Nr.191 - Politisk følgegruppe, herunder SFO-råd

Sagsnr.: 18/26327

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

I budgetforliget for 2019-2022 blev det besluttet at omlægge kommunens fritidshjem og fritidsklubber til SFO og SFO II under skolernes ledelse. Som en del af denne beslutning blev det besluttet at etablere en politisk følgegruppe.

 

Der skal tages beslutning om sammensætning af og kommissorium for den politiske følgegruppe.

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget fremgår det, at ”budgetforligspartierne understreger, at omlægningen til SFO og SFO II vil ske med samme pædagogiske kvalitet i tilbuddene og med den nuværende personalesammensætning og daglige ledelse. Disse forudsætninger vil være fastholdt i resten af byrådsperioden”.

 

Der står videre, at der ”for at understøtte omlægningen til SFO og forudsætningerne herfor, etableres en politisk følgegruppe med repræsentanter fra forældrebestyrelser og byrådet, hvor mulighederne for at etablere SFO-råd i de enkelte tilbud afklares”.

 

Sammensætning af politisk følgegruppe

Det foreslås, at den politiske forankring bliver hele Børne og Skoleudvalget, men at følgegruppemøderne sammensættes således:

 

  • To udvalgsmedlemmer fra Børne- og Skoleudvalget, udpeges på BSU-møde d. 12/11
  • Fire forældrerepræsentanter fra områdebestyrelserne (en fra hvert område). Repræsentanten vælges i områdebestyrelsen
  • En forældrerepræsentant fra hver af skolebestyrelserne i de seks folkeskoler. Repræsentanten vælges af bestyrelsen.
  • En daglig leder fra en kommende SFO/SFO II, udpeges af administrationen
  • En skoleinspektør, udpeges af administrationen
  • Den ansvarlige chef for området.

 

Følgegruppen faciliteres af administrationen.

 

Følgegruppens kommissorium

Følgegruppe skal understøtte omlægningen til SFO, forudsætningerne herfor og desuden afklare mulighederne for at etablere SFO-råd i de enkelte tilbud. Følgegruppen er således tiltænkt en relativt kort funktionsperiode, indtil de nye SFO-råd er på plads.

 

I folkeskoleloven slås det fast, at det er skolens leder, der har det overordnede ansvar for SFO, både det pædagogiske og det administrative ansvar.

 

Det er skolebestyrelsen, der varetager tilsynet med SFO, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Loven åbner dog mulighed for, at der kan oprettes forældreråd for SFO, men et sådant organ har ikke nogen formel kompetence.

 

Følgegruppens opgave er, at:

 

  • indstille en model for oprettelse af SFO-råd, herunder procedure for valg og kommissorium for rådets arbejde.
  • drøfte kvalitet i SFO og mulige kriterier for opfølgning på kvaliteten.
  • drøfte og udarbejde oplæg til skolebestyrelserne omkring principper for SFO.

 

Følgegruppens drøftelser sker på baggrund af et fagligt forarbejde fra administrationen.

 

Der foreslås følgende mødedatoer:

Tirsdag den 11/12 kl. 17-19.30

Onsdag den 23/1 kl. 17-19.30 (alternativt tirsdag den 22/1)

 

Der kan indkaldes til yderligere ét møde, hvis der vurderes at være behov herfor.

 

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægten beskriver skolebestyrelsernes sammensætning, møder, beføjelser samt valg til skolebestyrelser, mens bilaget til skolestyrelsesvedtægten beskriver antal skoler, skoledistrikter mv.

 

Da der ikke er hjemmel i loven til nyvalg eller suppleringsvalg til skolebestyrelserne pga. oprettelse af SFO, foreslås det, at udskyde revision af skolestyrelsesvedtægten og bilaget til skolestyrelsesvedtægten, til der er taget beslutning om eventuel oprettelse af SFO-råd.

 

Når beslutningen om evt. oprettelse af SFO-råd er taget, vil der blive forelagt en sag til politisk godkendelse om ændring af skolestyrelsesvedtægten og bilag til skolestyrelsesvedtægten. En sådan ændring skal i høring i skolebestyrelserne forud for endelig godkendelse.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv.

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Indstilling

 

 

1)     At sammensætningen af følgegruppen godkendes.

2)     At kommissorium for følgegruppens arbejde godkendes.

3)     At de foreslåede mødedatoer godkendes.

4)     At der udpeges to medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget til deltagelse i  følgegruppens møder.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationens indstilling punkt 1 til 4 anbefales med følgende ændring til punkt 4: At der udpeges fem medlemmer fra Børne – og Skoleudvalget i stedet for to medlemmer. De fem medlemmer er: Ergin Øzer (A), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F) og Lars Egedal (V).

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget