Nr.105 - Nyt medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse

Sagsnr.: 18/15638

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Tidligere byrådsmedlem Rasmus Østrup Møller har anmodet om at udtræde af Ung Fredensborgs bestyrelse.

 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Rasmus Østrup Møller har i mail af 23. maj 2018 anmodet om at fratræde sin post som formand for Ung Fredensborg. Med sin nuværende arbejdsmængde kan han ikke lægge de kræfter i, som er nødvendige.

 

Udpegningen til bestyrelsesposten var en del af konstitueringsaftalen.

 

Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe vil oplyse på byrådsmødet, hvem der i stedet skal indtræde som nyt bestyrelsesmedlem i Ung Fredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at Rasmus Østrup Møller udtræder som medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.
  2. At det tages til efterretning, at den af liste A udpegede person indtræder som nyt medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

Byrådet besluttede at udpege Ergin Øzer (A) som medlem af Ung Fredensborgs bestyrelse.