Nr.125 - Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 12/43100

 

Beslutningstema

Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde


Sagsfremstilling og økonomi

I august 2012 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd at ændre aflønningen af medlemmerne i det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Hørsholm Rådhus. Det blev vedtaget fremover at aflønne medlemmerne med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden. 


Det giver samtidig anledning til at tage stilling til den fremtidige aflønning af medlemmerne i det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Fredensborg Kommunes Rådhus. 


De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og LLO, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 8 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen.


Mængden af sager har været kraftigt stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse.


Fredensborg Kommunes administration har kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Allerød Kommune udbetaler et fast beløb på 1.100 kr. pr. møde, Helsingør Kommune aflønner med et beløb på 100 kr. pr. sag og Furesø Kommune betaler 1 diæt pr. møde. Der er således stor forskel i kommunernes honorering.


Administrationen finder, at der bør være den samme honorering som i det fælles huslejenævn, altså en udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden. I 2011 ville der således være udbetalt 8.100 kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 81 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 8 møder ligge på 3.120 kr.


Der er dog store udsving i antallet af sager fra år til år. Eksempelvis var der 38 sager i 2010 og 24 sager i 2009. Med det store udsving i antallet af sager, risikerer medlemmerne med en udbetaling på 100 kr. pr. sag at få mindre end honoreringen i dag, som er en diæt pr. møde. Det anbefales derfor, at der skal være en minimumbetaling svarende til den nuværende honorering, nemlig en diæt pr. møde.


Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.juli 2014. Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale beboerklagenævn for en ny 4-årig periode fra 1.juli 2014 til 30. juni 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlaget m.v.


Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 11. oktober 2012 og Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler sagen den 29. oktober 2012. 

Bevilling

Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget.

Retsgrundlag

Almenlejelovens § 99.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1. september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Beslutning i Byrådet den 29-10-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.