Nr.14 - Godkendelse af Fredensborg Spildevand A/S takster for 2019

Sagsnr.: 18/30591

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S´ takster for 2019 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spilde­vand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

 

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder forslag til takster for spildevands­af­ledning, som vedtages af selskabets besty­rel­se.

 

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang år­ligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det pris­loft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 vedlagte takster for år 2019 for spildevandsafledning.

 

Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand stiger i 2019 med 0,55 kr. per m3 vand inkl. moms og afgifter, i forhold til 2018. Afgiften stiger som følge af en merudgift til kommunal garantiprovision (0,2 kr/m3) og en mindreindtægt fra kommunalt vejbidrag (0,35 kr/m3).

 

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,06 kr. inkl. moms og afgifter per m3 forbrugt vand. Til sammenligning er spildevandstaksten inkl. moms i nabokommunerne følgende:

  • Rudersdal (Novafos) og Helsingør Forsyning 34,88 kr.
  • Hørsholm (Novafos) er taksten 35 kr.
  • Hillerød Forsyning er taksten 46,5 kr.

 

Fredensborg Forsynings afgiften for afledning af spildevand svarer til 32,05 kr. ekskl. moms og afgifter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 13. august 2018 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2019 på 67.089.207 kr. svarende til 39,46 kr. m3 forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

 

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsy­nin­gens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (67.089.207 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m3).

 

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold  (vandsektorloven)

Lovbek. nr. 633 af 7/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Bæredygtighed og miljø - vejen frem

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Takstblad offentliggøres på kommunens hjemmeside

Elektroniske bilag

  1. Bilag 1 Forslag til takster og gebyrer 2019.pdf (18/30591)
  2. Bilag 2 Afgørelse af 13. august 2018 om prisloft fra Konkurrence og forbrugerstyrelsen (18/30591).

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S´ takster for 2019 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget