28-01-2019 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Louise Mehnke (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Ulla Hardy- Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Jakob Krogmann (I) stedfortræder for Charlotte Bie (I)

Benn Gandløse Vestergaard (A) stedfortræder for Charlotte Sander (A)

Suzan Daoud (A) stedfortræder for Hans Nissen (A)

Afbud

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Charlotte Bie (I)

Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Dagsordenen blev godkendt. Charlotte Bie (I) var fraværende, hvorfor Jakob Krogmann (I) blev godkendt som stedfortræder. Charlotte Sander (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) blev godkendt som stedfortræder. Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Suzan Daoud (A) var indkaldt som stedfortræder

 

Benn Gandløse Vestergaard (A) var fraværende under punkt 1-8.

 

Sag 12 ” Nordsjællands årsregnskab 2017 og budget 2018” blev taget af dagsordenen, da der ønskes nye oplysninger i sagen.

Nr.2 - Udpegning af deltagere til tværkommunal følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet

Sagsnr.: 17/2090

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det skal besluttes hvilke deltagere byrådet vil udpege til en tværkommunal følgegruppe for Format-projektet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Projektet i Kokkedal vil med det omfang af detailhandel Erhvervsstyrelsen har givet mulighed for med nyt landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet få strategisk betydning og der vil være interesser på tværs af kommunegrænsen mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner.

 

Ved et tværkommunalt fællesmøde 6. november 2018 med deltagelse af kommunalpolitikere fra Hørsholm og Fredensborg Kommuner blev det aftalt, at nedsætte en tværkommunal politisk følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet.

 

Hørsholm Kommune har udpeget følgende deltagere:

 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard
 • Formanden for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit
 • Medlem Miljø og Planlægningsudvalget Anne Ehrenreich

 

Borgmesteren foreslår at Fredensborg Kommune udpeger følgende deltagere:

 

 • Borgmester Thomas Lykke Pedersen
 • Formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard
 • Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen

 

Derudover deltager administrationen med direktør Thomas Barfoed og Planchef Jens Ulrik Romose.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At udpege deltagere som foreslået.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler borgmesterens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.3 - Fredensborg Vandrerhjem - ansøgning om kommunegaranti for lån kr. 5 mio.

Sagsnr.: 14/20687

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Fredensborg Vandrerhjems ansøgning om kommunegaranti for et realkreditlån på 5 mio. kr. til låneomlægning og indfrielse af kassekredit.

Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjems Fond har den 6. december 2018 sendt anmodning om kommunal lånegaranti for et nyt lån på kr. 5 mio.

 

Det nye lån er et 30-årigt rentetilpasningslån med en rente p.t. på 1,15 pct. p.a. Det eksisterende realkreditlån, som kommunen udstedte lånegaranti for ved Byrådets beslutning af 26. maj 2015, har en rente på 3,6 pct. p.a.

 

Med låneomlægningen – og dermed den lavere rente – reduceres den månedlige ydelse fra 24.500 kr. til 18.000 kr., svarende til en årlig likviditetslettelse på 78.000 kr. Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem vil reservere likviditetslettelsen til beredskab for senere investeringer eller reparationsarbejder.

 

Siden optagelse af det eksisterende lån – med kommunegaranti – i 2015, er der foretaget investeringer i betragtelige vedligeholdelsesarbejder med henblik på forbedring af vandrerhjemmets kvalitet. Vedligeholdelsen har delvist været finansieret af en kassekredit med maksimum på 200.000. Ved låneomlægningen – der giver et anslået provenu på 228.000 kr. - nedbringes trækket på kassekreditten til 0, hvorved den løbende rentebyrde yderligere lettes.

 

På det nye lån vil der med den aktuelle rentesats blive afdraget ca. 166.000 årligt. Restgælden ultimo 2023 (efter 5 år) vil således være 4.154.942 kr.

 

Kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende realkreditlån på 5 mio. kr. vil en garanti for det nye lån alene medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for så vidt angår det anslåede provenu ved låneomlægningen – altså de 228.000 kr..

 

Fredensborg Vandrerhjem er fortsat klassificeret som 3-stjernet vandrerhjem, hvilket indebærer, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til vandrerhjemmet i form af den ønskede garanti.

 

Ejendommen – der er til sikkerhed for lånet – er i henhold til seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til 7.150.000 kr. Realkredit Danmark har i forbindelse med afgivelse af lånetilbud værdiansat ejendommen til 7.930.000 kr.

Bevilling

Kommunen skal deponere eller modregne i lånerammen et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da der er tale om en låneomlægning, hvor kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende lån på 5 mio. kr., vil en udstedelse af den ønskede kommunegaranti kun medføre deponeringsforpligtelse eller påvirke lånerammen for så vidt angår det provenu, der opnås ved låneomlægningen. Provenuet er anslået til 228.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at Byrådet giver den ønskede kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån med rentetilpasning på kr. 5 mio. under forudsætning af, at kommunen indtræder i panteretten, hvis kommunen må indfri lånet. Dette vil medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for det anslåede provenu ved låneomlægningen på 228.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.4 - Niverød IV - lån og garanti til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 18/32499

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra den almene boligafdeling, Niverød IV om låneoptagelse med kommunal garanti til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i mail af brev af 28. november 2018 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 5. november 2018 vedtaget et forslag om at give mulighed for yderligere en pulje til frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken.

 

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen, indebærer,

 

 • At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.

 

 • At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

 

 • At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr., vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 550 kr. pr. måned i gennemsnit.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer a ca. 75.000 kr. pr. stk. Endvidere har Byrådet den 31. august 2015 givet tilladelse omfattende ca. 15 køkkenmoderniseringer a ca. 100.000 kr. og endelige har Byrådet den 19. juni 2017 givet tilladelse til yderligere ca. 15 køkkenmoderniseringer af ca. 100.000 kr.

 

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Gode boliger med tidsvarende faciliteter er i overensstemmelse med FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) samt om sundhed og trivsel (nr. 3). I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til udsagnet om, at Byrådet vil sikre, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
 2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, idet det præciseres i forhold til indstillingens punkt 2 at byrådet garanterer for lånet.

 

Nr.5 - Toftegårdsvænget B renovering - skema C

Sagsnr.: 13/44429

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 23. februar 2015 godkendt afdelingens ansøgning om godkendelse af skema B således:

 

Skema B med en samlet anskaffelsessum for støttede og ustøttede arbejder på 29,733 mio. kr. godkendes.

Byrådet godkender, at der optages realkreditlån på 18,212 mio. kr. med renoveringsstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden og realkreditlån på 8,532 mio. kr. uden renoveringsstøtte.

Byrådet godkender, at den kommunale garantistillelse for det støttede realkreditlån andrager 9,106 mio. kr. netto og 18,212 mio. kr. brutto, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %.

Kommunen deltager i en kapitaltilførsel med 0,200 mio. kr. ud af i alt 1 mio. kr.

 

Kuben Management A/S har den 21. december 2018 på vegne af Asminderød Boligselskab, afd. Toftegårdsvænget B fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C.

 

Kuben beklager i ansøgningen den sene fremsendelse, som skyldes en opstået tvist mellem boligselskabet og en fraflyttet lejer, der blandt andet har involveret berammelse af en retssag, og først efter et længerevarende forløb er blevet forligt mellem parterne.

 

Renoveringsprojektet har baggrund i det angreb af skimmelsvamp, som blev konstateret i afdelingen i 2010. Efter et længere forløb med beboerklager og tekniske undersøgelser besluttede kommunen i januar 2013 at udsende kondemneringsvarsel for hele bebyggelsen med frist for udflytning den 1. oktober 2014.

 

Efter forhandlinger mellem kommunen, boligselskabet og Landsbyggefonden udarbejdede boligselskabet i november 2013 et renoveringsprojekt/en helhedsplan for bebyggelsen. Planen og det tilhørende skema A blev godkendt af Byrådet den 16. december 2013.

 

En sammenligning af renoveringsudgifterne og finansieringen heraf i skema B og C ser således ud:

 

Byggeregnskab inkl. moms og omk.

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Opretningsarbejder med renoveringsstøtte

18.212

18.212

0

Opretningsarbejder uden renvoreningsstøtte

11.522

12.091

569

Anskaffelsessum i alt

29.734

30.303

569

 

 

Finansiering

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Realkreditlån med ydelsesstøtte og regaranti

18.212

18.212

0

Realkreditlån uden ydelsesstøtte og regaranti

8.532

8.532

0

Kapitaltilførsel efter femtedelsordningen

1.000

1.000

0

Ekstraordinært tilskud fra boligselskabet

1.130

1.130

0

Tilskud fra boligselskabets egen trækningsret

220

220

0

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden

640

640

0

CO2-tilskud

 

323

323

Aktivering af opsamlet reguleringskonto

 

246

246

I alt

29.734

30.303

569

 

Som det fremgår af skemaerne ovenfor er projektet for så vidt angår de støttede arbejder gennemført uden nettooverskridelser, og derfor også finansieret i overensstemmelse med det på Skema B niveau godkendte renoveringsbudget. De af kommunen afgivne lånegarantier er således respekteret.

 

For så vidt angår de ustøttede arbejder er der her tale om et merforbrug på 569 tkr., som skyldes højere udgifter til klargøring af de renoverede boliger end forventet. Afvigelsen er fuldt finansieret af CO2-tilskud og ved aktivering af den opsamlede reguleringskonto og påvirker derfor ikke de tilsagn om medfinansiering, som kommunen gav med godkendelsen af skema B.

 

Det kan oplyses, at renoveringsarbejderne blev færdigafleveret den 1. februar 2016, hvorefter kommunen ophævede kondemneringsvarslet for samtlige boliger.

 

Kuben oplyser, at der sideløbende med renoveringsprojektet er gennemført et selvstændigt ustøttet driftsprojekt med udskiftning af gasfyr. Udgifterne hertil og finansiering heraf er ikke indeholdt i ovenstående.

Bevilling

Den kommunale medfinansiering er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A, jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der kan henvises til FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel (bekæmpelse af indendørs luftforurening/skimmelsvamp) samt nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. I Byrådets arbejdsgrundlag kan der henvises til ønsket om at sikre kommunens boligområder er velfungerende.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.6 - Anvisning af akutboliger - henvendelse fra Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/26921

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Kommunen har modtaget yderligere spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende anvisning af almene boliger. Der skal tages stilling til administrationens forslag til svar.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 29. oktober 2018 administrationens svar på forskellige spørgsmål, som Ankestyrelsen havde stillet om kommunens administration af almenboliglovens regler om anvisning af akutboliger mv.

 

Efter at have modtaget kommunens svar har Ankestyrelsen nu i brev af 20. december 2018 (vedlagt som bilag) stillet en række supplerende spørgsmål angående de kriterier kommunen anviser efter. Nærmere bestemt beder Ankestyrelsen kommunen udtale sig om følgende kriterier, der indgår i kommunens anvisningsvurdering:

 

1)     ”om borgeren har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune”

2)     ”om borgerens boligbehov er forudsigeligt”

3)     ”om kommunal anvisning efter almenboliglovens § 60

 

I administrationens forslag til svar, der er vedlagt som bilag, bemærkes det, at kommunens administration af reglerne om anvisning af akutboliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 er lovlig, men at kommunen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse er parat til at tilrette ordlyden af kommunens regler i overensstemmelse med Ankestyrelsens anvisninger.

 

I forhold til almenboliglovens § 60, der handler om anvisning af almene boliger efter fleksible kriterier, erkendes det, at sådan anvisning skal foregå i boligorganisationen og ikke i kommunen, således som det i en årrække har været tilfældet med anvisning efter fleksible kriterier i Egedalsvænge. Det oplyses i brevudkastet, at kommunen den 14. januar 2019 har holdt møde med Boligforeningen 3B, hvor kommunen har opsagt den hidtidige praksis og varslet ønsket om en ny aftale, der er i overensstemmelse med reglerne i almenboliglovens § 59 og 60.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 60.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At administrationens forslag til brev til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.7 - Evaluering af aktiviteterne for politikere før og efter kommunalvalget i 2017

Sagsnr.: 18/31920

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der blev besluttet og gennemført en række aktiviteter for byrådsmedlemmer og byrådskandidater op til og efter kommunalvalget i november 2017. Det forelægges Byrådet til drøftelse, om der eventuelt skal foreslås nogle ændringer i aktiviteterne i forbindelse med næste kommunalvalg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 var der følgende aktiviteter:

 

 1. Politisk arbejdsgruppe

Der blev nedsat en politisk arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan Byrådets arbejde skulle organiseres i perioden 2018-21. Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport med anbefalinger, som blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. februar 2017.

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater

Der blev afholdt 3 temaaftener for opstillede byrådskandidater henholdsvis den 22. juni, 23. og 29. august 2017.

 

 1. Kommunalt vælgermøde

Den 9. november 2017 blev der afholdt et kommunalt vælgermøde i Rådhuskælderen med journalist Trine Sick som ordstyrer.

 

 1. Byrådsseminar

Der blev afholdt et byrådsseminar for det nye byråd den 26. og 27. januar 2018

 

 1. Internatkurset ”Kattegatkurset”

Alle de nyvalgte byrådsmedlemmer blev tilbudt at deltage i COKs internatkursus ”Kattegatkurset”.

 

 1. Temadag om presse og medier

Der blev afholdt et temamøde den 3. september 2018 for Byrådet om presse og medier.

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne

Seminaret for udvalgsformænd og direktionen blev afholdt den 16. marts 2018 på Højstrupgård, Helsingør. 

 

Der vedhæftes et bilag med en nærmere beskrivelse af aktiviteterne og anbefalinger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

 1. Politisk arbejdsgruppe: at der igen nedsættes en politisk arbejdsgruppe i forbindelse med næste kommunalvalg

 

 1. Temaaftener for byrådskandidater: at antallet af temaaftener reduceres til 2 aftener, og at der bliver mere om den politiske virkelighed og lidt mindre orientering fra embedsmændene.

 

 1. Kommunalt vælgermøde: at det kommunale vælgermøde gentages

 

 1. Byrådsseminar:

Alternativ 1: at man fastholder et seminar som i 2018

Alternativ 2: at der afholdes et heldagsseminar, der starter med frokost og slutter med en middag, altså uden overnatning

 

 1. Kattegatkurset: at det fortsat tilbydes nye byrådskandidater at deltage i dette internatkursus.

 

 1. Temadag om presse og medier: at temadagen gentages

 

 1. Heldagsseminar for nye udvalgsformænd og direktørerne: at seminaret gentages

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstillinger. I forhold til indstillingens punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget alternativ 1.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.8 - Beskæftigelsesplan 2019-2020

Sagsnr.: 18/12273

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2019-2020 i Fredensborg Kommune.

 

Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.

 

Helt overordnet er det bærende element i beskæftigelsesindsatsen, at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper samt hjælpe virksomhederne med at få arbejdskraft.

 

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Beskæftigelsesplan 2019-2020 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Planen er toårig, idet det er de lange seje træk, der skal til på beskæftigelsesområdet.

 

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der også de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på denne måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder mål fra Beskæftigelsesministeren, mål fra de vedtagne investeringsstrategier, og fem særlige fokusområder med konkrete målsætninger de kommende år.

 

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2019-2020

I 2019 og 2020 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de vedtagne investeringsstrategier samt konkrete resultatmål.

 

Sagsfremstilling siden den 02.10.2018

Siden behandlingen i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2018 skulle Beskæftigelsesplan 2019-2020 have været i høring i Erhvervsrådet på et møde i december. Dette er beklageligvis ikke sket på grund af en kommunikationsfejl, hvorfor Beskæftigelsesplanen har været til skriftelig høring i Erhvervsrådet, hvis svar hermed foreligger, som vedhæftet.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5, ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi”

Delmål 8.6, ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres”                                         

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beskæftigelsesplan 2019-2020 godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Inden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd sendes planen til høring i Erhvervsrådet med svarfrist medio november 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.9 - Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4

Sagsnr.: 18/4994

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 (med nyt afsnit om landområderne) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 om Klimatilpasning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. april 2018 at sende Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og tilhørende Kommuneplantillæg 4 i 8 ugers offentlig høring.

 

En klimatilpasningsplan er den kommunale plan, der belyser, hvor der nu og på lang sigt er risiko for oversvømmelser, og hvordan kommunen forventer at tackle de kommende oversvømmelser. Det er samtidigt kommunens prioritering af indsatser, så færrest mulige bliver berørt af skadevoldende oversvømmelser forårsaget af stigende havvand, stormflod, kraftig nedbør mv. Planen er en videreførelse af Klimatilpasningsplan 2014-17, som kommunen blev pålagt at lave i forbindelse med regeringens og Kommunernes Landsforenings aftale om kommunernes økonomi for 2013.

 

Klimatilpasningsplan 2018 er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg Forsyning og bygger på de mange initiativer, som Kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført ifm. Klimatilpasningsplan 2014 – 2017.

 

Klimatilpasningsplan 2018

I Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om klimatilpasningsopgaven.

 

Der er indarbejdet igangsatte undersøgelser omkring skybrudssikring og oversvømmelse fra Øresund, som fortsætter i 2018. Når konklusionerne foreligger, vil der blive behov for politisk stillingtagen til en række problemstillinger i relation hertil. Der planlægges derfor afholdt et temamøde om klimatilpasning for udvalget i efteråret 2018. I den forbindelse vil resultaterne af kortlægningen i kommunen blive forelagt udvalget.

 

I planen indgår desuden, at Fredensborg Forsyning vil arbejde med at prioritere rækkefølgen på klimaindsatsen i kommunen ud fra en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser og renoveringsbehovet i kloakkerne.

 

Endvidere indeholder planen en særlig indsats for at opnå et overblik over fremtidens grundvandsstigninger samt kortlægning af risikoområder, hvor højtstående grundvand vil udgøre et problem. Derudover ønskes der mere viden omkring konsekvenser ved nedsivning af tag- og overfladevand for kvaliteten af grundvandet.

 

Klimatilpasningsplan 2018 med de økonomiske rammer for indsatserne er vedlagt som Bilag 1.

 

Kommuneplantillæg nr. 4

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-17 blev der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med angivelse af risikoområder for oversvømmelse samt retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanens kapitel 7.6.

 

Med den nye Klimatilpasningsplan 2018 er der ligeledes udarbejdet et nyt kommuneplantillæg med nogle få ændringer i retningslinje 7.6.1 (ændringerne er angivet med kursiv):

 

”7.6.1 Prioriteringsområderne på risikokortet (retningslinjekort 7.6.A i kommuneplanen) gennemgås i den fastlagte rækkefølge med henblik på at kortlægge den konkrete risiko for oversvømmelser og øvrige forebyggende indsatser samt fastlægge beredskabet i forbindelse med skybrud. Sammen med kloakrenoveringsbehovet fastlægges prioriteringen af klimaindsatsen i kloakoplandene i samarbejde med Fredensborg Forsyning.”

 

Ændringerne er udarbejdet for at præcisere, at rækkefølgen af konkrete forebyggende indsatser for at imødegå oversvømmelsesrisiciene, tager udgangspunkt i en vurdering af renoveringsbehovet i kloakkerne sammenholdt med den største reduktion i skader fra oversvømmelser i forhold til investeringen.

 

Ud over ændringen af retningslinjen er redegørelsen opdateret og sprogligt præciseret.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ovenstående ændringer er vedlagt som Bilag 2.

 

Offentlig høring

Den offentlige høring forløb i perioden 12. juni 2018 – 7. august 2018. I høringsperioden indkom der ét høringssvar fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening til Klimatilpasningsplan 2018. Der indkom ikke høringssvar til Kommuneplantillægget.

 

Agrovi, Nordsjællands Landboforening mener, at den fremlagte plan for ensidigt har fokus på en reduktion af konsekvenserne i byområderne. De mener ikke, at vandløbene kan rumme fremtidens mængder vand, og foreslår i forlængelse heraf, at revurdere vandløbenes dimensionering. Desuden mener de, at kommunens planlægning for klimatilpasning skal foregå i tæt samspil med relevante foranstaltninger på spildevandsområdet, så overløb af urenset spildevand fra renseanlæg til vandløb fremadrettet kan udelukkes. Til sidst foreslår de, at arbejdet med oversvømmelsesbassiner som virkemiddel i klimatilpasningen skal foregå i tæt sammenspil med de berørte lodsejere.

 

Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat (Bilag 3).

Som det fremgår af notatet, vurderer administrationen, at bemærkningerne fra Agrovi er

tilgodeset i planen og dermed, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring

i Klimatilpasningsplan 2018.

 

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering var i høring samtidig med høringsperioden for planerne. Der indkom ikke høringssvar til Miljøvurderingen.

 

Økonomi

De angivne indsatser i Klimatilpasningsplan 2018 vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning på politikområde 1. Omkostninger til eventuelle konkrete kommunale anlæg indgår ikke i de afsatte midler. Såfremt behov for anlæg opstår i planperioden vil de blive forelagt politisk med henblik på en særskilt bevilling.

 

Til sagen siden d. 29. oktober 2018

På baggrund af høringssvar besluttede Byrådet den 29. oktober 2018 at sende Klimatilpasningsplanen tilbage til fagudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne.

 

I Klimatilpasningsplan 2018 (vedlagt som Bilag 1) er disse forhold nu uddybet i afsnit 5.2 og 5.3, hvor høringssvaret har givet anledning til videreførelse af indsatserne i landområderne fra Klimatilpasningsplan 2014 – 2017. Disse indsatser omhandler blandt andet undersøgelser af tilbageholdelse af vand i lavbundsarealer langs vandløbene og mulighed for mageskifte mellem lavtliggende dyrkningsjord og højtliggende kommunalt jord. Det er desuden tydeliggjort, at afsnit 5.3 og 5.4 både omhandler landområder og byområder. Rettelserne ændrer ikke ved, at der i kommunens klimatilpasning fortsat er fokus på bygninger og anlæg, da det er her den største skadesreduktion opnås.

 

Ovenstående fører endvidere ikke til rettelser i Kommuneplantillæg nr. 4 (vedlagt som Bilag 2), da tillægget udelukkende indeholder generelle principper for klimatilpasning i kommunen.

 

Ændringerne i Klimatilpasningsplan 2018 fremgår nu desuden af administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Agrovi (vedlagt som Bilag 3).

 

Bevilling

Der er for nærværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50 af 19. januar 2018.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Klimatilpasningsplan 2018 understøtter FN’s verdensmål 13. Klimaindsats. Endvidere understøtter klimatilpasningsplanen Byrådets arbejdsgrundlag 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Beslutning om vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Agrovi, Nordsjællands Landboforening, der har afgivet høringssvar, får direkte besked.

 

Indstilling

 1. At Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning. Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod. Økonomiudvalget præciserer, at de modtagne høringsvar bl.a. fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening er medtaget i den politiske behandling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Sagen sendes tilbage til behandling i Plan-, Miljø og Klimaudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling . Udvalget ser frem til det videre arbejde med de vigtige udfordringer som klimaændringerne medfører i by og på land, og udvalget imødeser det i forbindelse med vandløbsregulativerne igangsatte arbejde vedr. Donse Å og Niveåen. Dette indskrives i forslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.10 - Igangsætning af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi

Sagsnr.: 18/30681

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Beslutte kommissorium for udarbejdelse af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi skal udarbejdes hver 4. år og er lovpligtig. Den skal i denne byrådsperiode vedtages til udsendelse i offentlig høring inden udgangen af 2019. Strategien er, jf. Planloven, en nødvendig forudsætning for, at der kan udarbejdes en ny kommuneplan i 2023.

 

Planstrategien skal præsentere:

-      Byrådets visioner for kommunens udvikling indenfor de valgte indsatsområder.

-      Byrådets konkrete mål for arbejdet i retning af visionen.

-      Den indsats som Byrådet vil sætte i værk for at nå målene.

-      Byrådets beslutning om revision af kommuneplanen.

 

Administrationen foreslår, at planstrategi og lokal Agenda 21-strategi udarbejdes som ét dokument. Derved sikres det, at bæredygtighed tænkes ind i kommunens samlede fysiske udvikling.

 

Som udgangspunkt for det videre arbejde med strategien har administrationen udarbejdet et kommissorium (se bilag).

 

Strategiens afsæt og indsatsområder

Den seneste Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ satte rammerne for en udvikling af kommunen der pegede langt frem i tiden. De udviklingsprojekter og indsatser der blev sat i gang, er udviklet til et niveau hvor de fortsat er meget aktuelle for kommunens planlægning. 

 

Plan- og Agenda 21-strategi 2019-23 foreslås derfor, at bygge på, videreudvikle og forankre de igangværende og besluttede udviklingsprojekter og øvrige indsatser i ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og samtidig tilføje nye lag. På den måde tænkes den nye planstrategi i høj grad som en ”paraply” der skaber overblik og samler op på alt det der allerede sker.

 

Udgangspunktet for Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ vil fortsat være:

”At Fredensborg Kommune skal være et attraktivt sted at leve og bo med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder.

 

Planstrategien skal være rammesættende for Byrådets arbejde, senest formuleret i Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 med visionen: ”En bæredygtig kommune i udvikling”. Planstrategien foreslås tilrettelagt så den udmønter Byrådets vision og Byrådets arbejdsgrundlag gennem udviklingen af den overordnede retning for den fysiske planlægning og byudvikling, der udmøntes mere konkret i kommuneplanen.

 

Med udgangspunkt i Byrådets arbejdsgrundlag foreslås Plan- og Agenda 21-strategi 2019-2023 konkret, at fokusere på 6 indsatsområder: 

 1. Bymidter & landsbyer
 2. Erhverv & detailhandel
 3. Offentlige institutioner
 4. Boliger
 5. Mobilitet & infrastruktur
 6. Klima, bæredygtighed & Agenda 21

 

Indsatsområderne er aktuelle for at kunne understøtte og udvikle Fredensborg Kommunen som en attraktiv bosætningskommune og i forhold til den lokale kommunalpolitiske og samfundsmæssige dagsorden. Se endvidere det vedhæftede kommissorium, afsnit 2. Strategiens indsatsområder.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Byrådet%20diverse/150241-18_v1_148030-18_v1_Byrådets%20arbejdsgrundlag%202018-2021%20go.pdf

 

Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Kommunen/Kommuneplan/93866_Fremtidens%20FK_V3.pdf

 

Strategiens opbygning

For at skabe sammenhæng og genkendelighed mellem planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og Planstrategi 2019-2023 foreslås det konkret, at videreføre titlen ’Fremtidens Fredensborg Kommune’. Hvert af kommunens bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal og landområdet beskrives individuelt med afsæt i de 6 indsatsområder, vægtet efter hvor relevant indsatsen skal være i det konkrete område. Se endvidere kommissorium, afsnit 3. Strategiens opbygning.

 

Proces og tidsplan

Der foreslås en ”kick-off” temadrøftelse i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med invitation af Byrådet den 5. marts kl. 15.30-17.00.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Planstrategien har til formål at skabe retning for en bæredygtig udvikling i kommunen de kommende år. Med Planstrategiens indsatsområder adresseres 5 af FN’s verdensmål samt 6 af temaerne i Byrådets arbejdsgrundlag:

 

FN’s Verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

15. Livet på land

 

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Det er sejt at være dygtig

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At kommissorium for udarbejdelse af Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi vedtages som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling med den bemærkning, at digital infrastruktur skal have sit eget punkt samt Agenda 21-strategien skal være mere synlig i kommunens endelige planstrategi.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.11 - Ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg, Kongevejen 86

Sagsnr.: 15/34671

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om kommunen skal meddele ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og salg af biler på ejendommen Kongevejen 86.

Sagsfremstilling og økonomi

Autohuset Fredensborg har ansøgt Kommunen om permanent landzonetilladelse til henstilling af biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen.

 

Konkret søges der om tilladelse til udstilling og brugtbilssalg som en sideaktivitet til autoværkstedet. Om muligt ønskes en udvidelse af det hidtidige tilladte antal udstillede biler på forpladsen fra ca. 6-7 til ca. 10-12 biler. Det oplyses, at det er planen at begrænse antallet af biler ved at leje et mindre areal hos virksomheden Fredensborg Skov og Have på Kongevejen 60.

 

Baggrund

Kongevejen 86 (matr. nr. 42c, Lønholt By, Grønholt) er en erhvervsejendom med tilhørende bolig beliggende i landzone. Ejer af ejendommen har tidligere drevet virksomheden Shell Service/Søegaard Motor på ejendommen. Ejendommen har efterfølgende huset virksomheden Fredensborg Skov og Have som fraflyttede ejendommen i 2015. Autohuset Fredensborg har siden november 2016 haft til huse i den forreste del af ejendommen ud mod Kongevejen.

 

Autohuset Fredensborg består af et autoværksted med reparation, servicering og klargøring af biler. Derudover er der salg af brugtbiler som en sideaktivitet til værkstedet.

 

Tilladelser

Det daværende Frederiksborg Amt meddelte i 1990 landzonetilladelse til virksomheden Shell Service/ Søegaard Motor på ejendommen Kongevejen 86. Landzonetilladelsen blev bl.a. givet på vilkår om, at der ikke måtte finde udendørs oplag sted, herunder udstilling af maskiner mv. på forpladsen ud mod Kongevejen.

 

Henstilling og udstilling af biler på forpladsen ud mod Kongevejen forudsætter derfor landzonetilladelse. Ligeledes forudsætter brugtbilssalg landzonetilladelse.

 

Fredensborg Kommune meddelte den 8. nov. 2016 en etårig tidsbegrænset landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86. Tilladelsen omfattede henstilling af 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af yderligere 4-5 biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen. 

 

Den 9. jan. 2017 meddelte kommunen en ny etårig landzonetilladelse hvor den hidtidige tilladelse til udstilling af 4-5 biler blev udvidet til 6-7 biler.

 

Fortsat henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86 forudsætter meddelelse af ny landzonetilladelse.

Naboorientering

Der er foretaget 14 dages naboorientering jf. planlovens bestemmelser. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar til sagen.

 

Administrationens vurdering

Administrationen var i oktober 2018 på besigtigelse på ejendommen. Besigtigelsen var foranlediget af, at administrationen ved flere lejligheder i perioden fra august til oktober 2018 har kunnet konstatere, at tilladelsens vilkår om udstilling af maksimalt ca. 6-7 biler til salg ikke var overholdt. Ligeledes er det konstateret, at græsrabatten mellem forpladsen og Kongevejen anvendes til udstilling af biler, ligesom der har vært opsat beach flag i rabatten. Generelt har der mindst holdt ca. 20 biler på forpladsen, heraf 2-5 i græsrabatten.

 

Ved besigtigelsen præciserede administrationen over for Autohuset Fredensborg betingelserne i landzonetilladelsen om maksimalt udstilling af ca. 6-7 biler til salg og henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med værkstedsbesøg og dertil hørende personaleparkering. Endvidere blev det præciseret, at græsrabatten ikke må benyttes til udstilling af biler. Autohuset Fredensborg forklarede, at de havde fokus på at nedbringe antallet af udstillede biler ved at leje et areal på en anden ejendom til oplag af biler. I forbindelse med den fremsendte ansøgning er det oplyst, at Autohuset Fredensborg konkret planlægger at leje et areal hos virksomheden Skov og Have på Kongevejen 60 i Fredensborg. Ved besigtigelsen kunne der konstateres 24 biler til salg samt 4 biler henstillede/parkerede biler.

 

Det er administrationens vurdering, at ejendommen i øvrigt generelt fremstår ordentlig, men at forpladsen er præget af de mange parkerede biler, ligesom ind- og udkørselsforholdene er snævre og anvendelsen af rabatten til biludstilling kan gå ud over oversigtligheden.

 

Det er administrationens vurdering, at såfremt der meddeles ny tilladelse ikke bør gives mulig for yderligere udstilling og salg af biler end de ca. 6-7 biler i gennemsnit. I ansøgningen søges der om muligt om tilladelse til udstilling af ca. 10-12 biler. Dels er det administrationens vurdering, at det i forhold til forpladsen størrelse ikke er hensigtsmæssigt og dels vurderes det, at være på kant med hvad der kan tillades i forhold til planlovens detailhandelsbestemmelser. Salg af brugtvogne regnes i planlovens forstand som detailsalg af pladskrævende varer og skal som udgangspunkt placeres i områder udlagt hertil – typisk i erhvervsområder. I den oprindelige landzonetilladelse fra 2016 og i den seneste fra 2017 er det lagt til grund, at brugtbilssalget udgør et ubetydeligt omfang, hvor virksomhedens primære aktivitet er autoværksted. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at opbevaring af biler på lejet areal hos Fredensborg Skov og Have på Kongevejen 60 kan være en god løsning. Kongevejen 60 er planmæssigt udlagt til butikker med salg af pladskrævende varer.

 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at en eventuel ny landzonetilladelse gøres tidsbegrænset til 1 år og at tilladelsen gives på de hidtidige betingelser: Der tillades henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt ca. 6-7 biler til salg. Dertil kommer personaleparkering.

 

Regler for tilsynspligt og håndhævelse af tilladelser efter planloven

Tilsynsmyndigheden skal påse, at vilkår fastsat i en tilladelse overholdes, jf. planlovens § 51, stk. 4. Planloven indeholder dog ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning, f.eks. hvis kommunen modtager en klage.

 

Planloven indeholder ikke specifikke regler om, hvordan myndigheden skal reagere. I sager hvor vilkår i en tilladelse ikke overholds, kan myndigheden stille krav om, at forholdet lovliggøres, ved at udstede et såkaldt lovliggørelsespåbud. Det kan i praksis ske ved enten fysisk lovliggørelse (dvs. aktiviteten stoppes) eller ved retslig lovliggørelse (dvs. ved efterfølgende tilladelse/dispensation på baggrund af en ansøgning). Den til en hver tid værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at bringe et ulovligt forhold til ophør.

 

De administrative håndhævelsesskridt i påbudssager er følgende:

 1. Tilsynsmyndigheden foretager besigtigelse (hvor sagen oplyses).
 2. Tilsynsmyndigheden meddeler evt. varsel om påbud overfor ejer/bruger om standsning af den/de ulovlige aktiviteter (partshøring, der fastsættes en frist til at udtale sig).
 3. Tilsynsmyndigheden udsteder evt. påbud over for ejer/bruger om standsning af den/de ulovlige aktiviteter (der fastsættes en frist til at efterkomme påbuddet.)
 4. Evt. politianmeldelse.

 

I den konkrete sag har administrationen, som oplyst i sagsfremstillingen, foretaget besigtigelse på ejendommen og konstateret, at vilkår i landzonetilladelsen om maksimalt antal henstillede/udstillede biler på forpladsen ikke efterleves. Bruger af ejendommen (Autohuset Fredensborg) har efterfølgende fremsendt ansøgning om ny landzonetilladelse. I ansøgning søges der om tilladelse til at øge antallet af udstillede biler fra ca. 6-7 til ca. 10-12 biler (fysisk lovliggørelse).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Landzonetilladelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse på 1 år til Autohuset Fredensborg til henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af ca. 6-7 biler til salg på forpladesen. Dertil kommer personaleparkering.
 2. At det præciseres, at græsrabatten mellem forpladsen og Kongevejen ikke må benyttes til udstilling af biler eller til opstilling af reklameskilte i form af beach flag eller lignende.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Den administrative indstilling sat til afstemning

 

For stemmer 4: V, F og Ergin Özer (A),

Imod stemmer 5: B, C, O, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A).

 

Den administrative indstilling herefter nedstemt, hvorefter landzonetilladelsen ikke meddeles.

 

Ergin Özer (A) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Sagen drøftet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.12 - NSPV årsregnskab 2017 og budget 2018

Sagsnr.: 16/29371

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2017 og budget 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et § 60-fællesskab ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Samarbejdet har bl.a. til hensigt at sikre en effektiv og faglig robust virksomhed, og resultaterne for NSPV er da også rigtig fine.

 

Årsregnskab og budget har ikke tidligere været fremlagt politisk, men fremadrettet vil dette ske, hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse.

 

Fredensborg kommunes årlige udgifter til NSPV består af fire elementer:

 

Overføres månedligt:

1)     NSPVs basisaftale med tilknyttet budget for de overdragede drifts- og vedligeholdelsesområder. Indenfor dette budget udføres også visse renoveringsopgaver.

