Nr.160 - Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn

Sagsnr.: 18/8141

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

På bagrund af tilstandsvurderingen af broerne i Nivå Havn skal der træffes beslutning om en model for udbedring af broerne, herunder finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark besluttede d. 15. august 2017 at bemyndige havnefogeden til, at nedsætte en projektgruppe, med det formål at belyse samtlige broers tilstand samt ønsker for deres renovering.

Nivå Havn er projekteret i 1979 og i 1985 blev flydebro A anlagt. Broelementerne var kasserede elementer fra Ishøj Havn. I 1987 kom de nybyggede flydebroer D, E og F til. Den forventede levetid på en vedligeholdt flydebro med bærende trækonstruktion er 20 år.

Broerne er ikke blevet løbende vedligeholdt, men ved opståede skader er disse blevet udbedret.

Projektgruppens konklusion er, at broernes tilstand er så ringe, at det blev anbefalet at iværksætte en proces, som skal lede frem til en gennemgribende renovering af samtlige flydebroer eller nyanskaffelser af samme. Processen indbefattede, at Driftsbestyrelsen for Nivå Havns og Strandpark lod udarbejde en uvildig tilstandsrapport med en bevilling på max. 75.000 kr.

Jf. tilbudsloven har Fredensborg Kommune indhentet tre tilbud og blandt dem udvalgt det for Nivå Havn mest fordelagtige tilbud. Driftsbestyrelsen blev præsenteret for tilbuddene på mødet d. 30. maj 2018.

Tilstandsrapporten blev modtaget i juli måned 2018. (vedhæftet som bilag).

…Rapportens anbefaling er, at der i lighed med andre tilsvarende større havneanlæg på Øresundkysten udskiftes gamle bådebroer med nye moderne flydebroer, hvor vedligeholdelsesudgifterne er minimale i forhold til opgradering og vedligeholdelse af eksisterende broanlæg.

Beslutning herom anbefales truffet inden for de nærmeste højst 2-3 år, idet en opgradering af de nuværende flydebroer er påkrævet såfremt de ikke bliver udskiftet med helt nye betonflydebroer…

Af tilstandsrapporten fremgår to modeller:

Model A.

Broerne kan levetidsforlænges med op til 10 år. Det anslås, at der skal anvendes 400.000 kr. årligt, 4,9 mio. kr. (inkl. opgradering samt uforudselige udgifter maks. 15 pct.) på 10 år, hvorefter det er nødvendigt at indkøbe nye broer.

Model B.

Broerne F, E, D og A udskiftes, i den nævnte rækkefølge, til nye næsten vedligeholdelsesfri beton-flydebroer. Udgifterne til løbende vedligeholdelse af beton-flydebroerne vil kunne indeholdes i det nuværende driftsbudget.

Det vurderes, at den samlede udgift til nye beton-flydebroer beløber sig til 4 mio. kr. over en periode på 4 år.

Af hensyn til havnens brugere bør der udskiftes en bro årligt.

Økonomi herunder finansiering

Nivå Havns beholdningskonto udgør pr. september 2018 2,78 mio. kr., som vil kunne anvendes til delvis finansiering af projektet. Det er ikke hele beløbet, der kan disponeres til indkøb/renovering af havnens flydebroer, da Nivå Havn og Strandpark pt. står overfor en række udgifter jf. tabel 1, som ikke kan holdes indenfor Nivå Havns driftsbudget.

Administrationen anbefaler, at der frigives midler fra beholdningskontoen her til.

Tabel 1 Forventede ekstraudgifter, som ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet

Type af udgift

Beløb (kr.)

Renovering af el/belysning

100.000

Renovering af B-broen. Vanger og bærende konstruktion, brodæk

200.000

Renovering af boltvæk ved havnekontoret

80.000

Kritisk vedligehold af flydebroer indtil renovering/nyanskaffelse

320.000

i alt

700.000

 

Såfremt der frigives midler fra beholdningskontoen til ovenstående forventede ekstraudgifter, vil der være 2 mio. kr. tilbage, som vil kunne anvendes til finansiering af de to første broer.

Det er Byrådet, som træffer beslutning om frigivelse af midler fra beholdningskontoen.

Administrationens anbefaling af model

Set i lyset af den store årlige udgift til vedligehold af broerne ved valg af model A samtidig med, at broerne vil skulle udskiftes indenfor 10 år, anbefaler administrationen model B.

Såfremt Byrådet frigiver de 2 mio. kr. til udskiftning af broer, udestår der finansiering af 2 broer svarende til i alt 2 mio. kr. Hvis udskiftningen af broerne påbegyndes i år 2019, vil der skulle findes 1 mio. kr. til 2021 og 1 mio. til 2022.

Administrationens anbefaling til finansiering i 2021 og 2022

Der er i Nivå Havn og Strandparks driftsbudget budgetteret med 0,1 mio. kr. årligt til større udviklingstiltag i Nivå Havn. Såfremt de midler indregnes i finansieringen, vil der mangle ca. 1,6 mio. kr.

Hvis der tages udgangspunkt i det antal bådpladslejere, der havde bådplads i 2017 og øger samtlige takster for bådpladsleje med 20 pct. (udover den almindelige årlige fremskrivning), vurderes det, at der vil kunne hentes ca. 1,6 mio. kr. over en 4 årig periode.

I tabel 2 nedenfor fremgår 3 eksempler på, hvad en prisstigning på 20 pct. vil betyde for 3 forskellige bådpladslejere.

 

 

 

Tabel 2 Eksempler på takstforhøjelse på 20 pct. fra 2019

Eksempler

2018 takst (kr.) Vinter/ sommerleje

2019 takst (kr.) Vinter/sommerleje (ekskl. almindelig fremskrivning)

Takstfor-højelse i kr.

Båd på 15 fod x 1,7 m

3.553

4.335

782

Båd på 28 fod x 2,8 m

6.111

7.333

1.222

Båd på 38 fod x 3,7 m

9.941

11.929

1.988

 

Nedenfor i tabel 3 sammenlignes den nye takst for en båd på 28 fod x 2,8 m med taksterne i to andre havne. Som det fremgår af tabellen, vil taksten for leje af en bådplads i Nivå Havn og Strandpark, selv efter en stigning på 20 pct., være lavere end taksterne i Vedbæk Havn og Rungsted Havn.

Tabel 3 Sammenligning af ny takst i Nivå Havn med takst i andre havne (i kr.)

Havn

Nivå Havn (efter takst-stigning på 20 pct.)

Vedbæk Havn

Rungsted Havn

Båd på 28 fod x 2,8 m

7.333

13.679

7.600

 

Administrationen anbefaler, at finansieringen af de 1,6 mio. kr. sker ved en takstforhøjelse på 20 pct.

Bevilling

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Bevillingsområde

2018

2019

2020

2021

Beholdningskontoen

0

-1,78

-1,0

0

Anlægsprojekt pol 18 – Udskiftning/renovering af broer

0

1,78

1,0

0

I alt

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.). Beholdningskontoen er den konto, hvor havnens driftsoverskud blev overført til før 1. april 2016 (skæringsdato for overgang til ny organisering af Nivå Havn og Strandpark jf. gældende driftsoverenskomst). Der står 2,78 mio. kr. på beholdningskontoen. Denne bevillingsændring nulstiller kontoen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Nye broer i Nivå Havn og Stranpark er med til at skabe liv i byrummet jf. Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4 Bygninger og byrum skaber liv.

FNs verdensmål

Nye broer i Nivå Havn og Strandbark bidrager til en bedre infrastruktur jf. FN’s Verdensmål nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At model B vælges.
  2. At der frigives 0,78 mio. kr. fra beholdningskontoen til finansiering af ekstra udgifter jf. tabel 1. Midlerne afsættes i 2019.
  3. At der frigives 2 mio. kr. fra beholdningskontoen til delvis finansiering af broer, hvoraf 1 mio. kr. afsættes i 2019 og 1 mio. kr. afsættes i 2020.
  4. At finansieringen af de resterende 1,6 mio. kr. sker ved en takstforhøjelse på 20 pct.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-09-2018

  1. Administrationens indstilling godkendt.

 

  1. Administrationens indstilling godkendt.

 

  1. Administrationens indstilling godkendt.

 

  1. Driftsbestyrelsen udsatte at tage stilling til pkt. 4, og anbefalede i stedet at der i en arbejdsgruppe bestående af; administrationen, et ikke nærmere bestemt antal bestyrelsesmedlemmer samt havnefogeden udarbejdes et alternativ til takstforhøjelsen på 20 pct. for at finansiere nyanskaffelsen af bro D og A i 2021 og 2022.

 

Forslaget fremlægges i sagen om Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn på mødet d. 31. oktober 2018, hvorefter Driftsbestyrelsen skal træffe beslutning om den endelige anbefaling over for Fritid- og Idrætsudvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Pkt. 1-3 anbefales overfor Byrådet at frigive midler til udskiftning af de to første broer og herefter etapevis udskiftning af broerne efterhånden, som der kan skaffes finansiering.

 

Pkt. 4 anbefales tilbagesendelse  til driftsbestyrelsen til behandling 31.10 om forslag til alternativ til takstforhøjelse på 20% inden endelig anbefaling over for Fritids –og Idrætdudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler Fritidsog Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget