Nr.77 - Budgetrevision 30. april 2012. Drift og anlæg

Sagsnr.: 12/1846

 

Beslutningstema

Budgetrevision 30. april for drift, finansiering og anlæg for årene 2012-16.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30.04. 2012 for drift og finansiering er samlet set udgiftsneutral, jf. tabel 1.


anlægsområdet foreslås med budgetrevisionen, at der skal tages 2,8 mio. kr. op af kassen i 2012, mens der vil kunne lægges 5 mio. kr. i kassen i 2013. Fra 2014 og frem ansøges ikke om merudgifter på anlægsområdet.


Det bemærkes, at der på anlægsområdet søges om en merudgift på 2,87 mio. kr. til dækning af Realdania og boligselskabernes andel til arkitektkonkurrencen for Klimatilpasningsprojektet. Denne merudgift forventes modregnet, når samarbejdsaftalen mellem Realdania, boligselskaberne og kommunen er underskrevet. Byrådet gøres derfor opmærksom på, at i tilfælde af at samarbejdsaftalen ikke falder på plads som forventet, vil det medføre et kassetræk på 2,87 mio. kr. til Klimatilpasningsprojektet.

  

Tabel 1. Budgetrevisionen 30. april 2012 og dennes påvirkning af det samlede resultat

 I 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

2016

2012-2016

Budgetrevision drift pol. 1-16

0

0

0

0

0

Budgetrevision drift pol. 17

 0

0

0

0

0

Budgetrevision anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159 

Budgetrevision drift og anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159  Drift og finansiering

Resultatet af revisionen på driftsområderne skyldes primært:

·     Indeksregulering af rengøringsbudgettet, hvor der på politikområde 4 Kommunale Ejendomme lægges 750.000 kr. i kassen i 2012.

·     Afventning af svar på frikommuneforsøg vedr. indkøb af bleer gør, at der på politikområde 8 Børn anmodes om en merudgift. Af budgetforliget 2012-2015 fremgik, at besparelsen blev betinget af, at kommunen ville kunne opnå godkendelse af frikommuneforsøget.

·     Musikskolen søger på politikområde 9 Kultur og Turisme om merudgifter i 2012 på 150.000 kr. til dækning af merudgifter vedr. musikpædagog.

·     Merudgifter til seniorjobordningen bevirker, at der søges om en merudgift på beskæftigelsesområdet. Det er set i relation til områdets samlede bevilling et lille beløb, men er medtaget alligevel som følge af indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget.

·     På politikområde 12 ansøges om dækning af merudgifter vedr. det fælles tandreguleringscenter i Helsingør Kommune på 332.000 kr. i 2012.

·     På beredskabsområdet søges om merudgifter på 135.000 kr. vedr. efterregulering vedr. 2011.

·     Jf. bilag 1, tabel 1 stammermerudgifterne primært fra forudsat frikommuneforsøg i budgetforliget om indkøb af bleer. Derfor anbefaler administrationen undtagelsesvist, at der findes finansiering hertil fra driftsbevillingsreserven. Der søges om et træk på reserven på ca. 1 mio. kr. i 2012 samt 430.000 kr. i hvert af årene 2013-2016. Driftsbevillingsreserven ligger på politikområde 16.


finansieringsområdet ansøges ikke om merudgifter. Indtægterne fra grundskylds- og dækningsafgift vil fremadrettet skulle nedskrives. Imidlertid er der udsigt til en positiv regulering vedr. selskabsskatten i 2012. Håndteringen af grundskyldsindtægterne vil ske, når de endelige tal for selskabsskatten foreligger og forventes medtaget ved budgetrevisionen 30/6-12.


I nedenstående tabel 2 fremgår ændringer siden budgetvedtagelsen 2012. Ændringerne er dels tekniske korrektioner, som skyldes korrektioner til budget 2016 (politisk godkendte ændringer, som ændres hvert år), ændringer til indtægtsprognosen (skat og tilskud og udligning) samt ændringer som følge af nye pris- og lønskøn fra KL. Budgetrevisionen 30.11.2011, som Byrådet besluttede i januar 2012 medførte i en merudgift på 36 mio. kr.


Tabel 2. Resultatet af budgetrevisionen


2012

2013

2014

2015

2016

Vedtaget budget (resultat)

55.794

9.021

-24.416

-3.750

68.120

Tekniske korrektioner *

-

23.500

27.231

-3.853

-72.733

Budgetrevision 30.11.11 **

36.053

323

423

-77

-77

Budgetrevision 30.04.12

2.841

-5.000

0

0

0

Korrigeret budget (resultat)

94.688

27.844

3.238

-7.680

-4.690

Overførsler (Byrådet 30.4.12)

95.893

Ny Korrigeret budget (resultat)

190.581

27.844

3.238

-7.680

-4.690

*Korrektioner til budget 2016, ændringer til indtægtsprognose samt pris og lønskøn.