Efter fakturering:

2)     Ekstraarbejder, eksempelvis enkeltstående opgaver opstået på baggrund af nye behov iht. årsaftale

3)     Visse anlægsopgaver vedr. vedligeholdelse på veje, fortove og stier samt driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme iht. årsaftale

4)     Vintervedligehold iht. vinterregulativ

 

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse, og årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet forelægges til orientering af Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. kommunestyrelseslovens § 57.

 

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer et én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

 

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal dog over tid hvile i sig selv og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud. 

 

Fredensborg kommunes udgifter til NSPV i 2017

I 2017 havde Fredensborg Kommune en udgift på i alt 47,4 mio. kr. til NSPV (svarer til 45 pct. af NSPV’s samlede omsætning).

 

Udgiften fordelte sig således:

 

Basisaftale på 29,4 mio. kr. inkl. regulering på to områder Humlebæk Torv og Børnehusene Fredensborg opgjort således:

 

 

Dertil kommer 7,6 mio. kr. til ekstraarbejder, 6,0 mio. kr. til vintertjeneste og 4,4 mio. kr. til anlægsopgaver.

 

Regnskab 2017

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV’s bestyrelsesmøde den 21. marts 2018, hvor regnskabet blev godkendt er fremsendt til kommunen (se bilag).

 

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

 

Regnskabets hovedtal i mio. kr.

Omsætning

105,1 (FK 45 % og HK 55 %)

Overdækning

2

 

 

Aktiver

53,4

-         Heraf likvider

17,5

-         Øvrige tilgodehavender

17,8

-         Materielle anlægsaktiver

18,1

 

 

Passiver

53,4

-         Heraf egenkapital

16,1

-         Leasingforpligtelse

12,1

-         Kortfristet gæld

25,2

 

Ankestyrelsen har godkendt NSPV regnskab uden bemærkninger.

 

Et opmærksomhedspunkt er revisionsprotokollatet med bemærkning om den manglende funktionsadskillelse ved fakturabehandling. Bemærkningen fremgår også i revisionsprotokollatet for 2016. NSPV gennemfører i samarbejde med deres revisor en række tiltag, der vil imødekomme risiko ved dette.  

 

Et andet opmærksomhedspunkt er selskabets egenkapital. NSPV har fremsendt notat om dette (se bilag).

 

Ved stiftelsen af selskabet var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som var de to kommuners indskudskapital hvoraf en del var i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar mv. Udviklingen i egenkapitalen har siden 2014 været som følger:

 

Ultimo 2014: 8,8 mio. kr.

Ultimo 2015: 11,2 mio. kr.

Ultimo 2016: 14,0 mio. kr.

Ultimo 2017: 16,1 mio. kr.

 

Både egenkapital, den likvide beholdning og tilgodehavender er steget.

 

Bestyrelsen skal sikre, at de økonomiske beslutninger der træffes i NSPV sker i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

 

NSPV har bl.a. arbejdet med nedsat timepris for at få egenkapitalen bragt ned.

 

Af egenkapitalen ved udgangen af 2017 på 16 mio. kr. bestod ca. 10 mio. kr af likvid egenkapital. Af disse har bestyrelsen løbende besluttet at hensætte ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer samt som likvid reserve. De resterende ca. 2 mio. kr. føres tilbage til driften, heraf vedrører ca. 0,8 mio. kr. drift i Fredensborg Kommune. 

 

NSPV vil i 2019 anmode revisionen om en vurdering af, hvor stor en likvid reserve der skønnes nødvendig for et selskab af denne type og størrelse. 

 

NSPV og administrationen i de to kommuner arbejder sammen om anvendelsen af den opsparede kapital. Dette forventes at ske ved løsning af mer-arbejder indenfor basisbudgettet (se andet særskilt punkt om dette).

 

Budget 2018

NSPV har i 2018 arbejdet ud fra fremsendte budget (se bilag). Budgettet er på et aggregeret niveau og der kan derfor ikke foretages en umiddelbar sammenligning til regnskabet for 2017.

 

NSPV budgetterer med en samlet omsætning for både Fredensborg og Helsingør kommuner på 83,7 mio. kr.

 

Fredensborg Kommune forventer for 2018 at overføre 30,7 mio kr. iht. basisaftalen med årets reguleringer: 

 

 

Dertil kommer ekstraarbejder, vintertjeneste og anlægsopgaver. Der foreligger endnu ikke endeligt regnskab for disse poster.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018

Under Infrastruktur- og Teknikudvalgets behandling af punktet blev der spurgt til hvorfor der af bilag 2 fremgår to tal der begge benævnes egenkapital, på hhv. ca. 5,8 mio.kr. og 16,1 mio. kr.

 

NSPVs egenkapital på 16,1 mio. kr. er opbygget med udgangspunkt i en indskudskapital på 5,8 mio. kr. jf. sidste side af bilag ”Notat vedrørende Nordsjællands Park og Vejs egenkapital”. Indskudskapitalen eller ”Stiftelsen inkl. korrektion” på 5,8 mio. kr. er således en del af egenkapitalen. I bilaget indeholdende PWC’s årsrapport for 2017 omtales de 5,8 mio. kr. i balancen side 19, som ”Egenkapital”, idet dette uddybes i noten side 21 som ”indskudskapital”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

 

Kompetence

Byrådet

 

Indstilling

 1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Sagen blev taget af dagsordenen, idet der ønskes nye oplysninger i sagen.

Nr.13 - Håndtering af effektivisering mv. i NSPV

Sagsnr.: 18/32364

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget kvitterer for NSPVs effektiviseringsindsats hidtil og fastlægger de fremadrettede principper for NSPV’s effektiviseringsindsatser, som efter bestyrelsesbeslutninger siden 2014 har ligget på 2 % årligt. Desuden orienteres om håndtering af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for 2014-2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et §60-fællesskab  ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Det fremgår af aftalegrundlagets bilag at: ”NSPV skal årligt kunne dokumentere fællesskabets konkurrencedygtighed overfor kommunerne. Det indebærer at NSPVs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at NSPV årligt foretager en beregning af den gennemsnitlige timepris for NSPVs ydelser som grundlag for en vurdering af NSPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmark med andre Park og Vej enheder.

 

De to kommuners Byråd vurderer individuelt om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i øget service for kommunens borgere hvor budgetrammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal bidrage til at reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen. NSPV skal løbende kunne dokumentere opfyldelsen af effektiviseringsmålet på baggrund af deres økonomi- og ressourcestyringssystem.”

 

Efter bestyrelsesbeslutninger har det årlige effektiviseringsmål siden 2014 ligget på 2 % årligt.

 

NSPV skal kunne opgøre medarbejdernes tids- og ressourceforbrug og konkret opgøre indsatsen ift. løsning af de enkelte konkrete opgaver.

 

NSPV sænkede efter 2014 timeprisen for mandtimer fra 365 kr. til 345 kr. Den indledningsvise timepris var beregnet på baggrund af informationer omkring rådige mandtimer, de to kommuners budgetter på området og kendte omkostninger. Timeprisen på 345 kr. er fastholdt trods en generel pris- og lønstigning.

 

Der er tidligere redegjort for NSPV effektiviseringer og arbejdet med de politiske mål i ”Rapport vedrørende Nordsjællands Park og Vejs virksomhed 2014-2016”.

 

NSPV har siden sin etablering arbejdet med en lang række tiltag der har strømlinet og effektiviseret området. NSPV har redegjort for dette i vedhæftede notat (se bilag).

 

Også fremadrettet foreslås effektiviseringsmålet omsat til øget service for kommunens borgere.

 

Anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud

NSPV har i perioden 2014-2016 har haft et mindreforbrug for Fredensborg Kommune på 603 t.kr. og for 2017 for 539 t.kr. med et fastholdt eller stigende serviceniveau.

 

NSPV har i 2017, udover dette mindreforbrug, haft et driftsmæssige overskud på ca. 2 mio. kr., der er fordelt mellem Helsingør og Fredensborg i forholdet 60/40, jf. bestyrelsens beslutning om at føre en del af overskuddet tilbage til driften. Det er dermed aftalt, at der skal mer-leveres i Fredensborg kommune for 822 t.kr.

 

Samlet var der altså primo 2018 et mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for Fredensborg Kommune i perioden 2014-2017 på knap 2 mio kr. Dertil kom 2% effektivisering for 2018 på 0,6 mio kr. der er omsat til øget service i 2018.

 

Der er i løbet af 2018 mer-leveret drift og vedligeholdelse i Fredensborg Kommune for i alt 1,55 mio. kr.

 

Dette betyder at der primo 2019 samlet udestår mer-levering til Fredensborg Kommuner for i alt ca. 1 mio. kr. Dertil kommer 2% effektivisering for 2019.

 

 

Fremadrettet princip

Det foreslås at der besluttes følgende fremadrettede princip for håndtering og omsætning af den opnåede årlige effektiviseringsmål til øget service:

 

NSPVs basisbudget fra Fredensborg kommunen forventes i 2019 at ligge på ca. 30,7 mio. kr.

Såfremt effektiviseringsmålet fortsat fastholdes på 2% af svarer dette til øget service for ca 0,6 mio. kr. i 2019.

 

Som det fremgår af aftaledokumenterne med NSPV udarbejder NSPV hvert år i samarbejde med de to deltagerkommuner budgetforslag til eventuelle ændringer af serviceniveauet, som er beskrevet i driftsaftalen. NSPVs forslag til ændringer eller tilpasninger i kommunernes serviceniveauer fremlægges for NSPV’s bestyrelse før det sendes til de to kommuner. Herefter indgår forslagene på lige fod med øvrige forslag i kommunerne. Fredensborg Kommune drøfter herefter egne budgetmæssige rammer og Byrådet fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet ved med vedtagelse af kommunens budget.

 

Det foreslås at NSPV fremadrettet, sammen med budgetforslaget, fremlægger et konkret forslag til områder hvor der er behov for en særlig indsats det kommende år. Forslaget forventes at bygge på tilstandsvurderinger foretaget af NSPV af drift og vedligeholdelsesniveauet. Den særlige indsats skal økonomisk svare til effektiviseringsmålet.

 

Derudover udarbejdes særligt for 2019 et konkret forslag til mer-levering for ca 1 mio. kr. jf. ovenstående vedr. mindreforbrug og driftsmæssigt overskud.

 

Samlet kan der altså mer-leveres for ca. 1,6 mio. kr. og dermed forventes et serviceniveau i 2019 svarende til 2018.

 

Bevilling

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At det opnåede effektiviseringsmål i NSPV som besluttet af bestyrelsen skal udmøntes i øget service for kommunens borgere.
 2. At orientering om anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud tages til efterretning.
 3. At NSPV fremadrettet sammen med det årlige budgetforslag fremlægger et konkret forslag til en særlig drift og vedligeholdelsesindsats svarende til effektiviseringsmålet, som beskrevet i sagen.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling med den tilføjelse at udvalget ser frem til at drøfte driftsaftale samt serviceniveau ift. budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstilligen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget, idet administrationen forud for byrådsmødet redegører nærmere for forholdet angående NSPV´s egenkapital.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Infrastruktur– og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.14 - Godkendelse af Fredensborg Spildevand A/S takster for 2019

Sagsnr.: 18/30591

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2019 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spilde­vand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

 

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder forslag til takster for spildevands­af­ledning, som vedtages af selskabets besty­rel­se.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang år­ligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det pris­loft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for spildevandsafledning.

 

Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand stiger i 2019 med 0,55 kr. per m3 vand inkl. moms og afgifter, i forhold til 2018. Afgiften stiger som følge af en merudgift til kommunal garantiprovision (0,2 kr/m3) og en mindreindtægt fra kommunalt vejbidrag (0,35 kr/m3).

 

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,06 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand. Til sammenligning er spildevandstaksten inkl. moms i nabokommunerne følgende:

 • Rudersdal (Novafos) og Helsingør Forsyning 34,88 kr.
 • Hørsholm (Novafos) er taksten 35 kr.
 • Hillerød Forsyning er taksten 46,5 kr.

 

Fredensborg Forsynings afgiften for afledning af spildevand svarer til 32,05 kr. ekskl. moms og afgifter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 13. august 2018 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2019 på 67.089.207 kr. svarende til 39,46 kr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

 

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsy­nin­gens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (67.089.207 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold  (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 633 af 7/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Bæredygtighed og miljø - vejen frem

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Takstblad offentliggøres på kommunens hjemmeside

Elektroniske bilag

 1. Bilag 1 Forslag til takster og gebyrer 2019.pdf (18/30591)
 2. Bilag 2 Afgørelse af 13. august 2018 om prisloft fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen (18/30591).

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S´ takster for 2019 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget

 

Nr.15 - Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019

Sagsnr.: 18/31777

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Langstrup Vandværks takster for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2019 til Byrådets godkendelse.

 

Samtlige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2018. Takstbladet er vedlagt som bilag.

 

Sammen med takstbladet for 2019 har vandværket fremsendt årsrapport 2017/2018 for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 samt budget for 1. april 2018 – 31. marts 2019 til Byrådets orientering.

 

Det fremgår af årsrapporten, at vedligeholdelsesudgifterne er steget, hvilket har medført udgifter, der overskrider budgettet på 110.000 kr. med ca. 30 %. Samlet set går vandværket dog ud af regnskabsåret med et overskud på ca. 60.000 kr.

 

For perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019 budgetteres med et underskud på ca. 100.000, da der i løbet af denne periode skal foretages udskiftning af alle vandmålere hos forbrugerne (anslået udgift på 225.000 kr.) 

 

Det var vandværkets forventning at udskiftningen af en stor del af forsyningsnettet skulle påbegyndes i løbet af regnskabsperioden 1. april 2019 – 31. marts 2020, men på grund af flere ledningsbrud er arbejdet påbegyndt i nærværende regnskabsperiode. Budgettet mangler derfor afskrivningerne fra dette arbejde.

 

Vandværket har de sidste par år afsluttet regnskabsåret med overskud, således at vandværket i 2018 har anført en egenkapital på 2,85 mio. kr. i regnskabet.

 

Vandværket har i begrundelsen for fastholdelsen af taksterne anført at vandværket forudser store udgifter til renovering af ledningsnettet (samlet anslået ca. 3.0 mio. kr.) i de kommende år.

 

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At Langstrup Vandværks takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.16 - Godkendelse af takster for drikkevand 2019, Fredensborg Forsyning A/S

Sagsnr.: 18/34398

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, drikkevand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

 

Det er Fredensborg Forsyning A/S, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbruger-styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningsselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for drikkevand.

 

Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand er steget med 0,25 kr./m3 svarende til merudgiften til kommunal garantiprovision (0,10 kr./m3) samt den forøgede statsafgift på ledningsført vand (0,15 kr./m3). I 2018 blev den øgede statsafgift afholdt over driften, hvilket betød en uændret vandpris for forbrugerne, mens den for 2019 er tillagt vandprisen

 

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 16,83 kr. per m3 inkl. moms og afgifter, svarende til 7,13 kr. per m3 ekskl. moms og afgifter.

 

Til sammenligning er vandtaksten per m3 ekskl. moms og afgifter i nabokommunerne følgende:

 

Rudersdal (Novafos): 8,32 kr.

Helsingør Forsyning: 10,69 kr.

Hørsholm (Novafos): 14,79 kr.

Hillerød Forsyning: 9,46 kr.

 

Se også bilag for en oversigt over samlede forbrugerudgifter på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2019 på 36.369.561, svarende til et prisloft på 21,39 kr. pr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

 

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (36.369.561 mio. kr.) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af Forsyningens takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at Forsyningen leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter Forsyningen måtte have.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2019 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At Fredensborg Forsyning A/S takster for 2019 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.17 - Udmøntning af forslag til besparelse på talenthold

Sagsnr.: 18/32501

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om udmøntning af besparelsen på talentholdene i budgetforlig 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforlig 2019-2022 var det nødvendigt at gennemføre besparelser på driften. Som led heri besluttede Byrådet at nedlægge talenthold på mellemtrin og udskoling på kommunens folkeskoler.

 

Skolebestyrelserne på alle kommunens folkeskoler har i en henvendelse til Byrådet anmodet om, at skolerne får frihed til at udmønte besparelsen helt eller delvist på anden vis, således at talentholdene i et vist omfang kan fortsættes. Budgetforligspartierne har tilkendegivet at der vil være opbakning til en alternativ udmøntning af besparelsen på samlet 766.000 kr. årligt. (talenthold på mellemtrinnet 466 tkr., talenthold i udskolingen 300 tkr.)

 

På den baggrund vil skolerne gennemføre størstedelen af den allerede planlagte talentundervisning i skoleåret 2018-2019 på både mellemtrin og udskoling.

 

Fra skoleåret 2019/2020 vil der ikke længere blive gennemført fælles talentforløb på mellemtrinnet, jvf. Budgetvedtagelsen. På en række af skolerne vil man dog fortsat inden for eget budget arbejde med talentundervisning lokalt på skolen på mellemtrinnet.

 

Talentundervisningen i udskolingen fortsætter (med visse begrænsninger) som fælles forløb. Budgetbesparelsen på 300.tkr. udmøntes således kun delvist på talentundervisningen i udskolingen (100 tkr.) mens den resterende del udmøntes ved en reduktion af skolernes vikarudgifter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. at forslag til udmøntning af besparelse, der medfører at  talentundervisningen i udskolingen fortsættes, tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Børne– og Skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.18 - Kvalitetetsstandard for individuel handicapkørsel

Sagsnr.: 18/33607

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har fået en del henvendelser angående kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

 

Administrationen er derfor blevet opmærksomme på at sætningerne vedrørende

varighedsbegrebet, ”ude af stand til at anvende offentlige transportmidler”, ”hvor transporten ikke kan løses på anden vis” og sammenhæng med bevilling af handicapbil, kan være misvisende.

 

Særligt i forhold til varighedsbegrebet, hvor administrationen vurderer, om funktionsnedsættelsen er varig eller uden udsigt til bedring indenfor en overskuelig fremtid, har det ingen betydning i selve vurderingen. Der vil altid være tale om, at der skal foretages en konkret individuel vurdering.

 

Derfor vil administrationen hellere gøre oplysningerne på kvalitetsstandarden mere tydelig og lovtekstnær.

 

Lov om trafikselskaber § 11.

 

”Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.”

 

Administrationen anbefaler derfor at følgende:

 

”Borgere:

Der er bosiddende i Fredensborg kommune.

