Nr.103 - Klage fra Fredensborg Badminton 05 over tildeling af lokaletider

Sagsnr.: 12/28426

 

Beslutningstema

Stillingtagen til klage fra Fredensborg Badminton 05 (FB05) over administrationens behandling af FB05´s ansøgning om haltid i Fredensborghallen.


Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med sæsonfordelingen af lokaler for 2012-2013 afholdt administrationen d. 11. april møde med ansøgere til tider i Endrup Hallen og Fredensborg Hallen.


På mødet deltog Fredensborg Badmintonklub 05 (herefter nævnt som FB05) Fredensborg Basketballklub, Fredensborg Bordtennisklub, Fredensborg Gymnastikforening, Fredensborg Håndboldklub 78 mens Fredensborg Boldklub og Fredensborg Atletikklub (herefter nævnt FAK) havde meldt afbud og derfor ikke deltog i mødet.


På mødet blev den konkrete problematik, at FAK og FB05 begge havde søgt tiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen, diskuteret.


Klage fra Fredensborg Badmintonklub 05

FB05 indsendte d. 15. april en klage over administrationens afgørelse om lokaletiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen. Klubben trak efterfølgende klagen tilbage.


Den 25. juni indsendte FB05 en ny klage om samme lokaletid (bilag 1).


FB05 mener, at Administrationen ikke har foretaget et skøn i den konkrete sag.


FB05 henviser til folkeoplysningsloven § 21 stk 3, hvor ordet ”normalt” lægger op til, at der skal foretages et skøn:


Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:

1) Aktiviteter for børn og unge.

2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.

3) Aktiviteter for voksne.”


FB05 fremfører yderligere, at klubben ikke kan acceptere administrationens afgørelse, idet de mener, at den strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet.


FB05 fremfører i klagen således, at administrationen ved andre konflikter ved halfordelingen tager hensyn til følgende principper:

  1. ”Kontinuitet i udlejningen, altså helst samme klub en hel dag.”
  2. ”Vintersport over for sommersport altså at vintersport har forrang frem for en sommersport (konflikt mellem basket og fodbold).”
  3. ”Så god udnyttelse af halkapaciteten som muligt (som forvaltningen selv sagde:”Vi skal helst ikke stå i en situation med tomme haller”).”
  4. ”Et helt nyt argument: Det er den eneste tid atletik har bedt om.”

FB05 fremfører således i klagen to overordnede problemstillinger:

1)    at administrationens afgørelse ikke bygger på et skøn, men udelukkende på regel.

2)    at tildelingen strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet.


Administrationens beskrivelse af grundlaget for fordelingen følger nedenfor.


Ad 1) Klageforhold: at administrationens afgørelse ikke bygger på et skøn, men udelukkende på regel

Administrationen har ved behandlingen af ansøgningerne til sæsonfordelingen 2012-2013 taget udgangspunkt i folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes regler for lån af lokaler til fritidsbrug.


Administrationen har på det grundlag vurderet ansøgningerne ud fra relevante forhold for de enkelte ansøgninger.


I den konkrete sag har administrationen lagt vægt på følgende:


Fredensborg Atletikklub fik sidste år tildelt lokaletiden onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen til et børneatletikhold ved sæsonfordelingen 2011-2012.


Administrationen har som led i fritidsfacilitetsanalysen foretaget stikprøver i kommunens haller og herunder aflagt besøg en onsdag kl. 18.00–19.00 i Fredensborg Hallen i foråret 2012. Her var der 17 børn fra Fredensborg Atletikklub (FAK), som trænede den pågældende dag.


Administrationen har på denne baggrund vurderet, at FAK bruger lokaletiden og at den kommer mange børn til gode.


Administrationen har yderligere vurderet, at det er vigtigt for aktivitetens fortsættelse, at klubben også i den nye sæson tildeles en træningstid (som også ansøgt af Fredensborg Atletikklub), samt at det vil være en fordel med træningstid samme tid og sted.


FAK er en lokal klub, hvis udendørs træningsfaciliteter på Fredensborg Stadion og klubhus ligger tæt på Fredensborg Hallen.


Administrationen vurderer, at det er vigtigt at, FAK tildeles en tid i den lokale hal (Fredensborg Hallen) i forhold til børnenes deltagelse og fastholdelse i aktiviteten gennem sæsonen efter udendørs træningens ophør.


Fredensborg Atletikklub træner bl.a. længdespring med børneholdet. Hertil skal bruges en hal for at få plads til tilløb og træning. Administrationen har på denne baggrund vurderet, at klubben skal tildeles tid i en hal frem for en mindre skolesal.


FB05har fremført, at klubben har 38 spillere til træning onsdag kl. 19-21, hvoraf 11 er under 25 år samt at det er til disse personer, at klubben vil bruge tiden onsdag kl. 18-19.


FB05 påpeger, at de ikke kan træne single, sådan som forholdene er nu, samt at det er en uholdbar situation for dem og klubben. FB05 påpeger, at de vil få mulighed for træne single, hvis klubben får tildelt tiden onsdag kl. 18-19.


