Nr.23 - Områdeledelse på dagpasningsområdet.

Sagsnr.: 07/4197

 

Beslutningstema

Dette er en revideret sagsfremstilling af sagen fra den 14. august 2006, som er ændret på baggrund af uØP`s behandling den 23. august 2006. Alle supplerende beskrivelser er skrevet i kursiv.

 

Ved sammenlægningen af Karlebo kommune og Fredensborg-Humlebæk kommune vil antallet af dagtilbudsområdets institutioner for børn mellem 0 - 14 år blive på 53 inklusive dagplejen. Ungdomsklubberne Alexandra House, Teglgården og Klub Karlebo vil tilhøre Ungeområdet i Fredensborg Kommune. Begge kommuner har over de seneste 5 år sammenlagt institutioner til større enheder. I begge kommuner eksisterer herudover også meget små institutionsenheder. De fleste er selvejende institutioner og herudover er der en enkelt puljeinstitution.

 

Børneudvalget og Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til, om der på sigt skal indføres områdeledelse i Fredensborg kommune og om der i den kommende 2-årige periode skal arbejdes videre med at forberede grundlaget for indførelse af områdeledelse, således at der senest i efteråret 2008 kan træffes endelig beslutning om indførelse af områdeledelse for dagtilbudsområdet.

 

Økonomi- og Personaleudvalget behandlede på mødet den 23. august 2006 sagen om områdeledelse.

 

Det blev besluttet at sende sagen tilbage til Børneudvalget, idet Økonomiudvalget gerne ville have sagsfremstillingen uddybet på en række områder.

 

Ønsket fra UØP er en nærmere belysning af

 

·         er der tale om "pædagogisk ensretning"

·         forholdene i relation til selveje

 

 

 

Det overordnede formål med at indføre områdeledelse er at kvalificere såvel den strategiske ledelse som den pædagogiske ledelse og at opnå en bedre udnyttelse af resurserne.


Sagsfremstilling og økonomi

I erkendelse af at ledelsesopgaven for de eksterne institutioner efterhånden er blevet så bred og mangfoldig og at den spænder lige fra pædagogisk udvikling med udgangspunkt i det enkelte barn til strategisk udvikling af hele dagtilbudsområdet, har Fredensborg-Humlebæk kommunes børneforvaltning i 2005 igangsat et analysearbejdeomkring indførelse af områdeledelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af 6 daginstitutionsledere og 2 konsulenter fra Børneforvaltningen. Arbejdsgruppens opgave var at fremkomme med 3-4 modeller på områdeledelse, som den kunne se ud i Fredensborg-Humlebæk kommune. 

 

Arbejdsgruppen har siden september 2005 undersøgt andre kommuners arbejde med at indføre områdeledelse og har i den forbindelse besøgt Horsens kommune og Nykøbing-Rørvig kommune, her deltog også Børnedirektør og Dagpasningschef.

 

Definition

Områdeledelse er ledelse af flere daginstitutioner i et område. Områdeledelse kan defineres således:

 

Institutionerne i et område sammenlægges formelt til en institution (f.eks. 5-7 institutioner).

 

Institutionerne i et område får en områdeleder med ansvar for strategi og administration.

 

Hver enkelt af de oprindelige institutioner (områdeinstitutioner) får en daglig pædagogisk leder med ansvar for det pædagogiske arbejde, personaleledelse i institutionen og det daglige samarbejde med forældrene.

 

Områdeinstitutionen får et budget, en personalegruppe og en bestyrelse.

 

 

Mål med områdeledelse:

Målet er, at strategisk udvikling og administration kan håndteres på færre hænder og af medarbejdere med strategiske og administrative kompetencer. Områdelederen har ansvar for strategisk/ administrativ ledelse, herunder HK-funktioner samt alle institutioner under områdelederen.

