Nr.19 - Delegation af visse sagstyper på natur- og miljøområdet.

Sagsnr.: 07/4710

 

Beslutningstema

Der skal træffes afgørelse om delegation af visse lovområder til udvalg og forvaltning

Sagsfremstilling og økonomi

Natur og Miljø administrerer en lang række love og bekendtgørelser, - en liste over disse er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Der træffes dagligt afgørelser i medfør af disse i form af godkendelser, tilladelser, dispensationer og påbud. For at lette sagsgangen og gøre ekspeditionstiden kortere er der behov for delegation fra byrådet til fagudvalg og administration, således at enhver sag, der behandles, ikke skal forelægges byrådet.

 

Både de to gamle kommuner og amtet har haft tradition for en ret stor delegation til administrationen på disse områder. Dette har givet en smidig og effektiv sagsgang og det foreslås derfor, at dette princip videreføres i Fredensborg kommune, så kun sager af principiel betydning samt strategier, større planer og regulativer forelægges Byrådet. Dog har der været tradition for, at sager med stor politisk bevågenhed  eller tilsvarende er forelagt fagudvalgene. Det forventes fortsat.

 

Med hensyn til de nye opgaver kommunen har overtaget fra amtet foreslås det, at afgørelser på disse lovområder forelægges udvalget til orientering på førstkommende møde.

 

I 2007 vil der blive forelagt strategier for flere områder, som grundlag for administrationen på området.

 

Der vil senere blive fremlagt en samlet delegationsplan med sager af mere generel karakter på tværs af fagområderne, derfor er der kun her medtaget de rent faglige områder, - og således er også budget og økonomi undtaget

 

Administrationen har på denne baggrund og med udgangspunkt i de tidligere delegationsplaner udarbejdet forslag til delegationsplan, for følgende lovområder, som er vedlagt som bilag.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

At forlag af 4-1 2007 til delegation på natur- og miljøområdet vedtages

Bilag

Forslag af 4-1 2007 til delegation på natur- og miljøområdet

Oversigt over de love og bekendtgørelser, der er omfattet af forslag til delegation

 

 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2007

Anbefales godkendt. Thomas Bak tager forbehold over for bemyndigelser i forhold til politianmeldelser

Beslutning i Plan- og Ejendomsudvalget den 15-01-2007

Udvalget fulgte indstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Plan- og Ejendomsudvalget d. 15.1.07:

Udvalget fulgte indstillingen.

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Anbefales godkendt. Thomas Bak tager forbehold over for bemyndigelser i forhold til politianmeldelser.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingerne over for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Plan- og Ejendomsudvalget d. 15.1.07:

Udvalget fulgte indstillingen.

 

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Anbefales godkendt. Thomas Bak tager forbehold over for bemyndigelser i forhold til politianmeldelser.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingerne over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.