Nr.109 - Plan for risikobaseret redningsberedskab

Sagsnr.: 12/39849

 

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Beredskabskommissionen godkende planen for risikobaseret redningsberedskab 2012 i Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Planen for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen blev vedtaget første gang i 2007. Denne plan er nu blevet revideret, jf. lovkrav om, at planen skal revideres mindst en gang i hver valgperiode.


En enig beredskabskommission besluttede på møde den 29. marts 2011 at anbefale det serviceniveau, der er beskrevet i planen, som bl.a. indebærer, at de seks stationer i højere grad tænkes som seks udrykningsbaser, der supplerer hinanden på kryds og tværs i hele udrykningsområdet.


Det fremtidige serviceniveau afholdes inden for brandvæsnets nuværende budget med effektiviseringer af driften. En ekstraudgift på 380.000 kr. til ansættelse af flere deltidsbrandmænd finansieres inden for eksisterende rammer, ligesom der afsættes 500.000 kr. til uddannelse og udrustning. Endelig afholdes udgiften til nyindkøb og udskiftning af brandslukningskøretøjer inden for eksisterende leasingbudget.


Efter behandling i Beredskabskommissionen har planen været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens udtalelse, at planen lever op til kravene i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt beredskab.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At planen for risikobaseret redningsberedskab godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A). 

Beslutning i Byrådet den 01-10-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.