Nr.182 - Forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald for 2019

Sagsnr.: 10/45603

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster for erhverv, der omfatter følgende ordninger:

 

Grundgebyr

Taksten omfatter og skal dække kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen samt udgifter til behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af grundgebyret.

 

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, dvs. alle virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. Bestemte brancher (bekendtgørelsens bilag 8) og virksomhedsformer (bekendtgørelsens bilag 9) er fortsat fritaget som det har været gældende i perioden fra 2010-2018.

 

I 2018 er det blevet opkrævet grundgebyr hos 1.688 virksomheder, mens ca. 4.407 virksomheder er fritaget på forhånd. De opkrævningsberettigede virksomheder (1.688 stk.) kan dog søge om fritagelse herfor.

 

Ligesom sidste år er informationer om erhvervsaffaldsgebyret igen fremsendt elektronisk til virksomhedernes E-boks. Det har medført en stigning i antallet af modtagne ansøgninger om fritagelse (ca. 400 stk. ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser).

 

Regnskabet for grundgebyret for 2017 fremgår nedenfor:

Ydelse

Indtægter

Udgifter

Gebyrer fra ca. 1.500 virksomheder

754.455

 

Fredensborg Affald opkrævning og administration

 

295.000

Renoweb, abonnement samt brug af IT-system

 

42.024

Norfors, kapacitetsbidrag

 

62.306

Behandling af ansøgninger (FK) samt Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsregister

 

355.124

Balance

754.455

754.455

Alle beløb i kr og excl. moms.

Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.

 

Taksten har været reguleret med små stigninger i 2014-2016 og foreslås uændret i 2019.

 

Virksomhedstype

2015

2016

2017

2018

2019

Alle virksomheder

495,0

525,0

525,0

525,0

525,0

 Alle beløb i kr. og excl. moms.

 

Gebyret i Fredensborg Kommune ligger i 2018 under den gennemsnitlige gebyrstørrelse for erhverv sammenlignet med nabokommunerne (Allerød: 650 kr., Hørsholm: 457 kr., Helsingør: 580 kr. og Rudersdal: 531 kr., alle beløb er eks. moms).

 

Dagrenovation

Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk d. 7. november 2018.

 

Genbrugsplads og farligt affald

Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

 

Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet. Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladserne sker via en abonnementsordning gældende for hele året.

 

Taksterne for 2019 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2017 samt prognosen for 2018’s første 6 måneder, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2019 stiger med 1 % i forhold til 2018. En brugerundersøgelse fra november 2017 viste, at erhvervsandelen af brugen af genbrugspladserne var stigende, og på den baggrund er det Norfors vurdering, at taksterne for erhverv bør stige med 2 % i 2019.

 

Norfors bestyrelse behandlede og godkendte takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger d. 11. september 2018. Taksterne skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

 

Gebyret for adgang til genbrugspladsen, inklusiv bidrag til farligt affald, er frivilligt og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne.

 

Virksomhedstype

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Takst 2019

Øvrige virksomheder

800

815

825

830

850

Håndværkere (0-1 ansatte)

4.800

4.895

4.945

4.995

5.090

Håndværkere (2-10 ansatte)

9.500

9.690

9.790

9.885

10.085

Håndværkere (over 10 ansatte)

12.600

12.850

12.980

13.110

13.360

Månedsbillet

1.000

1.000

1.010

1.020

1.040

Alle beløb i kr. og excl. moms.

 

Skema over antal tilmeldte virksomheder i Norfors fælleskoncept pr. år.

Virksomhedskategori

2015

2016

2017

2018

Øvrige virksomheder

543

537

563

 

Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte

136

140

165

 

Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte

91

95

95

 

Håndværkere og anlægsgartnere > 10 ansatte

27

28

29

 

Månedsbilletter

89

117

106

 

I alt

886

917

958

947

 

Talerne for 2018 er foreløbige og svarer til deantal tilmeldte virksomheder i de første 9 måneder afåret.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2019 godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Der udarbejdes frem til Økonomiudvalgets behandling af sagen et bilag med orientering om muligheder for ansøgning om fritagelse og regler herfor.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler Infrastruktur– og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Byrådet besluttede at anmode administrationen om at undersøge muligheden for at anvende udfordringsretten i forbindelse med administrationen af gebyrer vedr. Erhvervsaffald.