Nr.86 - Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 18/8477

 

Beslutningstema

Borgmesteren og udvalgsformændene har, på et seminar den 16. marts 2018, drøftet udkast til et politisk arbejdsgrundlag for Byrådet, de næste fire år. Arbejdsgrundlaget har efter seminaret været drøftet i alle fagudvalg, med henblik på vedtagelse i Byrådet i maj. Økonomiudvalget orienteres om drøftelserne i fagudvalgene.

Økonomiudvalget drøfter, hvordan man politisk arbejder med at realisere arbejdsgrundlaget de kommende fire år, og indstiller arbejdsgrundlaget til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsgrundlaget har været præsenteret i alle fagudvalg. Udvalgsformænd/næstformænd har på møderne kvitteret for arbejdsprocessen på seminaret i marts, hvor der var mulighed for at redigere og færdiggøre arbejdsgrundlaget. Fagudvalgenes drøftelser mundede ud i følgende protokolleringer:

  • Kulturudvalget drøftede arbejdsgrundlaget og udtrykker tilfredshed med, at det understøtter de områder Kulturudvalget har fokus på.

 

  • Infrastruktur- og Teknikudvalget anbefaler arbejdsgrundlaget godkendt og vil drøfte den mere konkrete udmøntning af arbejdsgrundlaget i 2. halvår 2018.

 

  • Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler forslaget til arbejdsprogram godkendt.

 

  • Plan- Miljø og Klimaudvalget anbefaler administrationens indstilling med følgende forslag til tilføjelser:

- at der på side 4 tilføjes ”jf. budgetforliget” i sætningen: Derudover vil vi fortsat arbejde for et vedvarende politisk fokus på solid økonomisk politik med en ansvarlig likviditet og fortsat gældsafvikling, jf. budgetforliget.

- at der på side 19 under pkt. 2 tilføjes ”landområderne” i sætningen: Vi skal fortsætte med at udvikle innovative klimatilpasningsløsninger, der fremtidssikrer vores bysamfund og landområder samtidig med, at det skaber udvikling og gode steder at bo.

  • Børne- og Skoleudvalget. Med udgangspunkt i præsentationen ”Det vil Byrådet arbejde for 2018 – 2021” var udvalget enige om at anbefale følgende:

At der sidst i indledningen under ”Visionen” tydeliggøres, at arbejdsgrundlaget bygger på tillid til kommunens medarbejdere.

At overskriften ”Det er sejt at være dygtig” (dias nr. 5 og 6) ændres til ”Det er sejt at være dygtig til noget.”

At der i første afsnit på dias 5 tilføjes ”dannelse”, så sætningen lyder ”Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv”

 

  • Social- og Seniorudvalget drøftede oplægget og anbefalede arbejdsgrundlaget overfor Byrådet.

 

  • Fritids- og Idrætsudvalget besluttede at anbefale arbejdsgrundlaget med de faldne bemærkninger.

Med baggrund i ovenstående protokolleringer fra alle fagudvalgsmøderne er der grundlag for, at arbejdsgrundlaget kan anvendes som et arbejdsredskab for Byrådet de kommende fire år. Arbejdsgrundlaget skal dermed sættes i relation til Byrådets øvrige politiske dokumenter, som illustreret i nedenstående figur.

 

 

Byrådets vision ”Tilfredse borgere” er ledestjernen for kommunen som helhed og er Byrådets samlede vision. Arbejdsgrundlaget er Byrådets arbejdsprogram for den kommende byrådsperiode, der sætter en samlet ledelsesretning for kommunens hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget beskriver til forskel fra visionen, konkrete handlinger og indsatser i forhold til den udvikling Byrådet ønsker for den kommende byrådsperiode.

