Nr.48 - Overførsler fra 2011 til 2012 (drift og anlæg)

Sagsnr.: 12/7163

 

Beslutningstema

Der er fem beslutningstemaer i sagen:


Drift

o        Beslutning om de automatiske overførsler fra 2011 til 2012

o        Stillingtagen til ansøgninger fra områder og institutioner om ekstraordinære overførsler ud over de automatiske overførsler

o        Stillingtagen til anbefalingerne i redegørelsen vedrørende overskridelser af 0/5 % grænsen.


Anlæg

o        Stillingtagen til de automatiske overførsler fra 2011 til 2012

o        Stillingtagen til overførsel af rådighedsbeløb fra 2011, der endnu ikke er frigivet

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsområdet


Byrådet vedtog for 2011 en midlertidig opstramning af overførselsreglerne, således at det ikke blev tilladt at overføre underskud. Fra 2012 og frem er overførselsreglerne delvist normaliseret. Det er således igen tilladt at overføre såvel mindre- som merforbrug på op til 5 pct. af driftsbudgettet. Et merforbrug skal dog ”tilbagebetales” det efterfølgende år.


Regnskabet for 2011 viser, at det har en væsentlig effekt, når der styres gennem overførselsreglerne. Overførslerne på driftsområdet fra 2011 til 2012 er således godt 20 mio. kr. større end fra 2010 til 2011.


Automatiske overførsler

I Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang. Det fremgår nedenfor hvad de tre typer af overførselsadgange vedrører og hvilke beløb der er beregnet på de forskellige ordninger fra 2011 til 2012.


0/ 5 % overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug indenfor 5 % af det korrigerede budget. Overførslen beregnes og foretages automatisk af Center for Økonomi og Indkøb.


Mindreforbrug over 5% skal forklares i en redegørelse og det er kun de 5 % som overføres automatisk.


Kommunens normale regler er, at der må overføres opsparing eller underskud på op til 5 pct. af budgettet (5/5) . For 2011 blev det imidlertid vedtaget, at der ikke måtte være underskud. Alt merforbrug skal derfor forklares i en redegørelse, men her vil hele merforbruget blive overført automatisk. Redegørelser for afvigelser fremgår af bilag 4.


De automatiske overførsler udgør 43,4 mio. kr. Merforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud og udgør -4,6 mio. kr. Den samlede automatiske overførsel udgør således netto 38,9 mio. kr. (se bilag 2).


100 % overførsel

Der er 100 % overførsel for puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål. Overførslen beregnes og foretages automatisk af Center for Økonomi og Indkøb.


De automatiske overførsler udgør 17,5 mio. kr. Oversigt over 100 % overførsler fremgår af bilag 5.


Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det typisk er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.


Områder med ingen overførsel har et merforbrug på 8,1 mio. kr. og er ikke vedlagt denne sag.


Ansøgninger om overførsel ud over de automatiske overførsler

Det er indeholdt i den gældende overførselsmodel, at der er adgang til at ansøge om at overføre budgetbeløb udover de automatiske. Der har således været en proces på alle områder hvor institutioner og områder har fået mulighed for at ansøge om yderligere overførsel fra 2011 til 2012. Der er indgået ansøgninger til ekstraordinær overførsel af opsparing på 6,7 mio. kr. mio. kr. Heraf anbefales 4,2 mio. kr. overført. Oversigt over dispensationsansøgninger fremgår af bilag 4.


Særlige overførsler 

Nedenstående institutioner skal særligt fremhæves, da der er indgået forudgående aftale omkring overførsel af merforbrug i 2011 til 2012:


·     Musikskolen har i 2011 et merforbrug på 228.000 kr. Byrådet besluttede den 2. maj 2011, at Musikskolen i 2011 ekstraordinært må overføre et merforbrug på op til 250.000 kr.

·     Ullerødskolen har i 2011 et merforbrug på 738.000 kr., der er dog tidligere udarbejdet en handlingsplan og indgår en aftale med Ullerødskolen omkring genopretning af økonomien.Merforbrug på selvejende institutioner:


·     I forbindelse med indberetningen af tal fra de selvejende institutioner, er forbruget vedr. madordningen fejlagtigt bogført som en del af den almindelige drift af institutionen, hvor der ”kun” er 5% overførsel. Det betyder, at Dyssegården, Smedebakken og Jellerød fremkommer med et merforbrug i overførslerne med 5% og et mindreforbrug i overførslerne med 100%. Såfremt det var muligt at korrigere i regnskabet for 2011, ville ingen af disse institutioner have et merforbrug.


De samlede overførsler på driften fra 2011 til 2012 udgør 60,6 mio. kr. Oversigt over overførslerne på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1.

  

Anlægsområdet


Automatiske overførsler

I kommunens Håndbog om Økonomistyring på anlægsområdet overføres allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk til næste år og kan dermed anvendes i 2012 uden forudgående anmodning.


Delvist frigivne rådighedsbeløb

På anlægsprojekter, hvor kun en del af rådighedsbeløbet er frigivet, skal der søges om overførsel af det resterende rådighedsbeløb. 

Overførte anlægsprojekter til 2012 følger kommunens vedtagne økonomistyringsprincip på anlægsområdet, hvor anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb skal behandles i forbindelse med budgetrevisionerne.


Opsummerende bemærkninger til overførsel af anlægsprojekter fra 2011

Af bilag 6 ”Overførsel anlæg 2011 til 2012 – samlet” fremgår alle anlægsprojekter i 2011 fordelt på kategorierne:

-         anlægsprojekter, hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet. Disse anlægsmidler overføres automatisk jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Der overføres samlet 22,3 mio. kr. til 2012.

-         anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er delvist frigivet. Restrådighedsbeløbet overføres ikke automatisk, hvorfor der skal tages stilling til dette. Der anmodes om at få overført alle restrådighedsbeløb på samlet 2,8 mio. kr. til 2012. Midlerne er afsat til at rive pavillonerne ned på den gamle skolegrund samt aflønning af projektlederens løn if. skolebyggeriet ved Vilhelmsro.

-         Anlægsprojekter under kategorien ”Bygningsvedligeholdelse” havde et oprindeligt budget på 33,5 mio. kr., som er justeret til 35,2 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionerne. Det samlede anlægsbudget er frigivet, hvorfor de uforbrugte anlægsmidler på 10,3 mio. kr. overføres automatisk.

-         Energibesparende foranstaltninger vedrører projekter, der har automatisk låneadgang. Der er således allerede fundet finansiering af udgifterne i 2012. De uforbrugte frigivne anlægsmidler på 2,3 mio. kr. overføres derfor automatisk til 2012.

-         De brugerfinansierede anlægsprojekter vedrører Nivå Havn. De brugerfinansierede anlægsmidler på 3.000 kr. overføres automatisk til 2012.

-    Projekter hvor der har været forbrug i 2011, uden rådighedsbeløb overføres ikke. Det samlede beløb var på ca. 2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2011. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af skoler (SALB), som ikke var budgetlagt (se øvrige projekter i oversigten i bilag 6)

-         Anlægsindtægterne er i 2011 er stort set indfriet efter justeringen af de forventede salgsindtægter på grunde og ejendomme. Det resterende beløb på 2,3 mio. kr., der ikke er realiseret indstilles til overførsel til 2012. Det skyldes, at der er tale om tilskud, der knytter sig til anlægsudgifter, der forventes afholdt i 2012. Således forventes tilskuddene tilsvarende at blive indfriet i 2012.Overførsel, anlæg

2012

Anlægsprojekter, hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

22.250

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er delvist frigivet

2.780

Bygningsvedligeholdelse

10.320

Energibesparende foranstaltninger

2.332

Brugerfinansieret område

3

Anlægsprojekter med forbrug i 2011, hvor der ikke er budget

0

Anlægsindtægter

-2.266

I alt (netto)

35.419

 Beløb i hele 1.000 kr.  
Bevilling


Tekst

2012

2013

2014

2015


Drift

1

0/5 % - overførsel

38.858
2

100 % - overførsel

17.481
3

Ansøgninger (anbefalet)

4.221

Drift i alt

60.560Anlæg:

4

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er fuldt frigivet

32.639
5

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er delvis frigivet

2.780

Anlæg i alt

35.419I alt

95.979
Beløb i hele 1.000 kr.


Retsgrundlag

Kommunens håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet;


Drift

  1. Godkender beregninger af de automatiske overførsler.
  2. Godkender anbefalingerne vedr. ansøgninger om ekstraordinære overførsler.
  3. Godkender anbefalingerne vedr. overførsel af overskridelser af 0/5 % grænsen.

Anlæg

  1. Godkender de af bilag 6 angivne anlægsprojekter, hvor der søges om overførsel fra 2011 til 2012
  2. tager til efterretning, at allerede frigivne anlægsmidler til de overførte anlægsprojekter, fortsat er frigivet og til disposition i 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 30-04-2012

Notat med tekniske korrektioner omdelt og indgik i sagens behandling.


Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med indarbejdelse af de til byrådsmødet omdelte tekniske korrektioner.