 

Hver institution skal bidrage økonomisk til etablering af områdeledere og administrative medarbejdere, men bliver til gengæld aflastet for opgaver og funktionen vil blive varetaget mere professionelt.

 

Målet er en effektivisering af de overordnede ledelsesopgaver, således at der opstår en gevinst i form af en optimering og fokusering på den PÆDAGOGISKE OG PERSONALEMÆSSIGE ledelse i den enkelte institution i området, ved at større enheder kan udnytte de tilstedeværende resurser mere rationelt indenfor ADMINISTRATIV OG STRATEGISK ledelse.

 

Arbejdsgruppen medtager i det videre arbejde opgaven med at opstille målbare resultatkrav for en samlet bedre udnyttelse af resurserne, f. eks i form af færre møder, mindre tidsforbrug til administrative opgaver. Endvidere skal der opstilles resultatkrav for områdelederens ansvar for strategiudvikling for så vidt angår: 

 

·         en sikring og samordning af fælles indsats for de grupper af børn, der har særlige behov.

·         en sikring af fælles indsats for en faglig udvikling og sparring.

·         udformning af fælles værdier og visioner for større enheder. 

 

 

Den daglige pædagogiske personaleleder skal fokusere på faglighed, personaleledelse, pædagogik og samarbejde med forældrene samt optimere ledelsen i forhold til personalets kompetenceudvikling, indsats og handlinger i hverdagen, således at personalets pædagogiske indsats i forhold til børnene, lever op til områdets værdier og pædagogiske principper.

 

Arbejdsgruppens resultater:  

Resultatet af gruppens arbejde med at udvikle modeller for områdeledelse er blevet forelagt på daginstitutionsledermøde for alle institutionsledere i Fredensborg Kommune. Her er der fra arbejdsgruppens side lagt vægt på

 

·         at alle modeller har både fordele og ulemper og skal tilrettes særlige forhold på områderne.

·         at det præsenterede materiale er modeller og hvis én af modellerne skulle føres ud i livet skal den i nogen grad redigeres, for at kunne omsættes til virkelighedens verden. Her skal der nødvendigvis tages hensyn til allerede eksisterende sammenlægninger.

·         at det videre arbejde skal målrettes sammenlægningen med Karlebo. 

·         at indførelse af områdeledelse ikke tidsmæssigt falder sammen med en besparelse på dagtilbudsområdet, da der ellers mistes fokus på de oplagte fordele. Områdeledelse er ikke et besparelsesforslag, men et kvalitestsprojekt. På sigt kan der dog høstes synergieffekter.

 

 

For at målrette det videre arbejde med at forberede grundlaget for områdeledelse er arbejdsgruppen reduceret med 3 Fredensborg-Humlebæk institutionsledere og suppleret med 3 institutionsledere fra Karlebo Kommune. Den fremtidige arbejdsgruppe indbefatter også institutionschef og to konsulenter.

 

Arbejdsgruppen vil, under forudsætning af politisk godkendelse til at arbejde videre med at indføre områdeledelse i kommunen, gennemarbejde modellerne, så de tilpasses sammenlægningen af de to kommuner og de fremtidige forudsætninger for dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune. 

 

 

Ansættelse af områdeleder

 

Administrationen ønsker at skabe en tryg proces omkring udviklingen af områdeledelse. Administrationen forventer derfor at opslå områdelederstillingerne og at de nuværende institutionsledere samt eksterne kan søge. Det er udgangspunktet, at de som ikke får eller søger en stilling som områdeleder bliver som pædagogisk personaleleder i institutionen.

 

Belysning af om der er tale om pædagogisk ensretning

 

Hensigten er naturligvis ikke fremme pædagogisk ensretning, men at skabe en pædagogik i den enkelte institution i området, som bygger på en reflekteret handlepraksis. Reflekteret på den måde, at de medarbejdere, der er tættest på børnene, får sparring og dialog med den daglige leder til at sætte målrettede handlinger i gang og regulere dem, hvis det viser sig nødvendigt at foretage ændringer i forhold til såvel enkelte børn som til grupper af børn.

 

Samtlige institutioner i Fredensborg Kommune skal udmønte kommunens Børne- og Ungepolitik i den enkelte institution. Flere distrikter har udarbejdet et fælles værdigrundlag omkring menneskesyn, læringssyn m.m. -  her er skolerne også med. Dette fælles syn har ikke skabt ensretning af pædagogikken i skoler og institutioner, men pædagogikken udvikles tværtimod udfra lokale behov i den enkelte institution eller skole. For 0-6 års området er f. eks. pædagogiske læreplaner helt i tråd med hensigten, nemlig at de er indrettet efter de lokale behov. Dette skal selvfølgelig fortsætte i en områdeledelse, hvor den enkelte institution må udarbejde egen pædagogisk læreplan, som skal opfylde målene i lovgivningen, Børne-  og Ungepolitikken og områdets overordnede pædagogiske principper. Pædagogiske principper skal formuleres, så de giver plads til pædagogisk ledelse og kan udmøntes forskelligt over tid og efter behov. Pædagogiske principper er rummelige størrelser-  i modsætning til regler, som blot skal administreres.

 

 

Forholdene i relation til selveje.

 

Der er udpeget en arbejdsgruppe, bestående af ledere fra såvel selvejende som kommunale institutioner fra Fredensborg Kommune samt repræsentanter fra Børneforvaltningen.

 

Hensigten med at sætte processen i gang er, at få analyseret hvorledes en realistisk områdeledelse kan se ud i Fredensborg Kommune og heri udarbejde forslag til løsningen af de dilemmaer, der åbenlyst er i forholdet selveje og kommunal.

 

Udgangspunkt er, at institutioner med forskelligt tilhørsforhold henholdvis kommunale og selvejede institutioner ikke kan være i den samme områdeledelse. Det har været afprøvet i bla. Horsens.

 

Selvejende institutioner er lige så forskellige som kommunale er med hensyn til kultur. Men samtlige institutioner skal leve op til kommunale krav og politikker og her gør sig gældende, at de udmøntes forskelligt.

 

Administrationen vurderer, at kun to institutioner adskiller sig væsentligt med hensyn til idéologi. Det er Rudolph Steiner institutionerne, som er selvejende og bygger på antroposofien. Ideologien er med til at styre de pædagogiske handlinger i langt højere grad end alle øvrige institutioner. Rudolf Steiner institutionerne lever på trods af denne styring stadig op til den overordnede Børne og Ungepolitik og distriktets værdigrundlag.

 

Hensigten med områdeledelse er også muligheden for hurtigt at få skabt nogle brugbare løsninger på nyopståede behov. En områdeledelse vil hurtigt kunne effektuere ønsker fra Børneudvalget og Børne- & Unge området og medvirke til løsningen af aktuelle behov.

 

Det kunne f.eks. dreje sig om at skabe og ændre institutionspladser i området for at opfylde et aktuelt pasningsbehov eller skabe små enheder til børn med særlige behov. Her vil områdelederen have det fornødne overblik og kompetence til at skabe løsninger indenfor områdets institutioner til gavn for børnene. Det må nok forventes at de kommende års behov for forandringer ikke des mindre kræver, at der er mulighed for effektive løsninger i dagtilbud - vurderet ud fra et samlet behov og ikke kun den enkelte institutions behov. 

 

 

 

Formålene for at indføre områdeledelse kan kort uddybes således:

 

I dag har alle institutionsledere ansvaret for at kvalificere såvel strategi, administration, personaleledelse og pædagogik. Dette brede sigte betyder ofte, at den enkelte leder naturligt nok fokuserer på de områder som passer til deres kompetencer og interesser. Ved indførelse af områdeledelse vil ledere med strategiske og administrative kompetencer skulle varetage overordnede ledelsesopgaver af denne karakter for en gruppe institutioner. Mens ledere, der primært har pædagogiske kompetencer og interesser kan koncentrere sig om den pædagogiske opgave i institutionen.

 

De administrative opgaver kan effektiviseres ved at bringe dem til løsning hos administrative medarbejdere med administrative kompetencer, således at pædagogikken får et større ledelsesmæssigt fokus.

 

Administrationen anbefaler en proces, som skal sikre, at der ligger et tydeligt og præcist grundlag for indførelsen af områdeledelse. Processen skal afdække hvilke muligheder, dilemmaer og forhindringer, der skal håndteres og skabe et tydeligt og præcist grundlag for indførelse af områdeledelse.

 

En succesfuld udmøntning af områdeledelse kræver systeatisk efteruddannelse i de forskellige ledelsesroller. Administrationen har ansøgt Familie- og Forbrugsministeriets pulje til forbedret kvalitet i dagtilbud i henhold til emnet lederkompetence om 1 mill. kr.

 

Der er imidlertid kommet afslag fra Familie- og Forbrugsministeriet den 2. januar 2007.

 

Det giver anledning til at nye overvejelser om, hvordan efteruddannelsen kan forløbe. En mulighed er at undersøge Statens videreuddannelsesstøtte til ledernes efteruddannelse, som dog på forhånd sætter rammer for at uddannelsen skal tages på fuld tid. Administrationen vil vurdere om det kan indpasses i forløbet.  

 

 

Områdeledelse kontra Distriktsledelse   

 

Områdeledelse er institutioner under samme ledelse. Distriktsledelse er skole og institutioner under samme ledelse. Administrationen vurderer, at afklaringen omkring dilemmaerne alene på dagpasningsområdet er tilstrækkelig komplicerede for i første omgang afklaring og indførelse af områdeledelse. Derfor indstilles det i første etape alene, at der arbejdes videre med en områdeledelse for dagpasningsområdet. I anden etape inddrages skolerne i en model for distriktsledelse. Det er endvidere denne model, der arbejdes med i de fleste andre kommuner, som arbejder med fælles ledelse.

 

Det forudsættes, at indførelse af områdeledelse er udgiftsneutralt.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser .

Retsgrundlag

Lov om social service.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

·         At Børneudvalget indstiller til Byrådet, at Administrationen arbejder videre med at indføre områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune.

 

·         At den nedsatte arbejdsgruppe indenfor en 2-årig periode udarbejder et grundlag for den endelige beslutning om indførelse af områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune til behandling i september 2008.

 

Bilag

Ingen.

Beslutning i Børneudvalget den 09-01-2007

·         At Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Administrationen arbejder videre med at opstille modeller for områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune.

 

·         At den nedsatte arbejdsgruppe indenfor en 2-årig periode udarbejder et grundlag for den endelige beslutning om hvorvidt der skal indføres områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune til behandling i september 2008.

 

·         Udvalget besluttede at der skal foreligge en midtvejsstatus i november 2007.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

<B>

Børneudvalget d. 9.1.2007:

  • At Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Administrationen arbejder videre med at opstille modeller for områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune.
  • At den nedsatte arbejdsgruppe indenfor en 2-årig periode udarbejder et grundlag for den endelige beslutning om hvorvidt der skal indføres områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune til behandling i september 2008.
  • Udvalget besluttede at der skal foreligge en midtvejsstatus i november 2007.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler Børneudvalgets indstilling over for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Børneudvalget d. 9.1.2007:

·         At Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Administrationen arbejder videre med at opstille modeller for områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune.

 

·         At den nedsatte arbejdsgruppe indenfor en 2-årig periode udarbejder et grundlag for den endelige beslutning om hvorvidt der skal indføres områdeledelse på dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune til behandling i september 2008.

 

·         Udvalget besluttede at der skal foreligge en midtvejsstatus i november 2007.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler Børneudvalgets indstilling over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.