25-06-2012 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Tinne Borch Jacobsen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Charlotte Sander

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Hans Nissen

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Suzan Daoud

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Afbud

Ulla Hardy-Hansen

25-06-2012 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Carsten Wulff

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Tinne Borch Jacobsen

Ergin Özer

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Charlotte Sander

Hossein Armandi

Flemming Rømer

Lars Simonsen

Pernille Solvig Graux

Hans Nissen

Thomas von Jessen

Claus Birkelyng

Suzan Daoud

Thomas Elgaard

Pia Bødtker

Thomas Bak

Carsten Nielsen

Ebba Anker Nielsen

Christian de Jonquieres

Bo Hilsted

Preben Goth

Kristian Hegaard

Afbud

Ulla Hardy-Hansen

Nr.76 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Dagsorden godkendt efter afstemning:

For stemte 17: Liste A, B, F, O, L og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).

Imod stemte 9: Liste C og V da sag nr. 88. Helhedsplan for Kokkedal på Vej 2012 - 2016 ikke ønskes behandlet, da det ønskede bilag ifm. fagudvalgsbehandling ikke forelå til byrådets møde.


På lukket møde optages sag nr. 92. Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.77 - Budgetrevision 30. april 2012. Drift og anlæg

Sagsnr.: 12/1846

 

Beslutningstema

Budgetrevision 30. april for drift, finansiering og anlæg for årene 2012-16.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30.04. 2012 for drift og finansiering er samlet set udgiftsneutral, jf. tabel 1.


anlægsområdet foreslås med budgetrevisionen, at der skal tages 2,8 mio. kr. op af kassen i 2012, mens der vil kunne lægges 5 mio. kr. i kassen i 2013. Fra 2014 og frem ansøges ikke om merudgifter på anlægsområdet.


Det bemærkes, at der på anlægsområdet søges om en merudgift på 2,87 mio. kr. til dækning af Realdania og boligselskabernes andel til arkitektkonkurrencen for Klimatilpasningsprojektet. Denne merudgift forventes modregnet, når samarbejdsaftalen mellem Realdania, boligselskaberne og kommunen er underskrevet. Byrådet gøres derfor opmærksom på, at i tilfælde af at samarbejdsaftalen ikke falder på plads som forventet, vil det medføre et kassetræk på 2,87 mio. kr. til Klimatilpasningsprojektet.

  

Tabel 1. Budgetrevisionen 30. april 2012 og dennes påvirkning af det samlede resultat

 I 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

2016

2012-2016

Budgetrevision drift pol. 1-16

0

0

0

0

0

Budgetrevision drift pol. 17

 0

0

0

0

0

Budgetrevision anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159 

Budgetrevision drift og anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159  Drift og finansiering

Resultatet af revisionen på driftsområderne skyldes primært:

·     Indeksregulering af rengøringsbudgettet, hvor der på politikområde 4 Kommunale Ejendomme lægges 750.000 kr. i kassen i 2012.

·     Afventning af svar på frikommuneforsøg vedr. indkøb af bleer gør, at der på politikområde 8 Børn anmodes om en merudgift. Af budgetforliget 2012-2015 fremgik, at besparelsen blev betinget af, at kommunen ville kunne opnå godkendelse af frikommuneforsøget.

·     Musikskolen søger på politikområde 9 Kultur og Turisme om merudgifter i 2012 på 150.000 kr. til dækning af merudgifter vedr. musikpædagog.

·     Merudgifter til seniorjobordningen bevirker, at der søges om en merudgift på beskæftigelsesområdet. Det er set i relation til områdets samlede bevilling et lille beløb, men er medtaget alligevel som følge af indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget.

·     På politikområde 12 ansøges om dækning af merudgifter vedr. det fælles tandreguleringscenter i Helsingør Kommune på 332.000 kr. i 2012.

·     På beredskabsområdet søges om merudgifter på 135.000 kr. vedr. efterregulering vedr. 2011.

·     Jf. bilag 1, tabel 1 stammermerudgifterne primært fra forudsat frikommuneforsøg i budgetforliget om indkøb af bleer. Derfor anbefaler administrationen undtagelsesvist, at der findes finansiering hertil fra driftsbevillingsreserven. Der søges om et træk på reserven på ca. 1 mio. kr. i 2012 samt 430.000 kr. i hvert af årene 2013-2016. Driftsbevillingsreserven ligger på politikområde 16.


finansieringsområdet ansøges ikke om merudgifter. Indtægterne fra grundskylds- og dækningsafgift vil fremadrettet skulle nedskrives. Imidlertid er der udsigt til en positiv regulering vedr. selskabsskatten i 2012. Håndteringen af grundskyldsindtægterne vil ske, når de endelige tal for selskabsskatten foreligger og forventes medtaget ved budgetrevisionen 30/6-12.


I nedenstående tabel 2 fremgår ændringer siden budgetvedtagelsen 2012. Ændringerne er dels tekniske korrektioner, som skyldes korrektioner til budget 2016 (politisk godkendte ændringer, som ændres hvert år), ændringer til indtægtsprognosen (skat og tilskud og udligning) samt ændringer som følge af nye pris- og lønskøn fra KL. Budgetrevisionen 30.11.2011, som Byrådet besluttede i januar 2012 medførte i en merudgift på 36 mio. kr.


Tabel 2. Resultatet af budgetrevisionen


2012

2013

2014

2015

2016

Vedtaget budget (resultat)

55.794

9.021

-24.416

-3.750

68.120

Tekniske korrektioner *

-

23.500

27.231

-3.853

-72.733

Budgetrevision 30.11.11 **

36.053

323

423

-77

-77

Budgetrevision 30.04.12

2.841

-5.000

0

0

0

Korrigeret budget (resultat)

94.688

27.844

3.238

-7.680

-4.690

Overførsler (Byrådet 30.4.12)

95.893

Ny Korrigeret budget (resultat)

190.581

27.844

3.238

-7.680

-4.690

*Korrektioner til budget 2016, ændringer til indtægtsprognose samt pris og lønskøn.

**Heri indgår nedskrivning af anlægsindtægterne med 23 mio. kr.


Det korrigerede budget 2012 viser nu et kassetræk på 190,6 mio.kr. Kassebeholningens størrelse pr. 1. juni 2012 var 118 mio.kr. og umiddelbart er likviditeten ikke tilstede til at realisere det korrigerede budget 2012. En stor del af det korrigerede budget består imidlertid af overførsler for 95,9 mio.kr. og ved udarbejdelsen af likviditetsprognosen, forudsættes det rutinemæssigt, at en stor del af disse overførsler vil skulle overføres fra budget 2012 til budget 2013, derved bliver det reelle likviditetstræk ikke så stort. På likviditetsprognosen efter 30.4.2012 ses, at kassebeholdningen falder til et niveau på godt 25 mio. kr., hvorefter den forventes at stige. Årsagen til dette skal findes i ovenævnte overførselsforudsætning.


Bilag 1 beskriver de enkelte merudgifter yderligere samt områdernes forventninger til resultatet for 2012.


De tekniske korrektioner fremgår af bilag 2 og er de korrektioner, der er udgiftsneutrale på driften.


Hvis den samlede budgetrevision bliver godkendt som fremlagt, vil påvirkningen på servicerammen være som det fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Budgetrevision 30.04.12 nettopåvirkning på servicerammen. 


2012

2013

2014

2015

2016

Merudgifter

-424

-430

-430

-430

-430

Tekniske korrektioner

867

1.120

1.120

1.120

1.120

I alt

443

690

690

690

690

   

Som det fremgår af ovenstående anbefales det, at de ansøgte merudgifter finansieres ved træk på driftsbevillingsresserven. Resultatet på driftsbevillingsresserven fremgår af nedenstående tabel 4.


Tabel 4. Driftsbevillingsresserve

Politisk bevillingsreserve (drift)

2012

2013

2014

2015

2016

Oprindeligt budget

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Budgetrevision 30.4.12

-1.041

-430

-430

-430

-430

Rest bevillingsreserve

8.959

9.570

9.570

9.570

9.570


Anlæg


På anlægsområdet søges der om merudgifter på samlet 2,8 mio. kr. i 2012 med et tilsvarende kassetræk til følge. Til gengæld søges der om en merindtægter i 2013 på 5 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen i 2013.


Ved denne budgetrevision er der ansøgt om merudgifter til tre anlægsprojekter:


PCB

I anlægsbudgettet er der afsat 6 mio. kr. til opsporing og udbedring af PCB i kommunale bygninger. Midlerne er en del af udmøntningen af anlægsreserven. På Plan- og Klimaudvalget 28. marts 2012 fremlagde Kommunale Ejendomme yderligere et behov for etablering af ventilationsanlæg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej pga. PCB. Det har været nødvendigt at udvide projektet med flere ventilationsanlæg end først forventet. Der ansøges derfor om en merudgift på 750.000 kr. til projektet, som foreslås finansieret af den resterende anlægsreserve på 1,15 mio. kr. i 2012, jf. tabel 4. Således vil udvidelsen af anlægsbudgettet til projektet ikke påvirke den samlede kassebeholdning.Klimatilpasning i Kokkedal

a. Medfinansiering

I februar 2012 besluttede Byrådet at der i kommunens medfinansiering til Klimatilpasnings-projektet blandt andet skulle indgå et overskud fra anlægsprojektet Plejecenter Egelunden samt af anlægsreserven. I sagen lød finansieringen fra Egelunden på 1,127 mio. kr. og 3,3 mio. kr. af anlægsreserven. Det har imidlertid vist sig ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet Egelunden, at restbevillingen kun er på 0,917 mio. kr. Det betyder, at merudgiften fra anlægsreserven reelt bør være 209.547 kr. højere end først antaget.

Den resterende anlægsreserve vil efterfølgende være på 190.000 kr. i 2012, jf. tabel 5.


Tabel 5 Udmøntning af anlægsreserven


I 1.000 kr.

2012

Anlægsreserve, budget

11.530

Tidligere udmøntning af anlægsreserven

10.380

PCB, merudgift til ventilationsanlæg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej

750

Klimatilpasning i Kokkedal, merudgift til lavere restbevilling fra Egelunden end forventet

210

Rest anlægsreserve

190


b. Prisfremskrivning

I partnerskabsaftalen med Realdania til Klimatilpasnings-projektet anbefaler administrationen at prisfremskrive udgifterne til projektet i henhold til KL’s prisfremskrivning af anlægsprojekter. Administrationen har lavet en beregning på udgiften til prisfremskrivningen for 2012-2014, jf. bilag 6.

