18-06-2018 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Ulla Hardy- Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Charlotte Bie (I)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Benn Gandløse Vestergaard (A) Stedfortræder for Louise Mehnke(A)

Afbud

Louise Mehnke (A)

Nr.104 - Godkendelse af dagsordenen

Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Louise Mehnke (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) var indkaldt som stedfortræder.

Nr.105 - Nyt medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse

Sagsnr.: 18/15638

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Tidligere byrådsmedlem Rasmus Østrup Møller har anmodet om at udtræde af Ung Fredensborgs bestyrelse.

 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Rasmus Østrup Møller har i mail af 23. maj 2018 anmodet om at fratræde sin post som formand for Ung Fredensborg. Med sin nuværende arbejdsmængde kan han ikke lægge de kræfter i, som er nødvendige.

 

Udpegningen til bestyrelsesposten var en del af konstitueringsaftalen.

 

Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil oplyse på byrådsmødet, hvem der i stedet skal indtræde som nyt bestyrelsesmedlem i Ung Fredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det godkendes, at Rasmus Østrup Møller udtræder som medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.
 2. At det tages til efterretning, at den af liste A udpegede person indtræder som nyt medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Byrådet besluttede at udpege Ergin Øzer (A) som medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.

Nr.106 - Revisionsberetning for årsregnskab 2017

Sagsnr.: 17/21309

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 14 og Regnskab 2017 fremlægges til godkendelse.

Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revisionsselskab BDO har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunens regnskab for 2017 og påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

 

Beretningen for årsregnskab 2017 indeholder den afsluttende revision for regnskabsår 2017, herunder opfølgning på tidligere beretninger.

Revisionens overordnede konklusion er, ” at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

I den løbende beretning nr. 13 fra den 29. januar 2018 var der givet bemærkning på to forhold, IT-sikkerhedsrevison og Områder med statsrefusion

Administrations besvarelse på de nævnte bemærkninger blev behandlet af Byrådet på møde den 3. april 2018.

På grundlag af Byrådets besvarelse foretager BDO opfølgning ved den løbende revision 2018.

Revisionen skal over en 5-års periode gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. I efteråret gennemførte revisionen derfor en forvaltningsrevision og en juridisk-kritisk revision af kommenens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører, med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.

Revisionen konkluderer, at kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

 1. Revisors påtegning af regnskab 2017
 2. Den endelige beretning for årsregnskab 2017
 3. Det endelige regnskab for 2017
 4. Rettelser og ændringer til udkast regnskab 2017

 

Indstilling

 1. At revisionsberetningen nr. 14 og Regnskab 2017 godkendes og oversendes til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling og udtaler ros til administrationen

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

Nr.107 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Anbefaler den administrative indstilling

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 

 1. Side 76 ”Andre aktører”: Det anbefales, at der alene skrives ”Inddragelse af andre aktører”, således at tilføjelsen ”hvis retningslinjer er udformet politisk” slettes.
 2. Side 76 ”Andre aktører”: Det anbefales, at der indføjes et nyt punkt ”Udarbejdelse af retningslinjer for inddragelse af andre aktører”, hvor Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning
 3. Side 76. Det anbefales, at der under overskriften ”Kontaktforløb” indsættes sætningen ”Alle konkrete afgørelser i forhold til den enkelte borger, herunder: ”
 4. Side 76 og 77 ”Klageregler”: Det anbefales, at ”Klage til beskæftigelsesankenævnet” slettes og at ”det sociale nævn” ændres til ”Ankestyrelsen”.
 5. Side 77 ”Klageregler”: Det anbefales, at der indsættes et nyt punkt ” Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget orienteres halvårligt om udviklingen i ankesager”.
 6. Side 77 ”Lov om børnepasningsorlov”: Det anbefales, at det anførte ”I” ud for loven slettes.
 7. Side 78 ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge”: Det anbefales, at beslutningskompetencen vedrørende ”Indgå aftaler med udbydere af danskuddannelse” flyttes fra administrationen til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Fraværende: Thomas Elgaard (V)

 

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler fagudvalgenes indstillinger. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

 

Nr.108 - Hejrevangens Boligselskab afd. 5 udskiftning af tag - forhøjet udgift

Sagsnr.: 16/7202

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab afdeling 5 om forhøjelse af låneoptagelse til finansiering af nyt tag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 4. september 2017 vedtaget:

 • At efterkomme ansøgningen fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 5 om optagelse af realkreditlån på 28.359.700 kr. til finansiering af nyt tag.
 • At godkende den øvrige finansiering, herunder en lejeforhøjelse på 22,52 %.

Der henvises til protokoludskriften fra den 4. september 2017, jf. elektronisk bilag.

Hejrevangens Boligselskab har med mail senest af 16. maj 2018 og efterfølgende pr. telefon supplerende meddelt, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de i den forbindelse foretagne supplerende destruktive undersøgelser er konstateret, at husene i sin nuværende form ikke kan bære en ny type tagbelægning uden forstærkning.

Husene kan heller ikke tåle, at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgår i det statiske system i huset. Disse forhold skal ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen. Forholdene har ført til en fordyrelse af projektet, fra tidligere 29.359.700 kr. til 47.593.215, altså med 18.233.515 kr. Realkreditbelåningen er tilsvarende steget fra 28.359.700 kr. til 41.645.215 kr. altså med 13.285.515 kr.

Årsagen, til at stigningen i de samlede anlægsudgifter er forøget med knap 5 mio. kr. i forhold til stigningen i realkreditbelåningen, er, at boligselskabet har besluttet at øge egenfinansieringen med netop knap 5 mio. kr., der specificeres således:

Henlæggelser

2.000.000 kr.

Tilskud fra dispositionsfonden

604.000 kr.

Trækningsret (forøget i forhold til opr. Ansøgning)

2.344.000 kr.

I alt

4.948.000 kr.

Realkreditinstituttet har fortsat ikke stillet krav om kommunal garanti for lånet til afdeling 5.

Selvom det er uheldigt, at udgifterne til tagudskiftningen således er blevet dyrere end tidligere oplyst, og selv om de konstruktionsmæssige forhold, der begrunder fordyrelsen burde have været opdaget tidligere, finder administrationen fortsat, at tagudskiftningen er nødvendig, hvorfor forhøjelsen af realkreditlånet anbefales.

Lejeforhøjelsen er beregnet til 21,60 % svarende til 1.035 kr. pr. bolig pr. måned i gennemsnit, hvilket er lidt lavere end det byrådet godkendte den 4. september 2017. At lejeforhøjelsen er lidt mindre end den tidligere godkendte skyldes, at boligselskabet nu i højere grad deltager i finansieringen.

Kvadratmeterlejen før renoveringen er på 688 kr., hvilket er blandt det laveste for almene boliger i kommunen. En toværelses lejlighed på ca. 62 m2 koster i øjeblikket 3.555 kr. pr måned og en 4-værelseslejlighed på ca. 89 m2 koster i øjeblikket 5.120 kr. pr. måned. Den fremtidige leje vil efter renoveringen ligge på 836 kr. pr. m2, hvilket stadig er i den billige ende.

Renoveringsprojektet er at opfatte som et rent vedligeholdelsesprojekt, hvorfor der ikke er mulighed for at opnå støtte/medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Renoveringen og finansieringen heraf - inklusiv lejeforhøjelsen - er godkendt af afdelingsmødet den 17. april 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At Byrådet godkender, at realkreditbelåningen forhøjes fra 28.359.700 kr. til 41.645.215 kr.
 2. At Byrådet godkender renoveringsprojektets finansiering i øvrigt, jf. sagsfremstillingen.
 3. At Byrådet udtaler kritik af, at boligselskabets først nu har konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagrenoveringsprojektet. 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling. Carsten Nielsen (A) undlod at stemme.

Nr.109 - Hejrevangen afd. 6 renovering af tag - forhøjet udgift

Sagsnr.: 16/7202

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 6 om optagelse af forhøjet lån med kommunal garantistillelse og lejeforhøjelse til finansiering af nyt tag.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 4. september 2017 vedtaget:

 • At efterkomme ansøgningen fra Hejrevangens Boligselskab, afdeling 6 om optagelse af realkreditlån på 18.225.700 kr. til finansiering af nyt tag.
 • At påtage sig kommunal garanti for 50 % af lånebeløbet, svarende til 9.112.850 kr.
 • At godkende den øvrige finansiering, herunder en lejeforhøjelse på 21,16 %.

Der henvises til protokoludskriften fra den 4. september 2017, jf. elektronisk bilag.

Hejrevangens Boligselskab har med mail senest af 16. maj 2018 og efterfølgende pr. telefon supplerende meddelt, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de i den forbindelse foretagne supplerende destruktive undersøgelser er konstateret, at husene i sin nuværende form ikke kan bære en ny type tagbelægning uden forstærkning.

Husene kan heller ikke tåle, at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgår i det statiske system i huset. Disse forhold skal ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen. Forholdene har ført til en fordyrelse af projektet, fra tidligere 18.725.700 kr. til 26.845.517 kr., altså med 8.119.817 kr. Realkreditbelåningen er tilsvarende steget fra 18.225.700 kr. til 24.345.517, altså med 6.119.817 kr. Det er oplyst, at der skal stilles kommunal garanti for 61,37 % af lånet svarende til 14.941.000 kr. mod tidligere godkendt 9.112.850 kr.

Årsagen til at stigningen i de samlede anlægsudgifter er forøget med mere end 2 mio. kr. i forhold til stigningen i realkreditbelåningen, er, at boligselskabet har besluttet at øge egenfinansieringen med netop 2 mio. kr., der specificeres således:

Trækningsret (forøget i forhold til opr. Ansøgning)

696.000 kr.

Henlæggelser

1.000.000 kr.

Tilskud fra dispositionsfonden

304.000 kr.

I alt

2.000.000 kr.

Selvom det er uheldigt, at udgifterne til tagudskiftningen således er blevet dyrere end tidligere oplyst, og selv om de konstruktionsmæssige forhold, der begrunder fordyrelsen burde have været opdaget tidligere, finder administrationen fortsat, at tagudskiftningen er nødvendig, hvorfor forhøjelsen af realkreditlånet anbefales.

Det bemærkes, at lejeforhøjelsen i dette reviderede projekt vil være på 22,49 % mod tidligere godkendt af Byrådet 21,16 %. Lejeforhøjelsen vil i gennemsnit svare til en lejestigning på 1.101 kr. pr. måned. Kvadratmeterlejen før renoveringen er på 637 kr., hvilket er lavest for almene boliger i kommunen. En toværelses lejlighed på ca. 65 m2 koster i øjeblikket 3.450 kr. pr. måned, og en 4-værelses lejlighed på ca. 98 m2 koster i øjeblikket 5.202 kr. pr. måned. Den fremtidige leje vil efter renoveringen ligge på ca. 780 kr. pr. m2 pr., hvilket stadig er i den billige ende.

Renoveringsprojektet er at opfatte som et rent vedligeholdelsesprojekt, hvorfor der ikke er mulighed for at opnå støtte/medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Renoveringen og finansieringen heraf inklusiv lejeforhøjelsen er godkendt af afdelingsmødet den 17. april 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning, idet kommunal garantistillelse for lån til alment byggeri ikke påvirker kommunens låneramme

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

At Byrådet godkender:

 

 1. At realkreditbelåningen forhøjes fra 18.225.700 kr. til 24.345.517 kr.
 2. At den kommunale garanti for realkreditlånet forhøjes fra 9.112.850 kr. til 14.941.000 kr.
 3. At lejen efter renoveringen forhøjes med 22,49 % mod tidligere godkendt 21,16%.
 4. At Byrådet udtaler kritik af, at boligselskabets først nu har konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagrenoveringsprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

Carsten Nielsen (A) undlod at stemme.

Nr.110 - Toftegårdsvænget afd. A renovering

Sagsnr.: 18/13902

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt med låneoptagelse og kommunal garanti.

Sagsfremstilling og økonomi

Asminderød Boligselskab har den 17. maj 2018 fremsendt ansøgning om kommunal garanti/forhåndsgodkendelse af økonomi vedrørende renovering af Toftegårdsvænget afd. A.

 

 

Toftegårdsvænget afd. A er en rækkehusbebyggelse bestående af 49 boliger opført i 1947. Boligerne er enten i en eller to etager. Til hvert hus hører en lille have.

Boligselskabet oplyser, at det indenfor de senere år er konstateret, at en del af bygningsdelene i klimaskærmen er slidte og trænger til en renovering eller muligvis en udskiftning. Det drejer sig især om vinduer, døre og tage. Herudover har der været rejst spørgsmål om indholdet af isolering i murværksfacader og gavle samt under gulve. En del beboerne har også klaget over problemer med træk og kulde.

På den baggrund har boligselskabet gennemført en omfattende tilstandsvurdering af bebyggelsen. Som resultat heraf - og under hensyntagen til afdelingens muligheder og økonomi - har boligselskabet udarbejdet en renoveringsplan bestående af følgende tiltag:

-         Etablering af nye tage inkl. isolering og fast undertag

-         Renovering af skorstene

-         Udskiftning af vinduer og terrassedøre

-         Isolering af badeværelser

-         Isolering af vægge mod udhus og af væg mod terrasse

-         Udskiftning af gaskedler

-         Udskiftning af vand- og varmeinstallationer.

Boligselskabet har budgetteret renoveringsarbejderne således:

 

Udgifter

t.Kr.

Håndværkerudgifter

32.329

Øvrige håndværkerudgifter i alt (uforudsete)

3.233

Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger

1.940

Teknisk rådgivning

3.036

Byggesagshonorar

997

Bestyrelsesudgifter

58

Stiftelsesprovision

482

Byggelånsrenter

599

Øvrige finansielle udgifter 

716

Bidrag til byggeskadefonden

438

Udgifter i alt

43.828

 

 

Finansiering

 

Egen finansiering

3.650

30-årigt realkreditlån

40.178

Finansiering i alt

43.828

Boligselskabet oplyser, at realkreditlånet forrentes med 2,56 %, og at den årlige ydelse andrager 2.315 tkr., som afdelingen vil betaler således:

 

t.kr.

Ekstra hensættelse bruges til ydelse*)

1.557

Tilskud fra dispositionsfonden pr. år

300

Besparelse på vedligeholdelse drift pr. år

300

Behov for huslejestigning

158

Låneydelse i alt

2.315

 

*) Afdelingen har siden 2013/2014 henlagt ekstra beløb til renovering. Det betyder dels, at afdelingen kan egenfinansiere en del af anlægsudgiften med 3.650 t.kr. dels fremadrettet kan anvende de 1.557 t.kr., man hidtil har henlagt til vedligeholdelse, til at betale en del af den årlige ydelse på lånet.

Behovet for lejeforhøjelse, som er opgjort til 158 t.kr. pr. år, vil indebære en huslejestigning på 4,04 % fra 974 kr./m2 til  1.013 kr./m2., eller mellem 236 kr. og 309 kr. pr. måned pr. lejemål.

Boligselskabet ansøger om, at kommunen stiller garanti på 5,49 % af den del af realkreditlånet, der ligger udover 80 % af ejendommens værdi. Garantiens størrelse opgøres endeligt ved byggeriets afslutning, men forventes at være nævnte 5,49 % af lånets hovedstol, svarende til 2.206 t.kr.

Det ansøgte projekt er godkendt af boligelselskabets besluttende organer, herunder af afdelingsmødet den 24. april 2018. Selve renoveringen forventes påbegyndt 1. januar 2019 og afsluttet den 31. december 2019.

Administrationen bemærker, at der er tale om et omfattende, men nødvendigt renoveringsprojekt med en fornuftig finansiering, der – i forhold til renoveringens omfang – kun indebærer en beskeden lejeforhøjelse. Der er tale om gennemførelse af et vedligeholdelses efterslæb, som afdelingen i en årrække har hensat midler til. Vedligeholdelsesarbejder af den foreliggende karakter, kan ikke opnå støtte fra Landsbyggefonden, der således ikke deltager i finansieringen. Kommunens garanti på det anførte beløb er en forudsætning for at projektet kan gennemføres.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Kommunal garantistillelse for lån til almene boligselskaber påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At renoveringsplanen for Toftegårdsvænget afd. A godkendes.
 2. At den fremlagte finansieringsplan, herunder optagelse af realkreditlån på 40.178 t.kr. godkendes.
 3. At det godkendes, at kommunen stiller garanti med ca. 5,49 % af den del af realkreditlånet, der ligger udover 80 % af ejendommens værdi, svarende til 2.206 t.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

 

Nr.111 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU

Sagsnr.: 18/14941

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Byrådet skal udpege bestyrelsesmedlem til FGU - Forberedende Grunduddannelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 15. maj 2018 fremsat ændringsforslag til lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU), som giver mulighed for repræsentation i bestyrelsen af alle kommuner i dækningsområdet.

 

Loven blev 3. behandlet og vedtaget den 29. maj 2018.

 

De tidligere interimbestyrelser erstattes fra 1. september 2018 eller snarest derefter således af en første bestyrelse og det nye er, at alle kommuner i et dækningsområde får plads i FGU-bestyrelserne fra institutionens oprettelse.

 

Bestyrelserne vil bestå af mellem 7 og 11 medlemmer, dog altid med et ulige antal.

 

Fredensborg Kommune vil være en del af dækningsområde B under KKR-Hovedstaden.

 

Helsingør og Hørsholm kommuner er også omfattet af dækningsområde B.

 

Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.

 

Af lovforslagets § 13, stk. 3 fremgår, at medlemmerne ”udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

 

Retsgrundlag

FGU-loven.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Meddelelse om udpegning sendes til Undervisningsministeriet og KKR-Hovedstaden.

 

Indstilling

1. At Byrådet udpeger 1 medlem af FGU-institutionsbestyrelsen i dækningsområde B.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at Per Frost Henriksen (A) udpeges til posten.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

 

Nr.112 - FN's verdensmål

Sagsnr.: 17/24283

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

D. 30. oktober 2017 drøftede Byrådet, Radikale Venstres forslag vedrørende kommunens arbejde med FN’s Verdensmål. Byrådet tog sagen til efterretning og sendte sagen til behandling i Økonomiudvalget.

 

Administrationen fremlægger forslag til, hvordan FN’s verdensmål bliver en del af fagudvalgenes arbejde.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for FN’s Verdensmål

 

I 2015 vedtog FN’s medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling med de tilhørende 17 verdensmål - også kaldet ”The Sustainable Development Goals”. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: Økonomisk, social og miljømæssig. I marts 2017 udgav den danske regering en national handlingsplan, som sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgning på målene. Regeringens handlingsplan og uddybning af målene kan ses i bilaget: ”Regeringens handlingsplan”.

 

Ikke-statslige aktører (f.eks. byer, offentlige institutioner, NGOer og virksomheder) kan frivilligt tage verdensmålene til sig og forankre dem i deres organisation og politik.

 

De 17 verdensmål har mange forskellige afsæt ind i kommunens opgaver og er beskrevet meget overordnet. For at verdensmålene konkret kan sættes i spil, er det vigtigt, at de enkelte verdensmål forankres i fagudvalgenes arbejde, hvor de konkrete verdensmål kan skabe værdi i det politiske arbejde.

 

Formålet med, at verdensmålene forankres lokalt i fagudvalgene er derfor, at verdensmålene bliver en integreret del af de politiske drøftelser, når sagerne bliver fremlagt på udvalgsmøderne, og samtidig skabes en kobling mellem de meget overordnede verdensmål og den hverdag, som borgerne oplever. Eksempler på dette er, når Plan-, Miljø- og Klimaudvalget drøfter sager omkring vandmiljøet, så vil verdensmålene 6 ”Rent vand og sanitet” samt 14 ”Livet i havet” være relevante. Når Børn- og Skoleudvalget drøfter sager omkring uddannelse, vil verdensmål 4 ”Kvalitetsuddannelse” være relevant.

 

Konkret vil det komme til udtryk ved, at der i de politiske sager, hvor det vurderes relevant, er en kobling til FN’s verdensmål.  For at dette arbejde kan realiseres tilføjes et felt i kommunens skabelon til sagsfremstillinger, der omhandler FN’s verdensmål. Derudover udarbejdes der inspirationsmateriale, der beskriver ideer til, hvordan fagudvalgene kan arbejde med verdensmålene.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for fagudvalgenes arbejde med verdensmålene.

 

Indstilling

 1. At Byrådet godkender administrationens forslag om, at FN’s verdensmål integreres i de politiske sager gennem sagsarbejdet og de politiske drøftelser i fagudvalgene.
 2. At Byrådet godkender, at der tilføjes et skrivefelt i sagsfremstillingerne, der omhandler FN’s verdensmål.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold. Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

 

Nr.113 - Kystbeskyttelse, Status og fremdrift

Sagsnr.: 17/23477

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Status for kystbeskyttelsesopgaver langs Øresundskysten og fremdriften af disse samt beslutning om at gennemføre kystbeskyttelse på 4 strækninger langs Strandvejen nord og syd for Tangen

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev den 11-08-2015 forelagt en sag om efterslæb vurderet til 3,6 mio. kr. på kystbeskyttelsen langs Øresundskysten, se her. Dette var på baggrund af administrationens tilstandsvurdering, hvor genopretningen blev foreslået inddelt i flg. etaper:

 

 • A – kyster og høfder i kritisk dårlig stand, behov for beskyttelse er akut
 • B – kyster og høfder i dårlig tilstand, behov for beskyttelse inden 1-2 år
 • C – beskyttelse er i forfald, behov for renovering indenfor 2-3 år

 

Efterfølgende blev der i 2016 i forbindelse med gennemførelse af Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan foretaget en gennemgang af kommunens Øresundskyst, i alt 7,5 km, og en detaljering af beskyttelsesbehovet. Gennemgangen beskrev tilstanden af den eksisterende kystbeskyttelse, herunder vurdering af levetid og renoveringsbehov. Desuden blev vurderet den eksisterende kystlinjes robusthed overfor højvande og bølgepåvirkning.

 

Byrådet godkendte den 24-04-2017 en anlægsbevilling således, at der i 2017 blev afsat 2,5 mio. kr. til renovering af eksisterende kystbeskyttelse samt et øget driftsbudget. I 2018 er der afsat yderligere kr. 3,395 mio. kr. til kystbeskyttelse langs Øresundskysten, altså i alt 5,895 mio. kr. Desuden er årlige driftsbudget i Nordsjællands Park og Vej til kystbeskyttelse øget fra 100.000 til 150.000 kr. med virkning fra 2018, se her.

 

Ved tidligere udvalgsbehandling blev dog - ud af den afsatte bevilling til kystsikring -omdisponeret 0,482 mio kr. til dækning af merudgifter til dige ved Nivå havn.

 

Opfølgning på analyser af kystbeskyttelse

Ved gennemgangen af kysterne i 2016 blev 4 kyststrækninger udpeget, der hvor den nuværende kystbeskyttelse er utilstrækkelig. Her ud over blev 5 strækninger udpeget, hvor kystbeskyttelsesanlæg umiddelbart krævede vedligehold. Strækningerne kan ses af oversigten i bilag 1. Alle disse strækninger er i kritisk dårlig stand, med akut behov for beskyttelse.

 

Vedligehold af eksisterende kystbeskyttelse kan foretages uden forudgående godkendelse hos Kystdirektoratet, mens nye anlæg kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

Kystbeskyttelse udført i 2017

I 2017 er der udført renoveringsarbejder på de 5 strækninger med eksisterende kystbeskyttelse, som ikke kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Der er således sket renovering af kystbeskyttelse på følgende strækninger:

 • 1 strækning på Babylone Strand, nord for Humlebæk Havn
 • 1 strækning syd for Louisiana
 • 1 strækning på Bjerre Strand
 • 1 strækning ved Nivå Havn
 • Foreløbig sikring af 1 strækning på Gl Strandvej ved Gl Strandvej 169.

 

Placering samt en kort beskrivelse af det udførte arbejde kan ses af oversigten i bilag 1.

 

Der er i alt kystrenoveret for 1,6 mio. kr. i 2017 på de 5 strækninger.

 

Status og plan for kystbeskyttelse i 2018/2019

I 2018 arbejdes der med de resterende strækninger fra kystgennemgangen, hvor kystbeskyttelsen er utilstrækkelig. Disse strækninger kræver forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet til at udføre nye anlæg.

 

Kystdirektoratet søges i 2018 om tilladelse til i alt 3 strækninger. Det drejer sig om nedenstående:

 

1 strækning på Gl Strandvej mellem Peder Mads Strand og Nivå Havn

Projektet har været behandlet i Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 03-06-2014. Kommunen pålagde i den forbindelse alle grundejere på Gl Strandvej på strækningen Sletten Havn til Nivå Havn, eksklusiv Laveskov Villaby, at bidrage til finansiering af kystbeskyttelsen. Kommunens egen andel af finansieringen udgør 30 %.

