Nr.20 - Tennisanlæg på Karlebo Idrætsanlæg

Sagsnr.: 18/11941

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ekstra tennisbane i Karlebo, herunder eventuel finansiering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 3. april 2018 at acceptere et købstilbud på ejendommen Gunderødvej 46, herunder tennisanlægget, hvor Karlebo Tennis Klub er hjemmehørende. Det eksisterende anlæg består af to grusbaner, en slåmur, et shelter og et aflukket skur.

 

Ejendommen Gunderødvej 46 er overgivet til Lind og Risør. Tennisanlægget skal derfor flyttes. Der etableres et nyt tennisanlæg på grusbanen ved Karlebo Idrætsanlæg, Karlebovej 10. Der er i budget 2019 afsat 0,7 mio. kr. til etablering af tennisanlægget.

 

Karlebo Tennis Klub har ønsket en ekstra tennisbane. Klubben oplyser, at klubben arbejder målrettet på at få flere børn og unge til at spille tennis, og at det er lykkedes med at få flere medlemmer. Blandt andet samarbejder klubben med Karlebo Skole om tennisforløb i idrætstimer.

 

Klubben ønsker med en tredje tennisbane at fastholde og udvikle børne- og ungearbejdet i klubben yderligere. Klubben ønsker derudover mulighed for at forlænge tennissæsonen, hvilket kan imødekommes ved fx etablering af en hardcourt tennisbane.

 

Borgmesteren har med baggrund i en drøftelse med forligspartierne ønsket, at administrationen beregner, hvad en ekstra tennisbane i Karlebo vil koste, så der kan tages endelig stilling til ønsket fra Karlebo Tennis Klub.

 

Etablering af ekstra tennisbane understøtter kommunens vision om flere fysisk aktive borgere.

 

Administrationen har foretaget et overordnet skøn over udgifterne til etablering af tre tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg. Det skønnes, at tre tennisbaner kan etableres for 1,2 mio. kr.

 

Da der er usikkerhed omkring etablering af vandstik, jordbundsforholdene samt dræn- og kloaksystemet på området, kan der være usikkerhed om etablering af tre baner kan holdes inden for et samlet budget på 1,2 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter kommunen har modtaget tilbud fra entreprenører.

 

Den manglende finansiering udgør således 0,5 mio. kr. Udgiften vil øge kommunens anlægsudgifter i forhold til det budgetterede med mindre finansiering sker gennem nedprioritering af andre anlægsprojekter. I bevillingsskemaet er finansiering forudsat af anlægsreserven. 

 

Tidsplan

Anlæggelse af de nye tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg er afhængig af vejret. Udførelsesfasen forventes at tage ca. to måneder. Der kan arbejdes mod en ibrugtagning i april 2019 eller snarest muligt herefter afhængigt af vejret.

 

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

 

2019

2020

2021

2022

1

Anlægsprojekt Flytning af tennisbane i Karlebo

500

0

0

0

2

Anlægsreserven

-500

0

0

0

 

I alt, Anlæg

0

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

1. At der tages stilling til, om der skal afsættes en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. fra anlægsreserven i budget 2019 til en tredje tennisbane i Karlebo.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Byrådet godkender, at der afsættes en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. fra anlægsreserven i budget 2019 til en tredje tennisbane i Karlebo.