Nr.106 - Revisionsberetning for årsregnskab 2017

Sagsnr.: 17/21309

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 14 og Regnskab 2017 fremlægges til godkendelse.

Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revisionsselskab BDO har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunens regnskab for 2017 og påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

 

Beretningen for årsregnskab 2017 indeholder den afsluttende revision for regnskabsår 2017, herunder opfølgning på tidligere beretninger.

Revisionens overordnede konklusion er, ” at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

I den løbende beretning nr. 13 fra den 29. januar 2018 var der givet bemærkning på to forhold, IT-sikkerhedsrevison og Områder med statsrefusion

Administrations besvarelse på de nævnte bemærkninger blev behandlet af Byrådet på møde den 3. april 2018.

På grundlag af Byrådets besvarelse foretager BDO opfølgning ved den løbende revision 2018.

Revisionen skal over en 5-års periode gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. I efteråret gennemførte revisionen derfor en forvaltningsrevision og en juridisk-kritisk revision af kommenens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører, med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.

Revisionen konkluderer, at kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

  1. Revisors påtegning af regnskab 2017
  2. Den endelige beretning for årsregnskab 2017
  3. Det endelige regnskab for 2017
  4. Rettelser og ændringer til udkast regnskab 2017

 

Indstilling

  1. At revisionsberetningen nr. 14 og Regnskab 2017 godkendes og oversendes til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling og udtaler ros til administrationen

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling