Nr.31 - Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Sagsnr.: 07/4900

 

Beslutningstema

Der skal på ny tages stilling til forslag til fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond, herunder navnlig til spørgsmålet om hvorvidt fondens bestyrelse selv af sin midte skal vælge sin formand eller om formanden for Kultur- og Idrætsudvalget skal være ”født formand” for kunstfondens bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter behandling i Sammenlægningsudvalgets økonomi- og personaleudvalg den 22. november 2006 blev forvaltningen bedt om at foretage følgende ændringer i fundatsen i forhold til det forslag, Kultur- og Idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget havde indstillet godkendt:


  • Indledningen og afslutningen af fundatsen er ændret redaktionelt som konsekvens af Økonomi- og Personaleudvalgets udsættelse af sagen, hvorved Sammenlægningsudvalgets behandling af sagen først kan finde sted den 13. december 2006.

  • Formålsbestemmelsen i § 4, stk. 1 er ændret, idet følgende er tilføjet: ”Fonden rådgiver endvidere efter nærmere aftale Fredensborg Kommune i forbindelse med andre kunstneriske overvejelser, herunder om registrering og placering af kunstværker ejet af kommunen.”

  • I § 8, stk. 2 er der ændret således, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget er født formand for fondens bestyrelse og

  • I § 8, stk. 6 er ændret således, at der ikke længere er hjemmel i fundatsen til at yde vederlag til bestyrelsens medlemmer

Med disse ændringer har udkast II af 3. december 2006, den 5. december 2006 været behandlet på et bestyrelsesmøde i Karlebo Kommunes Kunstfond, hvor ændringerne blev enstemmigt vedtaget.


Ved forelæggelsen for Sammenlægningsudvalgets økonomi- og personaleudvalgsmøde den 13. december 2006 vedtog udvalget ”at tage sagen af dagsordenen (der skal ske en fornyet drøftelse af fundatsen i hhv. Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur og Idrætsudvalget)”


Med de tilkendegivelser, der foreligger fra møde i økonomi- og personaleudvalget, er der alene lagt op til at udvalget skal tage stilling til de ændringer i fundatsen, der var en konsekvens af økonomi- og personaleudvalgets behandling af sagen den 22. november 2006 og herunder navnlig, hvordan formanden for fondens bestyrelse skal udpeges.


Det bemærkes, at såfremt byrådet vedtager at ændre fundatsen i forhold til udkast II af 3. december 2006 vil en fornyet behandling af sagen skulle finde sted i kunstfondens bestyrelse.


Bevilling

Intet at bemærkeRetsgrundlag

Kommunalfuldmagten og fondslovgivningen

Kompetence

Byrådet samt fondens bestyrelse.

Kommunikation

Intet særskilt

Administrationen indstiller

At udvalget afgiver indstilling til økonomiudvalg og byråd

Bilag

Udkast II af 3. december 2006 til Fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond er vedlagt dagsordenen.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 09-01-2007

Kultur og Idrætsudvalget foretog afstemning om følgende ændring af Udkast II af 3. december:

"At såvel formanden for Kultur og Idrætsudvalget som formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget er fødte medlemmer af fondens bestyrelse og at fondens bestyrelse så af sin midte selv vælger sin formand."

For forslaget stemte Preben Goth og Ulla Hardy-Hansen.

Imod stemte Per Frost Henriksen, Charlotte Sander og Finn Weidekamp.

Inger Grønkjær Ulrich undlod at stemme.

For at vedtage Udkast II af 3. december.

Stemte Per Frost Henriksen, Charlotte Sander og Finn Weidekamp.

Ulla Hardy-Hansen og Preben Goth Stemte imod.

Inger Grønkjær Ulrich og Preben Goth undlod at stemme.

Birgitte Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Byrådet d. 29.1.07:

Ulla Hardy-Hansen (C) stillede forslag om at udkast II vedtages med følgende ændring (understreget):


At såvel formanden for Kultur- og Idrætsudvalget som formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget er fødte medlemmer af fondens bestyrelse, og at fondens bestyrelse så af sin midte selv vælger sin formand”.


For dette forslag stemte:

Ulla Hardy Hansen (C)

Henrik Ditlev Jørgensen (C)

Hossein Armandi (C)

Niels Storgaard Simonsen (C)

Preben Goth (V)


Imod dette forslag stemte:

Hanne Berg (F)

Ole Andersen (F)

Finn Weidekamp (A)

Pia Bødtker (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Carsten Nielsen (A)

Ergin Özer (A)

Lars Simonsen (B)

Birgitte Larsen (B)

Flemming Rømer (O)

Ole Marthedal (M)

Karin Falkencrone (Løsgænger)

Olav Aaen (V)

Carsten Wullf (V)

Inger Grønkjær Ulrich (V)

Lars Søndergaard (V)


Følgende undlod at stemme:

Thomas Bak (V)

Egon Frandsen (V)


Byrådet stemte herefter om Økonomiudvalgets indstilling.


For indstillingen stemte:

Hanne Berg (F)

Ole Andersen (F)

Finn Weidekamp (A)

Pia Bødtker (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Carsten Nielsen (A)

Ergin Özer (A)

Lars Simonsen (B)

Birgitte Larsen (B)

Flemming Rømer (O)

Ole Marthedal (M)

Karin Falkencrone (Løsgænger)

Olav Aaen (V)

Carsten Wullf (V)

Inger Grønkjær Ulrich (V)

Lars Søndergaard (V)


Imod indstillingerne stemte

Ulla Hardy Hansen (C)

Henrik Ditlev Jørgensen (C)

Hossein Armandi (C)

Niels Storgaard Simonsen (C)


Følgende undlod at stemme:

Preben Goth (V)

Thomas Bak (V)

Egon Frandsen (V)


Økonomiudvalgets indstilling er hermed vedtaget.