Nr.100 - Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommune

Sagsnr.: 12/30319

 

Beslutningstema

Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.august 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden.


Sagsfremstilling og økonomi

Hørsholm Kommune, der har fællessekretariatet for det fælles huslejenævn, har fremsendt forslag til ændret aflønning.


Hørsholm Kommune har sammen med Fredensborg Kommune siden 2002 haft et fælles huslejenævn. De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis udlejerforeninger og lejerforeninger, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 10 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen.


Det fælles Huslejenævn er blandt de ti største huslejenævn i Danmark, målt på antallet af sager. Mængden af sager er stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse.


Hørsholm Kommunes administration har derfor kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Hillerød Kommune udbetaler et fast månedligt beløb til medlemmerne, mens Helsingør Kommune aflønner med et beløb pr. sag. Sammenligner man disse honorarer med niveauet i det fælles huslejenævn, ligger vederlæggelsen i det fælles huslejenævn væsentligt under sammenligningskommunerne.


Administrationen har – med udgangspunkt i sidste års opgørelse af antal sager - vurderet, at udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden, vil være en rimelig honorering af nævnets medlemmer. I 2011 ville der således være udbetalt 7.400 kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 74 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 10 møder ligge på 3.900 kr.


Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.april 2014. Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale huslejenævn for en ny 4-årig periode fra 1.april 2014 til 31. marts 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlag m.v.


Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 16. august 2012 og Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler sagen den 27. august 2012. 


Bevilling

Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget.


Retsgrundlag

Boligreguleringslovens § 38.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1.august 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.