Nr.145 - Forslag til Lokalplan H106 - Tennishal i Humlebæk Syd

Sagsnr.: 12/19568

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om forslag til lokalplan H106 for en tennishal i Humlebæk Syd, samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 skal offentliggøres, herunder om lokalplanforslaget skal miljøvurderes..

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Humlebæk Tennisklub, Nivå-Kokkedal Tennisklub og Fredensborg Tennisklub ønsker at bygge en 4-baners tennishal ved Langebjerghallen i Humlebæk.


Tidligere politiske behandlinger

Plan- og Klimaudvalget besluttede på sit møde 6. juni 2012 (relevant uddrag):


·         At tennishal-projektet skal indarbejdes i helhedsplanen for Humlebæk Syd. Tidshorisont 2012.


·         At et lokalplanforslag for en tennishal baseres på følgende hovedindhold:


-          At tennishallen placeres syd for Langebjerghallen.


-          At tennishallen placeres således at der er mulighed for senere etablering af ny idrætshal (tvillingehal).


-          At der udarbejdes et konkret projektforslag med max. størrelse på hallen. Projektet skal visualisere hvordan hallen indpasses i landskabet, samt hvordan hallens skala og arkitektur tilpasses til det nærliggende byggeri (Langebjerg Skolen) og omkringliggende boligområder.


·         At tennisklubberne finansierer og udarbejder lokalplanforslag.


·         Der skal være en bygningsmæssig sammenhæng mellem tennishallen og Langebjerghallen.


Efter udvalgsbehandlingen fremsatte tennisklubberne ønske om at der ikke skulle være bygningsmæssig sammenhæng med Langebjerghallen, ud fra økonomiske og landskabelige årsager.


Plan- og Klimaudvalget genbehandlede sagen 5. september 2012 og besluttede følgende:


·         At Tennishallen uden bygningsmæssig sammenhæng med Langebjerghallen skal indeholde mulighed for at etablere egne bade- og toiletfaciliteter.


·         At Lokalplanområdet afgrænses til hallens byggefelt og umiddelbare omgivelser, herunder adgangsstier.


·         At den byplanmæssige og landskabelige sammenhæng med planerne for udbygning af Humlebæk Syd skal indtænkes i projektet før lokalplanen kan tilvejebringes.


·         Udvalget ser gerne, at der allerede fra en start ved tennishallens opførelse etableres bade- og toiletfaciliteter. Udvalget henstiller, at der indhentes byggetilbud både med og uden bade- og toiletfaciliteter.


Administrationen har nu, i samarbejde med tennisklubbernes repræsentanter, udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.


Planforslagenes indhold 

Indplacering i helhedsplanen for Humlebæk Syd

Kommunens rådgiver for Humlebæk Syd har indplaceret tennishallen i vinderprojektet. Tennishallen placeres på et areal hvor der var skitseret ca. 40 boliger. Det er endnu ikke afklaret, om disse boliger kan indpasses andetsteds i området. Arealet er også registreret som levested for padder og flagermus. For at sikre og styrke levesteder og spredningskorridorer for det beskyttede dyreliv indplaceres hallen i samspil med den naturbeskyttede sø, og omgives af beplantningsbælter der etableres mod øst og vest og grupper af store træer der etableres syd for hallen. Lokalplanen er derfor afgrænset så arealerne til beplantningerne er med i lokalplanområdet.


Mulighed for ny idrætshal

Der er endnu ikke taget politisk stilling til tidsplan for, eller placering, type og størrelse af, nye halfaciliteter i Humlebæk. Dette er så vidt muligt håndteret i lokalplanen ved at gøre tennishallens byggefelt relativt stort, således at der frem til udstedelse af byggetilladelse er mulighed for at justere tennishallens placering. Der er således reserveret mulighed for en ny idrætshal op til en størrelse der er sammenlignelig med tennishallen. Da behovet for adgangsvej og omfanget af parkering til en ny idrætshal er ukendt, har der ikke kunnet tages højde for placeringen af dette indenfor lokalplanområdet.


Byrådets målsætninger for Humlebæk Syd

Det fremgår af Kommuneplan 2009, at:


·         Området skal disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.


·         Der skal tages særligt højde for udformningen af overgangen mellem eksisterende boligområder og den nye bydel og i udformningen af grænsen til det omgivende landskab.


Tennisklubbernes umiddelbare idé har været en stålhal på 40 x 80 meter (små 3 gange større end Langebjerghallen) uden vinduer, kun med kunstlys.


Dette skaber udfordringer både i forhold til bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt, arkitektonisk kvalitet og landskabelig indpasning. Projektet og lokalplanens bestemmelser er derfor blevet udviklet i samarbejde mellem administrationen og tennisklubberne, så følgende elementer er indarbejdet:


·         En minimumsgrænse for omfanget af vinduer, så hallen bliver et mere levende og venligt hus med mulighed for at kigge ind og ud.


·         Variation i facadens og tagets materialer og farver, så den meget store bygning og de lange lige stræk brydes op i mindre sektioner.


·         Bearbejdning af landskabet, så terrænet omkring hallen så vidt muligt kommer til at ligne naturligt terræn (se i øvrigt ovenfor om beplantning omkring hallen).


Bæredygtighed

Kommuneplanens bestemmelser om bæredygtighed er indarbejdet på følgende måde:


·         Hallen skal opføres som lavenergibebyggelse


·         Der reserveres areal til lokal afledning af regnvand, med mulighed for at styrke vandtilførslen til den naturbeskyttede sø


·         På taget etableres solenergianlæg og / eller tagbeplantning


Miljøscreening

Administrationen har udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget. Konklusionen er, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan og idet der i planforslaget er fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen.


Status for økonomisk og juridisk proces

Tennisklubberne har fremsendt projektbeskrivelsesmateriale indeholdende udkast til fondsvedtægter, driftsoverenskomst, lejeaftale, lånebetingelser med mere. Sideløbende med lokalplanprocessen pågår der en afklaring og behandling af dette materiale i dialog med tennisklubberne, hvorefter materialet skal politisk behandles. Efterfølgende skal materialet forelægges for Tilsynet, som skal godkende at kommunen stiller lånegaranti i medfør af lånebekendtgørelsen. Projektets økonomiske, juridiske og aftalemæssige forhold er således endnu ikke afklarede. Det er tennisklubbernes ønske, at lokalplanen ikke afventer denne afklaring, idet de ikke ønsker, at lokalplanprocessen skal forsinke en ønsket byggestart senest 1. juni 2013.


Bilag til sagen – Lokalplanforslag H106

Der arbejdes fortsat med færdiggørelse af bilagene til sagen, herunder forslaget til lokalplanforslag H106 for Tennishal i Humlebæk Syd. Bilagene udsendes til udvalget inden udvalgsmødet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.      At Byrådet vedtager, at offentliggøre forslag til lokalplan nr. H106 for tennishal i Humlebæk Syd samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 for Fredensborg Kommune.

2.      At Byrådet beslutter, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

3.      At Byrådet beslutter, hvornår der afholdes borgermøde.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 07-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Udvalget besluttede at administationen skal foretage beregninger på omkostningerne ved at grave hallen nogle meter ned.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Beslutning i Byrådet den 26-11-2012

Sagen udsættes til mødet den 17. december 2012