Nr.88 - Helhedsplan for Kokkedal på Vej 2012-2016

Sagsnr.: 11/26588

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om helhedsplanen ’Kokkedal På Vej’ 2012-2016 kan godkendes, så den endelige ansøgning til Landsbyggefonden kan indsendes. Herunder skal byrådet også tage stilling til den kommunale medfinansiering.  


Sagen bliver forinden behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Kultur og Turismeudvalget, Fritids- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal På Vej ansøger Landsbyggefonden om midler til videreførelse og udvikling af den boligsociale helhedsplan. Der søges om støtte for en 4-årig periode frem til 2016. Der foreligger fra landsbyggefondens side krav om lokal medfinansiering på minimum 25 %. Ansøgningen lægger op til en kommunal medfinansiering på 27,2 %, i alt 5.038.035 kr. over fire år. Kommunen får til gengæld glæde af de 13.450.000 kr., som Landsbyggefonden og boligselskaberne lægger i projektet.

Medfinansieringen er tilrettelagt som støtte til enkelte aktiviteter inden for de forskellige indsatsområder, men primært som medarbejdertimer for medarbejdere, som i forvejen arbejder i området. Der er altså ikke tale om, at der tilføres området ekstra midler, der er tale om penge, som i forvejen anvendes i området og som under alle omstændigheder er en del af grundbudgettet, som bruges til drift af området.


Beskæftigelsesindsatsen, der foregår via Kokkedal på Vej, bærer langt den største del af den kommunale medfinansiering (22% ud af i alt 27,2%).  


Kokkedal På Vej er med denne ansøgning gået ind i en ny fase. Helhedsplanen startede i 2007 og den nugældende helhedsplan afsluttes med juni måned 2012.


I den nye fase videreføres de tidligere indsatser og omfatter følgende indsatsområder:


·         Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv

·         Børn, Unge og Familier

·         Kultur og Fritid

·         Image og Kommunikation


Kokkedal På Vejs overordnede formål er at skabe et bedre image for området, styrke netværk og sammenhængskraft, afhjælpe ledighedsproblemer samt at give områdets børn og unge bedre muligheder for meningsfulde fritidsaktiviteter. Under hvert indsatsområde er der i planen beskrevet en række aktiviteter, der søger at imødekomme og afhjælpe problemkomplekserne i området.


Helhedsplanen er et samarbejde mellem Landsbyggefonden, AB Hørsholm-Kokkedal (Skovengen/Byengen/Nordengen), Boligforeningen 3B (Egedalsvænge) og Fredensborg Kommune.Det samlede budget fremgår af nedenstående oversigt og viser blandt andet den kommunale medfinansiering. Skemaet viser økonomien for hele perioden fra 2012 til 2016:


Finansieringsfordeling


Medfinansiering

I alt

procent

Boligforeningen 3B


719.520

719.520

3,9

AB Hørsholm Kokkedal

731.520

731.520

4,0

Fredensborg Kommune 

5.038.036

5.038.035

27,2

Medfinansiering i alt


 6.489.076

6.489.075

35,1

Landsbyggefonden


 

11.999.996

64,9

Total
18.489.071100,0

Ansøgningen er godkendt i bestyrelserne for boligselskaberne.


Kokkedal i Job

Som tidligere nævnt udgør beskæftigelsesindsatsen (Center for Job og Ydelser) den væsentligste indsats i helhedsplanen. Det drejer sig om en fremskudt beskæftigelsesindsats, lokalt forankret i ”Kokkedal i Job”. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2/3 over 30 år og er en del af kommunens aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere placeret i Jobcenter Fredensborg. Kokkedal i Job har eget kontor i området, dagligt bemandet med to jobvejledere samt en sagsbehandler en til to gange ugentligt. 


I stedet for at de berørte medarbejdere sidder i Jobcenteret har medarbejderne fået arbejdsplads i området, tæt på Sekretariatet for Kokkedal på Vej. Formålet er at skabe en fremskudt beskæftigelsesindsats med lokal forankring. Dette medfører en række fordele, idet medarbejderne bliver en del af lokale netværk, hvorigennem de får bedre kendskab til de borgere, de skal samarbejde med.


Unge kontanthjælpsmodtagere 18-30 år fra Kokkedal henvises til ungeindsatsen i Jobcenter Fredensborg.