FB05 er tildelt følgende lokaletider i Fredensborg Hallen:


Mandag

Onsdag

Fredag

Lørdag

Kl. 15-22

Kl. 14-18

Kl. 19-22.30

Kl. 17-22


Kl. 11-18


Administrationen vurderer, at ved at tildele FB05 lokaletider flere dage om ugen og flere timer i træk, får klubben en ramme, der kan skabe rum for at tilrettelægge et træningsprogram i klubben.


Administrationen vurderer endvidere at, der kan tages højde for flere hold og målgrupper, også selvom klubben ikke tildeles tiden onsdag kl. 18-19.


Konklusion

Vurderingen er, at administrationen ikke har forbrudt sig mod grundreglen i offentlig forvaltningsret, om at skøn ikke må sættes under regel. Der er således foretaget et skøn i sagen gennem vurdering af flere forhold jf. ovenstående redegørelse.


Ad 2) Klageforhold: at tildelingen strider imod alle andre principper i halfordelingen, som blev fremført af administrationen på mødet


Administrationen bemærker følgende ift. punkt 1 og 4 anført af Fredensborg Badmintonklub.


I Fredensborg Kommunes regler for lån af lokaler til fritidsbrug er det en målsætning, at ”det tilstræbes, at foreninger og oplysningsforbund får tildelt de samme tider som foregående sæson, såfremt de har haft aktivitet i lokalet”. Administrationen har på baggrund af stikprøven og klubbens egen udtalelse skønnet, at Fredensborg Atletikklub har haft aktivitet i lokalet.


Administrationen er opmærksom på, at det for nogle klubber kan være hensigtsmæssigt, at få tildelt træningstider i blokke og eventuelt i hele dage.


I og med, at der er tale om en enkelt time om ugen, vil det ved en fuld udnyttelse af hallen skabe en opdeling af lokaletider til klubber, med mindre at den placeres i ydertimer.


Administrationen har vurderet, at det vil være uhensigtsmæssigt, da der er tale om et børnehold. Administrationen har søgt at tage hensyn til kontinuiteten ved, at FB05 er tildelt to blokke af træningstider rundt om den enkelte time til atletikklubben, således at det er muligt at skabe kontinuitet i træningen for FB05.


Administrationen bemærker følgende ift. punkt 2, 3 og 4 fremført af FB05:


Administrationen tildeler ikke lokaler med forrang til nogen idrætsgrene og ej heller med udgangspunkt i, at der kun søges én time. Administrationen søger at tildele lokaler på baggrund af de konkrete ansøgninger og sådan, at samtlige ansøgere som helhed tilgodeses bedst muligt.


Derudover søger administrationen at tildele lokaler, hvor aktivitet og lokale passer bedst muligt sammen, samt at tildelingen af tider optimerer brugen af faciliteter bedst muligt.


Konklusion

Vurderingen er, at administrationen følger principperne for lokaletildeling jf. ovenstående bemærkninger til punkt 1-4.


Administrationen deler ikke F05’s opfattelse af, hvad administrationen har sagt på mødet.


Administrationens yderligere bemærkninger

Administrationen bemærker, at der ved indvielsen af den nye skole og idrætshal i Fredensborg i januar 2013 vil blive en ny ansøgningsrunde for denne facilitet.


Ved ibrugtagningen af hallen forventer administrationen, at nogle af de eksisterende aktiviteter vil flytte til den nye hal samt at nye aktivitetstilbud vil opstå.


FB05kan også søge ubookede træningstider, herunder onsdag kl. 18-19 i september måned, hvor Fredensborg Atletikklub ikke anvender tiden i Fredensborg Hallen og bruge dette til ekstra træning.

  Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Kompetence

Fritids- og Erhvervsudvalget.

Kommunikation

Fredensborg Badminton 05 (FB05) orienteres om udvalgets afgørelse.

Indstilling

  1. At administrationens afgørelse om at tildele tiden onsdag kl. 18.00-19.00 i Fredensborg Hallen til Fredensborg Atletikklubs børnehold fastholdes.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 13-08-2012

Administrationens indstilling faldt efter afstemning:


For stemte: Per Frost Henriksen (A), Hossein Armandi (Borgernes stemme) og Thomas Elgaard (V)

Imod stemte: Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O) og Preben Goth (V)

Ingen fremmødte medlemmer undlod at stemme. 


Indstillingen faldt hermed. Det betyder, at FB05 får tildelt tiden onsdage kl. 18.00 - 19.00 med virkning pr. 1. september.


Hossein Armandi (Borgernes Stemme) brugte sin standsningsret og begærede sagen i Byrådet.


Fraværende: Kristian Heegaard (B) og Suzan Daoud (F)


Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Fritids- og Erhvervsudvalgets beslutning faldt efter afstemning:

For stemte 9: Liste V og O samt Bo Hilsted (A).

Imod stemte 18: Liste B, C, F, L og Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Özer (A), Bjørn Helstrup (A), Dorthe Lisemose (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).

Ingen undlod at stemme.


Dermed er administrationens indstilling vedtaget.