Nr.24 - Kommisorium for bladvirksomhed på Børn og Ungeområdet

Sagsnr.: 07/2864

 

Beslutningstema

Børneudvalget skal tage stilling til et kommissorium for udgivelse af bladet ”Børn og Unge i Fredensborg Kommune”.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2007 tilkendegivet et ønske om at fortsætte - og udbrede en tradition med udgivelse af et informationsblad på Børn og Unge Området. Målgruppen er først og fremmest forældre til børn i kommunens skoler, dagpleje, daginstitutioner og klubber.


Det er bladets formål at højne informationsniveauet mellem de politiske udvalg på børneområdet og forældre, som har børn i dagpleje, institutioner, klubber og skoler. Bladet skal informere om dagligdagen i institutioner og skoler og om større udviklingsopgaver og tiltag på børneområdet. Børneområdet dækker bredt hele børnelivet og omfatter også børn og sundhed, kultur, integration mv. Det er desuden bladets formål at informere om de nyeste undersøgelsesresultater, analyser og politiske beslutninger på børneområdet, som har betydning for forældrene. Derudover er det formålet at lægge op til dialog og diskussion i skolebestyrelser og forældrebestyrelser.


Bladet skal udkomme 4 gange om året med et oplag på 8.000 eksemplarer. Den ansvarshavende redaktør er direktøren for Børn og Ungeområdet og der tilknyttes en ny redaktør fra d. 1.4. 2007, som er ansat som kommunikationskonsulent i afdelingen for Strategi og Politisk Service. Der vil blive nedsat en redaktionsgruppe, som består af repræsentanter fra børneområdet: Den ansvarshavende redaktør (direktøren), 2 konsulenter, 2 repræsentanter fra ungeområdet, 2 repræsentanter fra skoleområdet og 2 repræsentanter fra daginstitutionsområdet samt 2 repræsentanter fra forældrebestyrelserne i institutionerne og skolerne. Derudover deltager redaktøren.


Bladets indhold skal afspejle børnelivet i kommunen og beskrive børneområdets aktuelle statslige og kommunale politiske beslutninger og som følge deraf – de igangsatte aktiviteter. Bladet skal være debatskabende og redaktionen vil være åben overfor indlæg, som kommer fra forældrene. Der skal desuden være en fast rubrik, hvor bladet på skift interviewer medlemmerne af Børneudvalget og Skoleudvalget om et givent børnepolitisk emne. Bladet vil desuden indeholde en leder om nye og faglige udfordringer, som forfattes af den ansvarshavende redaktør. Bladets indholdsmæssige kvalitet vil løbene blive evalueret i redaktionsgruppen.


Bevilling

  Byrådet har i alt bevilget 305.000 kr. for 2007. Beløbet skal dække alle udgifter til produktion og distribution af bladet til forældre med børn i dagpleje, daginstitutioner og skoler i Fredensborg Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse ved den første udgivelse i 2007 og en løbende information via bladet.

Administrationen indstiller

At Børneudvalget/Skoleudvalget godkender kommissorium for bladet ”Børn og Unge i Fredensborg Kommune”.

Bilag

1. Kommissorium for bladvirksomhed på Børn og Ungeområdet.

Beslutning i Børneudvalget den 09-01-2007

Børneudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.


Skoleudvalget den 09-01-2007

Skoleudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Børneudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingerne over for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Børneudvalget d. 9.1.2007:

Børneudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.

 

Skoleudvalget d. 9.1.2007:

Skoleudvalget anbefaler den administrative indstilling vedtaget.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingerne over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.