Nr.3 - Fredensborg Vandrerhjem - ansøgning om kommunegaranti for lån kr. 5 mio.

Sagsnr.: 14/20687

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Fredensborg Vandrerhjems ansøgning om kommunegaranti for et realkreditlån på 5 mio. kr. til låneomlægning og indfrielse af kassekredit.

Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjems Fond har den 6. december 2018 sendt anmodning om kommunal lånegaranti for et nyt lån på kr. 5 mio.

 

Det nye lån er et 30-årigt rentetilpasningslån med en rente p.t. på 1,15 pct. p.a. Det eksisterende realkreditlån, som kommunen udstedte lånegaranti for ved Byrådets beslutning af 26. maj 2015, har en rente på 3,6 pct. p.a.

 

Med låneomlægningen – og dermed den lavere rente – reduceres den månedlige ydelse fra 24.500 kr. til 18.000 kr., svarende til en årlig likviditetslettelse på 78.000 kr. Bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem vil reservere likviditetslettelsen til beredskab for senere investeringer eller reparationsarbejder.

 

Siden optagelse af det eksisterende lån – med kommunegaranti – i 2015, er der foretaget investeringer i betragtelige vedligeholdelsesarbejder med henblik på forbedring af vandrerhjemmets kvalitet. Vedligeholdelsen har delvist været finansieret af en kassekredit med maksimum på 200.000. Ved låneomlægningen – der giver et anslået provenu på 228.000 kr. - nedbringes trækket på kassekreditten til 0, hvorved den løbende rentebyrde yderligere lettes.

 

På det nye lån vil der med den aktuelle rentesats blive afdraget ca. 166.000 årligt. Restgælden ultimo 2023 (efter 5 år) vil således være 4.154.942 kr.

 

Kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende realkreditlån på 5 mio. kr. vil en garanti for det nye lån alene medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for så vidt angår det anslåede provenu ved låneomlægningen – altså de 228.000 kr..

 

Fredensborg Vandrerhjem er fortsat klassificeret som 3-stjernet vandrerhjem, hvilket indebærer, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til vandrerhjemmet i form af den ønskede garanti.

 

Ejendommen – der er til sikkerhed for lånet – er i henhold til seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til 7.150.000 kr. Realkredit Danmark har i forbindelse med afgivelse af lånetilbud værdiansat ejendommen til 7.930.000 kr.

Bevilling

Kommunen skal deponere eller modregne i lånerammen et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Da der er tale om en låneomlægning, hvor kommunen i forvejen garanterer for det eksisterende lån på 5 mio. kr., vil en udstedelse af den ønskede kommunegaranti kun medføre deponeringsforpligtelse eller påvirke lånerammen for så vidt angår det provenu, der opnås ved låneomlægningen. Provenuet er anslået til 228.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at Byrådet giver den ønskede kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån med rentetilpasning på kr. 5 mio. under forudsætning af, at kommunen indtræder i panteretten, hvis kommunen må indfri lånet. Dette vil medføre krav om deponering eller reservation af ledig låneramme for 2019 for det anslåede provenu ved låneomlægningen på 228.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.