Nr.5 - Toftegårdsvænget B renovering - skema C

Sagsnr.: 13/44429

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 23. februar 2015 godkendt afdelingens ansøgning om godkendelse af skema B således:

 

Skema B med en samlet anskaffelsessum for støttede og ustøttede arbejder på 29,733 mio. kr. godkendes.

Byrådet godkender, at der optages realkreditlån på 18,212 mio. kr. med renoveringsstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden og realkreditlån på 8,532 mio. kr. uden renoveringsstøtte.

Byrådet godkender, at den kommunale garantistillelse for det støttede realkreditlån andrager 9,106 mio. kr. netto og 18,212 mio. kr. brutto, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %.

Kommunen deltager i en kapitaltilførsel med 0,200 mio. kr. ud af i alt 1 mio. kr.

 

Kuben Management A/S har den 21. december 2018 på vegne af Asminderød Boligselskab, afd. Toftegårdsvænget B fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C.

 

Kuben beklager i ansøgningen den sene fremsendelse, som skyldes en opstået tvist mellem boligselskabet og en fraflyttet lejer, der blandt andet har involveret berammelse af en retssag, og først efter et længerevarende forløb er blevet forligt mellem parterne.

 

Renoveringsprojektet har baggrund i det angreb af skimmelsvamp, som blev konstateret i afdelingen i 2010. Efter et længere forløb med beboerklager og tekniske undersøgelser besluttede kommunen i januar 2013 at udsende kondemneringsvarsel for hele bebyggelsen med frist for udflytning den 1. oktober 2014.

 

Efter forhandlinger mellem kommunen, boligselskabet og Landsbyggefonden udarbejdede boligselskabet i november 2013 et renoveringsprojekt/en helhedsplan for bebyggelsen. Planen og det tilhørende skema A blev godkendt af Byrådet den 16. december 2013.

 

En sammenligning af renoveringsudgifterne og finansieringen heraf i skema B og C ser således ud:

 

Byggeregnskab inkl. moms og omk.

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Opretningsarbejder med renoveringsstøtte

18.212

18.212

0

Opretningsarbejder uden renvoreningsstøtte

11.522

12.091

569

Anskaffelsessum i alt

29.734

30.303

569

 

 

Finansiering

Skema B

Tkr.

Skema C

Tkr.

Afvigelse

Tkr.

Realkreditlån med ydelsesstøtte og regaranti

18.212

18.212

0

Realkreditlån uden ydelsesstøtte og regaranti

8.532

8.532

0

Kapitaltilførsel efter femtedelsordningen

1.000

1.000

0

Ekstraordinært tilskud fra boligselskabet

1.130

1.130

0

Tilskud fra boligselskabets egen trækningsret

220

220

0

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden

640

640

0

CO2-tilskud

 

323

323

Aktivering af opsamlet reguleringskonto

 

246

246

I alt

29.734

30.303

569

 

Som det fremgår af skemaerne ovenfor er projektet for så vidt angår de støttede arbejder gennemført uden nettooverskridelser, og derfor også finansieret i overensstemmelse med det på Skema B niveau godkendte renoveringsbudget. De af kommunen afgivne lånegarantier er således respekteret.

 

For så vidt angår de ustøttede arbejder er der her tale om et merforbrug på 569 tkr., som skyldes højere udgifter til klargøring af de renoverede boliger end forventet. Afvigelsen er fuldt finansieret af CO2-tilskud og ved aktivering af den opsamlede reguleringskonto og påvirker derfor ikke de tilsagn om medfinansiering, som kommunen gav med godkendelsen af skema B.

 

Det kan oplyses, at renoveringsarbejderne blev færdigafleveret den 1. februar 2016, hvorefter kommunen ophævede kondemneringsvarslet for samtlige boliger.

 

Kuben oplyser, at der sideløbende med renoveringsprojektet er gennemført et selvstændigt ustøttet driftsprojekt med udskiftning af gasfyr. Udgifterne hertil og finansiering heraf er ikke indeholdt i ovenstående.

Bevilling

Den kommunale medfinansiering er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A, jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der kan henvises til FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel (bekæmpelse af indendørs luftforurening/skimmelsvamp) samt nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. I Byrådets arbejdsgrundlag kan der henvises til ønsket om at sikre kommunens boligområder er velfungerende.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema C vedrørende renovering af den almene boligafdeling Toftegårdsvænget B godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.