Nr.163 - Godkendelse af Fredensborg Forsynings takster for 2013 for vand og spildevand

Sagsnr.: 12/48235

 

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S’ takster for for 2013 for vand og spildevand.

Takster indenfor affaldsområdet behandles i et særskilt dagsordenspunkt.


Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, vand og affald til Fredensborg Forsyning A/S. Det er selskaberne, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning, der efterfølgende godkendes af selskabernes bestyrelser.


De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet fastsætter for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr. 633 af 7/6 2010). De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor forsyningsselskabet er beliggende.


Reelt set skal Byrådet alene forholde sig til, om taksterne overholder det prisloft, som forsyningssekretariatet har fastsat.


Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 14. november 2012 vedlagte takster for år 2013 for vandforsyning og spildevandsafledning.


Takst for levering af vand

Afgiften for levering af vand er i taksbladet sat til 11,56 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Forsyningssekretariatet har fastsat et prisloft for 2013 på 19,21 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Prisloftet for levering af vand er således overholdt.


Taksten for vand er nedsat med 1,70 kr. pr. m3 i forhold til 2012.


Takst for spildevandsafledning

Afgiften for afledning af spildevand er i taksbladet sat til 34,07 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Forsyningssekretariatet har fastsat et prisloft for 2013 på 45,62 kr. (ekskl. moms) per m3 forbrugt vand. Prisloftet for afledning af spildevand er således overholdt.


Taksten er uændret i forhold til 2012.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/06 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)


Lovbek. nr. 635 af 07/06 2010 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)


Lovbek. nr. 633 af 07/06 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven)


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2013 for vandforsyning og spildevandsafledning godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.