Nr.52 - Høringssvar til Forslag til Lov om frikommuner

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal behandle og godkende Fredensborg Kommunes høringssvar til Forslag til Lov om frikommuner. Høringssvaret er allerede indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet med frist til den 20. april, dog med forbehold for den politiske behandling i Byrådet den 30. april.  

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 29. marts udkast til forslag til lov om frikommuner i høring. Udkastet indeholder forslag til de overordnede retlige rammer for frikommuneforsøget.


Administrativt godkendte forsøg 

Fredensborg Kommune har indsendt 47 konkrete forsøgsønsker. Indtil videre har Fredensborg Kommune fået administrativt godkendt 22 forsøg. Her gælder, at de enten er imødekommet efter gældende forsøgsbestemmelser i lovgivningen, at de er imødekommet ved generel forenkling eller, at de allerede var mulige inden for de gældende regler.


Nogle af forsøgene er godkendt som ansøgt, mens der er andre forsøg, hvor det kun er delelementer i forsøgene, der er godkendt. Dette betyder at Fredensborg Kommune er i dialog med det respektive ministerium om, hvorledes intententionerne med de ansøgte forsøg kan eller ikke kan, gennemføres under hensyntagen til de rammer og begrænsninger, som ministeriet ønsker at fastholde.


Administrationen har bl.a. indgået i dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning omkring forsøgene på skoleområdet, hvor ministeriet har udbedt sig udvidede oplysninger om enkelte af forsøgene samt formuleret specifikke og ganske omfangsrige evalueringsbetingelser. Flere af forsøgene på folkeskoleområdet afventer derfor yderligere samarbejde med ministeriet før en egentlig godkendelse af forsøgene (eller dele af forsøgene) fra ministeriet, kan komme på tale.     


Forsøg godkendt i Frikommuneloven 

Fredensborg Kommune får godkendt yderligere 6 forsøg mere med Frikommuneloven. Det drejer sig om følgende forsøg under 4 forskellige ressortministerier:


Beskæftigelsesministeriet

-         Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb


Erhvervs- og Vækstministeriet

-         Smidiggørelse af tilbudslovens § 6 stk. 3

-         Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser


Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

-         Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

-         Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug


Social- og Integrationsministeriet

-         Kommunal levering af tilkøbsydelser


De resterende forsøg

Der er også forsøgsønsker, som regeringen ikke har imødekommet, idet de vurderer, at hensynet til borgernes retssikkerhed, konventioner eller EU-lovgivning ikke er tilgodeset. Andre forsøg er ikke blevet imødekommet her og nu, fordi der kan være brug for en nærmere udfoldelse af indholdet i forsøgene. I forhold til sidstnævnte lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet op til, at der etableres et fælles samarbejde mellem regeringen og de ni frikommuner på følgende områder:


-         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

-         Øget inddragelse af civilsamfundet

-         Digitalisering

-         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

-         Nye løsninger i folkeskolen

-         Kommunerne og vækstdagsordenen


Ministerierne vil snarest invitere til opstartsmøder inden for hvert af de seks temaer. Det er hensigten, at samarbejdet skal munde ud i en række konkrete forsøg inden udgangen af året og et samarbejde om fælles evaluering. Byrådet vil naturligvis i overensstemmelse med den interne procedure her i kommunen skulle godkende de konkrete forsøg, såfremt der er ændringer i forhold til de allerede ansøgte forsøg.


Økonomi- og Indenrigsministeriet vil snarest give hver frikommune en individuel tilbagemelding på kommunens samlede frikommuneansøgninger. Her vil det forhåbentlig fremgå, hvilke af vores forsøg, der direkte afvises.  


Høringssvar

Administrationen har formuleret et udkast til høringssvar. I høringssvaret udtrykker Fredensborg Kommune generel tilfredshed med vores aftryk på Frikommuneloven og bemærker i øvrigt, at vi har fået en del frikommuneforsøg godkendt administrativt eller via generelle lovændringer. Det understreges dog samtidig, at det er vigtigt, at frikommuneforsøget ikke medfører unødigt mange administrative krav og procedurer.


Det videre forløb

Byrådet behandler den 30. april ligeledes 3. rundes frikommuneansøgning. Byrådet vil på temamødet 29. maj få en udvidet status på de godkendte forsøg og en orientering om den videre proces.   

Retsgrundlag

Forslag til Lov om Frikommuner

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Fredensborg Kommunes høringsvar lægges på medarbejderportalen og Fredensborg.dk. Der udarbejdes løbende pressemeddelelser til pressen dels generelt om frikommuneforsøget dels om de konkrete, godkendte forsøg.  

Elektroniske bilag

Udkast til Lov om frikommuner: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=32138

Indstilling

  1. At forslag til høringssvar godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 30-04-2012

Protokollen fra Handicaprådet, Områdeudvalg for Børn og Kultur samt Rådhusudvalget indgik i sagens behandling.


At anbefalingerne fra Handicaprådet og område-MED indarbejdes og at høringssvaret godkendes