Nr.25 - Sammenhængende Børnepoltik i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 07/2861

 

Beslutningstema

I Anbringelsesreformen af den 01.01.2006, fremgår det at kommunen skal udfærdige en sammenhængende børnepolitik inden udgangen af år 2006. Politikken skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Politikken skal revideres hver fjerde år. Det er social- og sundhedsudvalget der har ansvaret for den sammenhængende børnepolitik.


Da politikken hænger sammen med den generelle børne- og ungepolitik forelægges den for Børneudvalget og Skoleudvalget til drøftelse og eventuel udtalelse. Den forelægges efterfølgende for Social- og Sundhedsudvalg med henblik på indstilling og videresendelse til Økonomiudvalget samt Byråd.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceloven og anbringelsesreformen, tager udgangspunkt i et skandinavisk velfærdsperspektiv, hvor kommunen skal forebygge sociale problemer og yde sammenhængende støtte til børn og unge og deres familier, når disse har behov derfor. Et perspektiv hvor forældrene bliver pålagt at sikre at børn ikke har ulovligt fravær fra skole, ikke begår kriminalitet og et krav om at forældre skal samarbejde med kommunen om barnet og den unges problemer. Loven lægger op til en holdningsændring i forhold til udsatte børn og unge, som systematisk skal inddrages i deres egen sag sammen med familien og dennes netværk. Fokus skal placeres på ressourcer frem for problemer. Børn som ikke vokser op i egen biologisk familie, skal have samme mulighed som andre børn, i forhold til uddannelse, arbejde og familieliv.


Formålet med lovens bestemmelser om udformning af en sammenhængende Børnepolitik er:


·         at skabe de bedste mulige opvækstvilkår for børn og unge, så de på trods af deres individuelle  vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for  personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende

·         at sikre sammenhængen mellem det generelle og  forebyggende arbejde, samt den målrettede indsats overfor børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med et andet særligt behov for støtte

·         at sikre en tidlig og effektiv indsats

·         at børn bliver hørt


Fredensborg Kommune har valgt følgende temaer som udgangspunkt i børnepolitikken:


¤ Styrkelse af den tidlige indsats, herunder støtte til sårbare gravide.


¤ Styrkelse af indsatsen i lokalmiljøet i forhold til den enkelte familie, herunder udvikling af netværksbaseret indsats.


¤ Styrkelse af indsatsen overfor de anbragte børn og deres biologiske familier, med opmærksomhed på udvikling af forældreevne, for at fremmemuligheden for hjemgivelse.


¤ Styrkelse af indsatsen overfor de utilpassede unge, herunder samarbejdet med politiet.


¤ Styrkelse af den lokale tværfaglige indsats og samarbejdet.


Et lovkrav til indholdet i Børnepolitikken betyder at politikken skal ledsages af standarder for sagsbehandlingen, samt indsatsbeskrivelser og evalueringer af indsatserne.

På følgende fem områder stilles der krav om sådanne standarder:


1.   Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikrer at skoler, dagtilbud m.v foretager den nødvendige underretninger, samt at der sker opfølgning på modtagne underretninger.

2.   Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen.

3.   Systematisk inddragelse af familie og netværk.

4.   Opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse af barnet.

5.   Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år.


Fredensborg kommune har valgt at udarbejde standarder på betydeligt flere områder end de lovbestemte, for dermed at styrke en ensartet sagsbehandling og styrke kvaliteten i arbejdet.Bevilling

-

Retsgrundlag

Serviceloven.

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

Til drøftelse og eventuel udtalelse.

Bilag

Sammenhængende Børnepolitik for Fredensborg

Kommune er udsendt til Byrådets medlemmer fra afdeling Job, familie og integration.

Udkast til høring fra Børneudvalget eftersendes på mail mandag, den 8. januar.Beslutning i Integrationsudvalget den 08-01-2007

Udvalget har ingen bemærkninger til udkastet til politik og anbefaler det foreliggende udkast til vedtagelse over for Social- og Sundhedsudvalget samt Byrådet.

Udvalget foreslår samtidig, at der udarbejdes en for formidling af politikken.


Beslutning i Skoleudvalget den 09-01-2007

Skoleudvalget besluttede at anbefale følgende i sit høringssvar:

 

 • Skoleudvalget er enige i intentionerne i den sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen, at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer. Derudover skal den sammenhængende børnepolitik ledsages af standarder på sagsbehandlingen samt beskrivelser og evalueringer af indsatser.

 

 • For at kunne følge hvordan den sammenhængende børnepolitik virker i praksis vil det dog være hensigtsmæssig, at der fastsættes målsætninger og effektmål for især det tværgående og koordinerende forebyggende arbejde for at kunne følge op på om indsatsen rent faktisk virker.

 

 • Da institutioner og skoler ikke har været inddraget i processen omkring udformningen af den sammenhængende børnepolitik anbefales det, at politikken sendes til høring i kommunens daginstitutioner og skoler, som er vigtige samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde og som er ansvarlige for underretninger vedrørende truede børn og unge. Det anbefales, at høringer sendes til de enkelte distrikter mhp. at skoler og institutioner i lokalområdet for at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde i lokalområdet og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Endvidere bør politikken sendes til høring i PPR og Ungecenter.

 

 • Målet med en særlig politik på området er blandt andet at øge gennemsigtigheden overfor både borgere, politikere og de professionelle medarbejdere, der skal bruge politikken til dagligt. Det er vigtigt, at medarbejderne på børne og ungeområdet ved, hvor de skal gå hen med de problemstillinger, som den enkelte medarbejder og institution eller skole ikke kan løse alene. Endvidere bør der være klare procedurer for hvorledes de professionelle sikres tilbagemeldinger på underretninger mhp. at der kan tilrettelægges en handlingsplan for det enkelte barn i undersøgelsesperioden der sikrer barnet den nødvendige undervisning og/eller omsorg.Især er der behov for at familieafdelingen angiver et tidsperspektiv for undersøgelsesfasen. Det ½bør overvejes om netværksgruppen kan bruges i denne sammenhæng under hensyn til overholdelsen af tavshedspligten.

 

 • Den sammenhængende børnepolitik skal ses som et supplement til den generelle kommunale børne- og ungepolitik.Det er vigtigt allerede i beskrivelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, at beskrive og definere sammenhængen mellem kommunens børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik, så der ikke skabes forvirring om indhold og formål.

 

 • På side 11. i den sammenhængende børnepolitik står under udviklingsmål at ” Kommunalbestyrelsen forventer, at antallet af risikobørn ikke øges frem til 2010”. Skoleudvalget vil foreslå at der i stedet kommer til at stå ” kommunalbestyrelsen at andelen af risikobørn ikke forøges frem til år 2010.”

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-01-2007

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet udkast til en sammenhængende børnepolitik i forhold til de sårbare og udsatte børn og unge. I udvalgets behandling er indgået høringssvarene fra Integrationsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget. Udkastet til politik forelægges desuden for Psykiatri- og Misbrugsudvalget på dets møde den 17. januar 2007. Eventuelle bemærkninger herfra vil indgå i den videre behandling af sagen i Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.

Social- og Sundhedsudvalget har med tilfredshed noteret sig, at Børneudvalget og Skoleudvalget er enige i intentionerne og opbygningen af den sammenhængende børnepolitik, det vil sige indsatsbeskrivelser og standarder for sagsbehandlingen, der bl.a.

 

 • sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen
 • at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet
 • og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer.

 

Social- og Sundhedsudvalget er ligeledes enige i – hvilket også er præciseret i forvaltningens sagsfremstilling – at der hurtigst muligt bør formuleres mere konkrete og målbare effektmål for indsatsen overfor målgruppen, som grundlag for en mere evidensbaseret viden om, hvad der virker og ikke virker i den sociale indsats. Dette foreslås taget op, når politikken om et år skal evalueres.

For så¨vidt angår sammenhængen mellem den generelle og specielle børnepolitik er det i lovgrundlaget for anbringelsesreformen præciseret, at der skal være en sådan sammenhæng. Social- og Sundhedsudvalget har her noteret sig, at det er aftalt mellem de to direktørområder ”Børn og Unge” samt ”Job, Familie og Integration”, at den specielle og sammenhængende børnepolitik indarbejdes i den generelle Børn og Unge politik.

Med hensyn til forslaget om en høring af skoler og daginstitutioner foreslår udvalget – på grund af den fremskredne tidshorisont for vedtagelsen af politikken – at spørgsmålet om procedure ved underretning samt den nærmere organisering af det tværfaglige samarbejde tages op på et fælles høringsmøde mellem direktørområderne ”Børn og Unge” og ”Job, Familie og Integration”, samt skole- og daginstitutionsledere. Der henvises således til proceduren og sagsgangen ved underretning, der fremgår af de til politikken vedlagte instruktioner og procedurebeskrivelser – der efterfølgende tænkes fulgt op af en ”trin for trin” procedurebeskrivelse for, hvordan en underretning skal håndteres af skoler og institutioner samt Familieafdelingen. Social- og Sundhedsudvalget forventer at blive orienteret om resultatet af disse tiltag – og skal herunder foreslå, at spørgsmålet om organisering af det tværfaglige samarbejde forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget til konkret stillingtagen og beslutning senest i marts 2007 – på baggrund af den foretagne høring af skoler og daginstitutioner om de to spørgsmål.

For så vidt angår den sidste pind i udtalelsen fra Børneudvalget og Skoleudvalget er Social- og Sundhedsudvalget enige i, at formuleringen bør ændres til, at ”andelen af risikobørn ikke må øges frem til 2010”.

Med disse bemærkninger skal Social- og Sundhedsudvalget anbefale udkastet til sammenhængende børnepolitik for de sårbare og udsatte børn til vedtagelse overfor Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.


Beslutning i Psykiatri- og Misbrugsudvalget den 17-01-2007

Psykiatri- og Misbrugsudvalget besluttede, at anbefale følgende i sit høringssvar:

 

 • At der skal sættes fokus på børn af psykisk syge og misbrugsforældre, der ofte er en overset målgruppe. Udvalget ønsker et 6. tema på dette område indarbejdet i denne politik. Der sættes i 2007 mål for:

 

 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af psykisk syge forældre.

 

 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af forældre med et afhængighedsproblem/misbrug.

 

Udvalget tilslutter sig i øvrigt svaret fra Social- og Sundhedsudvalget.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

<B>

Integrationsudvalget d. 8.1.2007:

Udvalget har ingen bemærkninger til udkastet til politik og anbefaler det foreliggende udkast til vedtagelse over for Social- og Sundhedsudvalget samt Byrådet.

Udvalget foreslår samtidig, at der udarbejdes en for formidling af politikken

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Børneudvalget besluttede at anbefale følgende i sit høringssvar:

 • Børneudvalget er enige i intentionerne i den sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen, at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer. Derudover skal den sammenhængende børnepolitik ledsages af standarder på sagsbehandlingen samt beskrivelser og evalueringer af indsatser.
 • For at kunne følge hvordan den sammenhængende børnepolitik virker i praksis vil det dog være hensigtsmæssig, at der fastsættes målsætninger og effektmål for især det tværgående og koordinerende forebyggende arbejde for at kunne følge op på om indsatsen rent faktisk virker.
 • Da institutioner og skoler ikke har været inddraget i processen omkring udformningen af den sammenhængende børnepolitik anbefales det, at politikken sendes til høring i kommunens daginstitutioner og skoler, som er vigtige samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde og som er ansvarlige for underretninger vedrørende truede børn og unge. Det anbefales, at høringer sendes til de enkelte distrikter mhp. at skoler og institutioner i lokalområdet for at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde i lokalområdet og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Endvidere bør politikken sendes til høring i PPR og Ungecenter.
 • Målet med en særlig politik på området er blandt andet at øge gennemsigtigheden overfor både borgere, politikere og de professionelle medarbejdere, der skal bruge politikken til dagligt. Det er vigtigt, at medarbejderne på børne og ungeområdet ved, hvor de skal gå hen med de problemstillinger, som den enkelte medarbejder og institution eller skole ikke kan løse alene. Endvidere bør der være klare procedurer for hvorledes de professionelle sikres tilbagemeldinger på underretninger mhp. at der kan tilrettelægges en handlingsplan for det enkelte barn i undersøgelsesperioden der sikrer barnet den nødvendige undervisning og/eller omsorg. Især er der behov for at familieafdelingen angiver et tidsperspektiv for undersøgelsesfasen. Det bør overvejes om netværksgruppen kan bruges i denne sammenhæng under hensyn til overholdelsen af tavshedspligten.
 • Den sammenhængende børnepolitik skal ses som et supplement til den generelle kommunale børne- og ungepolitik. Det er vigtigt allerede i beskrivelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, at beskrive og definere sammenhængen mellem kommunens børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik, så der ikke skabes forvirring om indhold og formål.
 • På side 11. i den sammenhængende børnepolitik står under udviklingsmål at " Kommunalbestyrelsen forventer, at antallet af risikobørn ikke øges frem til 2010". Børneudvalget vil foreslå at der i stedet kommer til at stå " kommunalbestyrelsen at andelen af risikobørn ikke forøges frem til år 2010."

