Nr.111 - Hejrevangens Boligselskab, afd. 7 - Øresundsvej - godkendelse af lån og lejeforhøjelse.

Sagsnr.: 12/36592

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse til finansiering af udskiftning af vinduer og døre i afdeling 7, Øresundsvej.


Sagsfremstilling og økonomi

Boligkontoret Danmark har med brev af 8. august 2012 og på vegne af Hejrevangens Boligselskab anmodet om Byrådets godkendelse af optagelse af lån og opkrævning af lejeforhøjelse til finansiering af udskiftning af vinduer og døre i afdeling 7, Øresundsvej.


Det fremgår af ansøgningen og det medsendte budget, at håndværkerudgifterne inkl. moms for udskiftning af alle vinduer, hoveddøre og terrassedøre i afdelingen udgør 1.243.300 kr., og at der er omkostninger på 338.000 kr. Det samlede finansieringsbehov er således 1.681.300 kr. Der ønskes optaget et 30-årig realkreditlån med en forventet årlig ydelse på 109.285 kr. til finansiering af udskiftningen. Renten er anslået til 3,5% pa. Lånet er uden kommunal garanti.


De økonomiske konsekvenser for afdelingens 22 lejere er en lejestigning på 7,39 % svarende til en gennemsnitlig forhøjelse på 414 kr. pr. måned. Det er oplyst, at beboerne og organisationsbestyrelsen har godkendt budget, projekt og huslejestigning.


Låneoptagelse og lejeforhøjelser for forbedringer, der overstiger 5 %, skal ifølge almenboligloven og den gældende delegationsplan forelægges til politisk godkendelse. 


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. §§ 76, stk.4, samt 116, stk. 1, nr. 4 og 6.Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At Byrådet godkender, at Hejrevangens Boligselskab, afd. 7, Øresundsvej udsteder 30-årigt realkreditpantebrev på 1.681.300 kr. til finansiering af udskiftning af vinduer og døre i afdelingen.

2.      At Byrådet godkender, at der gennemføres en lejeforhøjelse på 7,39 % for boligerne i overensstemmelse med beboernes og organisationsbestyrelsens egen godkendelse.


Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 01-10-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.