Nr.113 - Kystbeskyttelse, Status og fremdrift

Sagsnr.: 17/23477

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Status for kystbeskyttelsesopgaver langs Øresundskysten og fremdriften af disse samt beslutning om at gennemføre kystbeskyttelse på 4 strækninger langs Strandvejen nord og syd for Tangen

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev den 11-08-2015 forelagt en sag om efterslæb vurderet til 3,6 mio. kr. på kystbeskyttelsen langs Øresundskysten, se her. Dette var på baggrund af administrationens tilstandsvurdering, hvor genopretningen blev foreslået inddelt i flg. etaper:

 

 • A – kyster og høfder i kritisk dårlig stand, behov for beskyttelse er akut
 • B – kyster og høfder i dårlig tilstand, behov for beskyttelse inden 1-2 år
 • C – beskyttelse er i forfald, behov for renovering indenfor 2-3 år

 

Efterfølgende blev der i 2016 i forbindelse med gennemførelse af Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan foretaget en gennemgang af kommunens Øresundskyst, i alt 7,5 km, og en detaljering af beskyttelsesbehovet. Gennemgangen beskrev tilstanden af den eksisterende kystbeskyttelse, herunder vurdering af levetid og renoveringsbehov. Desuden blev vurderet den eksisterende kystlinjes robusthed overfor højvande og bølgepåvirkning.

 

Byrådet godkendte den 24-04-2017 en anlægsbevilling således, at der i 2017 blev afsat 2,5 mio. kr. til renovering af eksisterende kystbeskyttelse samt et øget driftsbudget. I 2018 er der afsat yderligere kr. 3,395 mio. kr. til kystbeskyttelse langs Øresundskysten, altså i alt 5,895 mio. kr. Desuden er årlige driftsbudget i Nordsjællands Park og Vej til kystbeskyttelse øget fra 100.000 til 150.000 kr. med virkning fra 2018, se her.

 

Ved tidligere udvalgsbehandling blev dog - ud af den afsatte bevilling til kystsikring -omdisponeret 0,482 mio kr. til dækning af merudgifter til dige ved Nivå havn.

 

Opfølgning på analyser af kystbeskyttelse

Ved gennemgangen af kysterne i 2016 blev 4 kyststrækninger udpeget, der hvor den nuværende kystbeskyttelse er utilstrækkelig. Her ud over blev 5 strækninger udpeget, hvor kystbeskyttelsesanlæg umiddelbart krævede vedligehold. Strækningerne kan ses af oversigten i bilag 1. Alle disse strækninger er i kritisk dårlig stand, med akut behov for beskyttelse.

 

Vedligehold af eksisterende kystbeskyttelse kan foretages uden forudgående godkendelse hos Kystdirektoratet, mens nye anlæg kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet.

 

Kystbeskyttelse udført i 2017

I 2017 er der udført renoveringsarbejder på de 5 strækninger med eksisterende kystbeskyttelse, som ikke kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Der er således sket renovering af kystbeskyttelse på følgende strækninger:

 • 1 strækning på Babylone Strand, nord for Humlebæk Havn
 • 1 strækning syd for Louisiana
 • 1 strækning på Bjerre Strand
 • 1 strækning ved Nivå Havn
 • Foreløbig sikring af 1 strækning på Gl Strandvej ved Gl Strandvej 169.

 

Placering samt en kort beskrivelse af det udførte arbejde kan ses af oversigten i bilag 1.

 

Der er i alt kystrenoveret for 1,6 mio. kr. i 2017 på de 5 strækninger.

 

Status og plan for kystbeskyttelse i 2018/2019

I 2018 arbejdes der med de resterende strækninger fra kystgennemgangen, hvor kystbeskyttelsen er utilstrækkelig. Disse strækninger kræver forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet til at udføre nye anlæg.

 

Kystdirektoratet søges i 2018 om tilladelse til i alt 3 strækninger. Det drejer sig om nedenstående:

 

1 strækning på Gl Strandvej mellem Peder Mads Strand og Nivå Havn

Projektet har været behandlet i Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 03-06-2014. Kommunen pålagde i den forbindelse alle grundejere på Gl Strandvej på strækningen Sletten Havn til Nivå Havn, eksklusiv Laveskov Villaby, at bidrage til finansiering af kystbeskyttelsen. Kommunens egen andel af finansieringen udgør 30 %.

