Nr.87 - Afholdelse af jagt på kommunale arealer 2012 - 2013.

Sagsnr.: 08/26858

 

Beslutningstema

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg Kommune foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2011 - 2012 og søger om nye jagttilladelser for 2012 -2013.

Sagsfremstilling og økonomi

JKF/jagtforeningerne i Fredensborg har med brev af 28. marts 2012 dels foretaget indberetning for sæsonen 2011 – 2012 dels ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2012 – 2013.


JKF/jagtforeningerne i Fredensborg står for: ”Jægernes Kommunale Fællesråd” i Fredensborg Kommune og omfatter Asminderød Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.


Byrådet gav sidste år JKF/jagtforeningerne i Fredensborg lov til at foretage jagt på arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg, på arealer i Langstrup Mose og på arealer nord for Fredtoften (betegnet Sømosen). Foreningerne skriver i sin indberetning, at planlagte jagter på Endruparealet ikke blev afholdt, og at der i det hele taget ikke blev fortaget jagt på arealerne i den forløbne sæson.


I sin henvendelse anmoder JKF/jagtforeningerne i Fredensborg specifikt om tilladelse til at drive jagt i 2012 -2013 på de samme arealer, man fik tilladelse til at drive jagt på sidste år, jf. nedenfor pkt. 1, 2 og 3. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg anmoder endvidere Byrådet om at genoverveje de ansøgninger, man sidste år fik afslag på at drive jagt på, jf. nedenfor pkt. 4 – 10.


Følgende arealer er omfattet af ansøgningen:


          Omfattet af tilladelsen sidste år:

1)     Areal på Endrupvej 64, Fredensborg. Dette areal er bortforpagtet og en evt. aftale om jagt på arealet skal i lighed med sidste år aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter (due- og rådyrjagt) i perioden 1. oktober - 31. januar.


2)     Langstrup Mose i forbindelse med skydebanerne (rådyr og drivjagt). En del ar arealet er bortforpagtet.  En evt. aftale om jagt skal i lighed med sidste år aftales med forpagter


3)     Areal nord for Fredtoften "Sømosen". Dette areal er bortforpagtet, og en evt. aftale om jagt på arealet skal i lighed med sidste år aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter (rådyr og drivjagter) i perioden 1. oktober - 31. januar.


Ikke omfattet af tilladelsen sidste år:

4)     Areal på Kratbjerg. Arealet benyttes til afgræsning med får med henblik på naturgenopretning. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg  ønsker at afholde 1 -2 efterårsjagter af rådyr.


5)     Areal på Humlebækvej 64, "Kejserdal". JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 1-2 årlige jagter i perioden 1. oktober - 31. januar. Dette areal anvendes til forskellige børne- og ungeformål, der ikke er foreneligt med jagt.


6)     Toelt Losseplads. Toelt Losseplads anvendes af Nordforbrænding, der sidste år gav afslag på jagt, idet man derved ønskede at stille flere ansøgere lige.


7)     Areal ved Nivå gammel Strandvej. Arealet er beliggende mellem boligområder. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rævejagt den 13. oktober.


8)     Areal ved Karsemosegård. Arealet er beliggende tæt ved idrætsanlæg og boligområder. Arealet er bortforpagtet. En evt. aftale om jagt skal aftales med forpagter. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde 2 årlige drivjagter i perioden 1. oktober - 31. januar.


9)     Kokkedal Nord. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rådyr og drivjagt 2 gange årligt i perioden 1. oktober – 31. januar.


10)Fredtoften. JKF/jagtforeningerne i Fredensborg ønsker at afholde rådyr og drivjagter efterår og vinter. Dette areal anvendes til diverse fritidsformål, der ikke er foreneligt med jagt.


Administrationen kan anbefale, at der for sæsonen 2012 – 2013 gives samme tilladelse og på samme vilkår som sidste år, jf. indstillingen nedenfor. Administrationen bemærker, at JKF/jagtforeningerne i Fredensborg reelt ikke har udnyttet den tilladelse, man fik sidste år. Allerede af den grund finder administrationen ikke grundlag for at udvide tilladelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At JKF/jagtforeningernes indberetning, om at der ikke er foretaget jagt på de arealer, man haft tilladelse til i 2011 – 2012, tages til efterretning.
 1. At der i overensstemmelse med ansøgningen meddeles JKF/jagtforeningerne i Fredensborg tilladelse til at afholde 1-2 årlige jagter i perioden 1. oktober 2011 - 31. januar 2012 på følgende arealer:
 • 1) Areal på Endrupvej 64, Fredensborg (omfattende 12,86 ha.)
 • 2) Areal i Langstrup Mose (omfattende 18,17 ha.)
 • 3) Areal nord for Fredtoften "Sømosen” (omfattende 8,75 ha.)

 under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med forpagter.


3.    At der meddeles afslag på anmodningen om jagt på følgende arealer:

 • 4) Areal ved Kratbjerg
 • 5) Areal Humlebækvej 64, "Kejserdal"
 • 6) Toelt losseplads
 • 7) Areal ved Nivå gammel Strandvej
 • 8) Areal ved Karsemosegård
 • 9) Kokkedal Nord.
 • 10) Areal på Fredtoften.

Vilkår:

a)     Tilladelsen er gældende for perioden 1. oktober 2012-31. januar 2013, hvorefter ordningen evalueres på ny.

b)     Jagtretten er vederlagsfri.

c)     JKF/jagtforeningerne forpligtes til af aftale tidspunkt for afholdelse af jagt med forpagteren.

d)     JKF/jagtforeningerne forpligtes til at indberette hvilket – og antallet af nedlagt vildt til Naturstyrelsen med kopi til Fredensborg Kommune.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling pkt.1 og 2 og de foreslåede vilkår.


Administrationens indstilling i pkt. 3 anbefales efter afstemning:

6 stemte for: O, A, F, L og Thomas Elgaard (V)

1 stemte imod: Thomas Bak (V), idet han mener at der skal gives tilladelse til jagt, hvor der er tale om arealer på mere end 5 ha.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte 8: Liste A, B, F, O og Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 3: Liste C og V

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:

For stemte 22: Liste A, B, F, L, O samt Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Pernille Solvig Graux (V), Thomas Elgaard (V), Preben Goth (V) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme).


Imod stemte 4: Liste C, Carsten Wulff (V) og Thomas Bak (V). Idet Liste C ønsker arealerne pkt. 1, 2, 3, 7 og 9 tillades til jagt og idet Carsten Wulff (V) og Thomas Bak (V) ønsker tilladelse til jagt på arealerne pkt. 1 - 10.


Der foretages en vurdering af jagterne af en uvildig vildtkonsulent forud for en eventuel ansøgning om arealer til jagt, næste år.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).