Nr.34 - IT til Jobcenter Fredensborg

Sagsnr.: 07/4946

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til indkøb af IT-system til Jobcenter Fredensborg.

 

Der er ikke afsat særskilte midler til indkøb af IT-system til Jobcentret, hvorfor sagen forelægges til politisk beslutning.

 

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsudvalget umiddelbart inden behandlingen i Økonomiudvalget.


Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med oprettelsen af Jobcenter Fredensborg har der i efteråret 2006 været indhentet tilbud fra to udbydere – henholdsvis KMD og Medialogic. Blandt de to markante udbydere er valget faldet på Medialogics Workbase, der er udviklet til håndtering af opgaverne i et jobcenter.

 

Baggrund.

 

I forbindelse med arbejdsmarkedsreformen adskilles udbetaling af forsørgelsesydelser som f.eks kontanthjælp og sygedagpenge fra den arbejdsmarkedsrettede indsats i Jobcentret. Det stiller nye krav til både arbejdsgange og til fokus i Jobcentret.

 

På den baggrund har Jobcentret formuleret en række krav til et nyt system som skal kunne håndtere såvel effektiv behandling af borger- og virksomhedshenvendelser som intern kommunikation, rettidighed og sikker drift.

 

Systemet skal kunne håndtere:

 

·         Borgerregistrering

·         Kontaktforløb

·         Udarbejdelse af jobplan

·         Afgivelse af jobtilbud

·         Arbejdsevnemetode - udarbejdelse af ressourceprofiler.

·         Integrationskontrakter - den beskæftigelsesrettede del.

·         Journalføring / ESDH

·         Sagsstyring i Arbejdsmarkedsportalen

·         Oprettelse i og kontrol af Jobnet

·         Ledelsesinformation og løbende statisk afrapportering til Arbejdsmarkedsstyrelsen

 

Herunder kræves det at systemet skal kunne sikre smidige interne processer med fokus på kerneydelserne i Jobcentret – samtidig med integration til kommunens øvrige systemer.

 

Valget er faldet på Medialogic Workbase, da systemet på alle væsentlige områder forventes at kunne opfylde de generelle krav og derudover vil kunne tilpasses Jobcentrets og kommunens behov.

 

Økonomi:

Kommunerne har – i 2006 - tidligere begge anvendt et program BOAS, der ikke lever op til kravene og ikke vil kunne konverteres og udvikles til brug i Jobcentret inden for rimelige rammer. Firmaet bag systemet BOAS findes desuden ikke længere. Det er derfor nødvendigt at anskaffe et nyt IT-system til Jobcentret, så opgaverne kan løses med fokus på rettidighed, sikker drift og effektiv intern kommunikation til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

 

Tilbuddet fra Medialogic på Workbase omfatter nedenstående ydelser:

 

År 1.

Abonnement                                       392.000 kr.

Etablering herunder blandt andet

·         Installation

·         Uddannelse

·         Hosting

·         Webservices

·         Tilknytning til ESDH

·         Tilkøbsmoduler                              403.739 kr.

I alt år 1.                                           795.739 kr.

 

År 2 og 3. udgør drift og services 522.739 kr. årligt


Bevilling

Der er ikke afsat særskilte midler til indkøb af IT til jobcentret på budget 2007. Der vil endvidere ikke kunne findes finansiering inden for rammen med de videreførte rammebesparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Direktionen har derfor besluttet, at udgiften til anskaffelsen mv. i 2007 finansieres indenfor det afsatte beløb til fælles IT. For 2008 og frem foreslås det, at den årlige udgift på kr. 522.739 indarbejdes i budget 2008 og overslagsår.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byråd.

Kommunikation

Ingen særskilt.

Administrationen indstiller

At det anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd:

 

-         at det godkendes, at der indgås kontrakt med Medialogic og

-         at det tages til efterretning at finansieringen i 2007 sker via de fælles IT-midler

-         at drifsudgiften på kr. 523.000 i 2008 og fremover indarbejdes i budget 2008 og overslagsår.


Bilag

Udkast til kontrakt

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde d. 22. januar 2007:

Den administrative indstilling anbefales over for Økonomi- og Personaleudvalg og Byråd.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.2007:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.