I den forbindelse søges om en merudgift til prisfremskrivning i 2012 på 181.000 kr. samt frigivelse af det fulde beløb. Merudgiften vil medføre et kassetræk i 2012 på 181.000 kr., jf. tabel 6.


c. Midlertidig finansiering

Arkitektkonkurrencen til Klimatilpasningsprojektet er budgetteret til 3,445 mio. kr. Finansiering af udgifterne er fordelt mellem kommunen og Realdania og boligselskabet, hvoraf kommunens finansiering udgør 0,575 mio. kr. (indgik i budgetrevision 30.11.11) og den resterende andel på 2,87 mio. kr. finansieres af Realdania og boligselskabet. Da partnerskabsaftalen endnu ikke er på plads, er indtægtsbevillingerne ikke indarbejdet i budgettet. Indtil aftalen forventes indgået, ansøges der om en merudgift på Realdania og boligselskabets andel på samlet 2,87 mio. kr. samt frigivelse af beløbet. Merudgiften vil medføre et kassetræk i 2012 på 2,87 mio. kr., jf. tabel 6.


d. Tilsagn om tilskud

Fredensborg Kommune har fået tilsagn fra LOA om tilskud til Klimatilpasnings-projektet på 5 mio. kr. i 2013, jf. tabel 6.


Skolen ved Vilhelmsro

Administrationen har fået tilsagn fra LOA om støtte til yderligere et løft af udearealerne ved den nye skole ved Vilhelmsro, som blandt andet skal sikre en øget kvalitet på eksisterende udvalgte boldbaner. Der ansøges derfor om en merudgift på 2 mio. kr. i 2013 og en tilsvarende merindtægt.

Merudgiften vil være udgiftsneutrale i 2013, jf. tabel 6.


Tabel 6 Mer- og mindreudgifterI 1.000 kr.

2012

2013

Klimatilpasning i KokkedalKlimatilpasning i Kokkedal, prisfremskrivning

181


Klimatilpasning i Kokkedal, dækning af Realdania og boligselskabets medfinansiering til arkitektkonkurrence

2.870


Klimatilpasning i Kokkedal, LOAs medfinansiering


-5.000

Skolen ved VilhelmsroUdgifter til udearealerne


2.000

LOAs støtte til udearealerne


-2.000

I alt mer- og mindreudgifter

3.051

-5.000Opsummering på anlægsrevisionen

Samlet anmodes der i denne budgetrevision om merudgifter på 2,841 mio. kr. samt frigivelse på samlet 3,801 mio. kr. i 2012 og merindtægter på samlet -5 mio. kr. i 2013, jf. tabel 7.


Tabel 7 Samlet anmodning på anlægsområdet

Anlægsprojekter

2012

Frigivelse

2013

1.000 kr.
Udmøntning af anlægsreserven
PCB

750

750


Nedskrivning af anlægsreserven if. PCB

-750Nedskrivning af anlægsreserven if. Klimatilpasning, jf. bilag 5

-210Øvrige merudgifter og merindtægter
Skolen ved Vilhelmsro, LOA2.000

Skolen ved Vilhelmsro, LOA-2.000

Klimatilpasning i Kokkedal, hovedprojekt-5.000

Klimatilpasning i Kokkedal, hovedprojekt

2.870

2.870


Klimatilpasning i Kokkedal, prisfremskrivning

181

181


Samlet kasseopbygning (-) eller kasse træk (+)

2.841

3.801

-5.000

 

Bevilling


2012

2013

2014

2015

2016

2012-2016

Budget-revision, drift og finansiering

0

0

0

0

0

0

Budgetrevision, anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159

I alt

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159

Negativt fortegn er en mindreudgift eller merindtægt (f.eks. betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på drifts- og finansieringsområderne godkendes.
 2. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på driftsområdet finansieres af træk på driftsbevillingsresserven.
 3. At de tekniske korrektioner på drifts- og finansieringsområderne godkendes.
 4. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på samlet 2,841 mio. kr. og frigivelse på samlet 3,801 mio. kr. i 2012 og tillægsbevillinger på -5 mio. kr. i 2013 på anlægsområdet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget idet den tekniske korrektion der flytter 1,579 mio. kr. mellem politikområde 7 og 10 vedr. opsøgende team annulleres, idet budgettet ligger korrekt på politikområde 7.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.78 - Aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 11/56309

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal for afdelingerne nr. 7 Skovengen og nr. 9 Byengen/Nordengen om fleksibel udlejning for en 4 årig periode. Aftalens nærmere indhold er beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde d. 7. maj 2012 forslag til fornyet aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning. Inden sagen gik videre i Økonomiudvalget, blev administrationen opmærksom på, at kriterier i en aftale om fleksibel udlejning skal være prioriterede. Kriterierne i den aftale, som udvalget behandlede i maj 2012, var ikke prioriterede, og derfor fremlægges der en ny sag til godkendelse.


Fredensborg Kommune har anvisningsret til hver fjerde ledige bolig i henhold til § 59 stk. 1 og 2 i Lov om almene boliger. Boligerne anvises til borgere med et påtrængende og akut boligproblem.


I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. indgik Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal i maj 2008 aftale om, at 90 pct. af de resterende ledige boliger i afdelingerne nr. 7 Skovengen og nr. 9 Byengen/Nordengen skulle udlejes efter en række særlige kriterier. De resterende 10 pct. har været lejet ud efter foreningens venteliste.


Da aftalen udløber d. 30. maj 2012, skal den tages op til revision. AB Hørsholm Kokkedal har været tilfredse med aftalen og ønsker at forny aftalen med to ændringer.


Nedenfor fremgår de nuværende kriterier, som er opstillet i prioriteret rækkefølge:


·     Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i

lokalområdet, og nuværende bopæl uden for.

·     Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

·     Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

·     Skilsmisseramte i lokalområdet.

·     Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.

  

Den ene ændring vedrører kriteriet om pendlerordningen. AB Hørsholm Kokkedal ønsker at fjerne kravet om, at man skal have nuværende bopæl udenfor lokalområdet.


AB Hørsholm Kokkedal begrunder deres ønske med, at de ønsker at tiltrække boligsøgende med beskæftigelse – uagtet om disse boligsøgende i dag bor i eller udenfor lokalområdet.


Den anden ændring er, at kriteriet vedr. skilsmisseramte i lokalområdet kommer til at stå foran kriteriet Unge – under 35 – med tilknytning til lokalområdet og kriteriet Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.


Nedenfor fremgår forslag til prioriterede kriterier i en ny aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal (selve aftalen fremgår af bilag 1).


1.      Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i Lokalområdet.

2.      Skilsmisseramte i lokalområdet.

3.      Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

4.      Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

5.      Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.


Som i den gældende aftale, er det i den nye aftale en overordnet forudsætning, at enhver anvisning skal foretages på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering, og at kriterierne fortsat fremover udgør den altovervejende hovedregel, men at ingen principielt er udelukket.


Aftalen gælder fra 1. juli 2012 frem til d. 30. juni 2016.


Det er administrationens vurdering, at ændringen af kriteriet vedr. pendlerordningen er hensigtsmæssig ud fra den betragtning, at udlejningssituationen har ændret sig og der nu er brug for at udvide antallet af potentielle ansøgere.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg Kommunes annonce i UgeNyt.


Indstilling

 1. At Byrådet godkender aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning for en 4 årig periode med følgende prioriterede kriterier:

1.     Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i lokalområdet.

2.    Skilsmisseramte i lokalområdet.

3.    Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

4.    Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

5.     Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Suzan Daoud (F), Charlotte Sander (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.79 - Aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 11/56309

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås en ny særlig 4-årig aftale om fleksibel udlejning med Fredensborg Boligselskab om afdelingerne Niverød III og IV og afdelingen Niverødgården. Aftalens indhold er nærmere beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har gennem et stykke tid forberedt etableringen af en ny, samlet venteliste for alle almene familieboliger, der administreres af KAB. Fællesventelisten har navnet KAB//Bolignøglen.


Med henblik på etablering af Bolignøglen ansøgte KAB i maj 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en forsøgsgodkendelse efter § 144, stk. 1. i Lov om almene boliger. Ministeriet svarede i maj 2011, at indførelse af Bolignøglen ikke kræver en forsøgsgodkendelse, men at der i stedet skal indgås en aftale om fleksibel udlejning mellem den enkelte kommune og boligorganisationen efter § 60 i almenboligloven. KAB//Bolignøglen trådte i kraft d. 1. januar 2012.


KAB har på vegne af Fredensborg Boligselskab henvendt sig til Fredensborg Kommune, da Fredensborg Boligselskab ønsker at tilslutte sig Bolignøglen -  den nye venteliste i KAB-fællesskabet.


Når Bolignøglen forudsætter en aftale med kommunen om fleksibel udlejning skyldes det, at Bolignøglen indeholder 3 forskellige modeller, som alle betyder en ændring af beboerfortrinsretten, også kaldet den interne venteliste, i henhold til de regler, der gælder i henhold til lovgivningen (§ 7 i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger).


Formålet med at ændre beboerfortrinsretten er at sikre, at der går flere boliger til den eksterne venteliste, som derved bliver mere attraktiv for de boligsøgende, da de eksterne boligsøgende så også vil få mulighed for at komme i betragtning til de attraktive boliger.


De tre modeller går i korthed ud på, at en større eller mindre del af boligerne bliver tilbudt på den eksterne venteliste uden først at blive tilbudt beboere med beboerfortrinsret. Samtidig får alle beboere en styrket beboerfortrinsret i øvrige KAB administrerede boligorganisationer, der er tilsluttet Bolignøglen, da man med beboerfortrinsret kan søge på tværs af disse boligorganisationer. Det skal dog nævnes, at de personer der allerede er skrevet op til en bolig efter de gamle regler, ikke med den nye ordning vil miste deres fortrinsret.


De 3 modeller i Bolignøglen er følgende (de er nærmere beskrevet i bilag 1):


Model A: Beboerfortrinsret som i dag

Model A svarer stort set til beboerfortrinsretten, som vi kender den i dag. Her står beboere indenfor boligorganisationen forrest til alle ledige boliger. Det nye er, at beboere kan søge bolig på tværs af alle boligorganisationerne indenfor ventelisten og dermed få adgang til et meget bredt spektrum af boliger. Denne model skaber ingen forbedring af mulighederne for nye boligsøgende fra den eksterne venteliste. I denne model tages der overvejende hensyn til de beboere, der allerede er i systemet.


Model B: Mere tidssvarende beboerfortrinsret

I model B tilbydes alle ledige boliger fortsat beboere i afdelingen. Herefter går 25 pct. af de ledige boliger til den eksterne venteliste, mens 75 pct. går til interne ansøgere i boligorganisationen. Afsættes de 75 pct. ikke indenfor boligorganisationen, tilbydes boligerne til boligsøgende fra andre boligorganisationer, der er omfattet af Bolignøglen.


I model B sluses boligsøgende på de eksterne ventelister ind tidligere, end det foregår i dag.


Model C: Mest åbne model for boligsøgende

I model C tilbydes 50 pct. af de ledige boliger direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste. Model C er et godt valg for boligorganisationer/boligafdelinger, hvor der er en begyndende tendens til ubalance i beboersammensætningen.


Model C sætter fokus på at tiltrække nye boligsøgende. Halvdelen af de ledige boliger tilbydes i denne model direkte til boligsøgende fra de eksterne ventelister.

  

Ændringen af beboerfortrinsretten vedrører kun boliger, der udlejes via venteliste, og berører derfor ikke kommunes anvisningsret eller allerede indgåede udlejningsaftaler med kommunen, herunder aftaler om fleksibel udlejning. Fredensborg Kommune har i henhold til § 59 stk. 1 og 2 i Lov om almene boliger anvisningsret til hver fjerde ledige bolig i Fredensborg Boligselskab. Derudover har Fredensborg Kommune indgået en aftale med Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning, hvor 50 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Niverød III og Niverød IV udlejes efter en række særlige kriterier. Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen har altså hverken indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledige bolig eller til den indgåede aftale om fleksibel udlejning.


Fredensborg Boligselskab ønsker, at afdelingerne Niverød III og IV udlejes efter model A og afdelingen Niverødgården udlejes efter model C (se nærmere i bilag 1). Fredensborg Boligselskab ønsker, at aftalen indgås for en 4 årig periode, men at der er mulighed for, at der kan ske modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


KAB fremhæver i deres henvendelse til Fredensborg Kommune, at initiativet med Bolignøglen skal ses i lyset af den stigende konkurrence på boligmarkedet, som nødvendiggør en mere aktiv markedsføring af de almene boliger. Formålet er således at opnå én venteliste, som kan markedsføres samlet, og som giver den boligsøgende en unik mulighed for at få adgang til ca. 40.000 boliger alene ved én opskrivning. På denne måde forventer KAB, at kunne modvirke udlejningsproblemer og tomme boliger med deraf følgende huslejetab.


Det er administrationens vurdering, at Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen (model A for Niverød III og Niverød IV og model C for Niverødgården) ikke vil få nogen økonomiske konsekvenser for kommunen, da Bolignøglen udelukkende vedrører beboerfortrinsretten også kaldet den interne venteliste. Det er i kommunens interesse, at boligorganisationerne undgår tomgang og heraf lejetab, og det er administrationens vurdering, at Bolignøglen er et godt initiativ til at modvirke udlejningsvanskeligheder.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg kommunes annonce i UgeNyt.


Indstilling

At Byrådet godkender,


1.      at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om, at


a)     afdeling Niverød III udlejes efter model A i Bolignøglen

b)     afdeling Niverød IV udlejes efter model A i Bolignøglen

c)     afdeling Niverødgården udlejes efter model C i Bolignøglen


2.      at aftalen gælder for en 4 årig periode.


3.      at administrationen får bemyndigelse til at indgå aftale med boligorganisationen om modelskifte i løbet af den 4 årige periode, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling idet byrådet modtager kommunens generelle udlejningskriterier med supplerende information om virkningerne af model C ift pkt. 1.C,  inden byrådsmødet den 29. maj 2012.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Beslutning i Byrådet den 29-05-2012

Sagen udgår for at behandles igen i Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af informationer i det nye bilag.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Anbefaler den administrative indstilling. Administrationen bedes undersøge om udlejning er betinget af ansøgers indkomstmæssige forhold forud for behandling i Økonomiudvalget.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Suzan Daoud (F), Charlotte Sander (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. 


Notat: ´Kommunal godkendelsesordning for udlejning af almene familieboliger og ungdomsboliger´ indgik i sagens behandling.

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.80 - Regnskabsafslutning Egelunden

Sagsnr.: 08/45157

 

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for pleje- og aktivitetscenter Egelunden.

Sagsfremstilling og økonomi

Egelunden var færdigbygget i 2009, men det har først været muligt at afslutte regnskabet nu.

Byggeriet overholdt den bevilgede ramme.

I bevillingen til Egelunden var der reserveret 1 mio. kr. til arealet udenfor plejecentret dvs. ved Kokkedal Torv. Projektet mht. udearealerne er dog ikke blevet gennemført i forbindelse med opførslen af Egelunden, som først antaget.

Dette er baggrunden for at anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 1 mio.

Byrådet har den 27.2.2012 besluttet at bevillingen til udearealerne omkring Egelunden overføres til klimaprojektet for Kokkedal.


Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. at anlægsregnskabet for Egelunden godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Anlægsregnskabet for Egelunden godkendes.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen (V)


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.81 - Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 08/12841

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

I dag findes der i Fredensborg Kommune en generel børne- og ungepolitik, en sammenhængende børnepolitik og en politik for utilpassede børn og unge. Med afsæt i Fredensborg Kommunes vision og de overordnede rammebetingelser er der nu udarbejdet en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der integrerer det generelle børne- og unge område og området for børn og unge med særlige behov.


Baggrund

Siden august 2009 har der været en omfattende inddragelse af ledere, medarbejdere og børn og unge i forhold til, hvad den ny sammenhængende børne- og ungepolitik skal indeholde af temaer. I januar 2010 var Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Erhvervsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget inviteret til et kick-off arrangement, hvor temaer til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik blev drøftet. Arbejdet med at kvalificere og indholdsudfylde temaerne fortsatte frem til april 2010, hvor arbejdet med børne- og ungepolitikken blev udsat et år grundet implementering af en omfattende ny skolestruktur i kommunen.


Høring

Den 24. april 2012 blev der som en del af høringsprocessen afholdt en børne- og ungepolitisk konference med ca. 170 forældre, politikere, medarbejdere, ledere, foreninger og andre aktører på børne- og ungeområdet. Konferencen tog udgangspunkt i politikkens temaer med workshops som havde til formål dels at give input til politik og strategier dels inspirere til arbejdet med at implementere politikken.


Udover konferencen blev der ligeledes afholdt en mundtlig høring af to samfundsfagsklasser samt unge fra Ungecenter. Denne høring resulterede i notatet ”De unges stemme”, samt en voxpop som kan ses på kommunens hjemmeside. De unges stemme giver værdifuld input til arbejdet med at målrette indsatser og aktiviteter til de unge.   


Politikken har været i høring hos institutioner, skoler, foreninger og faglige organisationer. Der er modtaget 13 høringssvar, som alle er behandlet og så vidt muligt indarbejdet. Høringssvarene er positive og konstruktive, hvilket har gjort det muligt at indarbejde kommentarerne i vid udstrækning. I høringsoversigten kan høringssvarene læses i deres fulde længde, og det er noteret i hvilket omfang, det er indarbejdet i politikken.    


Temaer og standpunkter

Følgende fem temaer og dertilhørende standpunkter er prioriteret i politikken:


-        Fælles ansvar og samarbejde

Børn og unge mødes af engagerede voksne, der tager et fælles ansvar for at skabe sammenhæng og helhed i barnets liv


-         Læring

Børn og unges læring understøttes af alsidige læringsmiljøer og af kompetente og nærværende medarbejdere


-         Inklusion

Alle børn og unge har ret til at indgå i anerkendende fællesskaber


-         Sund og aktiv livsstil

Alle børn og unge skal have muligheden for en sund livsstil – herunder et aktivt og udfordrende fritidsliv


-         Tidlig indsats og forebyggelse

Fredensborg Kommune prioriterer den tidlige, forebyggende indsats i arbejdet med børn og unge


Bilag

Det er et krav i Lov om Social Service, at der udarbejdes en sammenhængende børnepolitik. Herunder kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte, og en plan for en sammenhængende kriminalpræventiv indsats. Disse er bilag til den sammenhængende Børne - og ungepolitik.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

I henhold til Lov om Social Service § 19 stk. 2 og stk. 3 er det lovpligtigt at udarbejde en sammenhængende børnepolitik - herunder Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte samt en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Disse dokumenter vil være et bilag til den ny Børne- og ungepolitik.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Børne- og ungepolitikken omfatter alle børn og unge i Fredensborg Kommune. Derfor er såvel integration, handicap, ligestilling og miljø vigtige tværgående aspekter, der skal tænkes ind i arbejdet med børn og unge i kommunen. Politikken understreger bl.a. vigtigheden af mangfoldige fællesskaber med plads til individuelle behov.  

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Den Sammenhængende børne- og ungepolitik med bilag vil være at finde på medarbejderportalen FREDE og kommunens hjemmeside. Her kan borgere og medarbejdere ligeledes læse om, hvordan Børne- og Ungepolitikken er blevet til. Der vil blive udarbejdet plakater med de overordnede politiske standpunkter som hænges op i kommunens institutioner, skoler, biblioteker, idrætshaller mm.    

Indstilling

 1. At den Sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes 
 2. At bilag til politikken: Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte godkendes 
 3. At bilag til politikken: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Tinne Borch Jacobsen (V) fraværende.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 13-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling  med følgende bemærkning til overskriften i kapitlet om "et sundt og aktivt liv". Ordet kultur skal tilføjes således, at der står: " Alle børn og unge skal have muligheden for et sundt liv - herunder et aktivt og udfordrende kultur - og fritidsliv".


Fraværende: Bo Hilsted (A), Preben Goth (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.82 - Arealønsker til revision af Fingerplanen

Sagsnr.: 11/18737

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udkast til brev til Naturstyrelsen om arealønsker i forbindelse med revision af Fingerplanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Naturstyrelsen arbejder netop nu på et forslag til revision af Fingerplanen. Første led i revision af Fingerplanen var Naturstyrelsens debatoplæg og den efterfølgende offentlige debat, som fandt sted i foråret 2011. På baggrund af debatoplægget sendte byrådet den 1. juni 2011 et høringssvar, der blandt andet omhandlede ønsker om, at en række konkrete arealer i Fingerplanen bliver udlagt som byområde. Arealønskerne vedrører hovedsageligt byafrunding af Nivå og Kokkedal, via justering af grænserne mellem byområde, kystkiler og transportkorridor. Disse arealønsker er vist i Fredensborg Kommunes Kommuneplan 2009 (side 58) som ønsker til ’byafrunding på lang sigt’. Arealønskerne har været fremført igennem en årrække af Karlebo og siden Fredensborg Kommune og blev atter påpeget som et ønske i byrådets høringssvar af 1. juni 2011.


En del af arealønskerne ligger i transportkorridoren. Den kommende revision af Fingerplanen kommer til at indeholde en reduktion af transportkorridoren, hvor ved arealønskerne akkurat i denne tid kommer i et nyt lys. I forlængelse af byrådets høringssvar af 1. juni 2011 har administrationen i foråret 2012 derfor anmodet Naturstyrelsen om en dialog om Fredensborg Kommunes arealønsker.


Administrationen var den 4. juni 2012 inviteret til møde med Naturstyrelsen for en nærmere drøftelse af arealønskerne. Administrationen fremlagde de landskabelige og til dels infrastrukturmæssige bevæggrunde for byrådets ønsker om at justere grænserne mellem Fingerplanens byområde, kystkiler og transportkorridor.


Naturstyrelsen oplyste, at forslaget til revision af Fingerplanen er meget nært forestående, og gav derfor kun en uges frist for Fredensborg Kommune til at fremkomme med et konkret forslag til ændrede afgrænsninger. Administrationen har udarbejdet brev, kortskitse og arealopgørelse, som på grund af den meget korte tidsfrist er sendt til Naturstyrelsen med forbehold for godkendelse i økonomiudvalget som fagudvalg for kommuneplanlægningen.    Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At brev af 11. juni 2012 til Naturstyrelsen, inklusive kortskitse og arealberegning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Sagen udsættes til behandling på ekstraordinært Plan- og Klimaudvalgsmøde samt ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde mandag den 25. juni 2012.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 25-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Pernille Solvig Graux (V)Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:

For stemte 25: Liste A, B, C, F, L, O samt Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Pernille Solvig Graux (V), Thomas Bak (V), Preben Goth (V) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).


Imod stemte 1: Thomas Elgaard (V) idet arealet på 2,2 ha nord for Nivå ikke ønskes anvendt til byzone.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).Nr.83 - Humlebæk syd - opfølgning efter byplankonkurrence

Sagsnr.: 12/22231

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om igangsættelse af arbejde med helhedsplan for Humlebæk Syd i forlængelse af byplankonkurrencen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byplankonkurrencen om Humlebæk Syd, der blev igangsat sommeren 2011, nærmer sig sin afslutning.


Første etape af konkurrencen forløb fra juni 2011 til oktober 2011, og resulterede i at fire projekter gik videre til anden etape. De fire projekter blev vist og debatteret i Planstrategi 2011-14, hvorefter anden etape af konkurrencen blev igangsat i marts 2012 og forslag afleveret i maj 2012. Dommerkomiteens bedømmelse af de fire viderebearbejdede projekter pågår ultimo maj/primo juni 2012 og det endelige vinderprojekt offentliggøres den 20. juni 2012. 


Planstrategi 2011-14 forventes vedtaget endeligt i byrådet den 25. juni 2012, og i forlængelse heraf begynder administrationen på arbejdet med at revidere kommuneplanen. I henhold til planloven skal et forslag til kommuneplan være offentliggjort senest inden udgangen af 2013. Administrationen planlægger at fremlægge et kommuneplanforslag i løbet af første halvdel af 2013 med henblik på endelig vedtagelse inden udløbet af året og nuværende byrådsperiode.


I Planstrategien fremgår det om Humlebæk Syd, at byrådet udarbejder en helhedsplan på baggrund af byplankonkurrencens vinderforslag, samt at helhedsplanen danner afsæt for kommune- og lokalplanlægning.


I programmet for byplankonkurrencen er det fastlagt, at konkurrencens endelige vinder udover præmiesummen vil få til opgave at udarbejde en helhedsplan i dialog med borgerne, byrådet og kommunens administration. Derudover forventes vinderen at deltage som kommunens rådgiver i det efterfølgende udviklingsforløb.


Det fremgår endvidere af konkurrenceprogrammet, at hvis opgaven standses eller ikke er blevet overdraget vinderen senest to år efter offentliggørelsen af det samlede konkurrenceresultat, skal kommunen betale vinderen en kompensation på 150.000 kr.


I aftalen med Arkitektforeningen om byplankonkurrencen fremgår det, at der er afsat de ovennævnte 150.000.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at vinderen af byplankonkurrencen om Humlebæk Syd engageres inden for en ramme på 150.000 til at udarbejde en helhedsplan for Humlebæk Syd, som kan danne grundlag for og indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 150.000 kr indgår i aftalen med Arkitektforeningen. 


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At vinderen af byplankonkurrencen om Humlebæk Syd engageres inden for en ramme på 150.000 til at udarbejde en helhedsplan for Humlebæk Syd, som kan danne grundlag for og indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget, idet det bemærkes, at Planstrategi 2011-2014 blev endeligt vedtaget på Byrådets møde 29.05.2012 med følgende protokollering:


"Med afsæt heri er der i Byrådet - jf. budgetforliget for 2012-15, som forudsætter salg af området, - også en bevidsthed om, at en udbygning af Humlebæk Syd kan blive aktuel. Hvis og når Byrådet som konsekvens heraf træffer beslutning om en eventuel udbygning af Humlebæk Syd, vil det ske med det kommende vinderprojekt som grundlag suppleret med de visioner og mange synspunkter - også kritiske, der er blevet fremført i forbindelse med Planstrategien for 2011-14 indsats 1 - Humlebæk Syd.


Byrådet er derfor enige om at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning om tidspunktet for et salg af Humlebæk Syd".


Fraværende: Hans Nissen (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.84 - Høringssvar om Regional Udviklingsplan

Sagsnr.: 12/18397

 

Beslutningstema

Region Hovedstaden har sendt sit forslag til Regional Udviklingsplan i høring.


Byrådet skal tage stilling til om kommunen skal afgive høringssvar og i givet fald hvad indholdet af høringssvaret skal være.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har sendt sit forslag til Regional Udviklingsplan i høring. Den Regionale Udviklingsplan beskriver en fremtidig strategi for hovedstadsregionens udvikling fra 2012 til 2016. I forslaget opstilles følgende vision for hovedstadsregionen:


” I 2020 har vi øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet”


I forlængelse af visionen opstilles fire centrale temaer, hvor det er nødvendigt at tage fat for at nå visionen. De fire temaer er følgende:


         Erhverv

         Uddannelse

         Klima

         Trafik


Med den fælles vision og de fire temaer ønsker Region Hovedstaden at skabe en platform for et styrket strategisk samarbejde mellem aktørerne såvel inden for regionen som ud over regionens grænser.


Forslaget er i høring frem til den 14. juni 2012. Udviklingsplanen vil blive fulgt op af dialog gennem Kommunekontaktrådet Hovedstaden som det samlende forum for regionens kommuner.


Erhverv

På erhvervsområdet konstaterer udviklingsplanen, at regionen samlet set har mistet 11 pct. af de private job siden 2008 mod tilsvarende 8 pct. for resten landet. For at vende denne udvikling og nå målet om en økonomisk vækst på 2,5 pct. årligt, skal der samarbejdes på tværs af myndigheder og relevante aktører for at sikre de bedste rammevilkår for erhvervslivet. I den forbindelse fremhæves 3 indsatsområder:


1.      Vi skal sikre fremtidig vækst og velstand i regionen

2.      Kommuner, region og virksomheder skal udvikle erhvervslivet sammen

3.      Vi skal have internationalt udsyn


For hvert af indsatsområderne er angivet en række handlinger, som skal sikre de rammevilkår, som er nødvendige for at skabe arbejdspladserne og den økonomiske vækst.


Det er administrationens vurdering, at udviklingsplanen inden for dette tema er godt i tråd med de ønsker Fredensborg Kommune har til erhvervspolitikken, herunder at der bl.a. skal satses på velfærds- og klimateknologi, ligesom der skal arbejdes efter fælles mål i erhvervsfremmeindsatsen og sikres øget samspil mellem de aktører, der arbejder med erhvervsudvikling.


Imidlertid kan der omvendt peges på, at udviklingsplanen i højere grad kunne forholde sig til, hvordan regionen fastholder eksisterende virksomheder og arbejdspladser – også inden for de mere traditionelle erhverv såsom håndværkervirksomheder og industriproduktion.


Uddannelse 

Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets politiske mål om at opnå landets lavest ungdomsledighed og 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Kommunens beskæftigelsespolitik på ungeområdet omhandler først og fremmest kravet om, at alle unge skal have en uddannelse. 


Der peges på følgende tre indsatser:


1.      Vi skal støtte de svage unge og hindre frafald fra uddannelser

2.      Lysten til at lære skal i centrum

3.      Mere og bedre uddannelse skal ruste os til fremtiden


Kommunen har etableret en tidlig, målrettet og individuel beskæftigelsesindsats for unge ufaglærte. Der er iværksat straksaktivering af alle unge nyledige kontanthjælpsmodtagere, snusepraktikker for at hjælpe unge med uddannelsesvalg, brobygningsforløb med erhvervsskoler, særligt projekt ”InZasten” for utilpassede unge mv. Målet er, at ufaglærte unge bliver opkvalificeret og får en uddannelse.


Der er behov for mentorstøtte til svage unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser, ligesom der er behov for mentorstøtte til svage unge på uddannelsesinstitutioner for at hindre frafald. Samarbejdet mellem kommunen, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund skal ligeledes udvikles for at støtte og hjælpe frafaldstruede unge på erhvervsskoler og gymnasier. 


Der iværksættes nye initiativer til at skaffe flere praktikpladser til kommunens unge, idet flere unge frafalder uddannelser på grund af mangel på praktikpladser. Samtidig etablerer kommunen et nyt særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud ”Springbrættet” til svage unge mellem 15 – 17 år, der skal sikre, at flere svage unge gennemfører en ungdomsuddannelse.


Den forebyggende indsats på skoleområdet er af afgørende betydning for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal skabes mere sammenhæng mellem uddannelserne ved at skabe logik og funktionalitet i overgangene mellem uddannelsesniveauer og retninger for at sikre, at flere unge vælger rigtigt første gang og inspireres til videre uddannelse.


De unges beslutning om uddannelse og karriere skal modnes allerede i folkeskolen. Det betyder, at der skal arbejdes med glidende overgange mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Der skal arbejdes for, at flere unge kommer tilbage på uddannelsessporet, en bedre uddannelsesdækning med koordinerede uddannelsestilbud og kortere afstande og transporttid.

Lysten til at lære skal i centrum i et motiverende rummeligt uddannelsessystem med inspirerende skolemiljøer, der giver alle unge mulighed for at udvikle deres evner og talenter. Der skal være bedre sammenhæng mellem teori og praksis, der skal udvikles nye attraktive erhvervsuddannelser, og ske talentudvikling på alle niveauer. 


Mere og bedre uddannelse skal ruste os til fremtiden gennem afdækning af kompetence- og vidensbehov. Der skal skabes nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet og flere målgrupper skal have en videregående uddannelse. Uddannelserne skal have et øget internationalt udsyn, ligesom der skal ske en opkvalificering af ufaglærte.  


Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets politiske mål om landets laveste ungdomsledighed og skoleforliget fra 2010 (95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse), og skolernes visioner beskrevet i ”Faglighed og fællesskab”, samt frikommuneforsøg under fællesbetegnelsen ”Den fleksible folkeskole”.

  

Klima

Temaet bygger på den fælles klimastrategi mellem regionen og kommunerne. Temaet omhandler indsatser i forhold til at facilitere et bredt samarbejde, igangsætte analyser og understøtte udviklingsinitiativer omkring klimatilpasning, klimavenlig transport som fx elbiler og cykling, energieffektive bygninger, omstilling af energiforsyningen og klimavenligt forbrug, samt rekreative områder.


Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets tilsvarende mål og handlinger, som beskrevet i ”Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020” og i Planstrategi 2011-14.

  

Trafik

Temaet peger på sammenhængen mellem fremkommelighed og vækst. Planen peger på behovet for at skabe en effektiv infrastruktur som reducerer rejsetiden inden for regionen og som giver god tilgængelighed til og fra regionen. En forbedring af fremkommeligheden og af den geografiske sammenhæng i hele regionen skal bl.a. styrkes ved at udbygge og forbedre vejnettet og gennem at udbygge den kollektive transport, herunder togforbindelserne mellem Nordsjælland og København. Der peges på en ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf en ny ringforbindelse (Ring 5) med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane og vej.


Procedure

Nærværende dagsorden forelægges i en række fagudvalg imellem den 6. juni og 12. juni 2012 og herefter i økonomiudvalg den 18. og byråd den 25. juni. Da høringsfristen udløber den 14. juni 2012, anbefaler administrationen, at vedhæftede forslag til høringssvar sendes til Region Hovedstaden den 13. juni 2012 med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Planloven 


Kompetence

Byrådet 


Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udviklingsplan/

Indstilling

Af hensyn til høringsfristen den 14. juni 2012 indstiller administrationen


1.      At forslag til høringssvar med nedenstående ordlyd godkendes og fremsendes til Region Hovedstaden den 13. juni 2012 med forbehold for Byrådets bemærkninger.


2.      At Byrådet på sit møde den 25. juni 2012 godkender høringssvaret endeligt. 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget med - i forhold til tværgående baneforbindelse - følgende tilføjelse "Evt. koblet til Lille Nord".


Udvalget foreslår en tilføjelse til 1. afsnit: "Idet Byrådet anerkender, at Fredensborg Kommune er en del af Øresundsregionen". 


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling idet afsnit 4 rettes fra ´stærk kritisk´ til ´kritisk´ og afsnit 5 indledes med: ´Et flertal i´.

Fjerde punkt i opstillingen ændres til: ´- Potentialerne i omdannelse af Lille Nord´.

Samt at der tilføjes følgende punkt: ´- Potentialet i at motivere borgere og virksomheder til en anden transportadfærd gennem mobility management´..

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.85 - Forslag til lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk

Sagsnr.: 12/21286

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009.

Sagsfremstilling og økonomi


Baggrund

Lokalplanforslag H104 er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål herunder mulighed for ombygning, og fortætning af boligbebyggelsen. I lokalplanforslaget er der indarbejdet bæredygtige tiltag som krav om lavenergibygning ved nybyggeri samt mulighed for solenergianlæg og grønne tage.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes til boligbebyggelse, hvilket er hensigten for bebyggelsen fremover.


Bebyggelsen består i dag af 9 boligblokke, og en tilhørende små bygninger til ejendommens drift. Bebyggelsen indeholder 186 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3-, og 4-værelses boliger placeret på 1., 2. og 3. sal. Beboerlokaler, aktivitetsrum, vaskeri, gæstebolig og depotrum mv. er placeret i stueetagen. Byggeriet er opført i perioden 1973 – 75 som industrialiseret betonelementbyggeri, og er tidstypisk for perioden.

  

Lokalplanforslagets bestemmelser om bebyggelse

Den nuværende bebyggelsesprocent for bebyggelsen Enebærhaven ligger i dag på ca. 51%. I forbindelse med renoveringsprojektet med bl.a. efterisolering af facaderne, og hvor der åbnes op for nye boliger, og fælleshus fastlægges bebyggelsesprocenten til 90. Inden for lokalplanområdet må de eksisterende boligblokke ombygges fra i dag 4 etager til 5 etager.


Forhøjelsen af den maksimale bebyggelsesprocent giver mulighed for at øge udnyttelsen af de eksisterende boligblokke med etablering af boliger i stueetagen, der i dag er åben. Den øgede bebyggelsesprocent og det øgede etageantal giver desuden mulighed for etablering af tagboliger. Endvidere giver den forhøjede bebyggelsesprocent mulighed for at tilføje et fælleshus og at renovere boligblokkene (etagearealet udvides i forbindelse med f.eks. efterisolering, lukning af altaner, etablering af bygningsfremspring, der knytter sig til de eksisterende facader). 

  

Baggrunden er, at lokalplanområdet ligger i det stationsnære område inden for 600 meter. Ud fra et bæredygtighedshensyn bør udbygning af bysamfund ske ved fortætning. Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv tandsport. Det fremgår af Kommuneplan 2009 og landsplandirektivet, Fingerplan 2007.


Lokalplanforslagets bestemmelser om veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger at området vejbetjenes fra Kirkeskov Allé nord for bebyggelsen.


Bebyggelsen har i dag 89 parkeringspladser, svarende til 1 p-plads pr ca. 150 m² boligareal, eller lige under 0,5 plads pr. bolig. Dette antal parkeringspladser dækker ifølge en undersøgelse foretaget i bebyggelsen det aktuelle samlede behov. Der kan etableres nye parkeringspladser indenfor et udlagt område.


Lokalplanforslagets bestemmelser om udearealer og beplantning

De grønne arealer skal opretholdes som have, og fællesarealer i de områder, hvor der ikke etableres ny bebyggelse. Der skal være mulighed for etablering af legepladser, opholdspladser og multibaner og lignende.


Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i kommuneplan 2009. I forbindelse med udbud og lokalplanlægning skal de enkelte planer vurderes i forhold til hvilke krav kommunen vil stille til bæredygtigheden.


I lokalplanforslag H104 har Fredensborg Kommune valgt, at vurdere bæredygtighed, samt de energi- og klimamæssige tiltag ud fra de eksisterende bygninger, og i tilfældet af nybyggeri.


Bygningernes alder, stand og konstruktioner gør, at følgende energi- og klimamæssige tiltag foreslås:


Ved eksisterende bygninger:


·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.


·         Omfang af befæstede arealer nedbringes.


·         Ved ombygning af eksisterende bygninger skal disse optimeres energimæssigt i henhold til bygningsreglementets krav.


·         Fælles affaldshåndtering og – sortering.


Ved nybyggeri:


·         Nybyggeri skal opføres som lavenergibygning i henhold til en hver tid gældende bygningsreglement.


·         Omfang af befæstede arealer minimeres således, at det er muligt at maksimere nedsivning på egen grund.


·         Regnvand anvendes i nyt vaskeri.


·         Ved nybyggeri udføres forsinkelse af regnvand med f.eks. grønt tag.


·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.


Nedsivning af regnvand fra eksisterende bygninger er ikke muligt, da geotekniske undersøgelser viser, at nedsivning ikke er mulig på ejendommen.


Krav om bæredygtighed udmøntes i denne lokalplan også ved genanvendelse og fortætning af eksisterende bebyggelse og lokalplanområdets stationsnære beliggenhed.


Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 fastlægger følgende rammer for rammeområde HB 10 der svarer til lokalplanområdet for nærværende lokalplan:


·         Område til boliger:

·         Etagehusbebyggelse ved Teglgårdsvej/ Kirkeskov Allé "Enebærhaven" HB 10

·         Anvendelse Etagebolig

·         Max. bebyggelsesprocent 40 % for området under et.

·         Max. højde 4 etager

·         Andet : Se også Retningslinjer i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder


Lokalplanforslag H104 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område HB 10, idet bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 90 %. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009. Tillæg nr. 4 indgår som en del af lokalplanforslaget.


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Borgerinddragelse

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes mandag den 20. august 2012 kl. 17-18.30 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

  


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forslag til lokalplan H104 samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 offentliggøres.

Indstilling

1.      At forslag til lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.


2.      At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.86 - Sti mellem Langkildeparken og Kirkeleddet

Sagsnr.: 12/22185

 

Beslutningstema

Krav om anlæggelse af sti mellem Langkildeparken og Kirkeleddet.