**Heri indgår nedskrivning af anlægsindtægterne med 23 mio. kr.


Det korrigerede budget 2012 viser nu et kassetræk på 190,6 mio.kr. Kassebeholningens størrelse pr. 1. juni 2012 var 118 mio.kr. og umiddelbart er likviditeten ikke tilstede til at realisere det korrigerede budget 2012. En stor del af det korrigerede budget består imidlertid af overførsler for 95,9 mio.kr. og ved udarbejdelsen af likviditetsprognosen, forudsættes det rutinemæssigt, at en stor del af disse overførsler vil skulle overføres fra budget 2012 til budget 2013, derved bliver det reelle likviditetstræk ikke så stort. På likviditetsprognosen efter 30.4.2012 ses, at kassebeholdningen falder til et niveau på godt 25 mio. kr., hvorefter den forventes at stige. Årsagen til dette skal findes i ovenævnte overførselsforudsætning.


Bilag 1 beskriver de enkelte merudgifter yderligere samt områdernes forventninger til resultatet for 2012.


De tekniske korrektioner fremgår af bilag 2 og er de korrektioner, der er udgiftsneutrale på driften.


Hvis den samlede budgetrevision bliver godkendt som fremlagt, vil påvirkningen på servicerammen være som det fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Budgetrevision 30.04.12 nettopåvirkning på servicerammen. 


2012

2013

2014

2015

2016

Merudgifter

-424

-430

-430

-430

-430

Tekniske korrektioner

867

1.120

1.120

1.120

1.120

I alt

443

690

690

690

690

   

Som det fremgår af ovenstående anbefales det, at de ansøgte merudgifter finansieres ved træk på driftsbevillingsresserven. Resultatet på driftsbevillingsresserven fremgår af nedenstående tabel 4.


Tabel 4. Driftsbevillingsresserve

Politisk bevillingsreserve (drift)

2012

2013

2014

2015

2016

Oprindeligt budget

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Budgetrevision 30.4.12

-1.041

-430

-430

-430

-430

Rest bevillingsreserve

8.959

9.570

9.570

9.570

9.570


Anlæg


På anlægsområdet søges der om merudgifter på samlet 2,8 mio. kr. i 2012 med et tilsvarende kassetræk til følge. Til gengæld søges der om en merindtægter i 2013 på 5 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen i 2013.


Ved denne budgetrevision er der ansøgt om merudgifter til tre anlægsprojekter:


PCB

I anlægsbudgettet er der afsat 6 mio. kr. til opsporing og udbedring af PCB i kommunale bygninger. Midlerne er en del af udmøntningen af anlægsreserven. På Plan- og Klimaudvalget 28. marts 2012 fremlagde Kommunale Ejendomme yderligere et behov for etablering af ventilationsanlæg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej pga. PCB. Det har været nødvendigt at udvide projektet med flere ventilationsanlæg end først forventet. Der ansøges derfor om en merudgift på 750.000 kr. til projektet, som foreslås finansieret af den resterende anlægsreserve på 1,15 mio. kr. i 2012, jf. tabel 4. Således vil udvidelsen af anlægsbudgettet til projektet ikke påvirke den samlede kassebeholdning.Klimatilpasning i Kokkedal

a. Medfinansiering

I februar 2012 besluttede Byrådet at der i kommunens medfinansiering til Klimatilpasnings-projektet blandt andet skulle indgå et overskud fra anlægsprojektet Plejecenter Egelunden samt af anlægsreserven. I sagen lød finansieringen fra Egelunden på 1,127 mio. kr. og 3,3 mio. kr. af anlægsreserven. Det har imidlertid vist sig ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet Egelunden, at restbevillingen kun er på 0,917 mio. kr. Det betyder, at merudgiften fra anlægsreserven reelt bør være 209.547 kr. højere end først antaget.

Den resterende anlægsreserve vil efterfølgende være på 190.000 kr. i 2012, jf. tabel 5.


Tabel 5 Udmøntning af anlægsreserven


I 1.000 kr.

2012

Anlægsreserve, budget

11.530

Tidligere udmøntning af anlægsreserven

10.380

PCB, merudgift til ventilationsanlæg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej

750

Klimatilpasning i Kokkedal, merudgift til lavere restbevilling fra Egelunden end forventet

210

Rest anlægsreserve

190


b. Prisfremskrivning

I partnerskabsaftalen med Realdania til Klimatilpasnings-projektet anbefaler administrationen at prisfremskrive udgifterne til projektet i henhold til KL’s prisfremskrivning af anlægsprojekter. Administrationen har lavet en beregning på udgiften til prisfremskrivningen for 2012-2014, jf. bilag 6.

I den forbindelse søges om en merudgift til prisfremskrivning i 2012 på 181.000 kr. samt frigivelse af det fulde beløb. Merudgiften vil medføre et kassetræk i 2012 på 181.000 kr., jf. tabel 6.


c. Midlertidig finansiering

Arkitektkonkurrencen til Klimatilpasningsprojektet er budgetteret til 3,445 mio. kr. Finansiering af udgifterne er fordelt mellem kommunen og Realdania og boligselskabet, hvoraf kommunens finansiering udgør 0,575 mio. kr. (indgik i budgetrevision 30.11.11) og den resterende andel på 2,87 mio. kr. finansieres af Realdania og boligselskabet. Da partnerskabsaftalen endnu ikke er på plads, er indtægtsbevillingerne ikke indarbejdet i budgettet. Indtil aftalen forventes indgået, ansøges der om en merudgift på Realdania og boligselskabets andel på samlet 2,87 mio. kr. samt frigivelse af beløbet. Merudgiften vil medføre et kassetræk i 2012 på 2,87 mio. kr., jf. tabel 6.


d. Tilsagn om tilskud

Fredensborg Kommune har fået tilsagn fra LOA om tilskud til Klimatilpasnings-projektet på 5 mio. kr. i 2013, jf. tabel 6.


Skolen ved Vilhelmsro

Administrationen har fået tilsagn fra LOA om støtte til yderligere et løft af udearealerne ved den nye skole ved Vilhelmsro, som blandt andet skal sikre en øget kvalitet på eksisterende udvalgte boldbaner. Der ansøges derfor om en merudgift på 2 mio. kr. i 2013 og en tilsvarende merindtægt.

Merudgiften vil være udgiftsneutrale i 2013, jf. tabel 6.


Tabel 6 Mer- og mindreudgifterI 1.000 kr.

2012

2013

Klimatilpasning i KokkedalKlimatilpasning i Kokkedal, prisfremskrivning

181


Klimatilpasning i Kokkedal, dækning af Realdania og boligselskabets medfinansiering til arkitektkonkurrence

2.870


Klimatilpasning i Kokkedal, LOAs medfinansiering


-5.000

Skolen ved VilhelmsroUdgifter til udearealerne


2.000

LOAs støtte til udearealerne


-2.000

I alt mer- og mindreudgifter

3.051

-5.000Opsummering på anlægsrevisionen

Samlet anmodes der i denne budgetrevision om merudgifter på 2,841 mio. kr. samt frigivelse på samlet 3,801 mio. kr. i 2012 og merindtægter på samlet -5 mio. kr. i 2013, jf. tabel 7.


Tabel 7 Samlet anmodning på anlægsområdet

Anlægsprojekter

2012

Frigivelse

2013

1.000 kr.
Udmøntning af anlægsreserven
PCB

750

750


Nedskrivning af anlægsreserven if. PCB

-750Nedskrivning af anlægsreserven if. Klimatilpasning, jf. bilag 5

-210Øvrige merudgifter og merindtægter
Skolen ved Vilhelmsro, LOA2.000

Skolen ved Vilhelmsro, LOA-2.000

Klimatilpasning i Kokkedal, hovedprojekt-5.000

Klimatilpasning i Kokkedal, hovedprojekt

2.870

2.870


Klimatilpasning i Kokkedal, prisfremskrivning

181

181


Samlet kasseopbygning (-) eller kasse træk (+)

2.841

3.801

-5.000

 

Bevilling


2012

2013

2014

2015

2016

2012-2016

Budget-revision, drift og finansiering

0

0

0

0

0

0

Budgetrevision, anlæg

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159

I alt

2.841

-5.000

0

0

0

-2.159

Negativt fortegn er en mindreudgift eller merindtægt (f.eks. betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på drifts- og finansieringsområderne godkendes.
  2. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på driftsområdet finansieres af træk på driftsbevillingsresserven.
  3. At de tekniske korrektioner på drifts- og finansieringsområderne godkendes.
  4. At ansøgningerne om mer-/mindreudgifter på samlet 2,841 mio. kr. og frigivelse på samlet 3,801 mio. kr. i 2012 og tillægsbevillinger på -5 mio. kr. i 2013 på anlægsområdet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget idet den tekniske korrektion der flytter 1,579 mio. kr. mellem politikområde 7 og 10 vedr. opsøgende team annulleres, idet budgettet ligger korrekt på politikområde 7.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C).