Nr.4 - Niverød IV - lån og garanti til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 18/32499

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra den almene boligafdeling, Niverød IV om låneoptagelse med kommunal garanti til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i mail af brev af 28. november 2018 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 5. november 2018 vedtaget et forslag om at give mulighed for yderligere en pulje til frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken.

 

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen, indebærer,

 

  • At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.

 

  • At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

 

  • At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr., vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 550 kr. pr. måned i gennemsnit.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer a ca. 75.000 kr. pr. stk. Endvidere har Byrådet den 31. august 2015 givet tilladelse omfattende ca. 15 køkkenmoderniseringer a ca. 100.000 kr. og endelige har Byrådet den 19. juni 2017 givet tilladelse til yderligere ca. 15 køkkenmoderniseringer af ca. 100.000 kr.

 

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Gode boliger med tidsvarende faciliteter er i overensstemmelse med FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) samt om sundhed og trivsel (nr. 3). I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til udsagnet om, at Byrådet vil sikre, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
  2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, idet det præciseres i forhold til indstillingens punkt 2 at byrådet garanterer for lånet.