 lokaletider flere dage om ugen og flere timer i træk, får klubben en ramme, der kan skabe rum for at tilrettelægge et træningsprogram i klubben.


Administrationen vurderer endvidere at, der kan tages højde for flere hold og målgrupper, også selvom klubben ikke tildeles tiden onsdag kl. 18-19.


Konklusion

Vurderingen er, at administrationen ikke har forbrudt sig mod grundreglen i offentlig forvaltningsret, om at skøn ikke må sættes under regel. Der er således foretaget et skøn i sagen gennem vurdering af flere forhold jf. ovenstående redegørelse.


Ad 2) Klageforhold: at tildelingen strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet


Administrationen bemærker følgende ift. punkt 1 og 4 anført af Fredensborg Badmintonklub.


I Fredensborg Kommunes regler for lån af lokaler til fritidsbrug er det en målsætning, at ”det tilstræbes, at foreninger og oplysningsforbund får tildelt de samme tider som foregående sæson, såfremt de har haft aktivitet i lokalet”. Administrationen har på baggrund af stikprøven og klubbens egen udtalelse skønnet, at Fredensborg Atletikklub har haft aktivitet i lokalet.


Administrationen er opmærksom på, at det for nogle klubber kan være hensigtsmæssigt, at få tildelt træningstider i blokke og eventuelt i hele dage.


I og med, at der er tale om en enkelt time om ugen, vil det ved en fuld udnyttelse af hallen skabe en opdeling af lokaletider til klubber, med mindre at den placeres i ydertimer.


Administrationen har vurderet, at det vil være uhensigtsmæssigt, da der er tale om et børnehold. Administrationen har søgt at tage hensyn til kontinuiteten ved, at FB05 er tildelt to blokke af træningstider rundt om den enkelte time til atletikklubben, således at det er muligt at skabe kontinuitet i træningen for FB05.


Administrationen bemærker følgende ift. punkt 2, 3 og 4 fremført af FB05:


Administrationen tildeler ikke lokaler med forrang til nogen idrætsgrene og ej heller med udgangspunkt i, at der kun søges én time. Administrationen søger at tildele lokaler på baggrund af de konkrete ansøgninger og sådan, at samtlige ansøgere som helhed tilgodeses bedst muligt.


Derudover søger administrationen at tildele lokaler, hvor aktivitet og lokale passer bedst muligt sammen, samt at tildelingen af tider optimerer brugen af faciliteter bedst muligt.


Konklusion

Vurderingen er, at administrationen følger principperne for lokaletildeling jf. ovenstående bemærkninger til punkt 1-4.


Administrationen deler ikke F05’s opfattelse af, hvad administrationen har sagt på mødet.


Administrationens yderligere bemærkninger

Administrationen bemærker, at der ved indvielsen af den nye skole og idrætshal i Fredensborg i januar 2013 vil blive en ny ansøgningsrunde for denne facilitet.


Ved ibrugtagningen af hallen forventer administrationen, at nogle af de eksisterende aktiviteter vil flytte til den nye hal samt at nye aktivitetstilbud vil opstå.


FB05kan også søge ubookede træningstider, herunder onsdag kl. 18-19 i september måned, hvor Fredensborg Atletikklub ikke anvender tiden i Fredensborg Hallen og bruge dette til ekstra træning.

  Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Kompetence

Fritids- og Erhvervsudvalget.

Kommunikation

Fredensborg Badminton 05 (FB05) orienteres om udvalgets afgørelse.

Indstilling

 1. At administrationens afgørelse om at tildele tiden onsdag kl. 18.00-19.00 i Fredensborg Hallen til Fredensborg Atletikklubs børnehold fastholdes.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 13-08-2012

Administrationens indstilling faldt efter afstemning:


For stemte: Per Frost Henriksen (A), Hossein Armandi (Borgernes stemme) og Thomas Elgaard (V)

Imod stemte: Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O) og Preben Goth (V)

Ingen fremmødte medlemmer undlod at stemme. 


Indstillingen faldt hermed. Det betyder, at FB05 får tildelt tiden onsdage kl. 18.00 - 19.00 med virkning pr. 1. september.


Hossein Armandi (Borgernes Stemme) brugte sin standsningsret og begærede sagen i Byrådet.


Fraværende: Kristian Heegaard (B) og Suzan Daoud (F)


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Fritids- og Erhvervsudvalgets beslutning faldt efter afstemning:

For stemte 9: Liste V og O samt Bo Hilsted (A).

Imod stemte 18: Liste B, C, F, L og Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Özer (A), Bjørn Helstrup (A), Dorthe Lisemose (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).

Ingen undlod at stemme.


Dermed er administrationens indstilling vedtaget.

Nr.104 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag  nr. 105 Status på Hegels Mindesagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Sag nr. 105: Status på Hegels Mindesagen.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at ejendommen genudbydes i offentligt udbud til det, for kommunen mest fordelagtige tilbud, ud fra en samlet vurdering ift. områdets kvaliteter.


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Sag nr. 105: Status på Hegels Mindesagen.


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget og ejendommen genudbydes i offentligt udbud til det, for kommunen mest fordelagtige tilbud, ud fra en samlet vurdering ift. områdets kvaliteter.