Nr.12 - NSPV årsregnskab 2017 og budget 2018

Sagsnr.: 16/29371

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2017 og budget 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgik pr. 1. januar 2014 samarbejdsaftale om et § 60-fællesskab ”Nordsjællands Park og Vej” (NSPV).

 

Samarbejdet har bl.a. til hensigt at sikre en effektiv og faglig robust virksomhed, og resultaterne for NSPV er da også rigtig fine.

 

Årsregnskab og budget har ikke tidligere været fremlagt politisk, men fremadrettet vil dette ske, hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse.

 

Fredensborg kommunes årlige udgifter til NSPV består af fire elementer:

 

Overføres månedligt:

1)     NSPVs basisaftale med tilknyttet budget for de overdragede drifts- og vedligeholdelsesområder. Indenfor dette budget udføres også visse renoveringsopgaver.

Efter fakturering:

2)     Ekstraarbejder, eksempelvis enkeltstående opgaver opstået på baggrund af nye behov iht. årsaftale

3)     Visse anlægsopgaver vedr. vedligeholdelse på veje, fortove og stier samt driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme iht. årsaftale

4)     Vintervedligehold iht. vinterregulativ

 

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse, og årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet forelægges til orientering af Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. kommunestyrelseslovens § 57.

 

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer et én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

 

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal dog over tid hvile i sig selv og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud. 

 

Fredensborg kommunes udgifter til NSPV i 2017

I 2017 havde Fredensborg Kommune en udgift på i alt 47,4 mio. kr. til NSPV (svarer til 45 pct. af NSPV’s samlede omsætning).

 

Udgiften fordelte sig således:

 

Basisaftale på 29,4 mio. kr. inkl. regulering på to områder Humlebæk Torv og Børnehusene Fredensborg opgjort således:

 

 

Dertil kommer 7,6 mio. kr. til ekstraarbejder, 6,0 mio. kr. til vintertjeneste og 4,4 mio. kr. til anlægsopgaver.

 

Regnskab 2017

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV’s bestyrelsesmøde den 21. marts 2018, hvor regnskabet blev godkendt er fremsendt til kommunen (se bilag).

 

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

 

Regnskabets hovedtal i mio. kr.

Omsætning

105,1 (FK 45 % og HK 55 %)

Overdækning

2

 

 

Aktiver

53,4

-         Heraf likvider

17,5

-         Øvrige tilgodehavender

17,8

-         Materielle anlægsaktiver

18,1

 

 

Passiver

53,4

-         Heraf egenkapital

16,1

-         Leasingforpligtelse

12,1

-         Kortfristet gæld

25,2

 

Ankestyrelsen har godkendt NSPV regnskab uden bemærkninger.

 

Et opmærksomhedspunkt er revisionsprotokollatet med bemærkning om den manglende funktionsadskillelse ved fakturabehandling. Bemærkningen fremgår også i revisionsprotokollatet for 2016. NSPV gennemfører i samarbejde med deres revisor en række tiltag, der vil imødekomme risiko ved dette.  

 

Et andet opmærksomhedspunkt er selskabets egenkapital. NSPV har fremsendt notat om dette (se bilag).

 

Ved stiftelsen af selskabet var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som var de to kommuners indskudskapital hvoraf en del var i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar mv. Udviklingen i egenkapitalen har siden 2014 været som følger:

 

Ultimo 2014: 8,8 mio. kr.

Ultimo 2015: 11,2 mio. kr.

Ultimo 2016: 14,0 mio. kr.

Ultimo 2017: 16,1 mio. kr.

 

Både egenkapital, den likvide beholdning og tilgodehavender er steget.

 

Bestyrelsen skal sikre, at de økonomiske beslutninger der træffes i NSPV sker i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

 

NSPV har bl.a. arbejdet med nedsat timepris for at få egenkapitalen bragt ned.

 

Af egenkapitalen ved udgangen af 2017 på 16 mio. kr. bestod ca. 10 mio. kr af likvid egenkapital. Af disse har bestyrelsen løbende besluttet at hensætte ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer samt som likvid reserve. De resterende ca. 2 mio. kr. føres tilbage til driften, heraf vedrører ca. 0,8 mio. kr. drift i Fredensborg Kommune. 

 

NSPV vil i 2019 anmode revisionen om en vurdering af, hvor stor en likvid reserve der skønnes nødvendig for et selskab af denne type og størrelse. 

 

NSPV og administrationen i de to kommuner arbejder sammen om anvendelsen af den opsparede kapital. Dette forventes at ske ved løsning af mer-arbejder indenfor basisbudgettet (se andet særskilt punkt om dette).

 

Budget 2018

NSPV har i 2018 arbejdet ud fra fremsendte budget (se bilag). Budgettet er på et aggregeret niveau og der kan derfor ikke foretages en umiddelbar sammenligning til regnskabet for 2017.

 

NSPV budgetterer med en samlet omsætning for både Fredensborg og Helsingør kommuner på 83,7 mio. kr.

 

Fredensborg Kommune forventer for 2018 at overføre 30,7 mio kr. iht. basisaftalen med årets reguleringer: 

 

 

Dertil kommer ekstraarbejder, vintertjeneste og anlægsopgaver. Der foreligger endnu ikke endeligt regnskab for disse poster.

 

Sagsbehandling siden den 9. januar 2018

Under Infrastruktur- og Teknikudvalgets behandling af punktet blev der spurgt til hvorfor der af bilag 2 fremgår to tal der begge benævnes egenkapital, på hhv. ca. 5,8 mio.kr. og 16,1 mio. kr.

 

NSPVs egenkapital på 16,1 mio. kr. er opbygget med udgangspunkt i en indskudskapital på 5,8 mio. kr. jf. sidste side af bilag ”Notat vedrørende Nordsjællands Park og Vejs egenkapital”. Indskudskapitalen eller ”Stiftelsen inkl. korrektion” på 5,8 mio. kr. er således en del af egenkapitalen. I bilaget indeholdende PWC’s årsrapport for 2017 omtales de 5,8 mio. kr. i balancen side 19, som ”Egenkapital”, idet dette uddybes i noten side 21 som ”indskudskapital”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

 

Kompetence

Byrådet

 

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Sagen blev taget af dagsordenen, idet der ønskes nye oplysninger i sagen.