Nr.132 - Midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station

Sagsnr.: 12/38851

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til et forslag fra Hørsholm Kommune om økonomisk bidrag til anlæg af midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station.

Sagsfremstilling og økonomi

Hørsholm Kommune er omkring Kokkedal Station i gang med et større byudviklingsprojekt, som omfatter nyt plejecenter, boliger, fremtidigt erhvervsområde, ny bro over banen, rundkørsel og forlægning af Lågegyde.


I forbindelse med det igangværende anlægsarbejde har DSB Ejendomme og Hørsholm Kommune set en mulighed for at etablere 50 midlertidige bil-p-pladser samt et antal cykel-p-pladser på østsiden af Kokkedal Station.


De midlertidige p-pladser tænkes etableret på det areal der i Hørsholm Kommunes lokalplan 147 er udlagt til erhvervsformål. Der vurderes ikke at være markedsinteresse for erhvervsbyggeriet foreløbig, og de midlertidige p-pladser vil formentlig kunne benyttes i minimum to år.


Arealet til de midlertidige p-pladser ligger i Hørsholm Kommune og ejes af Hørsholm Kommune og det statslige selskab Freja Ejendomme.


Hvis de midlertidige p-pladser etableres i sammenhæng med de igangværende anlægsarbejder vil prisen være relativt lav. Hørsholm Kommune har skønnet, at anlægsudgiften til 50 bil-p-pladser, cykel-p-pladser samt en afskærmende hæk mod Lågegyde vil være 350-400.000 kr.


Hørsholm Kommunes administration har anmodet Fredensborg Kommune om at bidrage med en tredjedel af anlægsudgiften, svarende til 120-135.000 kr. Det forventes at Hørsholm Kommune og DSB Ejendomme bidrager med hver en tredjedel.


Parkeringsforholdene ved Kokkedal Station

Eksisterende bil-p-pladser ved Kokkedal Station har ligget/ ligger på vestsiden af stationen. Der har gennem en årrække været efterspørgsel efter flere p-pladser her, og DSB Ejendomme etablerede i foråret 2012 ca. 40 ekstra pladser ved en optimering af arealerne.


Effekten af de ekstra p-pladser har været vanskelig at bedømme, idet forholdene omkring Kokkedal Station hen over foråret og sommeren har været og fortsat er ekstraordinære grundet lukningen af Lågegyde-broen.


Administrationens vurdering  

Det vil efter administrationens vurdering være hensigtsmæssigt at anlægge midlertidige p-pladser for biler og cykler. Tilstrækkelige p-pladser ved de kollektive trafikknudepunkter er en væsentlig forudsætning for at flere pendlere o.a. benytter kollektiv transport.  

Bevilling

Under forudsætning af at den skønnede anlægsudgift på 350-400.000 kr. deles ligeligt mellem tre parter vil Fredensborg Kommunes udgift være 120-135.000 kr.

Der er ingen bevilling til p-pladser ved Kokkedal Station.

Midler kan tages fra konto XG-0001030207-01001. "Slidlag på kørebaner".

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget hvis anmodningen afvises eller financieres indenfor udvalgets ramme.

Indstilling

1.      At udvalget tager stilling til, om Fredensborg Kommune vil bidrage til finansiering af midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Udvalget anbefaler, at Fredensborg Kommune deltager i finansieringen med maksimalt 135.000 kr., da projektet har relation til det fælleskommunale projekt vedr. Lågegyde.


Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde en finansiering, idet udvalget ikke finder det forsvarligt at tage pengene fra kontoen vedrørende "Slidlag på kørebaner". 


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling, idet de 135.000 kr. kan finansieres af driftsreserven.


Økonomiudvalget opfordrer til at der vurderes om antallet af handicapparkeringspladser er tilstrækkeligt.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).
Beslutning i Byrådet den 29-10-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.