Nr.165 - Gebyrer for erhvervsaffald 2013

Sagsnr.: 10/45603

 

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for erhvervsaffald i 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.


Gebyrer for erhverv omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr – Taksten omfatter kommunens udgifter til: administration, planlægning, anvisningsordninger, information, regulativer mv. Det dækker endvidere virksomhedernes del af det gebyr, kommunen skal betale for den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen.


Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Ordningen er en frivillig tilmeldeordning.


Farligt affald – Taksten for farligt affald giver den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald svarende til 200 kg/år.


Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger, såvel for husholdninger som for erhverv.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse. Det skal nævnes, at de forskellige affaldsordninger skal ”hvile økonomisk i sig selv”.  


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster:


Grundgebyr. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr og gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig ordningerne, mens grundgebyret skal opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, som det er blevet siden 2010. Virksomhederne kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor.


Grundgebyret (administrationsgebyr) skal fortsat dække kommunens udgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, behandling ansøgning om dispensation fra benyttelsespligt, nationale affaldsdatabaser m.m.


Grundgebyret skal fortsat betales af alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Bestemte brancher (bilag 7) og virksomhedsformer (bilag 8) er stadig fritaget ligesom i 2010 - 2012. Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves gebyret hos ca. 1.400 virksomheder, mens ca. 3.500 virksomheder fritages.


Med baggrund i Fredensborg i Affald A/S regnskab for 2011 er det konstateret balance mellem gebyrindtægter og de budgetterede udgifter. Det forventes også en balance i 2012.


Administrationen foreslår, at taksten fastholdes uændret, dvs. på 2012 niveau.  


Virksomhedstype

Takst 2012, eks. moms

Takst 2013 eks. moms

Takst 2013 inkl. moms

Alle virksomheder

395,0

395,0

493,75


Genbrugsplads. Affaldsbekendtgørelsen forventes ændret med virkning fra den 1. januar 2013, og den væsentligste ændring bliver, at kommunerne skal åbne for adgang til genbrugspladserne for virksomheder i hele landet.


For at undgå at virksomhederne vælger den billigste genbrugsplads eller den med den bedste service, har Nordforbrændings bestyrelse besluttet, at Nordforbrænding indfører et fælles koncept for genbrugspladserne med fælles serviceniveau og fælles takster. Sagen er fremsat til behandling på Miljø- og Teknikusvalgets møde den 29. november 2012.  


Taksterne er fastsat af Nordforbrænding ud fra de forventede udgifter til virksomhedernes brug af genbrugspladserne, en brugerundersøgelser fra oktober 2012, samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidet åbningstider. Taksterne skal godkendes i hver enkelt kommune.


En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året. Det er således ikke muligt at betale for et enkelt besøg. Denne ordning svarer til ordningen i 2012.


Det skal bemærkes, at der ikke som tidligere er krav om, at anvende en bestemt fordelingsnøgle ved fastsættelsen af gebyrerne for de enkelte kategorier, som 2010-2012. Gebyrerne afspejler i stedet de enkelte kategoriers anvendelse af genbrugspladserne, i henhold til brugerundersøgelse gennemført i oktober 2012 samt budgettet for 2013, som er udarbejdet af Nordforbrænding (Nordforbrændings takstblad for 2013 er vedlagt som bilag).


Gebyret for adgang til genbrugspladsen, som er frivillig, er inklusive bidrag til farligt affald, der udgør 65 kr. for alle kategorier, da der er et loft på 200 kg farligt affald for alle, der anvender genbrugspladserne.  


  

Virksomhedstype

Antal tilmeldte i 2013 *

Takst 2012, eks. moms

Takst 2013, eks. moms

Takst 2013, inkl. moms

Øvrige virksomheder

650

1.038

800

1.000

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

5.675

4.800

6.000

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

8.325

9.500

11.875

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

10.975

12.600

15.750

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Nordforbrændings fælleskoncept.


Farligt affald. Ordningen giver virksomhederne adgang til at aflevere 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladserne eller at få afhentet den samme mængde af Nordforbrænding, mod betaling af transporten.


Ordningen er ligesom genbrugspladsordningen fortsat en tilmeldeordning, dvs. den enkelte virksomhed skal aktivt tilmelde sig. Da det ikke er muligt at benytte ordningen uden adgang til genbrugspladserne, bliver de virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordning, automatisk tilmeldt farligt affaldsordningen. Derfor bliver farligt affaldsgebyr, der i 2012 udgør 375 kr./år, ekls. moms, fremover indeholdt i genbrugspladsgebyret.


Dagrenovation. Fredensborg Affald A/S har med baggrund i regnskab 2011, konstateret et overskud på dagrenovationsområdet. Der forventes tillige et overskud i 2012.


Med baggrund i det opbyggede overskud foreslås en takstreduktion for dagrenovationsgebyr for 2012 på 20 %. Samme takstreduktion foreslås vedtaget for husholdninger.


Konklusion. Fremover skal der tages højde for, at der bliver åbnet op for erhvervs adgang på tværs af kommunegrænserne fra den 1. januar 2013.


Med de hidtil anvendte principper, etablering af fælleskonceptet og med de i dag kendte antal tilmeldte virksomheder vil det forelagte udkast til gebyrer, medføre en generel besparelse for ca. 80 % af erhvervsvirksomheder i 2013, på ca. 18 %. Dog bliver det marginalt dyrere for håndværkere og anlægsgartnere med mere end 2 ansatte at aflevere affald på genbrugspladserne.


Virksomhederne vil opleve en markant forhøjelse af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid, udover at være ens, bliver udvidet væsentligt.     


Nordforbrænding skal fortsat opkræve genbrugspladsgebyr hos virksomhederne. Der vil ikke blive opkrævet farligt affaldsgebyr for erhverv, idet genbrugspladsgebyret indeholder bidraget til farligt affald, hvilke også skal ses som en administrativ forenkling.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.


Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald for 2013 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.