Tilbuddet i ”Kokkedal i Job” er afklarings - og vejledningsforløb i henhold til beskæftigelsesloven § 32. Fra maj måned 2012 varetager ” Kokkedal i Job” også arbejdsprøvning for kontanthjælpsmodtagere med behov for yderligere afklaring af deres arbejdsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Denne målgruppe skal afklares i forhold fleksjob eller førtidspension.


Resultaterne fra de seneste to år viser, at knap 10 % starter i ordinært arbejde eller uddannelse efter endt forløb. Yderligere knap 1/4 del kommer efter vejledningsforløbet tættere på arbejdsmarkedet, idet de bliver i stand til at starte i virksomhedspraktik, løntilskud eller på sprogskole.
Samlet sker der således for ca. 1/3 del af borgerne en udvikling, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Knap halvdelen af målgruppen har så omfattende problemstillinger i form af fysiske og psykiske lidelser, at indtræden på arbejdsmarkedet ikke er realistisk. Den beskæftigelsesrettede opgave er for denne delgruppe, at afklare dem til anden forsørgelse end kontanthjælp, hvilket er sket for ca. 26%. Her er tale om godkendelse til fleksjob eller førtidspension.
Evaluering:

 1. Center for Job og Ydelser har lavet en intern evaluering, "Effekter af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Kokkedal". Denne er vedlagt sagen som bilag.
 2. Overordnet kan man sige, at de krav, der bliver stillet fra Landsbyggefonden, altid er blevet fulgt, og naturligvis også fremover bliver fulgt.

  Fremadrettet har Landsbyggefonden indført en ny praksis, hvor hver enkelt aktivitet evalueres en gang om året for at sikre kvalitet og for at sikre, at de ønskede effekter opnås. Styregruppen opstiller indikatorer og succeskriterier, og der følges løbende op på disse. I praksis indgår, at Styregruppen én gang årligt indsender skema med resultaterne til Landsbyggefonden.
 3. Tidligere har det været sådan, at enkelte indsatser blev valgt og evalueret via et selvevalueringsskema som Kokkedal på Vej selv har stået for og det opsummeres kort herunder.
 • Generelt peger arbejdet i helhedsplanen på, at effekten er størst, når der arbejdes målrettet og strategisk med personlig involvering i dannelsen af netværk og styrkelse af beboeres ressourcer.
 • Samarbejdet med beslutningstagere i området har været helt essentielt for helhedsplanens foreløbige succes og virkning; herunder i kommunalt regi, politisk såvel som i ledelsen, for derigennem at påvirke udviklingen i byen. 
 • Der har været succes med at gå strategisk til opgaven fra sekretariatet, og så have nogle lokale timeansatte eller frivillige til i stor udstrækning at udføre arbejdet.
 • Evaluering 2010, to eksempler:

  Et eksempel på en aktivitet der har fungeret godt, er ”Minisport”, hvor målet var at få flere af de udsatte børn ud i foreninger. 85% af de tilmeldte børn blev fastholdt i aktiviteten og 35% af de deltagende børn er efterfølgende indmeldt i et organiseret fritidstilbud og er stadig aktive.

  Et eksempel på en aktivitet der ikke er kommet op at stå er ”Ungeråd”.  Det har ifølge sekretariatet i Kokkedal På Vej været en udfordring at få det etableret og til at fungere. Flere af de lokale børn og unge i vores primære målgruppe er relativt vanskelige at håndtere, og det kan skabe unødige konflikter at sætte frivillige beboere til at arbejde med denne målgruppe.

  4.
  Landsbyggefonden har udbudt en landsdækkende evalueringsopgave for boligsociale helhedsplaner - og det er Rambøll og SFI, der har fået opgaven. Den proces er i gang på landsplan, den begyndte i november 2009 og den er færdig i 2016.

  Dette er et signal fra Landsbyggefonden om, at man ønsker en mere effektiv og målrettet evaluering af de boligsociale helhedsplaner.

  Det er administrationens vurdering, at en sådan evaluering er nødvendig. Imidlertid vil evalueringens punkt 4 primært forholde sig til overordnede forhold, og den vil beskæftige sig med hele perioden til 2016.