Sagsfremstilling og økonomi

Plan og Klimaudvalget vedtog i 2008 lokalplan for Langkildeparken. Området er efterhånden ved at være udbygget og det er derfor nu nødvendigt at få infrastrukturen til og fra området færdigudbygget. Der var i lokalplanen lagt op til at området skulle sti betjenes fra den nordvestlige del af Langkildeparken til det eksisterende stinet omkring Kirkeleddet. Denne sti er aldrig blevet anlagt, hvilket giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer for cyklister fra Langkildeparken. Miljø- og Teknikudvalget tog på møde den 10. november 2011 det første skridt til at få stien anlagt ved at optage stien i kommunens fortegnelse over private fællesveje og –stier.


For at sikre, at stien bliver anlagt er det nødvendigt at kræve stien anlagt efter bestemmelserne i Lov om private fællesveje § 39. Dette pålægger ejerne af de tilstødende grunde at anlægge stien inden for en nærmere fastsat tidsfrist. De tilstødende ejendomme ejes henholdsvis af Fredensborg Kommune og Langkilde Invest ApS.


Der har i forbindelse med sagen været høring vedr. beslutningen om at kræve stien anlagt samt hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes. Fredensborg Kommune har udarbejdet en fordelingsnøgle efter bestemmelserne i Lov om private fællesveje § 45. Kommunen har skønnet at hovedvægten i fordelingen skal ligge på, hvordan stien vil blive anvendt af de tilstødende ejendomme. Fordelingen ses nedenfor.


Matr.nr.

Ejerlav

Ejer

Andel i procent


Beløb*  

2i, 2dd

Båstrup By, Asminderød

Fredensborg Kommune

33,81


150.000 kr.

3dg, 3dh, 3di

Båstrup By, Asminderød

LANGKILDE INVEST ApS

66,19


290.000 kr.

*Beløbene er rundet af til nærmeste 10.000


Et overslag på udgifterne til anlæggelse af stien er beregnet til ca. 440.000 kr. eksklusiv moms.


I forbindelse med høringen er lodsejers rådgiver kommet med bemærkninger. Bemærkningerne kan samles i to hovedpunkter


 1. Langkilde Invest har anlagt stien langs de ejendomme som er ejet af Langkilde Invest frem til 2 meter før skellet til Fredensborg Kommunes ejendom.
 2. Langkilde Invest oplyser at de er af den opfattelse at der i forbindelse med lokalplanlægningen er indgået en aftale mellem Langkilde Invest og Fredensborg Kommune om at Langkilde Invest skulle anlægge stien på deres ejendom og Fredensborg Kommune skulle anlægge stien på deres del af ejendommen.

Ad 1

Langkilde Invest har udlagt grus på den del af stien, der skal ligge på deres ejendom. Belægningen er dog vurderet til at være meget ujævn og overholder ikke kravene i vejreglerne til en dobbeltrettet fælles sti for gående og cyklende. Ved nyanlæggelse af sådanne stier skal bredden mindst være 3 meter. Fredensborg Kommunen har desuden ikke godkendt et skitseprojekt for det anlægsarbejde, der er lavet på stien på Langkilde Invests arealer og anser derfor ikke stien som anlagt.
Ad 2

Det har i forbindelse med undersøgelsen af sagen ikke været muligt at finde nogen aftale mellem Langkilde Invest og Fredensborg Kommune vedrørende anlæggelsen af stien. Hvis en sådan aftale på et senere tidspunkt skulle fremkomme ville det kun have indflydelse på fordelingen af udgifterne og ikke selve kravet om at stien skal anlægges.   


Bevilling


1.000 kr.

Forventet merforbrug/ finansiering


Sted/tekst

Kostbærer

2012

2013

2014

2015

1

Sti til Langkildeparken

Nyt 

150 
234
I alt, drift


0

0

0

0

5
I alt, anlæg


150

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.


Ovenstående beløb medtages ved budgetrevision 30.06.2012Retsgrundlag

Lov om private fællesveje § 39 og § 45

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2


Byrådet for så vidt angår punkt 3Indstilling

1.      At stien kræves anlagt i en bredde på 3 meter, og at anlæggelsen sker inden for 6 måneder.


2.      At fordelingen af udgifterne sker efter den i sagen skitserede fordelingsnøgle, som betyder at Fredensborg Kommunes andel udgør kr. 150.000


3.      At udgiften medtages i budgetrevision 30/6 2012


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2012

Referat fra møde den 26. august 2008 blev omdelt.


Indstillingens pkt. 1: Godkendt


Indstillingens pkt. 2: Fordelingen af udgifterne godkendes, medmindre det fremsendte mødereferat af den 26. august 2008 giver anledning til en ændring heraf.


Indstillingens pkt. 3: Anbefales.


Claus Birkelyng (L) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Claus Birkelyng (L) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. Grethe Troensegaard deltog som suppleant.


Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.87 - Afholdelse af jagt på kommunale arealer 2012 - 2013.

Sagsnr.: 08/26858

 

Beslutningstema

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg Kommune foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2011 - 2012 og søger om nye jagttilladelser for 2012 -2013.

Sagsfremstilling og økonomi

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg har med brev af 28. marts 2012 dels foretaget indberetning for sæsonen 2011 – 2012 dels ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2012 – 2013.


JKF/jagtforeningerne i Fredensborg står for: ”Jægernes Kommunale Fællesråd” i Fredensborg Kommune og omfatter Asminderød Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.


Byrådet gav sidste år JKF/jagtforeningerne i Fredensborg lov til at foretage jagt på arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg, på arealer i Langstrup Mose og på arealer nord for Fredtoften (betegnet Sømosen). Foreningerne skriver i sin indberetning, at planlagte jagter på Endruparealet ikke blev afholdt, og at der i det hele taget ikke blev fortaget jagt på arealerne i den forløbne sæson.


I sin henvendelse anmoder JKF/jagtforeningerne i Fredensborg specifikt om tilladelse til at drive jagt i 2012 -2013 på de samme arealer, man fik tilladelse til at drive jagt på sidste år, jf. nedenfor pkt. 1, 2 og 3. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg anmoder endvidere Byrådet om at genoverveje de ansøgninger, man sidste år fik afslag på at drive jagt på, jf. nedenfor pkt. 4 – 10.


Følgende arealer er omfattet af ansøgningen:


          Omfattet af tilladelsen sidste år:

1)     Areal på Endrupvej 64, Fredensborg. Dette areal er bortforpagtet og en evt. aftale om jagt på arealet skal i lighed med sidste år aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter (due- og rådyrjagt) i perioden 1. oktober - 31. januar.


2)     Langstrup Mose i forbindelse med skydebanerne (rådyr og drivjagt). En del ar arealet er bortforpagtet.  En evt. aftale om jagt skal i lighed med sidste år aftales med forpagter


3)     Areal nord for Fredtoften "Sømosen". Dette areal er bortforpagtet, og en evt. aftale om jagt på arealet skal i lighed med sidste år aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter (rådyr og drivjagter) i perioden 1. oktober - 31. januar.


Ikke omfattet af tilladelsen sidste år:

4)     Areal på Kratbjerg. Arealet benyttes til afgræsning med får med henblik på naturgenopretning. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg  ønsker at afholde 1 -2 efterårsjagter af rådyr.


5)     Areal på Humlebækvej 64, "Kejserdal". JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter i perioden 1. oktober - 31. januar. Dette areal anvendes til forskellige børne- og ungeformål, der ikke er foreneligt med jagt.


6)     Toelt Losseplads. Toelt Losseplads anvendes af Nordforbrænding, der sidste år gav afslag på jagt, idet man derved ønskede at stille flere ansøgere lige.


7)     Areal ved Nivå gammel Strandvej. Arealet er beliggende mellem boligområder. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rævejagt den 13. oktober.


8)     Areal ved Karsemosegård. Arealet er beliggende tæt ved idrætsanlæg og boligområder. Arealet er bortforpagtet. En evt. aftale om jagt skal aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 2 årlige drivjagter i perioden 1. oktober - 31. januar.


9)     Kokkedal Nord. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rådyr og drivjagt 2 gange årligt i perioden 1. oktober – 31. januar.


10)Fredtoften. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rådyr og drivjagter efterår og vinter. Dette areal anvendes til diverse fritidsformål, der ikke er foreneligt med jagt.


Administrationen kan anbefale, at der for sæsonen 2012 – 2013 gives samme tilladelse og på samme vilkår som sidste år, jf. indstillingen nedenfor. Administrationen bemærker, at JKF/jagtforeningerne i Fredensborg reelt ikke har udnyttet den tilladelse, man fik sidste år. Allerede af den grund finder administrationen ikke grundlag for at udvide tilladelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At JKF/jagtforeningernes indberetning, om at der ikke er foretaget jagt på de arealer, man haft tilladelse til i 2011 – 2012, tages til efterretning.
 1. At der i overensstemmelse med ansøgningen meddeles JKF/jagtforeningerne i Fredensborg tilladelse til at afholde 1-2 årlige jagter i perioden 1. oktober 2011 - 31. januar 2012 på følgende arealer:
 • 1) Areal på Endrupvej 64, Fredensborg (omfattende 12,86 ha.)
 • 2) Areal i Langstrup Mose (omfattende 18,17 ha.)
 • 3) Areal nord for Fredtoften "Sømosen” (omfattende 8,75 ha.)

 under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med forpagter.


3.    At der meddeles afslag på anmodningen om jagt på følgende arealer:

 • 4) Areal ved Kratbjerg
 • 5) Areal Humlebækvej 64, "Kejserdal"
 • 6) Toelt losseplads
 • 7) Areal ved Nivå gammel Strandvej
 • 8) Areal ved Karsemosegård
 • 9) Kokkedal Nord.
 • 10) Areal på Fredtoften.

Vilkår:

a)     Tilladelsen er gældende for perioden 1. oktober 2012-31. januar 2013, hvorefter ordningen evalueres på ny.

b)     Jagtretten er vederlagsfri.

c)     JKF/jagtforeningerne forpligtes til af aftale tidspunkt for afholdelse af jagt med forpagteren.

d)     JKF/jagtforeningerne forpligtes til at indberette hvilket – og antallet af nedlagt vildt til Naturstyrelsen med kopi til Fredensborg Kommune.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling pkt.1 og 2 og de foreslåede vilkår.


Administrationens indstilling i pkt. 3 anbefales efter afstemning:

6 stemte for: O, A, F, L og Thomas Elgaard (V)

1 stemte imod: Thomas Bak (V), idet han mener at der skal gives tilladelse til jagt, hvor der er tale om arealer på mere end 5 ha.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte 8: Liste A, B, F, O og Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 3: Liste C og V

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:

For stemte 22: Liste A, B, F, L, O samt Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Pernille Solvig Graux (V), Thomas Elgaard (V), Preben Goth (V) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).


Imod stemte 4: Liste C, Carsten Wulff (V) og Thomas Bak (V). Idet Liste C ønsker arealerne pkt. 1, 2, 3, 7 og 9 tillades til jagt og idet Carsten Wulff (V) og Thomas Bak (V) ønsker tilladelse til jagt på arealerne pkt. 1 - 10.


Der foretages en vurdering af jagterne af en uvildig vildtkonsulent forud for en eventuel ansøgning om arealer til jagt, næste år.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).


Nr.88 - Helhedsplan for Kokkedal på Vej 2012-2016

Sagsnr.: 11/26588

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om helhedsplanen ’Kokkedal På Vej’ 2012-2016 kan godkendes, så den endelige ansøgning til Landsbyggefonden kan indsendes. Herunder skal byrådet også tage stilling til den kommunale medfinansiering.  


Sagen bliver forinden behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Kultur og Turismeudvalget, Fritids- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal På Vej ansøger Landsbyggefonden om midler til videreførelse og udvikling af den boligsociale helhedsplan. Der søges om støtte for en 4-årig periode frem til 2016. Der foreligger fra landsbyggefondens side krav om lokal medfinansiering på minimum 25 %. Ansøgningen lægger op til en kommunal medfinansiering på 27,2 %, i alt 5.038.035 kr. over fire år. Kommunen får til gengæld glæde af de 13.450.000 kr., som Landsbyggefonden og boligselskaberne lægger i projektet.

Medfinansieringen er tilrettelagt som støtte til enkelte aktiviteter inden for de forskellige indsatsområder, men primært som medarbejdertimer for medarbejdere, som i forvejen arbejder i området. Der er altså ikke tale om, at der tilføres området ekstra midler, der er tale om penge, som i forvejen anvendes i området og som under alle omstændigheder er en del af grundbudgettet, som bruges til drift af området.


Beskæftigelsesindsatsen, der foregår via Kokkedal på Vej, bærer langt den største del af den kommunale medfinansiering (22% ud af i alt 27,2%).  


Kokkedal På Vej er med denne ansøgning gået ind i en ny fase. Helhedsplanen startede i 2007 og den nugældende helhedsplan afsluttes med juni måned 2012.


I den nye fase videreføres de tidligere indsatser og omfatter følgende indsatsområder:


·         Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv

·         Børn, Unge og Familier

·         Kultur og Fritid

·         Image og Kommunikation


Kokkedal På Vejs overordnede formål er at skabe et bedre image for området, styrke netværk og sammenhængskraft, afhjælpe ledighedsproblemer samt at give områdets børn og unge bedre muligheder for meningsfulde fritidsaktiviteter. Under hvert indsatsområde er der i planen beskrevet en række aktiviteter, der søger at imødekomme og afhjælpe problemkomplekserne i området.


Helhedsplanen er et samarbejde mellem Landsbyggefonden, AB Hørsholm-Kokkedal (Skovengen/Byengen/Nordengen), Boligforeningen 3B (Egedalsvænge) og Fredensborg Kommune.Det samlede budget fremgår af nedenstående oversigt og viser blandt andet den kommunale medfinansiering. Skemaet viser økonomien for hele perioden fra 2012 til 2016:


Finansieringsfordeling


Medfinansiering

I alt

procent

Boligforeningen 3B


719.520

719.520

3,9

AB Hørsholm Kokkedal

731.520

731.520

4,0

Fredensborg Kommune 

5.038.036

5.038.035

27,2

Medfinansiering i alt


 6.489.076

6.489.075

35,1

Landsbyggefonden


 

11.999.996

64,9

Total
18.489.071100,0

Ansøgningen er godkendt i bestyrelserne for boligselskaberne.


Kokkedal i Job

Som tidligere nævnt udgør beskæftigelsesindsatsen (Center for Job og Ydelser) den væsentligste indsats i helhedsplanen. Det drejer sig om en fremskudt beskæftigelsesindsats, lokalt forankret i ”Kokkedal i Job”. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2/3 over 30 år og er en del af kommunens aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere placeret i Jobcenter Fredensborg. Kokkedal i Job har eget kontor i området, dagligt bemandet med to jobvejledere samt en sagsbehandler en til to gange ugentligt. 


I stedet for at de berørte medarbejdere sidder i Jobcenteret har medarbejderne fået arbejdsplads i området, tæt på Sekretariatet for Kokkedal på Vej. Formålet er at skabe en fremskudt beskæftigelsesindsats med lokal forankring. Dette medfører en række fordele, idet medarbejderne bliver en del af lokale netværk, hvorigennem de får bedre kendskab til de borgere, de skal samarbejde med.


Unge kontanthjælpsmodtagere 18-30 år fra Kokkedal henvises til ungeindsatsen i Jobcenter Fredensborg.


Tilbuddet i ”Kokkedal i Job” er afklarings - og vejledningsforløb i henhold til beskæftigelsesloven § 32. Fra maj måned 2012 varetager ” Kokkedal i Job” også arbejdsprøvning for kontanthjælpsmodtagere med behov for yderligere afklaring af deres arbejdsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Denne målgruppe skal afklares i forhold fleksjob eller førtidspension.


Resultaterne fra de seneste to år viser, at knap 10 % starter i ordinært arbejde eller uddannelse efter endt forløb. Yderligere knap 1/4 del kommer efter vejledningsforløbet tættere på arbejdsmarkedet, idet de bliver i stand til at starte i virksomhedspraktik, løntilskud eller på sprogskole.
Samlet sker der således for ca. 1/3 del af borgerne en udvikling, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Knap halvdelen af målgruppen har så omfattende problemstillinger i form af fysiske og psykiske lidelser, at indtræden på arbejdsmarkedet ikke er realistisk. Den beskæftigelsesrettede opgave er for denne delgruppe, at afklare dem til anden forsørgelse end kontanthjælp, hvilket er sket for ca. 26%. Her er tale om godkendelse til fleksjob eller førtidspension.
Evaluering:

 1. Center for Job og Ydelser har lavet en intern evaluering, "Effekter af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Kokkedal". Denne er vedlagt sagen som bilag.
 2. Overordnet kan man sige, at de krav, der bliver stillet fra Landsbyggefonden, altid er blevet fulgt, og naturligvis også fremover bliver fulgt.

  Fremadrettet har Landsbyggefonden indført en ny praksis, hvor hver enkelt aktivitet evalueres en gang om året for at sikre kvalitet og for at sikre, at de ønskede effekter opnås. Styregruppen opstiller indikatorer og succeskriterier, og der følges løbende op på disse. I praksis indgår, at Styregruppen én gang årligt indsender skema med resultaterne til Landsbyggefonden.
 3. Tidligere har det været sådan, at enkelte indsatser blev valgt og evalueret via et selvevalueringsskema som Kokkedal på Vej selv har stået for og det opsummeres kort herunder.
 • Generelt peger arbejdet i helhedsplanen på, at effekten er størst, når der arbejdes målrettet og strategisk med personlig involvering i dannelsen af netværk og styrkelse af beboeres ressourcer.
 • Samarbejdet med beslutningstagere i området har været helt essentielt for helhedsplanens foreløbige succes og virkning; herunder i kommunalt regi, politisk såvel som i ledelsen, for derigennem at påvirke udviklingen i byen. 
 • Der har været succes med at gå strategisk til opgaven fra sekretariatet, og så have nogle lokale timeansatte eller frivillige til i stor udstrækning at udføre arbejdet.
 • Evaluering 2010, to eksempler:

  Et eksempel på en aktivitet der har fungeret godt, er ”Minisport”, hvor målet var at få flere af de udsatte børn ud i foreninger. 85% af de tilmeldte børn blev fastholdt i aktiviteten og 35% af de deltagende børn er efterfølgende indmeldt i et organiseret fritidstilbud og er stadig aktive.

  Et eksempel på en aktivitet der ikke er kommet op at stå er ”Ungeråd”.  Det har ifølge sekretariatet i Kokkedal På Vej været en udfordring at få det etableret og til at fungere. Flere af de lokale børn og unge i vores primære målgruppe er relativt vanskelige at håndtere, og det kan skabe unødige konflikter at sætte frivillige beboere til at arbejde med denne målgruppe.

  4.
  Landsbyggefonden har udbudt en landsdækkende evalueringsopgave for boligsociale helhedsplaner - og det er Rambøll og SFI, der har fået opgaven. Den proces er i gang på landsplan, den begyndte i november 2009 og den er færdig i 2016.

  Dette er et signal fra Landsbyggefonden om, at man ønsker en mere effektiv og målrettet evaluering af de boligsociale helhedsplaner.

  Det er administrationens vurdering, at en sådan evaluering er nødvendig. Imidlertid vil evalueringens punkt 4 primært forholde sig til overordnede forhold, og den vil beskæftige sig med hele perioden til 2016.

  Derfor foreslår administrationen, at Byrådet for en godkendelse af helhedsplanen for 2012-2016 betinger sig, at de succeskriterier, som Styregruppen for Kokkedal på Vej opstiller, jævnfør ovenstående punkt 2, løbende følges op af Styregruppen (min. to gange årligt) og forelægges kommunens relevante fagudvalg én gang årligt.

Konklusion:

Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at Kokkedal på Vej ikke må opfattes som et isoleret projekt, men skal ses i sammenhæng med øvrige projekter i Kokkedal, herunder eksempelvis det nye Klimatilpasningsprojekt, ungdomsklubben Kokpit, den nye fritidsklub (som stater 1. september for 9 til 13-årige), Bibliotekscafeen, det frivillige foreningsliv m.v.

I den nye helhedsplan samles op på bl.a. de gode erfaringer med lektiecafé i Medborgercentret i Nivå og ønsket om at få etableret et Bydelsmødreprojekt, som er en succes i andre lignende boligområder.

Endvidere er Kokkedal på Vej en vigtig medspiller og samarbejdspartner i forhold til samarbejdet mellem boligselskaber, kommune og politi, også når det gælder konkrete problemstillinger.

