Nr.61 - Indstilling af ny suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland

Sagsnr.: 12/20061

 

Beslutningstema

Byrådet skal senest 31. maj 2012 indstille en ny suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland, da den tidligere suppleant Ole Holst er fraflyttet kommunen.


Sagsfremstilling og økonomi

Efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 8, stk.3 har Fredensborg Byråd tidligere indstillet kandidater til Vurderingsankenævn Nordsjælland for funktionsperioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014. Byrådet indstillede således på det konstituerende møde den 8. december 2009 følgende kandidater i henhold til konstitueringsaftalen:


Medlem:                                    Suppleant:

Niels Olesen (V)                           Ole Holst (V)


Ole Holst (V) har i mail af 27. april 2012 meddelt, at han fraflytter kommunen den 1. maj 2012 og at han derfor frasiger sig denne post.


Ankecenter Svendborg har i brev af 1. maj 2012 oplyst, at hvis en suppleant er udtrådt permanent, udnævnes der en ny suppleant for den resterende del af funktionsperioden, jf. skatteforvaltningsloven § 9, stk.3, 2.pkt.


Ankecentret anmoder derfor Byrådet om at indstille en person til den ledige plads som suppleant, jf. § 8, stk.3 i samme lov.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er således op til byrådsgruppe V at indstille en ny suppleant til vurderingsankenævnet.


Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. at byrådsgruppe V indstiller en ny suppleant til vurderingsankenævnet

2. at Byrådet tager denne indstilling til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet byrådsgruppe V indstiller: Niels Hannibalsen.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Beslutning i Byrådet den 29-05-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.