Nr.89 - Resultatrevision 2011 for beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 12/13327

 

Beslutningstema

Godkendelse af Resultatrevision 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning 

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der skal give kommunerne et overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret i 2011. Fredensborg Jobcenter har generelt leveret en tilfredsstillende indsats i 2011, der ellers har været kendetegnet af gælds- og vækstkrise.  


Jobcenter Fredensborg har med udgangspunkt i besparelsespotentialet sparet kommunen for 39,1 mio. kr. sammenlignet med klyngen. Det omhandler de generelle forsørgelsesudgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.


På resultatsiden ligger kommunen ligeledes på en flot anden plads blandt de  sammenlignelige kommuner i 2011. Resultaterne i resultatrevisionen skal også danne baggrund for en drøftelse af kommunens udfordringer og anvendes i udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013.

  

Resultatrevision 2011 er vedlagt som bilag. Den bygger på følgende 3 skemaer/tabeller:

  • Scorecard - ministermål
  • Resultatoversigten
  • Besparelsespotentialet

2. Scorecard – ministermål 

Ministermålene omhandler arbejdskraftreserven, personer på permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Scorecardet med resultaterne for ministermålene viser, at Jobcenter Fredensborg ud af de 15 jobcentre i klyngen er blevet indplaceret på en delt andenplads, hvilket anses for at være et tilfredsstillende resultat.


Jobcentret opfylder tre ud af fire ministermål, og for unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har Jobcentret haft et fald, mens klyngen generelt har haft en stigning.


3. Resultatoversigten

I resultatoversigten vises indsats og resultater i Jobcenter Fredensborg samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen opdelt i aktiveringsgrad og minimumskrav i forhold til rettidighed. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.


Positive udviklinger

I forhold til arbejdskraftreserven, på ungeområdet og vedrørende ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har Jobcenter Fredensborg haft et fald i ledigheden og opfylder derfor ministermålene på disse tre områder.


Klyngen har også haft et fald i arbejdskraftreserven, mens de fastholder antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og har haft en stigning for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det indikerer, at kommunens indsats har en positiv effekt, ligesom der er grund til at være optimistisk i forhold til udviklingen på sigt.


Ses der på alle forsørgelsesgrupper under ét har Jobcenter Fredensborg haft et fald på 2 pct. fra 2010 til 2011, hvilket svarer til klyngens udvikling.
Mindre positive udviklinger

Fra december 2010 til december 2011 er det ikke lykkedes for Jobcenter Fredensborg at nedbringe antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Med en tilgang i perioden fastholder jobcentret niveauet for december 2010, hvorfor målet ikke er opfyldt. Klyngen har også fastholdt niveauet, men der har været et fald i tilgangen.


Der har desuden været en stigning i antal midlertidigt passive i Jobcenter Fredensborg fra december 2010 til december 2011. Stigningen kan primært henføres til kontanthjælpsmodtagerne, og skyldes, at der gennem 2011 er sket en større ensretning af matchkategoriseringen, således at Fredensborg Kommune nu har en fordeling mellem de tre matchgrupper, som stemmer næsten 100 pct. overens med klyngens gennemsnit. Stigningen i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere modsvares derfor af et fald i de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.


4. Besparelsespotentiale

Det såkaldte besparelsespotentiale for Jobcenter Fredensborg er udregnet som det beløb, der kunne spares, hvis kommunens udgifter til de forskellige ydelsesområder lå på gennemsnittet for klyngen.


Ifølge denne udregning kunne kommunen spare 0,5 mio. kr., hvis forbruget på revalidering blev sænket. I 2010 var det tilsvarende besparelsespotentiale 2 mio. kr. fordelt på revalidering og kontant- og starthjælpsområdet.


Et væsentligt forhold er, at besparelsespotentialet kun udregnes ud fra der, hvor kommunen bruger flere penge end resten af klyngen. Det betyder, at beløbet på de 0,5 mio. kr. ikke modregnes i forhold til de områder, hvor kommunen bruger færre penge end generelt i klyngen.


I 2011 svarer det til, at Fredensborg Kommune har sparet 39,1 mio. kr. i forhold til klyngens generelle udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.


5. Rettidighed

Vedrørende manglende rettidige jobsamtaler og aktive tilbud viser Resultatrevision 2011, hvordan Jobcenter Fredensborg rettidighedsmæssigt i december 2011 ligger i forhold til niveauet generelt i Østdanmark.


Det fremgår, at Jobcenter Fredensborg generelt både i forhold til a-dagpenge og kontant- og starthjælpsområdet har færre manglende rettidige jobsamtaler og aktive tilbud end i december 2010. På a-dagpengeområdet ligger jobcentret under klyngens gennemsnit både hvad angår jobsamtaler og tilbud. På kontant- og starthjælpsområdet ligger jobcentret på niveau med klyngen hvad angår jobsamtaler og under klyngens gennemsnit hvad angår tilbud.


6. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd

Resultatrevision 2011 var i høring i Beskæftigelsesregionen i april. Høringssvaret samt uddybende notat er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Jobcentret er andenbedst placeret i den samlede vurdering af opfyldelsen af ministermålene blandt sammenlignelige Jobcentre.


Vedrørende det mål, som Jobcentret ikke har opfyldt; målet om at reducere antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse, anbefaler Regionen følgende:


At indsatsen for at nedbringe længden af sygedagepengeforløb og på at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet intensiveres med henblik på at begrænse tilgangen til offentlig forsørgelse. Eksempelvis gennem øget fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats”.


Beskæftigelsesregionens anbefalinger vil indgå i Jobcentrets arbejde med Beskæftigelsesplan 2013.


Resultatrevision 2011 har desuden været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og blev behandlet på rådets møde i april. Høringssvaret lyder således:


LBR vil rose medarbejdere og ledelsen for en flot resultatrevision. LBR mener ikke, at man skal følge opfordringen til at spare på midlerne til revalideringsforløb”.  


7. Tidsplan for Resultatrevision 2011

Resultatrevisionen 2011 blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget i april 2012. Herefter har den været i høring i Beskæftigelsesregionen og i Det lokale Beskæftigelsesråd.


Arbejdsmarkedsudvalget skal endeligt godkende Resultatrevisionen på mødet i juni, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet. Senest 1. juli offentliggøres den godkendte Resultatrevision 2011 og sendes til Beskæftigelsesregionen. 
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

I forbindelse med den endelige godkendelse i Byrådet i juni 2012 udarbejdes en pressemeddelelse på baggrund af resultatrevisionens konklusioner med fokus på Fredensborg Kommunes lave potentielle besparelsespotentiale, samt hvor meget kommunen har sparet i 2011 sammenlignet med det gennemsnitlige niveau i klyngen.

Indstilling

  1. At Resultatrevision 2011 godkendes. 

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget påskønner medarbejdernes indsats. 

Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.  

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).