Nr.18 - Fiskeretten i Nivå Å og Usserød Å.

Sagsnr.: 07/4707

 

Beslutningstema

Forlængelse af Karlebo Kommunes tidligere lejekontrakt med Nive Å´s Lystfiskerforening vedr. fiskeretten i de nævnte vandløb hvor Fredensborg Kommune er bredejer.


Sagen har været behandlet i Karlebo Kommunes Udvalg for Teknik & Miljø og har siden været til udtalelse i den nuværende Natur og Miljøafdeling i Fredensborg Kommune.


Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 28. marts 2006 har Nive Å´s Lystfiskerforening anmodet om forlængelse af Karlebo Kommunes lejekontrakt med foreningen. Aftalen giver tilladelse til at udøve og administrere fiskerettighederne på samtlige dele af Nive Å og Usserød Å, hvor Karlebo Kommune er bredejer.


I forbindelse med forlængelse af kontrakten, ønsker foreningen 3 punkter ændret i kontrakten:


1.      punkt 4b vedr. salg af fiskekort ændres.

2.      punkt 6b vedr. salg af fiskekort ændres.

3.      punkt 6b vedr. fondens overskud udgår.


Efter korrespondance med forvaltningen, har foreningen i brev af 24. juli 2006 ønsket at fastholde den nuværende kontrakts tekst vedr. fondens overskud, hvorfor punkt 3 udgår.


Baggrund


Nive Å´s Lystfiskerforening forvalter fiskeriet ved dels at give foreningens medlemmer adgang til fiskeriet og dels gennem salg af dagkort, som bl.a. kan erhverves hos købmanden i Nivå landsby.


Den gældende kontrakt blev sidst vedtaget forlænget på byrådets møde den 28. maj 1997.


På byrådets udvalg for Teknik og Miljø´s møde den 3. november 2003 blev foreningen tildelt fiskerettighederne på samtlige dele af de to åer, hvor kommunen er bredejer. Baggrunden for denne anmodning var dels, at kommunen siden 1997 havde erhvervet flere arealer, der grænser op til Nive å og dels, at dele af Usserød Å ikke var omfattet af den oprindelige kontrakt.


I forbindelse med den aktuelle ansøgning, oplyser foreningen, at man er bekendt med at, en stor del af arealerne langs Usserød Å er blevet frasolgt til Sjælsø Gruppen, som man har indgået lejekontrakt med.


Baggrunden for punkt 1 og 2, er at man ønsker at åbne op for salg af fiskekort til andre end kommunens borgere, dette begrundes med et ønske om at lette købmandens praktiske arbejde i forbindelse med salg af fiskekort.


Den eksisterende lejeaftale, som er underskrevet marts 1998 og løber frem til marts 2007, fastsætter den årlige leje til kr. 500 uden regulering i aftalens løbetid. Endvidere er det anført, at overskud ved salg af fiskekort skal gå til fiskepleje, kanaliseret via "Fonden til fiskeophjælpning og ferskvandspleje i Karlebo kommune".


Foreningens henvendelse blev behandlet af Karlebo Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø på møde den 8. august 2006, hvor man var positiv overfor at tildele fiskeretten for samtlige dele af de åstrækninger, hvor Karlebo Kommune er bredejer, til Nive Å´s Lystfiskerforening for perioden 1. marts 2007 til 1. marts 2017 med uændret årlig leje.


Efterfølgende har sagen været til kommentering i den nuværende Natur & Miljø afdeling i Fredensborg Kommune.


Bemærkninger


Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at foreningen administrerer fiskeretten for samtlige de strækninger, hvor Fredensborg Kommune er bredejer, idet man på den måde sikrer en god styring af fiskeriet og kontrol med, at naturen ikke lider overlast. Foreningen påtager sig ligeledes ansvaret for, at områderne fremstår pæne uden affald og nedtrampning af beplantninger, ligesom man hvis overfiskning konstateres, vil begrænse eller lukke fiskeriet.


Idet man åbner op for salg af fiskekort til andre end kommunens borgere må man forvente at indtægterne derved øges, om end beskedent. Foreningens kasserer har telefonisk oplyst, at salg af fiskekort sidste år indbragte omkring 1200 kr., derfra skal regnes lejen til kommunen på 500 kr. og diverse udgifter i forbindelse med forvaltning af fiskeretten. På denne baggrund ser forvaltningen ikke grund til at hæve lejen.


I forlængelse af dette finder forvaltningen ikke at der er grund til at lade punkt 6b vedr. fondens overskud udgå, da der endnu ikke er præcis bestemmelse for pengenes anvendelse.


På anbefaling fra Natur & Miljøafdelingen finder forvaltningen, at lejekontraktens løbetid bør nedsættes til 2 år, mod de nuværende 10 år.


Denne vurdering skyldes dels strukturreformen, hvor Fredensborg Kommune overtager myndigheden over de i kommunen værende å-løb, og dermed tilsyn med åernes miljømæssige tilstand, og dels ukendskabet pt. til kravene i handleplanerne i henhold til Lov om Miljømål. Disse krav formodes at ligge fast i 2009.


Nive Å´s Lystfiskerforening har forlejeret til en ny tilsvarende lejeaftale.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ferskvandsfiskeri § 4.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Underskrivelse af lejekontrakt inden 1. marts 2007.

Administrationen indstiller

  1. At fiskeretten for samtlige dele af Nive Å og Usserød Å, hvor Fredensborg Kommune er bredejer, tildeles Nive Å´s Lystfiskerforening for perioden 1. marts 2007 til 1. marts 2009 med uændret årlig leje.

  1. At kontrakten ændres som følger;

  • ad punkt 4b, 2. afsnit ændres til:

  • "Videreudlejning af fiskeadgang må alene ske gennem udstedelse af fiskekort, og fiskeadgangen kan og skalfortrinsvis ske til lejende foreningsmedlemmer og til borgere i Fredensborg Kommune"

  • ad punkt 6b, 2. linie ændres til:

  • " Fiskekort skal indløses af alle, der ønsker at fiske i de omhandlede åstrækninger. Det vil sige, at både lejende foreningsmedlemmer, borgere i FredensborgKommune og andre personer skal indløse fiskekort."

ad punkt 6b, 2. afsnit ikke udgår.

Bilag

Et oversigtskort med samtlige kommunale bredstrækninger og den gældende lejekontrakt med Nive Å´s Lystfiskerforening beror på sagen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2007

Anbefales godkendt


Beslutning i Plan- og Ejendomsudvalget den 15-01-2007

Udvalget fulgte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Plan- og Ejendomsudvalget d. 15.1.2007:

Udvalget fulgte indstillingen.

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.2007:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Plan- og Ejendomsudvalget d. 15.1.2007:

Udvalget fulgte indstillingen.

 

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.2007:

Anbefales godkendt.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.