Administrationen skal anbefale en videreførelse af projektet men med en tydeliggørelse af måling af og opfølgning på succeskriterier i projektet, da dokumentationen for de resultater, der hidtil er skabt i projektet, står lidt svagt i den forløbne periode.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er tale om penge, som i forvejen anvendes i området og som under alle omstændigheder er en del af grundbudgettet, som bruges til drift af området.


Retsgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (bilag 3)

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Helhedsplanen har til sigte at løfte og ressourceudvikle området generelt set, herunder at løfte de mest udsatte i området og få udviklet de ressourcer lokalsamfundet selv ligger inde med. Dette skaber øget borgerinddragelse, demokratisk forståelse og reelt medborgerskab. Det er målet i helhedsplanen, at der skal foregå en gradvis forøgelse af trygheden, tolerancen og naboskabet i området selv og ud til resten af byen og kommunen. Helhedsplanen er et tværfagligt og tværkommunalt samarbejde, og derfor vil det have virkninger på mange forskellige områder, som eksempelvis flere i arbejde, færre udsatte, flere unge i etablerede fritidstilbud osv.Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At helhedsplanen godkendes med tilføjelse om opstilling af og opfølgning på succeskriterier (som anført ovenfor): at Byrådet for en godkendelse af helhedsplanen for 2012-2016 betinger sig, at de succeskriterier, som Styregruppen for Kokkedal på Vej opstiller, jævnfør ovenstående punkt 2, løbende følges op af Styregruppen (min. to gange årligt) og forelægges kommunens relevante fagudvalg én gang årligt.
 1. At den kommunale medfinansiering på 5.038.035 kr. over fire år godkendes. 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Børne- og Skoleudvalget ønsker et øget fokus og en opstramning i helhedsplanen, således at det primært er de ressourcesvage familier og deres børn, der får gavn af de aktiviteter, der indgår i projektet og ikke de velfungerende borgere. 


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-06-2012

Anbefaler den administrative indstilling.

Thomas Elgaard (V) og Preben Goth (V) tager forbehold.

Fraværende. Bo Hilsted (A)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet målet med den beskæftigelsesrettede indsats skal rettes yderligere mod borgere tættere på arbejdsmarkedet, således at 15 pct. af borgerne kommer i uddannelse eller beskæftigelse. 

Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A).

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 13-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

I forhold til indstillingens punkt 2 tager Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas von Jessen (C), Tinne Borch Jacobsen (V) og Carsten Wulff (V) forbehold, idet der ønskes en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, såfremt kommunen kun er medfinansierende med 25 pct. af udgifterne.


Fraværende: Bo Hilsted (A), Preben Goth (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Liste C tager forbehold, idet der ønskes en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, såfremt kommunen kun er medfinansierende med 25 pct. af udgifterne.

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Børne- og Skoleudvalgets, Fritids- og Erhvervsudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets samt Kultur- og Turismeudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning: 

For stemte 17: Liste A, B, F, L, O og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).


Imod stemte 9: Liste C og V idet konsekvenserne af forholdet mellem 25 % og 27,2% ikke findes tilstrækkeligt belyst.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).
Nr.89 - Resultatrevision 2011 for beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 12/13327

 

Beslutningstema

Godkendelse af Resultatrevision 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning 

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der skal give kommunerne et overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i 2011. Fredensborg Jobcenter har generelt leveret en tilfredsstillende indsats i 2011, der ellers har været kendetegnet af gælds- og vækstkrise.  


Jobcenter Fredensborg har med udgangspunkt i besparelsespotentialet sparet kommunen for 39,1 mio. kr. sammenlignet med klyngen. Det omhandler de generelle forsørgelsesudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.


På resultatsiden ligger kommunen ligeledes på en flot anden plads blandt de  sammenlignelige kommuner i 2011. Resultaterne i resultatrevisionen skal også danne baggrund for en drøftelse af kommunens udfordringer og anvendes i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013.

  

Resultatrevision 2011 er vedlagt som bilag. Den bygger på følgende 3 skemaer/tabeller:

 • Scorecard - ministermål
 • Resultatoversigten
 • Besparelsespotentialet

2. Scorecard – ministermål 

Ministermålene omhandler arbejdskraftreserven, personer på permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Scorecardet med resultaterne for ministermålene viser, at Jobcenter Fredensborg ud af de 15 jobcentre i klyngen er blevet indplaceret på en delt andenplads, hvilket anses for at være et tilfredsstillende resultat.


Jobcentret opfylder tre ud af fire ministermål, og for unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har Jobcentret haft et fald, mens klyngen generelt har haft en stigning.


3. Resultatoversigten

I resultatoversigten vises indsats og resultater i Jobcenter Fredensborg samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen opdelt i aktiveringsgrad og minimumskrav i forhold til rettidighed. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.


Positive udviklinger

I forhold til arbejdskraftreserven, på ungeområdet og vedrørende ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har Jobcenter Fredensborg haft et fald i ledigheden og opfylder derfor ministermålene på disse tre områder.


Klyngen har også haft et fald i arbejdskraftreserven, mens de fastholder antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og har haft en stigning for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det indikerer, at kommunens indsats har en positiv effekt, ligesom der er grund til at være optimistisk i forhold til udviklingen på sigt.


Ses der på alle forsørgelsesgrupper under ét har Jobcenter Fredensborg haft et fald på 2 pct. fra 2010 til 2011, hvilket svarer til klyngens udvikling.
Mindre positive udviklinger

Fra december 2010 til december 2011 er det ikke lykkedes for Jobcenter Fredensborg at nedbringe antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Med en tilgang i perioden fastholder jobcentret niveauet for december 2010, hvorfor målet ikke er opfyldt. Klyngen har også fastholdt niveauet, men der har været et fald i tilgangen.


Der har desuden været en stigning i antal midlertidigt passive i Jobcenter Fredensborg fra december 2010 til december 2011. Stigningen kan primært henføres til kontanthjælpsmodtagerne, og skyldes, at der gennem 2011 er sket en større ensretning af matchkategoriseringen, således at Fredensborg Kommune nu har en fordeling mellem de tre matchgrupper, som stemmer næsten 100 pct. overens med klyngens gennemsnit. Stigningen i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere modsvares derfor af et fald i de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.


4. Besparelsespotentiale

Det såkaldte besparelsespotentiale for Jobcenter Fredensborg er udregnet som det beløb, der kunne spares, hvis kommunens udgifter til de forskellige ydelsesområder lå på gennemsnittet for klyngen.


Ifølge denne udregning kunne kommunen spare 0,5 mio. kr., hvis forbruget på revalidering blev sænket. I 2010 var det tilsvarende besparelsespotentiale 2 mio. kr. fordelt på revalidering og kontant- og starthjælpsområdet.


Et væsentligt forhold er, at besparelsespotentialet kun udregnes ud fra der, hvor kommunen bruger flere penge end resten af klyngen. Det betyder, at beløbet på de 0,5 mio. kr. ikke modregnes i forhold til de områder, hvor kommunen bruger færre penge end generelt i klyngen.


I 2011 svarer det til, at Fredensborg Kommune har sparet 39,1 mio. kr. i forhold til klyngens generelle udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.


5. Rettidighed

Vedrørende manglende rettidige jobsamtaler og aktive tilbud viser Resultatrevision 2011, hvordan Jobcenter Fredensborg rettidighedsmæssigt i december 2011 ligger i forhold til niveauet generelt i Østdanmark.


Det fremgår, at Jobcenter Fredensborg generelt både i forhold til a-dagpenge og kontant- og starthjælpsområdet har færre manglende rettidige jobsamtaler og aktive tilbud end i december 2010. På a-dagpengeområdet ligger jobcentret under klyngens gennemsnit både hvad angår jobsamtaler og tilbud. På kontant- og starthjælpsområdet ligger jobcentret på niveau med klyngen hvad angår jobsamtaler og under klyngens gennemsnit hvad angår tilbud.


6. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd

Resultatrevision 2011 var i høring i Beskæftigelsesregionen i april. Høringssvaret samt uddybende notat er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Jobcentret er andenbedst placeret i den samlede vurdering af opfyldelsen af ministermålene blandt sammenlignelige Jobcentre.


Vedrørende det mål, som Jobcentret ikke har opfyldt; målet om at reducere antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse, anbefaler Regionen følgende:


At indsatsen for at nedbringe længden af sygedagepengeforløb og på at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet intensiveres med henblik på at begrænse tilgangen til offentlig forsørgelse. Eksempelvis gennem øget fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats”.


Beskæftigelsesregionens anbefalinger vil indgå i Jobcentrets arbejde med Beskæftigelsesplan 2013.


Resultatrevision 2011 har desuden været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og blev behandlet på rådets møde i april. Høringssvaret lyder således:


LBR vil rose medarbejdere og ledelsen for en flot resultatrevision. LBR mener ikke, at man skal følge opfordringen til at spare på midlerne til revalideringsforløb”.  


7. Tidsplan for Resultatrevision 2011

Resultatrevisionen 2011 blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget i april 2012. Herefter har den været i høring i Beskæftigelsesregionen og i Det lokale Beskæftigelsesråd.


Arbejdsmarkedsudvalget skal endeligt godkende Resultatrevisionen på mødet i juni, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet. Senest 1. juli offentliggøres den godkendte Resultatrevision 2011 og sendes til Beskæftigelsesregionen. 
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

I forbindelse med den endelige godkendelse i Byrådet i juni 2012 udarbejdes en pressemeddelelse på baggrund af resultatrevisionens konklusioner med fokus på Fredensborg Kommunes lave potentielle besparelsespotentiale, samt hvor meget kommunen har sparet i 2011 sammenlignet med det gennemsnitlige niveau i klyngen.

Indstilling

 1. At Resultatrevision 2011 godkendes. 

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget påskønner medarbejdernes indsats. 

Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.  

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).

Nr.90 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 91: Bekendtgørelse af udbud af rengøring og vinduespoleringSag nr. 92: Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A
Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Sag nr. 91: Bekendtgørelse af udbud af rengøring og vinduespolering

Godkender Økonomiudvalgets indstilling idet det økonomiske tildelingskriterium skal være "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".Sag nr. 92: Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget og købstilbud accepteres.Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Tinne Borch Jacobsen (V).