Nr.5 - Budgetrevision 30.11.2017 med forventet regnskab 2017

Sagsnr.: 17/23852

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.11.2017 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2017 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.11.2017 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Det samlede resultat

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 0,084 mio. kr. i kassen i 2017, og anlægsområdet bidrager i 2017 med en kasseopbygning på 11,7 mio. kr. På finansieringsområdet lægges 7,3 mio. kr. i kassen. Samlet set bliver der i 2017 tilført ca. 19 mio. kr. til kassen.

 

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.2017

 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Drift

-84

9.619

1.511

911

911

12.868

Anlæg

-11.656

10.029

1.649

-275

-275

-528

Finansiering

-7.290

-6.280

0

0

0

-13.570

Total

-19.030

13.368

3.160

636

636

-1.230

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

I perioden 2017 til 2021 er der en kasseopbygning på 1,2 mio. kr., fordelt på driftsområdet med et kassetræk på 12,9 mio. kr., en kasseopbygning på 0,5  mio. kr. på anlægsområdet og slutteligt på finansieringsområdet med en kasseopbygning på 13,6 mio. kr. 

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2. Samlet resultat fordelt på de politiske udvalg

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Plan-, miljø og klimaudvalg

-641

-1.050

-1.162

-1.762

-1.762

-6.377

Børn- og skoleudvalg

20

961

961

961

961

3.864

Fritids- og Idrætsudvalg

0

0

0

0

0

0

Kulturudvalg

166

57

58

58

58

397

Social- og seniorudvalg

3.031

7.594

858

858

858

13.199

Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg

1.700

2.100

2.100

2.100

2.100

10.100

Økonomiudvalg

-23.306

3.706

345

-1.579

-1.579

-22.413

I alt

-19.030

13.368

3.160

636

636

-1.230

 

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 219,8 mio. kr. pr. 30.11.2017, idet opmærksomheden skal henledes på, at kasseopbygningen på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.

 

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.11.2017 indarbejdes. 

 

Figur 1. Likviditetsprognose

 

 

Tabel 3 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

Tabel 3. Ændringer i kassen

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Vedtaget budget

-13.901

-11.988

70.012

-393

21.048

Tillægsbevillinger m.v.

85.549

19.790

0

0

0

Budgetrevision 30.11.2017

-19.030

13.368

3.160

636

636

Korrigeret budget efter budgetrevision 30.11.2017

52.618

21.170

73.172

243

21.684

 

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden merudgifter for i alt 12,9 mio. kr., hvilket primært skyldes:  

 

·         Merudgifter i 2017 på politikområde Handicap og Socialpsykiatri udgør 9,5 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært handicap voksne og hjælpemidler. Den varslede budgetmæssige udfordring i 2018 er ikke medtaget i denne budgetrevision.

 

·         På politikområde Pleje og Omsorg forventes i 2017 et netto mindreforbrug på 5,8 mio. kr. under forudsætning af, at et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på kommunal medfinansiering anvendes til at finansiere  merforbruget på 4,3 mio. kr. på det øvrige indsatsstyrede område.

 

·         I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og en lavere aktivitet på området har der været produceret færre sundhedsydelser end i tidligere år. Det tilskud, som Fredensborg Kommune har modtaget i 2017 har således været for højt, og en tilbagebetaling heraf vil ske i 2018.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.11.2017 en nettoreduktion af anlægsbudgettet over budgetperioden på 0,5 mio. kr.

I det enkelte år medfører budgetrevisionen en reduktion af nettoanlægsbudgettet i årene 2017, 2020 og 2021 med henholdsvis 11,7 mio. kr. 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. mens der i årene 2018 og 2019 sker en forøgelse af nettoanlægsbudgettet med henholdsvis 10,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr. De store linjer i budgetrevisionen er som følger:

·         Nettoanlægsbudgettet for 2018 forøges med 10,0 mio. kr. hvoraf overførsler mellem årene udgør en forøgelse af budgettet på 11,3 mio. kr. i 2018.

 

·         Bruttoanlægsbudgettet for 2018 forøges med 49,8 mio. kr. til 182,4 mio. kr.

 

·         Anlægsbudgettet tilføres 0,8 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2017 henholdsvis 0,5 mio. kr. vedr. opførslen af et nyt køkken i Børnehusene Humlebæk og 0,3 mio. kr. vedr. Puljen til bevaringsværdige bygninger, budgettet overføres til 2018.

 

·         Der sker en nettoreduktion af anlægsbudgettet med 1,1 mio. kr. over årene 2017-21 som overføres til driftsbudgettet til finansiering af en reduktion af lejen for kommunale arealer til mobilmaster. Overførslen finansieres med 0,3 mio. kr. fra realiserede indtægter i 2017 fra salg af grunde og bygninger og 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Bredbånd til alle”.

 

·         Der sker en reduktion af anlægsbudgettet med 0,2 mio. kr. som overføres til finansiering vedr. Stejlepladsen II.

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2017.

 

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.11.2017 søges om frigivelse af anlægsbudget for 2017 og 2018. For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 0,7 mio. kr.
For 2018 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 122,2 mio. kr. og anlægsindtægter for 3,0 mio. kr.   

 

Finansiering

finansieringsområdet kan der i 2017 foretages en netto kasseopbygning på i alt 7,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes: 

 

·         Ved budgetrevisionen pr. 30.06.2017 blev renteudgiftsbudgettet reduceret med 11,1 mio. kr. i lyset af de lave renter. I nærværende budgetrevision foreslås det at tilpasse renteudgiftsbudgettet yderligere, således at renteudgiftsbudgettet sænkes med yderligere 6,5 mio. kr., hvilket fortsat skyldes det lave renteniveau.

 

·         Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medfører lavere indtægter på 0,7 mio. kr. Der er i budgettet dog reserveret lavere indtægter på 7,3 mio. kr. Indtægtsbudgettet hæves derfor med 6,6 mio. kr.

 

·         Budgettet til klimalån foreslås tilpasset det forventede faktiske forbrug til klimainvesteringer i 2017, og det resterende budget til dette formål overføres til budget 2018. Korrigeret budget 2017 til lån til klimainvesteringer lyder på 18,7 mio. kr., og der forventes i 2017 optaget klimalån på 11,7 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget på 7,0 mio. kr. foreslås overført til 2018.

 

Servicerammen 2017 og 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

 

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen. Men erfaringen viser, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat, og den seneste rapport fra økonomisystemet viser, at forbruget vil være tæt på det oprindeligt vedtagne budget.

 

Tabel 4: Servicerammen for 2017

1.000 kr.

Vedtaget budget
2017

Forventet regnskab

2017

Overskridelse af serviceramme

I alt

1.821.119

1.859.261

38.142

 

  

Servicerammen for 2018 er således lig det vedtagne budget. Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017 - der angår 2018, vil derfor medføre overskridelser af servicerammen i 2018. Ved denne budgetrevision anmodes der om tillægsbevillinger for i alt 9,6 mio. kr., hvoraf 6,8 af disse tillægsbevillinger ligger uden for servicerammens område. I alt vil udgifterne indenfor servicerammen i 2018 således blive øget med 2,8 mio. kr.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet i 2017 er implementeringsplanen på anlægsområdet for budget 2017-2020 blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2016.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der fortsat ikke er fuldt implementerede.

Bevilling

2017

2018

2019

2020

2021

Drift

-84

9.619

1.511

911

911

Anlæg

-11.656

10.029

1.649

-275

-275

Finansiering

-7.290

-6.280

0

0

0

I alt

-19.030

13.368

3.160

636

636

(+) for merudgifter (-) for mindreudgifter

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2017, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2017-2021 på driftsområdet på i alt 12,9 mio. kr., på anlægsområdet på -0,5 mio. kr. samt på finansieringsområdet på

-13,6 mio. kr. godkendes som fremlagt (jf. tabel 1 og 2).

 

2.    At der i 2017 frigives anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 0,7 mio. kr. samt at der i 2018 frigives anlægsudgifter for 122,2 mio. kr. og anlægsindtægter for 3,0 mio. kr.   

 

3.    At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

4.    At forventningerne til regnskabet tages til efterretning.

 

5.    At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.