 

Kommunens afgørelse om partsfordeling af udgifter til kystbeskyttelse blev påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde i juni 2017 sagen og hjemviste afgørelsen om partsfordeling af udgifterne til fornyet behandling i kommunen. Kommunen er herefter gået i fornyet dialog med grundejerne om en løsning af kystbeskyttelsesprojektet på Gl Strandvej. Et forslag til ny partsfordeling forventes fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på et senere møde.

 

Et foreløbigt skøn over kommunens anlægsomkostninger til kystsikring på strækningen ved et bidrag på 30 % er ca. 1 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio kr til projektledelse.

 

2 strækninger på Strandvejen syd for Nivå Havn

Projektet har ikke tidligere været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og forelægges derfor til beslutning om gennemførelse.

 

Projektet omfatter erosionsbeskyttelse af i alt 4 delstrækninger nord og syd for Tangen langs Strandvejen. Syd for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen med en skråningsbeskyttelse, som vil tage energien ud af bølgerne. Nord for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen mod akut erosion. Den beskrevne kystsikring af de 4 delstrækninger omfatter i alt 370 m og sikrer Strandvejen som vejanlæg samt opretholder vejens funktion som dæmning ift. bagvedliggende ejendomme. Budgettet er i alt 3,44 mio. kr. incl. løn til projektledelse. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Når tilladelse fra Kystdirektoratet foreligger, udføres de 3 strækninger forventeligt i 2018 eller 2019.

 

Økonomi

Ud af de afsatte 5,895 mio. kr. til kystsikring er der omdisponeret 0,482 mio kr til dige ved Nivå havn og anvendt 1,6 mio. kr. til kystsikring i 2017. Det skønnes derudover at der skal anvendes i alt 4,74 mio. kr. i 2018/19. Beløb er incl. løn til projektledelse.

Såfremt der skal gennemføres den anførte kystsikring på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse, mangler der bevilling på 0,7 mio kr.

Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed i de skønnede anlægsomkostninger i 2018/19 først og fremmest på grund af aktuelt stigende råstofpriser.

Handlemuligheder er 1) at der ikke udføres kritisk kystsikring af visse strækninger, 2) at sagen oversendes til budgetforhandlinger med henblik på bevilling eller 3) at udvalget peger på alternativ finansiering.

Mulige finansieringskilder fra andre anlægsbevillinger kunne være: 

 • Bevilling på 0,5 mio kr til ny skydebane der endnu ikke disponeret, da det har vist sig vanskeligt at finde et egnet areal
 • Bevilling til stiplan for rekreative stier hvor der er afsat 1,04 mio i 2018 og 0,1 mio i årene herefter. Tages midlerne herfra vil konsekvensen være, at der kan udarbejdes en stiplan, men ikke kan udføres anlægsarbejder.  

 

Klimatilpasning af kystsikring

Administrationen arbejder sideløbende med et forslag til et ensartet niveau for klimasikring og beredskab mod oversvømmelse bl.a. i kystområderne, som en del af klimatilpasningsindsatsen. Udvalget vil blive orienteret herom i andet halvår 2018.

 

Ny Kystbeskyttelseslov

Myndigheden på kystbeskyttelsesopgaver forventes overdraget til kommunerne fra Kystdirektoratet jf. Kystbeskyttelsesloven den 1. september 2018. I den forbindelse sker der en større revision af loven, herunder en udvidelse af beføjelser som kystsikringsmyndighed. Udvalget vil blive orienteret om dette, når lovforslaget er vedtaget.

Bevilling

Administrationen vurderer et behov for at anvende 4,74 mio kr. i 2018/19 til kystsikring af på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse. Der mangler derfor bevilling på 0,7 mio kr.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget såfremt der skal træffes beslutning om bevilling herunder evt. ændret anvendelse af afsatte anlægsbevillinger.

 

 

 

Indstilling

 1. At orienteringen om status og fremdrift af kystbeskyttelsen tages til efterretning.
 2. At kritisk kystsikring gennemføres som beskrevet i 2018/2019, samt at der tages stilling til bevilling eller alternativ finansiering på 0,7 mio kr.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, idet den manglende finansiering på kr. 0,7 mio. kr. dog foreslås finansieret af anlægsreserven.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling, dog således at finansieringen afholdes af kassebeholdningen. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

 

Nr.114 - Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 11/46843

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for fire Norfors interessentkommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. september 2016, med afsæt i den gældende affaldsplan, at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med fire interessentkommuner i Norfors: Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal. I projektet ”Sorter så bliver lidt til mer´” har desuden deltaget Fredensborg Affald A/S der i kommunen varetager indsamling af affald samt Norfors I/S der varetager modtagelsen og den videre behandling og afsætning af affaldet. Kommunen er ejer/medejer af begge selskaber.

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald. Desuden skulle projektet undersøge fordele og ulemper ved et fællesudbud samt et tværkommunalt samarbejde på affaldsområdet, som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

Projektet mundede ud i en anbefaling fra en tværkommunal styregruppe, som indstillede følgende:

 1. At der i alle boligområder indsamles følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
 2. At indsamling sker med kildesortering i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2 eller ø-drift.

Enfamilieboliger får - udover det system der er i dag - udleveret 2 stk. 2-kammer beholdere til indsamling af hhv. papir og glas samt plast og metal. Begge beholdere forventes som udgangspunkt tømt hver 4. uge. Den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har i Fredensborg Kommune, foreslås konverteret til indsamling af pap. Desuden bevares den nuværende indsamling af restaffald.

Principper for implementering af ordningerne, baggrund for anbefalingerne samt oplysninger om fælles informationskampagne er tidligere fremlagt og er derfor nu samlet i bilag til denne sag.

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på et fælles politisk temamøde den 6. juni 2017. Overordnet skulle temamødet give en orientering om og gennemgang af: processen og status i Fredensborg Kommune, gældende og kommende krav til affaldssortering, andre teknologier/systemer (optisk posesortering samt watersystem), Norfors og Fredensborg Forsynings rolle i processen, det fælles system for de 4 kommuner samt erfaringer fra systemer i andre kommuner. Programmet for temamødet er med som bilag i denne sag.

Kommunalbestyrelserne i de øvrige tre kommuner i fælleskabet har truffet beslutning om en fælles og ensartet deltagelse i det fælles indsamlingssystem, jf. den tværkommunale styregruppes anbefalinger, og forventes at gå videre med implementering uanset beslutning i Fredensborg Kommune. Pt. afventes dog beslutning i Fredensborg af hensyn til udbud og aftaleindgåelse. 

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S har d. 31. august 2017 truffet beslutning om hjemtagning af transport af dagrenovation gældende fra 1. april 2018 og at forsyningen deltager i udarbejdelsen af fælles kravspecifikationer vedr. indsamlingsmateriel. Bestyrelsen i Norfors har endvidere besluttet at igangsætte etablering af anlæg til omlastning af husholdningsaffald fra de fire kommuner på Toelt Losseplads.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefalede i februar 2018 den administrative indstilling i sagen. Økonomiudvalget besluttede dog den 19. februar 2018, at sende sagen tilbage til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet. Temamøde for Byrådet blev afholdt den 25. april 2018 hos Norfors.

Sagen genfremlægges nu til endelig beslutning.

 

Scenarier for den videre proces

Den videre proces vil afhænge af den politiske beslutning. Administrationen ser her to mulige scenarier.

 

Scenarie 1: Der træffes beslutning i sagen indenfor rammerne af indstillingen

Såfremt indstilling besluttes af byrådet d. 28. maj 2018, udsendes det forberedte udbud af beholdere. Desuden igangsætter Fredensborg Affald og Norfors forberedelser til indsamling, modtagelse og afsætning af affaldet iht. fælles kravspecifikationer af gamle og nye ordninger for husholdningsaffald.

Aftale om tilslutning til fælles indsamlingssystem mellem kommunerne og Norfors er under behandling i de øvrige kommuner. Aftalens form i udkast er vedhæftet som bilag. Der vil kunne komme ændringer før aftalens endelige indgåelse. 

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. 

 

Frivillighed og individuelle løsninger. Det anbefalede indsamlings- og sorteringssystem bygger på frivillighedsprincippet, som er ganske centralt og inspireret af Gentofte Kommune der har anvendt dette med succes i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem. I Gentofte har mere end 90 % af borgerne fastholdt deres tilmelding til ordningen og et tilsvarende niveau vil betragtes som en succes. Hvis borgerne fravælger fra 1 til 3 beholdere i ordningen, kan borgerne i stedet benytte de offentlige kuber til glas og papir, der er placeret rundt i kommunen, eller aflevere de genanvendelige fraktioner på genbrugspladserne.

Beholderne i enfamilieboliger vil blive afhentet ved standplads på grunden (max. 20 m. fra skel). Borgerne tilbydes desuden en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå et andet sted på grunden, hvis borgerne finder det bedst. Beholderes forventes ikke at skulle køres ud til vejen.

I særlige områder f.eks. rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem (ø-drift) eller en kombination af beholder til restaffald og et eller flere af de øvrige beholder er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

Det er erfaringen fra andre kommuner, at det i nogle husstande kan opfattes som generende at skulle afse plads til 2 yderligere plastbeholder. Med tiden vil der dog ske en tilvænning til beholderen, og at den vil blive betragtet som et naturligt supplement til de eksisterende dagrenovations- og papirbeholdere. Der vil også være mange borgere som ser beholderne som en fordel, idet de derved kan undgå poser og kasser indenfor i huset eller i skuret til opsamling af fraktionerne og kan sortere direkte i beholderne ved boligen.

 

Miljø- og genanvendelsesmål. Det nationale mål om samlet genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 fokuserer på 7 genanvendelige fraktioner: papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald.

Fredensborg Kommune genanvender i dag ca. 23 % af husholdningsaffaldet. Det er vurderingen, at implementering det nye indsamlingssystem vil flytte ca. 1.122 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Fredensborg Kommune, og samlet set forventes genanvendelsesprocenten løftet til ca. 29 %, altså en forøgelse på godt 25 %.

Yderligere separat indsamling af organisk affald kan give en genanvendelse på ca. 38 - 40 %. De sidste 10 - 12 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de førnævnte 5 fraktioner. Projektet letter dog forberedelsen til evt. at udvide til indsamling af organisk affald da beholderudbuddet omfatter mulighed for at indkøbe beholdere til organisk affald. Udbuddet udsendes umiddelbart efter at der træffes beslutning i sagen i Fredensborg i maj 2018.

De nationale målsætninger forventes skærpet yderligere de kommende år da Danmark skal implementere nye EU-direktiver på området. Miljøstyrelsen holdt oplæg om dette på det gennemførte temamøde.

 

Økonomi. En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger og vil medføre stigninger i omkostninger til drift, anlæg og administration.

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen vil medføre en stigning i driftsomkostninger på ca. 370 kr./pr. husstand/år.

Anlægsudgifter til indkøb og levering af nye beholdere forventes at være ca. 13 mio. kr. og finansieres i første omgang via midler på affaldsområdet og afskrives over en 10 årig periode. Anlægsomkostninger vil bidrage med en stigning svarende til ca. 70 kr./pr. husstand/år i 10 år.

Sammenlagt forventes affaldsgebyrerne i Fredensborg Kommune at stige med gennemsnitlig ca. 462 kr./pr. husstand/år fra nuværende 2.224 kr./husstand/år til ca. 2.686 kr./husstand/år. Alle beløb er inkl. moms. Det er en stigning på ca. 21 % (adm. omkostninger er medregnet).

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes, når udbud af beholdere er gennemført og kørsel implementeret. Ovenstående er dog baseret på en konservativ beregningsmetode.

Omkostningerne etablering af sorterings- og omlastefaciliteter til de genanvendelige affaldsfraktioner på Toelt Losseplads til hhv. etablering (ca. 11,5 mio. kr.) og drift skal deles i en fast (antal hustande i hver kommune) og en variabel omkostning (afsætningen af det genanvendelige affald), og skal afholdes af de deltagende kommuner. Den årlige takst til finansiering af Genbrugsgården (fast omkostning) er af Norfors, ud fra en afskrivningsperiode på 10 år og med ca. 64.000 husstande, beregnet til ca. 25 kr./husstand/år. Beløbet er ikke indregnet i ovennævnte gebyrstigning. Den variabel og vægtafhængige takst afhænger af de tilførte mængder samt transport og behandlingsomkostninger. Udgiften indregnet i den nævnte gebyrstigning. Alle nævnte omkostninger finansieres via affaldsgebyrerne.

 

Andre forhold

Det fælleskommunale indsamlingssystem vil give en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud. Fælles affaldsfraktioner vil bl.a. betyde større ensartede, indsamlede mængder, bedre økonomi bl.a. ift. priser på afsætningen af affaldet samt mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats i de 4 kommuner.

Løsningen med kildesortering er bl.a. anbefalet fordi den er robust ift. teknologiudvikling, da de opdelte fraktioner ikke kræver levering til et sorteringsanlæg. De kan omlastes og derfra leveres direkte til markedet for genanvendeligt affald. En afsætningsanalyse har også været en del af projektet. 

 

Scenarie 2: Der ønskes igangsat et nyt projekt med analyser af andre sorteringsordning før der træffes beslutning om affaldssortering i kommunen

 

Dette scenarie omfatter den situation, hvor Byrådet den 28. maj 2018 træffer beslutning om at igangsætte nye undersøgelser med henblik på evt. at indføre en anden ordning for sortering af husholdningsaffald. En anden ordning kunne f.eks. være en anden teknisk løsning ifm. indsamling og den videre sortering og afsætning af affaldet. Således blev der på temamødet fremlagt koncepter for vandsortering og optisk sortering.

Der har politisk været ideer om en ordning, der bygger på optisk posesortering. Ved denne metode sorteres affald i hjemmet i fraktioner i farvede poser, der lukkes og lægges i samme spand. Inspireret af sorteringsforsøg gennemført i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund blev resultater af forsøget præsenteret på byrådets temamøde. I forsøget blev affaldet ikke efterfølgende kørt til sorteringsanlæg, da disse ikke findes i Danmark, men i Sverige og Norge. Etablering af ordningen forventes at forudsætte, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg kommune er aktiv medspiller ift. dette. 

Valget af dette eller et andet affaldssystem, der kræver efterfølgende sortering, vil kræve nærmere undersøgelser, inden en politisk behandling og beslutning kan træffes.

Følgende parametre vil bl.a. skulle undersøges nærmere:

 • Økonomiske analyser, der omfatter etableringsomkostninger forbundet med at bygge et anlæg samt driftsomkostninger ved håndtering af de indsamlede fraktioner, samt konsekvenser for affaldsgebyr i Fredensborg kommune
 • Afklaring af mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles sorteringsanlæg
 • Vurdering og forhandling af selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser
 • Lokalisering af hvor et anlæg kan opføres herunder en række forhold som ejendomsøkonomi, planforhold, miljøforhold mv. 
 • Tekniske forhold omkring anlægget og ordninger - eksempelvis det optimale opland (antal husstande anlægget håndterer), hvilke affaldsfraktioner anlægget skal håndtere samt alternativ behandling af de restfraktioner, som systemet ikke håndterer fx glas og/eller metal

Oplysninger om udgifter til etablering af anlæg og drift af optisk sortering blev præsenteret af COWI på temamødet. Ifølge COWI beløber anlægsinvesteringer til et optisk anlæg til sortering af 6 fraktioner (bio- og restaffald, pap, papir, plast og metal) sig til ca. 56 mio. kr. Beløbet er inkl. grundkøb, men ekskl. bygninger og udenomsanlæg samt mobilt udstyr. COWI oplyser, at prisen på en ca. 2.500 m2 og 12 m høj hal er ca. 16,5 mio. kr. Omkostningen er skønnet for et anlæg til husholdningsaffald fra Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner.

Dertil skal medregnes driftsomkostninger til indsamling, der ifølge Cowis vurdering på baggrund af erfaringer fra forsøg (2015) estimeres til ca. 57,5 mio. kr./år. Beholderindkøb er medtaget. Estimatet bygger på ugentlig tømning af en 140, 190 eller 240 liters beholder. Det skal nævnes, at metalfraktionen er medtaget i estimatet, men fraktionen (ligesom glas) er ikke velegnet til indsamling og behandling på et optisk anlæg.

De konkrete økonomiske konsekvenser herunder effekt på affaldsgebyrer i Fredensborg kommune vil kræve nærmere analyse og afhænger af en række forhold, som nævnt ovenfor.

 

Selskabsmæssige forhold

Der har politisk været diskuteret om hvor vidt, Fredensborg Affald A/S i samarbejde med andre kommuner kunne etablere et sorteringsanlæg. Der er derfor foretaget en juridisk vurdering af aftaleforholdet med Fredensborg Affald A/S og I/S Norfors vedrørende håndtering af dagrenovation. Vurderingen fremgår af bilag til sagen.

Sammenfattende har I/S Norfors pligt til og eneret på at modtage al fast affald fra deltagerkommunerne. Kommunerne har på deres side ret og pligt til at aflevere affaldet til I/S Norfors. Fredensborg Kommune kunne ikke overdrage denne del af affaldshåndteringen til Fredensborg Affald A/S. Affaldsselskabet er forpligtet til at opfylde Fredensborg Kommunes forpligtelse over for I/S Norfors til at aflevere affald, herunder dagrenovation, til håndtering hos I/S Norfors.

Affald indsamlet i farvede plastikposer til behandling på optisk sorteringsanlæg er ikke kompatibel med de sorterings- og omlastefaciliteter, som bestyrelsen i Norfors har besluttet at etablere til den fælles ordning. Dette forhold vil derfor kræve nærmere afklaring og drøftelse i selskabets bestyrelse.

 

Andre forhold

Andre afledte konsekvenser ved at gennemføre et nyt projekt, vil være udgifter til løsning af opgaven udenfor fælleskabet i Norfors regi, herunder afholdelse af et nyt beholderudbud, udgifter til teknisk og juridisk konsulentbistand samt brug af flere personaleressourcer, m.m.

Samlet forventes forløbet med analyser, beslutning og implementering af ny ordning med etablering af sorteringsanlæg at vare adskillige år. 

Såfremt Byrådet beslutter at gå videre med scenarie 2 vil der efterfølgende blive forelagt særskilte sager om etablering af et nyt projekt.

 

Sagsbehandling siden sidst

Vedrørende bilag ”Vurdering af opgaver på affaldsområdet” kan det oplyses at Fredensborg Kommune har modtaget bilaget fra følgegruppen i Fredensborg Forsyning A/S, som oplyser at de har bestilt en juridisk vurdering af hvorvidt Fredensborg Affald A/S kan eller ikke kan eje et sorteringsanlæg.

Bevilling

Såfremt indstillingen følges har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.

 

 1. At indsamling sker i beholdere; 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg. Der kan tilbyde 2 x 2-kammersystem eller ø-drift.

 

 1. At de fælles ordninger tilbydes frivilligt og i øvrigt efter de principper der fremgår af sagen med bilag.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Forslag om, at endelig beslutning udsættes til efteråret 2018 sat til afstemning

 

For stemmer 5: O, A, Carsten Bo Nielsen (V)

Imod stemmer 4: B, F, C og Mie Stattau (V), idet man ønsker at følge beslutningen af 6. februar 2018.

 

Forslaget dermed vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde i juni måned med henblik på uddybende notat:

 

 1. En juridisk vurdering, der belyser kommunens selskabsrelation til Norfors i forhold til affaldshåndtering
 2. En økonomisk og faglig vurdering af de reelle muligheder for optisk sortering, som alternativ til administrationens indstilling om to-kammer løsning
 3. I Økonomiudvalget var der politisk enighed om, at der skal træffes beslutning i sagen på byrådets møde i juni 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning.

Freja Brabæk Kristensen (O) og Hans Nissen (A) stemte imod, idet fordele og ulemper ved optisk sortering ikke er tilstrækkeligt belyst.

 

Ulla Hardy Hansen (C) undlod at stemme.

 

Fredensborg Kommune anmoder Norfors om at følge udviklingen af andre sorteringsteknologier, herunder optisk sortering.

 

Der er ikke med denne beslutning taget stilling til en eventuel landzonetilladelse til etablering af en driftshal på Toelt Losseplads. En sådan tilladelse skal behandles efter Planlovens bestemmelser. Behandling af en landzonetilladelse vil skulle behandles politisk.

 

Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Borgmesteren stillede forslag om byrådet beslutter, at sagen udsættes og at Fredensborg Kommune ikke for nuværende går med i den fælleskommunale indsamlingsløsning. Fredensborg Kommune ønsker at udarbejde en grundig ekstern vurdering af optisk sortering, og der afsættes en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, som tages af kassen. Der blev stemt om forslaget:

 

Total: 27

 

For: 18

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A), Pia Bødtker (A), Bo Hilsted (A), Benn Gandløse Vestergaard (A), Bjørn Svensson (Ø), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (O), Charlotte Bie (I), Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Von Jessen (C), Carsten Bo Nielsen (V), Carsten Wulff (V)

 

Imod: 8

Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Betina Bové, Hanne Berg (B), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Elgaard (V)

 

Undlod: 1

Lars Egedal (V)

 

Forslaget blev dermed vedtaget.

 

Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V) og Thomas Elgaard (V) stemte imod, idet de ikke ønsker en udsættelse, da yderligere eksterne undersøgelser vil være en ikke optimal anvendelse af borgernes penge, da sagen er belyst tilstrækkeligt og klar til beslutning. Vi ønsker, vi indgår i det fælles kommunale indsamlingsløsning.

 

Der er ikke med denne beslutning taget stilling til en eventuel landzonetilladelse til etablering af en driftshal på Toelt Losseplads. En sådan tilladelse skal behandles efter Planlovens bestemmelser. Behandling af en landzonetilladelse vil skulle behandles politisk.

 

 

Nr.115 - Godkendelse af aftale om Iværksætterhuset 2019

Sagsnr.: 18/13872

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Allonge til aftalen om Iværksætterhuset fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen med Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner om Iværksætterhuset skal genforhandles inden udgangen af 2018, da den nuværende aftale er treårig.

Iværksætterhuset blev etableret i 2012 efter aftale mellem nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen med henblik på at styrke sammenhæng og synergi imellem operatørerne og enstrengethed i erhvervsserviceindsatsen og dermed undgå suboptimering/få ressourcer i den lokale erhvervsservice samt ”shopping” og overlapning i systemet. Det blev besluttet, at Iværksætterhuset skulle være virtuelt således, at udgifterne fokuseres på aktiviteter ikke domicil og en minimering af administrationsomkostningerne ved at samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Der er samtidig fokus på lokal tilstedeværelse og kobling til andre erhvervsfremmetilbud.

 

Videreførelse af aftalen

Styregruppen for Iværksætterhuset lægger op til at videreføre aftalen med Væksthuset, hvormed Iværksætterhuset fortsat varetager den almindelige lokale erhvervsservice overfor iværksættere og nye virksomheder primært omfattende iværksætterintro, tematiserede workshops, 1:1 rådgivning og markedsføring af tilbuddene. Finansieringen fortsættes med udgangspunkt i 6,42 kr. pr. borger, som løn- og pristalsreguleres.

 

Da erhvervsfremmesystemets struktur, opgaver og arbejdsdeling pt. er til diskussion bl.a. foranlediget af det af Erhvervsministerens nedsatte udvalg til Forenkling af Erhvervsfremmesystemet, lægges der fra Styregruppen for Iværksætterhuset op til, at den nuværende aftale forlænges for 2019. Dermed kan evt. konsekvenser af beslutninger vedr. erhvervsfremmesystemet indarbejdes i en fremtidig aftale om Iværksætterhuset og den lokale erhvervsservice fra 2020 og frem. Allonge til forlængelse af aftalen for 2019 mellem kommunerne og Væksthus Hovedstadsregionen vedhæftes.

 

Bevilling

Finansieringen af Fredensborg Kommunes bidrag til Iværksætterhuset er budgetteret på Politikområde 2, Erhverv og Turisme og udgør kr. 262.000. Sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At allongen til aftalen om Iværksætterhuset godkedes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

Nr.116 - Orientering

Sagsnr.: 18/2918

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Orientering.

Nr.117 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

118. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

120. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

121.  Orientering - Lukket

Sagsfremstilling og økonomi

118. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

120. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

121.  Orientering - Lukket

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

118. Godkendelse af dagsordenen  Lukket

Dagsordenen godkendt.

 

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

120. Salg af areal på Kronprinsensvej  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

121.  Orientering  Lukket

         Intet at bemærke.