Nr.20 - Ombygning af Fredensborg Renseanlæg og Nivå Renseanlæg, tillægsbevillinger.

Sagsnr.: 07/4784

 

Beslutningstema

Stillingtagen til finansiering af tillægsbevillinger, som følge af merudgifter i forbindelse med igangværende arbejder på renseanlæggene startet før kommunesammenlægningen

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Renseanlæg :

Byrådet i Fredensborg-Humlebæk kommune vedtog på sit møde den 28. august 2006 at bevilge 1,8 mio. kr. til etablering af et slamhydrolyseanlæg på Fredensborg Renseanlæg.

I forbindelse med anlægsarbejdet har der vist sig flere uforudsete arbejder end estimeret i budgettet. Blandt andet har det vist sig nødvendigt at pælefundere, og  nedbrydningen af eksisterende bygningsdele har været mere omfattende end ventet. Det forventes nu, at arbejdet bliver 0,4 mio. kr. dyrere end bevilget.

 

Nivå Renseanlæg :

 

Fællesudvalget vedtog på sit møde den 24. februar 2004 at igangsætte ombygningen af Nivå renseanlæg til ettrinsanlæg. På nuværende tidspunkt resterer at blive disponeret ca. 15 % af de samlede anlægsomkostninger på 36,6 mio. kr. Det reviderede budget viser et behov for yderligere 3,8 mio. kr. svarende til en tillægsbevilling til det samlede budget for ombygningen på ca. 10 %.

 

Følgende forhold har fordyret ombygningen:

Ekstraordinær udvikling i indekser for entreprenørarbejder
1.850.000,- kr. ekskl. moms

-Fjernelse af forurenet jord
800.000,- kr. ekskl. moms

-Forøgelse af indløbets kapacitet til sikring af lavtbeliggende ejendommes kældre mod opstuvning af spildevand, samt etablering af rist på overløb uden om renseanlægget.
1.150.000,- kr. ekskl. Moms

 

Forholdene er uddybet i vedhæftede bilag

 

Bevilling

Fredensborg Renseanlæg :

Tillægsbevilling til etablering af hydrolyseanlæg på 0,4 mio. kr. foreslås overført fra anlægskonto 104051 ”Renovering af vandledninger”, under forudsætning af, at ubrugt bevilling overføres fra 2006 budgettet

 

 

 

 

Nivå Renseanlæg :

Tillægsbevilling til ombygningen af Nivå renseanlæg til ettrinsanlæg3,8 mio. kr. foreslås finansieret ved

overførsel af samlet 1,5 mio. kr. fra anlægskonti 104071 ”Renovering af vandledninger”, 142053 ”Kloakstik”,141055 ”Hovedkloak Stejlepladsen  og  141097 ”Renovering af hovedkloaksystem”, under forudsætning af, at ubrugte bevillinger overføres fra 2006 budgettet.

overførsel af 2,3 mio. kr.  fra anlægskonto 141001 ”Kloaksanering” budget 2007


Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

1. at der overføres 0,4 mio. kr. fra anlægskonto 104051 til anlægskonto 143002

 

2. at der overføres samlet 1,5 mio. kr. fra anlægskonti 104071, 142053, 141055 og 141097

         

3. at der overføres 2,3 mio. kr.  fra anlægskonto 141001


Bilag

Udbygning af Nivå Renseanlæg, Anlægsøkonomi, December 2006

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2007

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling over for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Anbefales godkendt.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.