Nr.17 - Samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge 2007

Sagsnr.: 07/2847

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fortsat samarbejdsaftale med Hillerød Kommune om driften af Sprogcenter Nordsjælland. Det indstilles administrativt at samarbejdet fortsætter.

Sagsfremstilling og økonomi

I 1999 overgik ansvaret for integration og dermed danskundervisningen af udlændinge fra amt til kommuner. Da grundlaget for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge ikke var stort nok i den enkelte kommune, indgik kommunerne i Frederiksborg Amt (bortset fra Farum Kommune) i Kommuneforeningens regi en aftale om et samarbejde, hvor Hillerød Kommune blev udpeget til driftskommune for et sprogcenter.

 

På baggrund af positive tilbagemeldinger om fortsat samarbejde har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Allerød, Rudersdal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Egedal Kommuner. I forhold til den tidligere samarbejdsaftale er opsigelsesvarsler og fordeling af eventuelle aktiver konkretiseret i den nye aftale. Derudover er indført et nyt stykke om centerrådets kompetencer.

 

Ændringerne indebærer at der aftales opsigelsesvarsel på 1 år og at, såfremt en kommune, der henviser mere end 20 % af kursistgrundlaget, opsiger aftalen, indkaldes de resterende kommuner til drøftelse af sprogcentrets fremtid. Centerrådet rådgiver og vejleder Sprogcenter Nordsjælland og driftskommunen. Centerrådet kan tage initiativ til, at der udarbejdes vejledende retningslinjer for arbejdsgange mellem sprogcenter og brugerkommunerne.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Byrådets afgørelse meddeles Sprogcenter Nordsjælland.

Administrationen indstiller

Det indstilles administrativt,

- at aftalen med Hillerød Kommune og Sprogcenter Nordsjælland godkendes.

Bilag

Samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-01-2007

Anbefales godkendt over for Økonomi- og Personaleudvalget samt Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Arbejdsmarkedsudvalget d. 8.1.2007:

Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget samt Byrådet.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Anbefales godkendt over for Byrådet, idet det bemærkes, at paragraf 1 og 2 mangler.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Arbejdsmarkedsudvalget d. 8.1.2007:

Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget samt Byrådet.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Anbefales godkendt over for Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.