Nr.165 - Boserupvej 601 - Kollektiv varmeforsyning af Pleje- og rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 18/12899

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af det nye Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Infrastruktur- og Teknikudvalget vedtog på møde den 4. juni 2018, at sende et projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af et nyt Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk i høring i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven.

I henhold til Lokalplan H 109 skal området forsynes med kollektiv fjernvarme. Det er Domea i samarbejde med kommunen, der udvikler området bestående af 30 plejeboliger (ca. 75 m2/stk.), 20 dobbelte rehabiliteringsboliger (ca. 75 m2/stk.), lægeklinik (ca. 700 m2), samt servicearealer (ca. 2.500 m2), bestående af genoptræningsfaciliteter, møde- og administrationslokaler samt industrikøkken og teknikrum. I alt drejer det sig om ca. 7.100 m2 byggeri.

Projektforlaget er udarbejdet af Sweco på vegne af Norfors (se bilag 1). 

 

Lovgivning og valg af scenarier

Byrådet skal, jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.

I henhold til projektbekendtgørelsens § 23 skal der udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer. Det betyder, at det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af det kollektive varmeforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

I henhold til kommunens delegationsplan indstiller administrationen til Infrastruktur- og Teknikudvalgets behandling af projektforslaget. Udvalget indstiller dernæst til Økonomiudvalget og sagen behandles efterfølgende endeligt i Byrådet.

 

Da der er både kollektive forsyningsområder med naturgas og fjernvarme grænsende op ad det nye område, er både fjernvarmeforsyning og en kollektiv løsning med en naturgasfyret blokvarme undersøgt. Andre forsyningsformer som en central luft/vand-varmepumpe er en reel mulighed for at varmeforsyne Pleje- og rehabiliteringscenter, og den løsning indgår ligeledes i sammenligningsscenarier. Træpillefyr og jordvarmepumper er også en tilladt blokvarmeløsning, men disse løsninger anses ikke som realistiske og er ikke behandlet her.

 

I projektforslaget sammenlignes fjernvarmeforsyning med en varmeforsyning med hhv. central luft/vand-varmepumpe samt en naturgasbaseret blokvarmecentral. De mulige sammenlignelige scenarier i projektforslaget er derfor:

1. Kollektiv forsyning med central luft/vand-varmepumpe. Udedelen i denne størrelse anlæg består af flere blæserenheder, og der kan give anledning til støjgener, så det vil i givet fald være nødvendigt at støjafskærme udedelen og finde et hensigtsmæssigt sted at placere denne.

2. Kollektiv forsyning med fjernvarme fra fjernvarmenettet i Humlebæk.

3. Kollektiv forsyning med en naturgasbaseret blokvarmecentral.

 

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført et samlet byggeareal på ca. 7.100 m2.

Sweco kommer frem til at byggeriet har et varmebehov på 248 MWh/år (130 MWh/år til rumvarme og 118 MWh/år til varmt brugsvand). Med baggrund i at det er et pleje- og rehabiliteringscenter med ældre beboere, som har brug for en højere komforttemperatur, er der enighed om at den ønskede rumvarmetemperatur nærmere er ca. 24°C end de 20°C. Den højere komforttemperatur medfører, at det reelle rumvarmebehov stiger med ca. 20 % årligt. I stedet er rumvarmebehovet ca. 156 MWh/år. Samlet varmebehov er derfor ca. 275 MWh/år.

Det reelle varmebehov er ret lavt, hvilket skyldes at byggeriet opføres som BR15 energiklasse 2020 og vil modtage fjernvarme fra en fjernvarmeledning langs Langebjergstien mellem Baunebjergskolen og Langebjergskolen.

 

Projektets økonomi

Projektforslaget af maj 2018 indebærer, at der opnås samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske gevinster ved fjernvarmeforsyning af den nævnte bebyggelse i forhold til alternativerne.

I nærværende fjernvarmeprojekt afholder bevilling til Pleje- og rehabiliteringscenter hele investeringen, der omfatter omkostningerne til stikledning på egen matrikel og kundeinstallationer, jf. I/S Norfors’ tekniske bestemmelser.

 

Samfundsøkonomi

I beregningerne er vist, at fjernvarme samfundsøkonomisk er mere attraktivt end de alternative scenarier i form af en luft/vand-varmepumpe eller en naturgasfyret blokvarmecentral. Projektets samlede samfundsøkonomiske omkostning på 2,398 mio. kr. viser en gevinst i nutidsværdi på 0,677 mio. kr. for fjernvarmeløsningen ift. en luft/vand-varmepumpe og 0,237 mio. kr. i forhold til en naturgasfyret blokvarmecentral. Resultaterne er opgjort over en 20 årig periode, og en kalkulationsrente på 4 % p.a. De mere detaljerede beregninger kan ses i projektforslagets bilag 3.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.

 

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for Norfors på 2,0 mio. kr. over 20 år.

 

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk har fjernvarmeprojektet en lidt højere omkostning, på henholdsvis 68.000 og 75.000 kr./år for Humlebæk Pleje- og rehabiliteringscenter i forhold til en varmeforsyningsløsning med en varmepumpe eller naturgasfyret blokvarme.

 

Miljøvurdering

Set i forhold til en løsning med en varmeforsyning med naturgasfyret blokvarme er CO2-emissionerne marginalt lavere med 298 ton over projektperioden, svarende til gennemsnitlig ca. 15 ton/år. I forhold til en løsning med varmeforsyning med en central luft/vand varmepumpe er CO2-emissionerne ved fjernvarmeprojektet højere med 516 ton over projektperioden (20 år), svarende til gennemsnitlig ca. 26 ton/år.

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO2-emissionen ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Ifølge gældende lovgivning skal projektet VVM-screenes med henblik på en vurdering af om projektet er VVM-pligtigt. Administrationen har udarbejdet en VVM-screening og konkluderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring blandt de høringsberettigede parter (HMN GasNet og Forsyning Helsingør) og er også offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet et skriftligt høringssvar fra HMN Gasnet. Høringssvar er vedlagt som bilag 2.

HMN GasNet har meddelt, at der på basis af de foreliggende oplysninger ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget. HMN GasNet bemærker, at fjernvarme er den dyreste brugerøkonomiske løsning.

Det er administrationens vurdering, at høringsbemærkningen ikke giver anledning til ændringer af projektforslaget. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.

 

Samlet vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt. Det betyder, at det primære mål og krav for Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af det kollektive varmeforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Godkendelse af projektforslaget medfører at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes, at være i overensstemmelse varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

En af regeringens prioriteter er, at Danmark skal være foregangsland for grøn omstilling, bæredygtig brug af naturressourcer og energieffektivitet. Fjernvarmeforsyning er en sikker, effektiv og CO2-venlig varmeforsyning. Projektforslaget bidrager til en fremtidig opnåelse af FN’s mål nr. 7 ”Bæredygtig energi” og nr. 9 ”Industri, innovation og infrastruktur” ved at nedbringe de samlede miljøbelastninger, optimere energi- og varmeforbruget, udnytte anvendte ressourcer optimalt og bygge en robust infrastruktur.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Vedtagelsen oplyses på kommunens hjemmeside, og meddeles Norfors, HMN GasNet og bygherren skriftligt.

 

Indstilling

  1. At projektforslag for kollektiv fjernvarmevarmeforsyning af Rehabiliterings- og Plejecenter, Boserupvej 601 i Fredensborg, Lokalplan H 109, godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler indstilling fra Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.