  Derfor foreslår administrationen, at Byrådet for en godkendelse af helhedsplanen for 2012-2016 betinger sig, at de succeskriterier, som Styregruppen for Kokkedal på Vej opstiller, jævnfør ovenstående punkt 2, løbende følges op af Styregruppen (min. to gange årligt) og forelægges kommunens relevante fagudvalg én gang årligt.

Konklusion:

Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at Kokkedal på Vej ikke må opfattes som et isoleret projekt, men skal ses i sammenhæng med øvrige projekter i Kokkedal, herunder eksempelvis det nye Klimatilpasningsprojekt, ungdomsklubben Kokpit, den nye fritidsklub (som stater 1. september for 9 til 13-årige), Bibliotekscafeen, det frivillige foreningsliv m.v.

I den nye helhedsplan samles op på bl.a. de gode erfaringer med lektiecafé i Medborgercentret i Nivå og ønsket om at få etableret et Bydelsmødreprojekt, som er en succes i andre lignende boligområder.

Endvidere er Kokkedal på Vej en vigtig medspiller og samarbejdspartner i forhold til samarbejdet mellem boligselskaber, kommune og politi, også når det gælder konkrete problemstillinger.

Administrationen skal anbefale en videreførelse af projektet men med en tydeliggørelse af måling af og opfølgning på succeskriterier i projektet, da dokumentationen for de resultater, der hidtil er skabt i projektet, står lidt svagt i den forløbne periode.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er tale om penge, som i forvejen anvendes i området og som under alle omstændigheder er en del af grundbudgettet, som bruges til drift af området.


Retsgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (bilag 3)

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Helhedsplanen har til sigte at løfte og ressourceudvikle området generelt set, herunder at løfte de mest udsatte i området og få udviklet de ressourcer lokalsamfundet selv ligger inde med. Dette skaber øget borgerinddragelse, demokratisk forståelse og reelt medborgerskab. Det er målet i helhedsplanen, at der skal foregå en gradvis forøgelse af trygheden, tolerancen og naboskabet i området selv og ud til resten af byen og kommunen. Helhedsplanen er et tværfagligt og tværkommunalt samarbejde, og derfor vil det have virkninger på mange forskellige områder, som eksempelvis flere i arbejde, færre udsatte, flere unge i etablerede fritidstilbud osv.Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At helhedsplanen godkendes med tilføjelse om opstilling af og opfølgning på succeskriterier (som anført ovenfor): at Byrådet for en godkendelse af helhedsplanen for 2012-2016 betinger sig, at de succeskriterier, som Styregruppen for Kokkedal på Vej opstiller, jævnfør ovenstående punkt 2, løbende følges op af Styregruppen (min. to gange årligt) og forelægges kommunens relevante fagudvalg én gang årligt.
 1. At den kommunale medfinansiering på 5.038.035 kr. over fire år godkendes. 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Børne- og Skoleudvalget ønsker et øget fokus og en opstramning i helhedsplanen, således at det primært er de ressourcesvage familier og deres børn, der får gavn af de aktiviteter, der indgår i projektet og ikke de velfungerende borgere. 


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-06-2012

Anbefaler den administrative indstilling.

Thomas Elgaard (V) og Preben Goth (V) tager forbehold.

Fraværende. Bo Hilsted (A)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet målet med den beskæftigelsesrettede indsats skal rettes yderligere mod borgere tættere på arbejdsmarkedet, således at 15 pct. af borgerne kommer i uddannelse eller beskæftigelse. 

Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A).

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 13-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

I forhold til indstillingens punkt 2 tager Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas von Jessen (C), Tinne Borch Jacobsen (V) og Carsten Wulff (V) forbehold, idet der ønskes en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, såfremt kommunen kun er medfinansierende med 25 pct. af udgifterne.


Fraværende: Bo Hilsted (A), Preben Goth (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Liste C tager forbehold, idet der ønskes en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, såfremt kommunen kun er medfinansierende med 25 pct. af udgifterne.

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Børne- og Skoleudvalgets, Fritids- og Erhvervsudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets samt Kultur- og Turismeudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning: 

For stemte 17: Liste A, B, F, L, O og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).


Imod stemte 9: Liste C og V idet konsekvenserne af forholdet mellem 25 % og 27,2% ikke findes tilstrækkeligt belyst.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).