Der er over 18 år.

Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

Der er ude af stand til at anvende offentlige transportmidler

Hvor funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare minimum 12 mdr.

Der er blinde og svagtseende.

Hvor transporten ikke kan løses på anden vis.

Borgere der ikke har fået bevilget støtte til køb af bil iht. servicelovens § 114

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud”

 

Ændres til:

 

”Borgere:

 • Der er bosiddende i Fredensborg kommune.
 • Der er over 18 år.
 • Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

 • Der er blinde og stærkt svagsynede.

 

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud.”

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.19 - Kapacitet i dagtilbud i Børnehusene Kokkedal

Sagsnr.: 18/7830

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til udvidelse af kapacitet i Børnehusene Kokkedal og ændret anvendelse af foreningshuset Regnbuen.

 

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Kapacitet i Dagtilbud” (sag nr. 58), som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2018, samt sagen ”Orientering omkring Kloge m² og arealanalyse” (sag nr. 131), som blev forelagt ØK den 22. maj 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Områdeinstitutionerne oplever en generel stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området.

I Kokkedal Bysamfund opleves aktuelt et stigende pres, således at der vil være 15 pct. flere børn indskrevet pr. 1. april 2019 end det faktisk normerede antal pladser. Den nuværende bygningskapacitet kan ikke rumme den aktuelle stigning i børnetallet, og Børnehusene Kokkedal har derfor akut behov for at udvide den eksisterende bygnings-kapacitet.

 

Løsningsforslag i denne sag belyser mulighederne for at løse det det akutte behov, som ikke har kunnet forudses i prognoserne. Sideløbende arbejder administrationen videre med en analyse af kapacitetsbehovet i Kokkedal på længere sigt. Resultatet af denne analyse forventes fremlagt i løbet af foråret 2019.

 

Udviklingen i fødselstallet og ventelisteopgørelse for Kokkedal

Administrationen gennemførte i foråret 2018 en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholdt følgende tre faktuelle forhold:

 • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
 • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019

 

Fødselstallet har været faldende i hele kommunen i perioden fra 2011-2016. I 2016 vender billedet, og der kommer igen en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser i de fire bysamfund.

 

I forlængelse af analysen i foråret 2018 har administrationen opdateret ventelisteopgørelsen til Børnehusene Kokkedal pr. 15. oktober 2018. Tallene viser, at antal besatte pladser i Børnehusene Kokkedal pr. 1. oktober 2018 er på 11 børn mere end antal faktisk normerede pladser, og stigningen fortsætter frem til 1. april 2019 (hvor de kommende skolebørn starter i ”miniSFO”).

 

Stigningen i andelen af børnehavebørn mellem 1. oktober 2018 og 1. april 2019 skyldes foruden tilflytning, at en del af de indskrevne vuggestuebørn er fyldt tre år i løbet af perioden.

 

I Kokkedal bysamfund indgår endvidere den selvejende institution Bøgegården. Bøgegårdens 0-6 års kapacitet er fuldt udnyttet. Den er på 30 0-2 årige og 60 3-5 årige børn plus en vippenormering på 10 %.


 

 

Børnehusene Kokkedals faktisk normerede pladser og besatte pladser

Aldersgruppe

Faktisk normerede pladser

Besatte pladser pr. 1. oktober 2018

 

Besatte pladser pr. 1. april 2019

0-2 årige

148

162

161

3-5 årige

210

207

251

I alt

358

369

412

Tabel 1: Ventelisteopgørelse pr. 15. oktober 2018 til dagtilbud for 0-5 årige i Børnehusene Kokkedal for perioden oktober 2018 – april 2019

 

Pr. 1. april 2019 vil der være 54 børn mere end der er normeret til i Børnehusene Kokkedal. Lægger man 10 % vippenormering oveni det normerede børnetal falder differencen til 18 børn. Der skal således findes ekstra plads til ca. 20 børn i Børnehusene Kokkedal så hurtigt som muligt i 2019.  

 

Udviklingen i bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal

Parallelt med udviklingen i børnetallet har bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal ligeledes undergået en række ændringer i perioden, som tilsammen har medført, at bygningskapaciteten samlet set er reduceret.

 

I 2010 blev der etableret et fælleskøkken i Børnehusene Kokkedal som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. obligatorisk frokostordning i daginstitutioner. Fælleskøkkenet blev indrettet i Bygningen på Broengen 4, hvor der samtidig var børnehave.  Antal kvadratmeter til børneaktiviteter blev dermed reduceret.

 

I 2014 fraflytter dagplejen Broengen 2B – Regnbuen, som følge af faldet i børnetallet. Dagplejen flytter i stedet ind i Børneengen, og Regnbuen overgår til foreningsbrug.

Siden er dagplejen flyttet flere gange og har haft til huse både i Ådalen og Blomsterengen.

 

I 2016 nedlægges skovbørnehaven Avede Porthus i Karlebo, hørende til Børnehusene Kokkedals kapacitet. Nedlæggelsen indgår sammen med nedlæggelsen af skovbørnehaven Vidnæsdam i Nivå i Budgetforlig 2016-2019.

 

I 2016 overgår landarbejderboligen på Græstedgård fra bolig til lokalt naturtilbud samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

 

I 2018 anvendes den tidligere landarbejderbolig, ’Annekset’, ikke længere som naturtilbud, men indgår som en del af bygningskapaciteten på Græstedgård.

 

Kapacitetsløsning i Kokkedal bysamfund

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse det akutte kapacitetsproblem. Undersøgelsen har vist, at det ikke er muligt at løse kapacitetsproblemet inden for den bygningsmasse, som Børnehusene Kokkedal råder over i dag, samt at der ikke er ledige bygninger i nærområdet, som vil kunne anvendes til daginstitution.

Administrationen har efterfølgende set på muligheder for at løse kapacitetsproblemet ved at ændre på anvendelsen af forskellige lokaler i Kokkedal, som kommunen råder over i dag.

 

En række muligheder er undersøgt, herunder inddragelse af ”administrationslokaler” og lokaler på Kokkedal Skole, men kun én mulighed har vist sig at kunne imødekomme Børnehusenes behov uden at skabe nye udfordringer og forringe andre brugeres lokalesituation.

 

Løsningen, som administrationen peger på, er:

 • At bygningen Broengen 2B - ’Regnbuen’, overgår til daginstitution. Bygningen ligger umiddelbart ved siden af Børnehusene Kokkedals øvrige huse på Broengen, og den har tidligere været anvendt af dagplejen i Kokkedal.

 

 • At de fire foreninger, som i dag anvender foreningshuset Regnbuen, flytter over i Kvarterhuset, hvor de havde lokaler frem til 2014, indtil Kokkedal Ungdomsklub flyttede ind. De fire Foreningen er Foreningen for Kulturelle Projekter, Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, Fremtidens Unge og Salam Spejderkorps. Foreningerne anvender Regnbuen både i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden.

 

 • Denne løsning vil indebære, at Kokkedal ungdomsklub-tilbud gen-tænkes. Der er imidlertid allerede beslutning herom i det indgåede budget for 2019-2022.

 

Fordele for Børnehusene Kokkedal ved denne løsning

Bygningen ligger i umiddelbar nærhed af de øvrige huse på Broengen, hvilket både praktisk, administrativt og pædagogisk vil være en fordel for institutionen. Børnehusenes grønne værksted ligger op til Regnbuens udearealer, og hegnet mellem de to arealer vil kunne flyttes så udearealerne forbindes. Det vil desuden være den mest hensigtsmæssige løsning for familierne i Kokkedal at have institutionerne i samme område.

 

Bygningen har et bruttoareal på 135 m2, og eftersom der tidligere har været dagpleje, vil bygningen uden større indgreb kunne anvendes til børneinstitution. Der vil være plads til en storbørnegruppe på 20 børn i Regnbuen, og medregnes vippenormeringen på 10 % vil man få løst det aktuelle kapacitetsbehov. 

 

Det vil samtidig skaffe plads til, at dagplejen kan være i Blomsterengen én gang om ugen. Det er her dagplejen organisatorisk og ledelsesmæssigt er forankret.

 

Bygningen kan forholdsvis enkelt istandsættes og indrettes til en børnehavegruppe. Det gælder ligeledes for den tilhørende grund, som overvejende henligger som græsplæne.

 

Under forudsætning af, at der findes lokaler til foreningerne vil løsningen kunne iværksættes fra 1. januar 2019 med en istandsættelse, som muliggør indflytning i bygningen pr. 1. marts 2019. 

 

Fordele for foreningerne ved denne løsning

Foreningerne vil få betydeligt mere plads, idet bygningen både er større og indeholder flere separate lokaler samt både køkken og tekøkken.

 

Løsningen vil kunne iværksættes fra 1. januar 2019. Istandsættelsesmæssigt vil løsningen kun kræve, at Kvarterhuset bliver malet, og foreningerne vil dermed kunne flytte direkte fra det ene til det andet hus. 

 

Administrationen har holdt møde med foreningerne den 26. november, for at inddrage dem og høre om deres behov og ønsker til foreningslokaler fremover.

 

Alle foreningerne udtrykte stor interesse for at komme tilbage til Kvarterhuset, hvor de ser, at de udfordringer, de giver udtryk for, vil kunne løses på en for alle parter tilfredsstillende måde.

Kvarterhuset er i foreningernes optik et betydelig bedre sted for dem end Regnbuen. De gav udtryk for, at de havde pladsmæssige udfordringer, da to foreninger ikke kan have aktiviteter i huset samtidig, og at de manglede opbevaringsplads indendørs.

 

Kvarterhuset er ikke en mulighed for Børnehusene da, bygningen ud fra en byggefaglig vurdering ikke er egnet til daginstitution.

 

Høring af foreninger og Folkeoplysningsudvalget

Sagen sendes til høring hos de berørte foreninger i Regnbuen og Folkeoplysningsudvalget.

 

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/foreninger vil foreligge til mødet i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Udfordringer i relation til Kokkedal Ungdomsklub

Kokkedal Ungdomsklub udnytter ikke den store kapacitet, der ligger i Kvarterhuset, da klubben i dag benyttes af ganske få unge. Som følge af budgetforlig 2019-22 skal ungdomsklubben spare en million kr. i 2019. Der vil på denne baggrund blive fremlagt en sag om fremtiden for Kokkedal Ungdomsklub til BSU på et kommende møde. Sagen vil omfatte det samlede ungdomsklubtilbud i Kokkedal, herunder Bøgegårdens klubtilbud – også i lyset af Bøgegårdens privatisering. Flytningen af foreningerne vil lægge nogle bindinger på processen omkring ungdomsklubben.

 

Økonomi

Ejerforhold

Kommunen lejer Broengen 2B, Regnbuen, af Boligforeningen 3B i lighed med de øvrige bygninger på Broengen, som anvendes af Børnehusene Kokkedal. Foreningshuset hører jf. styrelsesvedtægten under Fritids-og Idrætsudvalgets budget, og huslejen afholdes af budgetområde 5 – Fritid og Idræt. Kommunen ejer Kvarterhuset, som er beliggende på en matrikel, som ejes af 3B. Bygningen hører jf. styrelsesvedtægten under Børne- og Skoleudvalgets budget, politikområde område 8 – børn.

 

Udgifter

Administrationen anslår, at istandsættelsen af Regnbuen vil beløbe sig til 0,4 mio. kr. Beløbet dækker etablering af et nyt køkken, børnegarderobe, børnetoilet, nyt gulv i bygningen, reparationer og maling. Istandsættelse af udearealet, delvis flytning af hegnet herunder isætning af ny børnesikret låge er inkluderet i beløbet.

 

Børnehusene Kokkedal har herudover 0,1 mio. kr. i budgettet for 2018 til indkøb af møbler og inventar til de pædagogiske miljøer.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Broengen 2B, Regnbuen, overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

Administrationen anbefaler endvidere, at foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

Administrationen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

Administrationen anbefaler, at udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

Sagsbehandling siden sidst:

Idet der søges om flytning af budget mellem to politikområder, skal sagen afgøres af Byrådet.

Bevilling

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (lov nr. 1214 af 11. oktober 2018 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge).

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø).

 

Ved ombygning vil tilgængelighed blive indarbejdet i projektet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig – ”De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og

institutioner skal bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse”.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget: beslutter pkt. 3 og 5 og anbefaler overfor Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkterne 1, 2 og 4

Fritids- og Idrætsudvalget: anbefaler overfor Økonomiudvalget i punkt 1, 2 og 4

Økonomiudvalget: beslutter pkt. 1,2 og 4.

 

Indstilling

 1. At Broengen 2B, Regnbuen overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

 1. At foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

 1. At de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

 1. At udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

 1. At tilbuddet Kokkedal Ungdomsklub, jf. budgetforliget 2019-2022 gentænkes inden for de ændrede rammer.

 

 

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Administrationens indstilling punkt 1 -5 kom til afstemning.

 

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Lars Simonsen (B), Betinna Bové (B), Hanne Berg (F), Thomas von Jessen (C).

 

Imod stemte: Tinne Borch (V) og Lars Egedal (V) idet de mener, at det er vigtigt at have et bredt udbud af børnepasningstilbud, herunder at dagplejen genopbygges i takt med stigende børnetal. Ydermere er dagplejen en væsentlig mere fleksibel løsning for kommunen og giver dermed en bedre mulighed for at kapacitetsjustere.

 

Administrationens indstilling punkt 3 og 5 blev herefter godkendt.

Administrationens indstilling punkt 1, 2 og 4 anbefales.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling punkt 1, 2 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget.

 

Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V) og Carsten Bo Nielsen (V) tager forbehold for de 3 at-punkter

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

 

Økonomiudvalget anmoder om, at spørgsmålet om dagplejepladser i bysamfundene drøftes ved de kommende budgetforhandlinger.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Nr.20 - Tennisanlæg på Karlebo Idrætsanlæg

Sagsnr.: 18/11941

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ekstra tennisbane i Karlebo, herunder eventuel finansiering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 3. april 2018 at acceptere et købstilbud på ejendommen Gunderødvej 46, herunder tennisanlægget, hvor Karlebo Tennis Klub er hjemmehørende. Det eksisterende anlæg består af to grusbaner, en slåmur, et shelter og et aflukket skur.

 

Ejendommen Gunderødvej 46 er overgivet til Lind og Risør. Tennisanlægget skal derfor flyttes. Der etableres et nyt tennisanlæg på grusbanen ved Karlebo Idrætsanlæg, Karlebovej 10. Der er i budget 2019 afsat 0,7 mio. kr. til etablering af tennisanlægget.

 

Karlebo Tennis Klub har ønsket en ekstra tennisbane. Klubben oplyser, at klubben arbejder målrettet på at få flere børn og unge til at spille tennis, og at det er lykkedes med at få flere medlemmer. Blandt andet samarbejder klubben med Karlebo Skole om tennisforløb i idrætstimer.

 

Klubben ønsker med en tredje tennisbane at fastholde og udvikle børne- og ungearbejdet i klubben yderligere. Klubben ønsker derudover mulighed for at forlænge tennissæsonen, hvilket kan imødekommes ved fx etablering af en hardcourt tennisbane.

 

Borgmesteren har med baggrund i en drøftelse med forligspartierne ønsket, at administrationen beregner, hvad en ekstra tennisbane i Karlebo vil koste, så der kan tages endelig stilling til ønsket fra Karlebo Tennis Klub.

 

Etablering af ekstra tennisbane understøtter kommunens vision om flere fysisk aktive borgere.

 

Administrationen har foretaget et overordnet skøn over udgifterne til etablering af tre tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg. Det skønnes, at tre tennisbaner kan etableres for 1,2 mio. kr.

 

Da der er usikkerhed omkring etablering af vandstik, jordbundsforholdene samt dræn- og kloaksystemet på området, kan der være usikkerhed om etablering af tre baner kan holdes inden for et samlet budget på 1,2 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter kommunen har modtaget tilbud fra entreprenører.

 

Den manglende finansiering udgør således 0,5 mio. kr. Udgiften vil øge kommunens anlægsudgifter i forhold til det budgetterede med mindre finansiering sker gennem nedprioritering af andre anlægsprojekter. I bevillingsskemaet er finansiering forudsat af anlægsreserven. 

 

Tidsplan

Anlæggelse af de nye tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg er afhængig af vejret. Udførelsesfasen forventes at tage ca. to måneder. Der kan arbejdes mod en ibrugtagning i april 2019 eller snarest muligt herefter afhængigt af vejret.

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2019

2020

2021

2022

1

Anlægsprojekt Flytning af tennisbane i Karlebo

500

0

0

0

2

Anlægsreserven

-500

0

0

0

 

I alt, Anlæg

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

1. At der tages stilling til, om der skal afsættes en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. fra anlægsreserven i budget 2019 til en tredje tennisbane i Karlebo.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Byrådet godkender, at der afsættes en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. fra anlægsreserven i budget 2019 til en tredje tennisbane i Karlebo.

Nr.21 - Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn

Sagsnr.: 18/33508

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Det økonomiske tab skyldes to ting:

 

 • At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
 • At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejere) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

 

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over ”kassen” og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned. 

 

For bådpladslejere, der er kommet til efter 1. april 2016, vil der ikke være noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejere får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

 

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejere, der er på ”gammel” ordning. I 2018 er det realiserede tab 685.624 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejere på ”gammel” ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Tabet tæller med indenfor servicerammen.

 

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2018 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal, der har opsagt bådplads i 2018 ”gammel” ordning

Takst 2018

Realiseret økonomisk tab i alt

Store bådpladser

13

-48.583

-631.579

Små bådpladser

5

-10.809

-54.045

I alt

18

 

-685.624

 

 

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejere, der er tilbage på ”gammel” ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab 11.898.063 kr. pr. 1. januar december 2019.  Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. januar 2019

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2019 - niveau

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

234

-48.583

-11.368.422

Små bådpladser

49

-10.809

-529.641

I alt

283

 

-11.898.063

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2018

2019

2020

2021

1

Drifsreserven

-686

0

0

0

2

Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt

686

0

0

0

 

I alt drift

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At der gives en tillægsbevilling på 686.000 kr. fra driftsreserven til finansiering af det økonomiske tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.22 - Orientering til udvalget

Sagsnr.: 18/26844

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Intet at bemærke.