Nr.13 - Håndtering af effektivisering mv. i NSPV

Sagsnr.: 18/32364

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget kvitterer for NSPVs effektiviseringsindsats hidtil og fastlægger de fremadrettede principper for NSPV’s effektiviseringsindsatser, som efter bestyrelsesbeslutninger siden 2014 har ligget på 2 % årligt. Desuden orienteres om håndtering af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for 2014-2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et §60-fællesskab  ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Det fremgår af aftalegrundlagets bilag at: ”NSPV skal årligt kunne dokumentere fællesskabets konkurrencedygtighed overfor kommunerne. Det indebærer at NSPVs bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at NSPV årligt foretager en beregning af den gennemsnitlige timepris for NSPVs ydelser som grundlag for en vurdering af NSPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmark med andre Park og Vej enheder.

 

De to kommuners Byråd vurderer individuelt om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i øget service for kommunens borgere hvor budgetrammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal bidrage til at reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen. NSPV skal løbende kunne dokumentere opfyldelsen af effektiviseringsmålet på baggrund af deres økonomi- og ressourcestyringssystem.”

 

Efter bestyrelsesbeslutninger har det årlige effektiviseringsmål siden 2014 ligget på 2 % årligt.

 

NSPV skal kunne opgøre medarbejdernes tids- og ressourceforbrug og konkret opgøre indsatsen ift. løsning af de enkelte konkrete opgaver.

 

NSPV sænkede efter 2014 timeprisen for mandtimer fra 365 kr. til 345 kr. Den indledningsvise timepris var beregnet på baggrund af informationer omkring rådige mandtimer, de to kommuners budgetter på området og kendte omkostninger. Timeprisen på 345 kr. er fastholdt trods en generel pris- og lønstigning.

 

Der er tidligere redegjort for NSPV effektiviseringer og arbejdet med de politiske mål i ”Rapport vedrørende Nordsjællands Park og Vejs virksomhed 2014-2016”.

 

NSPV har siden sin etablering arbejdet med en lang række tiltag der har strømlinet og effektiviseret området. NSPV har redegjort for dette i vedhæftede notat (se bilag).

 

Også fremadrettet foreslås effektiviseringsmålet omsat til øget service for kommunens borgere.

 

Anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud

NSPV har i perioden 2014-2016 har haft et mindreforbrug for Fredensborg Kommune på 603 t.kr. og for 2017 for 539 t.kr. med et fastholdt eller stigende serviceniveau.

 

NSPV har i 2017, udover dette mindreforbrug, haft et driftsmæssige overskud på ca. 2 mio. kr., der er fordelt mellem Helsingør og Fredensborg i forholdet 60/40, jf. bestyrelsens beslutning om at føre en del af overskuddet tilbage til driften. Det er dermed aftalt, at der skal mer-leveres i Fredensborg kommune for 822 t.kr.

 

Samlet var der altså primo 2018 et mindreforbrug og driftsmæssigt overskud for Fredensborg Kommune i perioden 2014-2017 på knap 2 mio kr. Dertil kom 2% effektivisering for 2018 på 0,6 mio kr. der er omsat til øget service i 2018.

 

Der er i løbet af 2018 mer-leveret drift og vedligeholdelse i Fredensborg Kommune for i alt 1,55 mio. kr.

 

Dette betyder at der primo 2019 samlet udestår mer-levering til Fredensborg Kommuner for i alt ca. 1 mio. kr. Dertil kommer 2% effektivisering for 2019.

 

 

Fremadrettet princip

Det foreslås at der besluttes følgende fremadrettede princip for håndtering og omsætning af den opnåede årlige effektiviseringsmål til øget service:

 

NSPVs basisbudget fra Fredensborg kommunen forventes i 2019 at ligge på ca. 30,7 mio. kr.

Såfremt effektiviseringsmålet fortsat fastholdes på 2% af svarer dette til øget service for ca 0,6 mio. kr. i 2019.

 

Som det fremgår af aftaledokumenterne med NSPV udarbejder NSPV hvert år i samarbejde med de to deltagerkommuner budgetforslag til eventuelle ændringer af serviceniveauet, som er beskrevet i driftsaftalen. NSPVs forslag til ændringer eller tilpasninger i kommunernes serviceniveauer fremlægges for NSPV’s bestyrelse før det sendes til de to kommuner. Herefter indgår forslagene på lige fod med øvrige forslag i kommunerne. Fredensborg Kommune drøfter herefter egne budgetmæssige rammer og Byrådet fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet ved med vedtagelse af kommunens budget.

 

Det foreslås at NSPV fremadrettet, sammen med budgetforslaget, fremlægger et konkret forslag til områder hvor der er behov for en særlig indsats det kommende år. Forslaget forventes at bygge på tilstandsvurderinger foretaget af NSPV af drift og vedligeholdelsesniveauet. Den særlige indsats skal økonomisk svare til effektiviseringsmålet.

 

Derudover udarbejdes særligt for 2019 et konkret forslag til mer-levering for ca 1 mio. kr. jf. ovenstående vedr. mindreforbrug og driftsmæssigt overskud.

 

Samlet kan der altså mer-leveres for ca. 1,6 mio. kr. og dermed forventes et serviceniveau i 2019 svarende til 2018.

 

Bevilling

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At det opnåede effektiviseringsmål i NSPV som besluttet af bestyrelsen skal udmøntes i øget service for kommunens borgere.
  2. At orientering om anvendelse af mindreforbrug og driftsmæssigt overskud tages til efterretning.
  3. At NSPV fremadrettet sammen med det årlige budgetforslag fremlægger et konkret forslag til en særlig drift og vedligeholdelsesindsats svarende til effektiviseringsmålet, som beskrevet i sagen.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling med den tilføjelse at udvalget ser frem til at drøfte driftsaftale samt serviceniveau ift. budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstilligen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget, idet administrationen forud for byrådsmødet redegører nærmere for forholdet angående NSPV´s egenkapital.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Infrastruktur– og Teknikudvalgets indstilling vedtaget.