Nr.149 - Høring af udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 12/39375

 

Beslutningstema

Godkendelse af, at tillæg nr. 3 til kommunens spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring og dermed forslag om, at nedklassificere 300 m. af det offentlige vandløb Asminderødgrøften til spildevandsteknisk anlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Asminderødgrøften er et offentligt vandløb, der starter i Fredensborg By og løber til Esrum Sø. De øverste godt 300 m. er vandløbet en flisebelagt grøft, der løber langs Nordbanen. Vandløbet har herefter et mere naturligt forløb og fortsætter mod N/V, hvor det krydser Hillerødvejen og løber over Fredensborg Golfs baner. Efter golfklubbens arealer er vandløbet rørlagt frem til sit udløb i Esrum sø (jf. bilag 1 - oversigtskort).


Vandløbet modtager store mængder overfladevand fra den østlige del af Fredensborg By, hvilket giver problemer med oversvømmelser i boligområdet Kirsebærhaven og på Fredensborg Golfs arealer, samt problemer med brinkerosion langs banegrøften.


Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune arbejder på et projekt, der kan løse ovenstående problemer. Der arbejdes med en rørlægning af de øverste godt 300 m af vandløbet og etablering af et forsinkelsesbassin. De endelige detaljer om projektet er ikke på plads, men det er en forudsætning for projektet gennemførelse, at de øverste 300 m af Asminderødgrøften nedlægges som offentligt vandløb. Nærværende tillæg til spildevandsplan (jf. bilag 2 omfatter derfor en ændring af den øverste del af Asminderødgrøften til et spildevandsteknisk anlæg. Det betyder, at Fredensborg Forsyning overtager driften af strækningen, samt at vandløbet nedlægges og derved ikke længere er omfattet af vandløbslovens regler.  


Det har længe været i administrationens interesse, at nedklassificere de øverste 300 m af Asminderødgrøften. Vandløbsstrækningen har ingen naturmæssig værdi og afleder næsten alene overfladevand og er derfor tørlagt i lange perioder. Der forventes derfor ingen indsigelser mod projektet fra de grønne organisationer. Efter de øverste 300 m vandløb og frem til rørlægningen før Esrum sø, er vandløbet omfattet af vandplanernes krav om god økologisk tilstand. Projektet har bl.a. til formål at nedsætte oversvømmelseshyppigheden i vandløbet, hvilket er til gavn for miljøet i vandløbet og for Fredensborg Golf, der har klaget over, at deres arealer oversvømmes.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Høringen annonceres i Uge-Nyt og på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver sendt direkte til bredejere og relevante interesseorganisationer.

Indstilling

  1. At udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2011-2020 om nedlæggelse af 300 m offentlig vandløb sendes i offentlig høring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Beslutning i Byrådet den 26-11-2012

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.