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget besluttede at anbefale følgende i sit høringssvar:

 • Skoleudvalget er enige i intentionerne i den sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen, at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer. Derudover skal den sammenhængende børnepolitik ledsages af standarder på sagsbehandlingen samt beskrivelser og evalueringer af indsatser.
 • For at kunne følge hvordan den sammenhængende børnepolitik virker i praksis vil det dog være hensigtsmæssig, at der fastsættes målsætninger og effektmål for især det tværgående og koordinerende forebyggende arbejde for at kunne følge op på om indsatsen rent faktisk virker.
 • Da institutioner og skoler ikke har været inddraget i processen omkring udformningen af den sammenhængende børnepolitik anbefales det, at politikken sendes til høring i kommunens daginstitutioner og skoler, som er vigtige samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde og som er ansvarlige for underretninger vedrørende truede børn og unge. Det anbefales, at høringer sendes til de enkelte distrikter mhp. at skoler og institutioner i lokalområdet for at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde i lokalområdet og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Endvidere bør politikken sendes til høring i PPR og Ungecenter.
 • Målet med en særlig politik på området er blandt andet at øge gennemsigtigheden overfor både borgere, politikere og de professionelle medarbejdere, der skal bruge politikken til dagligt. Det er vigtigt, at medarbejderne på børne og ungeområdet ved, hvor de skal gå hen med de problemstillinger, som den enkelte medarbejder og institution eller skole ikke kan løse alene. Endvidere bør der være klare procedurer for hvorledes de professionelle sikres tilbagemeldinger på underretninger mhp. at der kan tilrettelægges en handlingsplan for det enkelte barn i undersøgelsesperioden der sikrer barnet den nødvendige undervisning og/elleromsorg. Især er der behov for at familieafdelingen angiver et tidsperspektiv for undersøgelsesfasen. Det bør overvejes om netværksgruppen kan bruges i denne sammenhæng under hensyn til overholdelsen af tavshedspligten.
 • Den sammenhængende børnepolitik skal ses som et supplement til den generelle kommunale børne- og ungepolitik. Det er vigtigt allerede i beskrivelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, at beskrive og definere sammenhængen mellem kommunens børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik, så der ikke skabes forvirring om indhold og formål.
 • På side 11. i den sammenhængende børnepolitik står under udviklingsmål at " Kommunalbestyrelsen forventer, at antallet af risikobørn ikke øges frem til 2010". Skoleudvalget vil foreslå at der i stedet kommer til at stå " kommunalbestyrelsen at andelen af risikobørn ikke forøges frem til år 2010."

Social- og Sundhedsudvalget d. 10.1.2007:

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet udkast til en sammenhængende børnepolitik i forhold til de sårbare og udsatte børn og unge. I udvalgets behandling er indgået høringssvarene fra Integrationsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget. Udkastet til politik forelægges desuden for Psykiatri- og Misbrugsudvalget på dets møde den 17. januar 2007. Eventuelle bemærkninger herfra vil indgå i den videre behandling af sagen i Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.

Social- og Sundhedsudvalget har med tilfredshed noteret sig, at Børneudvalget og Skoleudvalget er enige i intentionerne og opbygningen af den sammenhængende børnepolitik, det vil sige indsatsbeskrivelser og standarder for sagsbehandlingen, der bl.a.

 • sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen
 • at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet
 • og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer.

Social- og Sundhedsudvalget er ligeledes enige i – hvilket også er præciseret i forvaltningens sagsfremstilling – at der hurtigst muligt bør formuleres mere konkrete og målbare effektmål for indsatsen overfor målgruppen, som grundlag for en mere evidensbaseret viden om, hvad der virker og ikke virker i den sociale indsats. Dette foreslås taget op, når politikken om et år skal evalueres.

For så vidt angår sammenhængen mellem den generelle og specielle børnepolitik er det i lovgrundlaget for anbringelsesreformen præciseret, at der skal være en sådan sammenhæng. Social- og Sundhedsudvalget har her noteret sig, at det er aftalt mellem de to direktørområder "Børn og Unge" samt "Job, Familie og Integration", at den specielle og sammenhængende børnepolitik indarbejdes i den generelle Børn og Unge politik.

Med hensyn til forslaget om en høring af skoler og daginstitutioner foreslår udvalget – på grund af den fremskredne tidshorisont for vedtagelsen af politikken – at spørgsmålet om procedure ved underretning samt den nærmere organisering af det tværfaglige samarbejde tages op på et fælles høringsmøde mellem direktørområderne "Børn og Unge" og "Job, Familie og Integration", samt skole- og daginstitutionsledere. Der henvises således til proceduren og sagsgangen ved underretning, der fremgår af de til politikken vedlagte instruktioner og procedurebeskrivelser – der efterfølgende tænkes fulgt op af en "trin for trin" procedurebeskrivelse for, hvordan en underretning skal håndteres af skoler og institutioner samt Familieafdelingen. Social- og Sundhedsudvalget forventer at blive orienteret om resultatet af disse tiltag – og skal herunder foreslå, at spørgsmålet om organisering af det tværfaglige samarbejde forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget til konkret stillingtagen og beslutning senest i marts 2007 – på baggrund af den foretagne høring af skoler og daginstitutioner om de to spørgsmål.

For så vidt angår den sidste pind i udtalelsen fra Børneudvalget og Skoleudvalget er Social- og Sundhedsudvalget enige i, at formuleringen bør ændres til, at "andelen af risikobørn ikke må øges frem til 2010".

Med disse bemærkninger skal Social- og Sundhedsudvalget anbefale udkastet til sammenhængende børnepolitik for de sårbare og udsatte børn til vedtagelse overfor Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.

Psykiatri- og Misbrugsudvalget d. 17.1.07:

Psykiatri- og Misbrugsudvalget besluttede, at anbefale følgende i sit høringssvar:

 • At der skal sættes fokus på børn af psykisk syge og misbrugsforældre, der ofte er en overset målgruppe. Udvalget ønsker et 6. tema på dette område indarbejdet i denne politik. Der sættes i 2007 mål for:
 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af psykisk syge forældre.
 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af forældre med et afhængighedsproblem/misbrug.

Udvalget tilslutter sig i øvrigt svaret fra Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Den sammenhængende børnepolitik anbefales over for Byrådet med de beslutninger, der fremgår af Social- og Sundhedsudvalgets udvalgsbehandling den 10. januar 2007 og Psykiatri- og Misbrugsudvalgets udvalgsbehandling vedrørende det 6. tema den 17. januar 2007.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Integrationsudvalget d. 8.1.2007:   

Udvalget har ingen bemærkninger til udkastet til politik og anbefaler det foreliggende udkast til vedtagelse over for Social- og Sundhedsudvalget samt Byrådet.

Udvalget foreslår samtidig, at der udarbejdes en for formidling af politikken

 

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Børneudvalget besluttede at anbefale følgende i sit høringssvar:

 • Børneudvalget er enige i intentionerne i den sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen, at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer. Derudover skal den sammenhængende børnepolitik ledsages af standarder på sagsbehandlingen samt beskrivelser og evalueringer af indsatser.

 

 • For at kunne følge hvordan den sammenhængende børnepolitik virker i praksis vil det dog være hensigtsmæssig, at der fastsættes målsætninger og effektmål for især det tværgående og koordinerende forebyggende arbejde for at kunne følge op på om indsatsen rent faktisk virker.

 

 • Da institutioner og skoler ikke har været inddraget i processen omkring udformningen af den sammenhængende børnepolitik anbefales det, at politikken sendes til høring i kommunens daginstitutioner og skoler, som er vigtige samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde og som er ansvarlige for underretninger vedrørende truede børn og unge. Det anbefales, at høringer sendes til de enkelte distrikter mhp. at skoler og institutioner i lokalområdet for at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde i lokalområdet og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Endvidere bør politikken sendes til høring i PPR og Ungecenter.

 

 • Målet med en særlig politik på området er blandt andet at øge gennemsigtigheden overfor både borgere, politikere og de professionelle medarbejdere, der skal bruge politikken til dagligt. Det er vigtigt, at medarbejderne på børne og ungeområdet ved, hvor de skal gå hen med de problemstillinger, som den enkelte medarbejder og institution eller skole ikke kan løse alene. Endvidere bør der være klare procedurer for hvorledes de professionelle sikres tilbagemeldinger på underretninger mhp. at der kan tilrettelægges en handlingsplan for det enkelte barn i undersøgelsesperioden der sikrer barnet den nødvendige undervisning og/eller omsorg.Især er der behov for at familieafdelingen angiver et tidsperspektiv for undersøgelsesfasen. Det bør overvejes om netværksgruppen kan bruges i denne sammenhæng under hensyn til overholdelsen af tavshedspligten.

 

 • Den sammenhængende børnepolitik skal ses som et supplement til den generelle kommunale børne- og ungepolitik.Det er vigtigt allerede i beskrivelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, at beskrive og definere sammenhængen mellem kommunens børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik, så der ikke skabes forvirring om indhold og formål.

 

 • På side 11. i den sammenhængende børnepolitik står under udviklingsmål at ” Kommunalbestyrelsen forventer, at antallet af risikobørn ikke øges frem til 2010”. Børneudvalget vil foreslå at der i stedet kommer til at stå ” kommunalbestyrelsen at andelen af risikobørn ikke forøges frem til år 2010.”

 

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget besluttede at anbefale følgende i sit høringssvar:

 

 • Skoleudvalget er enige i intentionerne i den sammenhængende børnepolitik, der bl.a. sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen, at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer. Derudover skal den sammenhængende børnepolitik ledsages af standarder på sagsbehandlingen samt beskrivelser og evalueringer af indsatser.

 

 • For at kunne følge hvordan den sammenhængende børnepolitik virker i praksis vil det dog være hensigtsmæssig, at der fastsættes målsætninger og effektmål for især det tværgående og koordinerende forebyggende arbejde for at kunne følge op på om indsatsen rent faktisk virker.

 

 • Da institutioner og skoler ikke har været inddraget i processen omkring udformningen af den sammenhængende børnepolitik anbefales det, at politikken sendes til høring i kommunens daginstitutioner og skoler, som er vigtige samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde og som er ansvarlige for underretninger vedrørende truede børn og unge. Det anbefales, at høringer sendes til de enkelte distrikter mhp. at skoler og institutioner i lokalområdet for at sikre sammenhængen mellem det generelle forebyggende arbejde i lokalområdet og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Endvidere bør politikken sendes til høring i PPR og Ungecenter.

 

 • Målet med en særlig politik på området er blandt andet at øge gennemsigtigheden overfor både borgere, politikere og de professionelle medarbejdere, der skal bruge politikken til dagligt. Det er vigtigt, at medarbejderne på børne og ungeområdet ved, hvor de skal gå hen med de problemstillinger, som den enkelte medarbejder og institution eller skole ikke kan løse alene. Endvidere bør der være klare procedurer for hvorledes de professionelle sikres tilbagemeldinger på underretninger mhp. at der kan tilrettelægges en handlingsplan for det enkelte barn i undersøgelsesperioden der sikrer barnet den nødvendige undervisning og/elleromsorg.Især er der behov for at familieafdelingen angiver et tidsperspektiv for undersøgelsesfasen. Det bør overvejes om netværksgruppen kan bruges i denne sammenhæng under hensyn til overholdelsen af tavshedspligten.

 

 • Den sammenhængende børnepolitik skal ses som et supplement til den generelle kommunale børne- og ungepolitik.Det er vigtigt allerede i beskrivelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, at beskrive og definere sammenhængen mellem kommunens børne- og ungepolitik og den sammenhængende børnepolitik, så der ikke skabes forvirring om indhold og formål.

 

 • På side 11. i den sammenhængende børnepolitik står under udviklingsmål at ” Kommunalbestyrelsen forventer, at antallet af risikobørn ikke øges frem til 2010”. Skoleudvalget vil foreslå at der i stedet kommer til at stå ” kommunalbestyrelsen at andelen af risikobørn ikke forøges frem til år 2010.”

 

Social- og Sundhedsudvalget d. 10.1.2007:

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet udkast til en sammenhængende børnepolitik i forhold til de sårbare og udsatte børn og unge. I udvalgets behandling er indgået høringssvarene fra Integrationsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget. Udkastet til politik forelægges desuden for Psykiatri- og Misbrugsudvalget på dets møde den 17. januar 2007. Eventuelle bemærkninger herfra vil indgå i den videre behandling af sagen i Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.

Social- og Sundhedsudvalget har med tilfredshed noteret sig, at Børneudvalget og Skoleudvalget er enige i intentionerne og opbygningen af den sammenhængende børnepolitik, det vil sige indsatsbeskrivelser og standarder for sagsbehandlingen, der bl.a.

 

 • sigter på, at indsatsen på tværs af sektorområder hænger sammen
 • at flest mulige børn tilgodeses i nærmiljøet
 • og at udsatte børn og unge systematisk inddrages i deres egen sag med udgangspunkt i familiens ressourcer.

 

Social- og Sundhedsudvalget er ligeledes enige i – hvilket også er præciseret i forvaltningens sagsfremstilling – at der hurtigst muligt bør formuleres mere konkrete og målbare effektmål for indsatsen overfor målgruppen, som grundlag for en mere evidensbaseret viden om, hvad der virker og ikke virker i den sociale indsats. Dette foreslås taget op, når politikken om et år skal evalueres.

For så vidt angår sammenhængen mellem den generelle og specielle børnepolitik er det i lovgrundlaget for anbringelsesreformen præciseret, at der skal være en sådan sammenhæng. Social- og Sundhedsudvalget har her noteret sig, at det er aftalt mellem de to direktørområder ”Børn og Unge” samt ”Job, Familie og Integration”, at den specielle og sammenhængende børnepolitik indarbejdes i den generelle Børn og Unge politik.

Med hensyn til forslaget om en høring af skoler og daginstitutioner foreslår udvalget – på grund af den fremskredne tidshorisont for vedtagelsen af politikken – at spørgsmålet om procedure ved underretning samt den nærmere organisering af det tværfaglige samarbejde tages op på et fælles høringsmøde mellem direktørområderne ”Børn og Unge” og ”Job, Familie og Integration”, samt skole- og daginstitutionsledere. Der henvises således til proceduren og sagsgangen ved underretning, der fremgår af de til politikken vedlagte instruktioner og procedurebeskrivelser – der efterfølgende tænkes fulgt op af en ”trin for trin” procedurebeskrivelse for, hvordan en underretning skal håndteres af skoler og institutioner samt Familieafdelingen. Social- og Sundhedsudvalget forventer at blive orienteret om resultatet af disse tiltag – og skal herunder foreslå, at spørgsmålet om organisering af det tværfaglige samarbejde forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget til konkret stillingtagen og beslutning senest i marts 2007 – på baggrund af den foretagne høring af skoler og daginstitutioner om de to spørgsmål.

For så vidt angår den sidste pind i udtalelsen fra Børneudvalget og Skoleudvalget er Social- og Sundhedsudvalget enige i, at formuleringen bør ændres til, at ”andelen af risikobørn ikke må øges frem til 2010”.

Med disse bemærkninger skal Social- og Sundhedsudvalget anbefale udkastet til sammenhængende børnepolitik for de sårbare og udsatte børn til vedtagelse overfor Økonomi- og Personaleudvalg, samt Byråd.

 

Psykiatri- og Misbrugsudvalget d. 17.1.07:

Psykiatri- og Misbrugsudvalget besluttede, at anbefale følgende i sit høringssvar:

 

 • At der skal sættes fokus på børn af psykisk syge og misbrugsforældre, der ofte er en overset målgruppe. Udvalget ønsker et 6. tema på dette område indarbejdet i denne politik. Der sættes i 2007 mål for:

 

 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af psykisk syge forældre.

 

 • Etablering af støttegrupper til børn/unge af forældre med et afhængighedsproblem/misbrug.

 

Udvalget tilslutter sig i øvrigt svaret fra Social- og Sundhedsudvalget.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Den sammenhængende børnepolitik anbefales over for Byrådet med de beslutninger, der fremgår af Social- og Sundhedsudvalgets udvalgsbehandling den 10. januar 2007 og Psykiatri- og Misbrugsudvalgets udvalgsbehandling vedrørende det 6. tema den 17. januar 2007.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.