Med udgangspunkt i arbejdsgrundlaget skal de enkelte politikker såvel som strategier og handleplaner udarbejdes. Dette arbejde sker i de enkelte udvalg. I dette arbejde er det fagudvalget, som har kompetencen og sikrer en udvikling af udvalgets kerneopgaver. Politikkerne skal revideres eller fornys i år to af byrådsperioden. Der vil i forbindelse med dette arbejde blive forelagt en sag for Økonomiudvalget med henblik på at gennemgå nuværende politikker og strategier og drøfte et udkast til politikkoncept.  

 

Arbejdsgrundlaget som et arbejdsredskab

Arbejdsgrundlaget fungerer som et arbejdsredskab i det politiske arbejde. Som illustreret i nedenstående figur har arbejdsgrundlaget forskellige funktioner.

 

 

 

Med et samlet arbejdsgrundlag for Byrådet sikres en strategisk retning for kommunes hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget fungerer ligeledes som en referenceramme, når der udvikles politikker, og Byrådet får dermed også et styringsværktøj i forhold til indsatser og initiativer. Arbejdsgrundlaget har samtidig sin styrke i at, det samler Byrådets holdninger og ambitioner om kommunens udvikling, på tværs af udvalg og fagområder.

Realiseringen af arbejdsgrundlaget skal ske gennem det daglige politiske arbejde. Det sker blandt andet ved, at arbejdsgrundlaget er afsæt for politiske sager og diskussioner samt for politikudvikling, f.eks. ved at anvende arbejdsgrundlaget i udarbejdelsen af politikker og strategier samt i relation til fagudvalgenes konkrete politiske sager. Arbejdsgrundlaget vil ligeledes være en naturlig del af formand/næstformands forberedelse og i dialogen med administrationen.

For at sikre fremdrift og fokus på konkrete resultater, vil Byrådet to gange om året drøfte status på arbejdsgrundlagets indsatser og initiativer. Dette vil ske på budgetseminarerne i april og august, hvert år i den kommende byrådsperiode. Arbejdsgrundlagets fremdrift vil ligeledes fremgå af budgetvurderingen.

Realiseringen af arbejdsgrundlaget sker også gennem vores kommunikation til borgere og samarbejdspartnere. Her vil det særligt være pejlemærkerne, der sættes i spil. For eksempel kunne pejlemærket ”Det er sejt at være dygtig” blive en del af kommunikationen om Fremtidens Folkeskoler. Eller pejlemærket ”Det skal være nemt og sikkert at komme frem”, kan anvendes på skilte i forbindelse med kommunens infrastrukturprojekter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Arbejdsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og der bliver udarbejdet en kommunikationsstrategi omkring brugen af pejlemærkerne samt en plan for, hvordan der løbende bliver fulgt op med historier, der fortæller om realiseringen af de konkrete indsatser og initiativer.

Arbejdsgrundlaget introduceres for kommunens MED-udvalg og ledere. 

Kommunens chefer vil på et møde i juni drøfte den administrative understøttelse af realiseringen af arbejdsgrundlaget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget, med udgangspunkt i Borgmesterens og Kommunaldirektørens præsentation, drøfter realiseringen af arbejdsgrundlaget med udgangspunkt i de to figurer, der beskriver henholdsvis arbejdsgrundlagets placering i hierarkiet af politiske dokumenter og arbejdsgrundlaget som arbejdsredskab i det politiske arbejde.

 

  1. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at arbejdsgrundlaget godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Anbefaler ­­­­­­­administrationens indstilling

 

Der blev stemt om ændringsforslaget fra Børne – og Skoleudvalget, som var at overskriften ”Det er sejt at være dygtig” ændres til ”Det er sejt at være dygtig til noget”:

For stemte:
 

Lars Simonsen (B) Kristian Hegaard (B), Hanne Berg (F), Hans Nissen (A)

Imod stemte:

Freja Brakbæk Kristensen (O), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Lykke Pedersen (A)

Undlod at stemme:

Per Frost Henriksen (A) og Louise Mehnke (A)

 

Forslaget faldt dermed.

 

Dermed fastholdes overskriften Det er sejt at være dygtig.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-05-2018

Godkendte Økonomiudvalgets indstilling.