Nr.6 - Anvisning af akutboliger - henvendelse fra Ankestyrelsen

Sagsnr.: 18/26921

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Kommunen har modtaget yderligere spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende anvisning af almene boliger. Der skal tages stilling til administrationens forslag til svar.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 29. oktober 2018 administrationens svar på forskellige spørgsmål, som Ankestyrelsen havde stillet om kommunens administration af almenboliglovens regler om anvisning af akutboliger mv.

 

Efter at have modtaget kommunens svar har Ankestyrelsen nu i brev af 20. december 2018 (vedlagt som bilag) stillet en række supplerende spørgsmål angående de kriterier kommunen anviser efter. Nærmere bestemt beder Ankestyrelsen kommunen udtale sig om følgende kriterier, der indgår i kommunens anvisningsvurdering:

 

1)     ”om borgeren har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune”

2)     ”om borgerens boligbehov er forudsigeligt”

3)     ”om kommunal anvisning efter almenboliglovens § 60

 

I administrationens forslag til svar, der er vedlagt som bilag, bemærkes det, at kommunens administration af reglerne om anvisning af akutboliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 er lovlig, men at kommunen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse er parat til at tilrette ordlyden af kommunens regler i overensstemmelse med Ankestyrelsens anvisninger.

 

I forhold til almenboliglovens § 60, der handler om anvisning af almene boliger efter fleksible kriterier, erkendes det, at sådan anvisning skal foregå i boligorganisationen og ikke i kommunen, således som det i en årrække har været tilfældet med anvisning efter fleksible kriterier i Egedalsvænge. Det oplyses i brevudkastet, at kommunen den 14. januar 2019 har holdt møde med Boligforeningen 3B, hvor kommunen har opsagt den hidtidige praksis og varslet ønsket om en ny aftale, der er i overensstemmelse med reglerne i almenboliglovens § 59 og 60.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 60.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationens forslag til brev til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.