Nr.26 - Orientering om etablering af ny institution for 0-6-årige i Kokkedal

Sagsnr.: 07/3964

 

Beslutningstema

Børneudvalget og Skoleudvalget orienteres herved om de overordnede rammer og det kvalitative indhold ved etablering af ny institution for 0-6 årige i Kokkedal. Ulla Eikard fra rådgivningsfirmaet sbs vil mundtlig præsentere projektet på udvalgsmødet d. 9. januar. På februarmødet vil Børneudvalget og Skoleudvalget skulle tage stilling til et specificeret byggeprogram og deltaljeret budget for den nye institution

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af vitaliseringsprojektet i Kokkedal er det besluttet at flytte institutionerne Troldeengen og Børneengen til en ny bygning ved Holmegårdsskolen i Kokkedal. Den nye institution forventes at stå færdig i 3. kvartal 2008.


Der er nedsat en overordnet politisk styregruppe for hele vitaliseringsprojektet, som skal sikre helhed i projektet samt styring af den overordnende økonomi og tidsplan.


Det forudsættes, at de enkelte fagudvalg varetager den direkte politiske styring af de enkelte delprojekter og holdes tæt orienteret undervejs i processen.


Endvidere er der nedsat projektgrupper for de enkelte delprojekter af vitaliseringsprojektet. Der er i tilknytning til etableringen af den nye institution i Kokkedal nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Børne- og ungeforvaltningen, Ejendomscentret, samt leder- og medarbejderrepræsentanter fra de berørte institutioner, lederrepræsentanter fra de berørte skoler samt en repræsentant fra grundejerforeningerne. (bilag 1)


Det kortsigtede mål er, at flytte de to institutioner sammen i én bygning ved Holmegårdsskolen i Kokkedal. Men herud over har arbejdsgruppen også formuleret et langsigtet mål for projektet, som sigter på, at sætte Fredensborg kommune på landkortet med en pædagogisk nytænkende institution i unikke arkitektoniske rammer.


Der er foretaget en interviewrække blandt projektet interessenter, som bakker op om disse overordnede målsætninger. Et sammendrag af interviewene vil blive forelagt på udvalgsmødet.


Institutionerne i Kokkedal har arbejdet med visionerne på børneområdet i Kokkedal og der lægges vægt på en tematisk profilering af institutionen omkring ”natur” og ”Kost og bevægelse”. Udgangspunktet er helhed og sammenhæng. Endvidere er nøgleordene bl.a. tværfagligt samarbejde mellem områdets institutioner og skoler, etablering af et lokalt pædagogisk læringsmiljø på børneområdet samt fysik og psykisk rummelighed.

Undervejs i arbejdet med projektet har Børneudvalget under Sammenlægningsudvalget besluttet at sammenlægge Børneengen og Troldeengen med fælles ledelse og bestyrelse med en aldersopdeling. Dette er nu i høring blandt institutionerne med frist d. 8. januar 2007.


De fysiske rammer


Arbejdsgruppen ønsker, at institutionen skal være være kendetegnet af høj kvalitet både hvad angår materialevalg og arkitektonisk helhedsindtryk. Bygningen skal være en smuk ramme om børnenes daglige liv og leg. En ramme, der opfordrer til omhu og omtanke for hinanden, for naturen og for helheden.


Der ønskes en bevidst arkitektonisk bearbejdning af sammenhængene mellem inde- og udearealer, således at dette kan indgå i den pædagogiske praksis.


Bygningens arkitektur ønskes set i et helhedsperspektiv således, at bygningen og driften heraf udføres på en social og miljømæssig bæredygtig måde, som tilgodeser hensynet til  mindst mulig miljøbelastning.


Sammenlægningsudvalget har d. 27. marts 2006 besluttet, at bygningen skal opføres på den vestlige del af boldbanen ved Holmegårdsskolen. På det politiske Styregruppemøde d. 22. januar 2007 er det hensigten, at også andre mulige placeringer på og ved boldbanen blive drøftet.


Børnetal


Der forventes behov for en institution med ca. 160 børn (80 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn). Der vil blive udarbejdet en ny prognose i februar som vil kunne få indflydelse på det endelig børnetal, som institutionen skal kunne rumme.


Bevilling

Der er som led i vitaliseringsprojektet afsat 22 mill.kr. til etablering af institutionen alt incl.

Retsgrundlag

-

Kompetence

Skoleudvalg og Byråd

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til Børneudvalget og Skoleudvalget at orienteringen om etablering af ny institution for 0-6 årige tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Arbejdsgruppens sammensætning

Beslutning i Skoleudvalget den 09-01-2007

Skoleudvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Beslutning i Børneudvalget den 09-01-2007

Administrationens orientering tages til efterretning.

 

Børneudvalget bad administrationen undersøge mulighederne for at udvide arbejdsgruppen med to repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Administrationens orientering tages til efterretning.

Børneudvalget bad administrationen undersøge mulighederne for at udvide arbejdsgruppen med to repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner.

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Administrationens orientering tages til efterretning.

 

Børneudvalget bad administrationen undersøge mulighederne for at udvide arbejdsgruppen med to repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner.

 

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget tog administrationens orientering til efterretning.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Sagen tages af dagsordenen under henvisning til sagens fortsatte fagudvalgsbehandling.