 

Kommunens afgørelse om partsfordeling af udgifter til kystbeskyttelse blev påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde i juni 2017 sagen og hjemviste afgørelsen om partsfordeling af udgifterne til fornyet behandling i kommunen. Kommunen er herefter gået i fornyet dialog med grundejerne om en løsning af kystbeskyttelsesprojektet på Gl Strandvej. Et forslag til ny partsfordeling forventes fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på et senere møde.

 

Et foreløbigt skøn over kommunens anlægsomkostninger til kystsikring på strækningen ved et bidrag på 30 % er ca. 1 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio kr til projektledelse.

 

2 strækninger på Strandvejen syd for Nivå Havn

Projektet har ikke tidligere været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og forelægges derfor til beslutning om gennemførelse.

 

Projektet omfatter erosionsbeskyttelse af i alt 4 delstrækninger nord og syd for Tangen langs Strandvejen. Syd for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen med en skråningsbeskyttelse, som vil tage energien ud af bølgerne. Nord for Tangen i delområde A og B beskyttes Strandvejen mod akut erosion. Den beskrevne kystsikring af de 4 delstrækninger omfatter i alt 370 m og sikrer Strandvejen som vejanlæg samt opretholder vejens funktion som dæmning ift. bagvedliggende ejendomme. Budgettet er i alt 3,44 mio. kr. incl. løn til projektledelse. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Når tilladelse fra Kystdirektoratet foreligger, udføres de 3 strækninger forventeligt i 2018 eller 2019.

 

Økonomi

Ud af de afsatte 5,895 mio. kr. til kystsikring er der omdisponeret 0,482 mio kr til dige ved Nivå havn og anvendt 1,6 mio. kr. til kystsikring i 2017. Det skønnes derudover at der skal anvendes i alt 4,74 mio. kr. i 2018/19. Beløb er incl. løn til projektledelse.

Såfremt der skal gennemføres den anførte kystsikring på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse, mangler der bevilling på 0,7 mio kr.

Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed i de skønnede anlægsomkostninger i 2018/19 først og fremmest på grund af aktuelt stigende råstofpriser.

Handlemuligheder er 1) at der ikke udføres kritisk kystsikring af visse strækninger, 2) at sagen oversendes til budgetforhandlinger med henblik på bevilling eller 3) at udvalget peger på alternativ finansiering.

Mulige finansieringskilder fra andre anlægsbevillinger kunne være: 

 • Bevilling på 0,5 mio kr til ny skydebane der endnu ikke disponeret, da det har vist sig vanskeligt at finde et egnet areal
 • Bevilling til stiplan for rekreative stier hvor der er afsat 1,04 mio i 2018 og 0,1 mio i årene herefter. Tages midlerne herfra vil konsekvensen være, at der kan udarbejdes en stiplan, men ikke kan udføres anlægsarbejder.  

 

Klimatilpasning af kystsikring

Administrationen arbejder sideløbende med et forslag til et ensartet niveau for klimasikring og beredskab mod oversvømmelse bl.a. i kystområderne, som en del af klimatilpasningsindsatsen. Udvalget vil blive orienteret herom i andet halvår 2018.

 

Ny Kystbeskyttelseslov

Myndigheden på kystbeskyttelsesopgaver forventes overdraget til kommunerne fra Kystdirektoratet jf. Kystbeskyttelsesloven den 1. september 2018. I den forbindelse sker der en større revision af loven, herunder en udvidelse af beføjelser som kystsikringsmyndighed. Udvalget vil blive orienteret om dette, når lovforslaget er vedtaget.

Bevilling

Administrationen vurderer et behov for at anvende 4,74 mio kr. i 2018/19 til kystsikring af på strækninger der er i kritisk dårlig stand med behov for akut beskyttelse. Der mangler derfor bevilling på 0,7 mio kr.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget såfremt der skal træffes beslutning om bevilling herunder evt. ændret anvendelse af afsatte anlægsbevillinger.

 

 

 

Indstilling

 1. At orienteringen om status og fremdrift af kystbeskyttelsen tages til efterretning.
 2. At kritisk kystsikring gennemføres som beskrevet i 2018/2019, samt at der tages stilling til bevilling eller alternativ finansiering på 0,7 mio kr.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, idet den manglende finansiering på kr. 0,7 mio. kr. dog foreslås finansieret af anlægsreserven.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling, dog således at finansieringen afholdes af kassebeholdningen. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling