Nr.17 - Udmøntning af forslag til besparelse på talenthold

Sagsnr.: 18/32501

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om udmøntning af besparelsen på talentholdene i budgetforlig 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforlig 2019-2022 var det nødvendigt at gennemføre besparelser på driften. Som led heri besluttede Byrådet at nedlægge talenthold på mellemtrin og udskoling på kommunens folkeskoler.

 

Skolebestyrelserne på alle kommunens folkeskoler har i en henvendelse til Byrådet anmodet om, at skolerne får frihed til at udmønte besparelsen helt eller delvist på anden vis, således at talentholdene i et vist omfang kan fortsættes. Budgetforligspartierne har tilkendegivet at der vil være opbakning til en alternativ udmøntning af besparelsen på samlet 766.000 kr. årligt. (talenthold på mellemtrinnet 466 tkr., talenthold i udskolingen 300 tkr.)

 

På den baggrund vil skolerne gennemføre størstedelen af den allerede planlagte talentundervisning i skoleåret 2018-2019 på både mellemtrin og udskoling.

 

Fra skoleåret 2019/2020 vil der ikke længere blive gennemført fælles talentforløb på mellemtrinnet, jvf. Budgetvedtagelsen. På en række af skolerne vil man dog fortsat inden for eget budget arbejde med talentundervisning lokalt på skolen på mellemtrinnet.

 

Talentundervisningen i udskolingen fortsætter (med visse begrænsninger) som fælles forløb. Budgetbesparelsen på 300.tkr. udmøntes således kun delvist på talentundervisningen i udskolingen (100 tkr.) mens den resterende del udmøntes ved en reduktion af skolernes vikarudgifter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. at forslag til udmøntning af besparelse, der medfører at  talentundervisningen i udskolingen fortsættes, tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Børne– og Skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.