Nr.162 - Takstbilag 2013 - I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 12/37534

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om takster (anlægs- og driftsbidrag) pr. 1. januar 2013 for I/S Langstrup Vandværk kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Det privat I/S Langstrup Vandværk beliggende Lønholtvej 11, 3480 Fredensborg, har med brev af 5. november 2012 sendt forslag til takstbilag pr. 1. januar 2013 til Byrådets godkendelse.


Af takstbilaget fremgår, at vandværkets bestyrelse har besluttet at videreføre alle egne takster for 2013 uændrede i forhold til 2012. Statsafgift for ledningsført vand er steget fra kr. 6,25 pr. m³ til kr. 6,83 pr. m³ pr. m³, og der er kommet en ny midlertidig statsafgift på kr. 0,83 pr. m³ til dækning af de statslige og kommunale udgifter i forbindelse med grundvandskortlægningen.

Ud over takster for 2013 er der vedlagt budget for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013 samt årsrapport for 2011/2012 til Byrådets orientering


Til sammenligning kan det oplyses, at:

  • m³-prisen for vand fra I/S Langstrup Vandværk er kr. 8,75 inkl. moms.
  • m³-prisen for vand fra Fredensborg Forsyning A/S er kr. 14,45 inkl. moms.
  • der kræves en fast afgift pr. enhed pr. år på kr. 625,00 hos Langstrup Vandværk, hvilket der ikke kræves for kommunal vandforsyning
  • målerleje pr. år er kr. 125,00 hos Langstrup Vandværk.
  • målerleje ved kommunal vandforsyning er på kr. 254,01 - 817,90 kr. pr. år afhængigt af forbrug.
  • tilslutningsafgiften til Langstrup Vandværks forsyning koster kr. 18.750,00.
  • tilslutningsafgiften til kommunal vandforsyning fra Fredensborg Forsyning koster kr. 23.409,00.

Vær opmærksom på, at dette er en sammenligning mellem et mindre privat vandværk og et forsyningsselskab med to større vandværker og et deraf følgende større ledningsnet.


Der har i 2011/2012 ikke været væsentlige udskiftninger eller vedligeholdelsesarbejder vedrørende forsyningsnettet. De samlede udgifter til vedligeholdelse var kr. 100.000 mod budgetteret kr. 105.000.


Overskuddet i regnskabsåret 2011/2012 er på kr. 98.000 mod budgetteret overskud på kr. 62.000.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (LBK nr 635 af 07/06/2010), § 53 

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Udfaldet af byrådets behandling af sagen meddeles I/S Langstrup Vandværk

Indstilling

  1. At takstbilag pr. 01.01.2013 for I/S Langstrup Vandværk godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.


Fredensborg Forsynings bestyrelse opfordres til i forbindelse med sin næste regnskabsberetning at forklare omkostningsstrukturen.